Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0789

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 789/2004, 21. aprill 2004, mis käsitleb kauba- ja reisilaevade ümberregistreerimist ühest ühenduse registrist teise ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 613/91EMPs kohaldatav tekst.

OJ L 138, 30.4.2004, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 166 - 170
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 166 - 170
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 166 - 170
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 166 - 170
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 166 - 170
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 166 - 170
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 166 - 170
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 166 - 170
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 166 - 170
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 9 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 9 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 31 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/789/oj

32004R0789Euroopa Liidu Teataja L 138 , 30/04/2004 Lk 0019 - 0023


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 789/2004,

21. aprill 2004,

mis käsitleb kauba- ja reisilaevade ümberregistreerimist ühest ühenduse registrist teise ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 613/91

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [1]

pärast konsulteerimist regioonide komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Siseturu rajamine ja toimimine nõuab tehniliste tõkete kõrvaldamist kauba- ja reisilaevade ümberregistreerimisel ühe liikmesriigi laevaregistrist teise. Nõutavad on meetmeid, mis hõlbustaksid kauba- ja reisilaevade ühendusesisest ümberregistreerimist ja vähendaksid kulutusi ja haldusprotseduure, mis on seotud ühendusesisese registri muutmisega, parandades sellega ühendusesiseste merevedude tingimusi ja ühenduse laevastiku konkurentsivõimet.

(2) Samal ajal on vaja tagada laevaohutuse ja keskkonnakaitse kõrge tase kooskõlas rahvusvaheliste konventsioonidega.

(3) Nõuded, mis on sätestatud 1974. aasta rahvusvahelises konventsioonis inimelude kaitse kohta merel (SOLAS 1974), 1966. aasta rahvusvahelises vabapardamärgi konventsioonis (LL 1966) ja 1973. aasta rahvusvahelises konventsioonis merereostuse vältimise kohta laevadelt, muudetud 1978. aasta protokolliga (MARPOL 73/78), näevad ette laevaohutuse ja keskkonnakaitse kõrge taseme. 1969. aasta rahvusvaheline konventsioon laevade mahutavuse mõõtmise kohta näeb ette ühtse süsteemi kaubalaevade mahutavuse mõõtmiseks.

(4) Reisilaevade suhtes kohaldatav rahvusvaheline kord on tugevnenud ja täiustunud tänu 1974. aasta SOLASe konventsiooni märkimisväärse arvu muudatuste vastuvõtmisele Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt ja 1974. aasta SOLASe konventsiooni eeskirjade ja standardite tõlgenduste olulisele lähenemisele.

(5) Tehnilised tõkked ei tohiks takistada ühe liikmesriigi lipu all sõitvate kauba- ja reisilaevade ümberregistreerimist ühe liikmesriigi laevaregistrist teise, tingimusel et liikmesriigid või nende nimel nõukogu 22. novembri 1994. aasta direktiivi 94/57/EÜ (laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ning veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta) [3] alusel tunnustatud organisatsioonid on tunnistanud need laevad asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonide sätetega vastavuses olevaks.

(6) Laeva ülevõtval liikmesriigil peaks säilima võimalus kohaldada eeskirju, mis erinevad reguleerimisala ja laadi poolest artikli 2 punktis a osutatud konventsioonides nimetatud eeskirjadest.

(7) Tagamaks ülevõtva registri liikmesriigi kiire ja teadva otsuse, peaks loovutava registri liikmesriik talle andma kogu asjaomase saadaoleva teabe laeva seisukorra ja varustuse kohta. Ülevõtva registri liikmesriigil peaks sellest olenemata olema võimalik teha laeva ülevaatus, et kontrollida selle seisukorda ja varustust.

(8) Laevad, millel on keelatud siseneda liikmesriigi sadamatesse vastavalt nõukogu 19. juuni 1995. aasta direktiivile 95/21/EÜ (laevaohutust, saaste vältimist ning elu- ja töötingimusi laevadel käsitlevate rahvusvaheliste nõuete rakendamise kohta ühenduse sadamaid kasutavate ja liikmesriikide jurisdiktsiooni all olevates vetes sõitvate laevade suhtes (sadamariikide kontroll) [4] alusel või mis on registreerimistaotlusele eelnenud kolme aasta jooksul pärast ülevaatust sadamas rohkem kui ühel korral kinni peetud, ei peaks saama võimalust lihtsustatud süsteemi alusel ühenduses teise registrisse üleviimiseks.

(9) Asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonide järgi võivad pooled nõuete mitmeid tähtsaid punkte tõlgendada oma äranägemise järgi. Lähtudes konventsioonide omapoolsest tõlgendusest annavad liikmesriigid kõikidele oma lipu all sõitvatele laevadele, mis peavad vastama asjaomaste konventsioonide sätetele, tunnistused, mis tõendavad nende vastavust nimetatud sätetele. Liikmesriigid jõustavad riiklikke tehnilisi norme, mille mõned sätted sisaldavad nõudeid, mida ei ole konventsioonides ja nende juurde kuuluvates tehnilistes standardites. Seepärast tuleks luua asjakohane kord, et lahendada olemasolevate nõuete erineva tõlgendamise küsimused, mis võivad ette tulla laevade ümberregistreerimise soovi korral.

(10) Käesoleva määruse rakendamise järelevalve võimaldamiseks peaksid liikmesriigid esitama komisjonile selgesõnalised aastaaruanded. Esimeses aastaaruandes peaksid liikmesriigid ära märkima mis tahes käesoleva määruse rakendamise soodustamiseks võetud meetmed.

(11) Käesolev määrus tugevdab oluliselt nõukogu 4. märtsi 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 613/91 (laevade ühendusesisese ümberregistreerimise kohta) [5] sätteid. Seepärast tuleks määrus (EMÜ) nr 613/91 kehtetuks tunnistada.

(12) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus, [6]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva määruse eesmärk on kõrvaldada liikmesriigi lipu all sõitvate kauba- ja reisilaevade ühendusesisese ümberregistreerimise tehnilised tõkked, tagades samas laevaohutuse ja keskkonnakaitse kõrge taseme kooskõlas rahvusvaheliste konventsioonidega.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

konventsioonid — 1974. aasta rahvusvaheline konventsioon inimelude kaitse kohta merel (SOLAS 1974), 1966. aasta rahvusvaheline vabapardamärgi konventsioon (LL 66), 1969. aasta rahvusvaheline konventsioon laevade mahutavuse mõõtmise kohta ja 1973. aasta rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt, muudetud 1978. aasta sellekohase protokolliga (MARPOL 73/78), ajakohastatud versioonides ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) raames vastu võetud nendega seonduvad kohustuslikud koodeksid koos nende protokollide ja muudatuste ajakohastatud versioonidega;

nõuded — laevade konstruktsiooni ja varustusega seotud ohutus-, julgeoleku- ja reostuse vältimise nõuded, mis on sätestatud konventsioonides, ning kohalikke rannasõite tegevatele laevadele esitatavad nõuded, mis on sätestatud nõukogu 17. märtsi 1998. aasta direktiiviga reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta; [7]

tunnistused — liikmesriigi või tunnustatud organisatsiooni poolt liikmesriigi nimel kooskõlas konventsioonidega välja antud tunnistused, dokumendid ja vastavusõiendid, ning need, mis on antud kohalikke rannasõite tegevatele reisilaevadele kooskõlas direktiivi 98/18/EÜ artikliga 11;

reisilaev — laev, mis on ette nähtud rohkem kui 12 reisijale;

reisija i) kapten ja meeskonnaliikmed või muud isikud, kes töötavad ükskõik kellena laeval selle laeva huvides; ja

ii) alla ühe-aastane laps;

kohalik rannasõit — merereis liikmesriigi sadamast samasse või teise selle liikmesriigi sadamasse;

rahvusvaheline merereis — merereis liikmesriigi sadamast väljaspool seda liikmesriiki asuvasse sadamasse või vastupidi;

kaubalaev — laev, mis ei ole reisilaev;

tunnustatud organisatsioon — iga vastavalt direktiivi 94/57/EÜ artiklile 4 tunnustatud organisatsioon.

Artikkel 3

Kohaldamisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) kehtiva tunnistusega kaubalaevade suhtes, mis:

i) on ehitatud 25. mail 1980 või pärast seda või

ii) on ehitatud enne seda kuupäeva, kuid on sertifitseeritud liikmesriigi või tema nimel tegutseva tunnustatud organisatsiooni poolt 1974. aasta SOLASe konventsioonis määratletud uute laevade määrustele vastavana, või keemia- ja gaasitankerite puhul vastavana asjaomastele standardkoodidele seoses laevadega, mis on ehitatud 25. mail 1980 või pärast seda;

b) kehtiva tunnistusega kohalikke rannasõite ja/või rahvusvahelisi merereise tegevate reisilaevade suhtes, mis:

i) on ehitatud 1. juulil 1998 või pärast seda või

ii) on ehitatud enne seda kuupäeva, kuid on sertifitseeritud liikmesriigi või tema nimel tegutseva tunnustatud organisatsiooni poolt vastavana nõuetele, mis on kehtestatud 1. juulil 1998 või pärast seda ehitatud laevade suhtes:

- direktiiviga 98/18/EÜ kohalikke rannasõite tegevate laevade kohta,

- 1974. aasta SOLASe konventsiooniga rahvusvahelisi reise tegevate laevade kohta.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata:

a) laevade suhtes, millel ei ole pärast ehitusjärgset kohaletoimetamist loovutava registri liikmesriigi antud alalisi tunnistusi;

b) laevade suhtes, millel on registreerimistaotlusele eelnenud kolme aasta jooksul keelatud sisse sõita liikmesriikide sadamatesse vastavalt direktiivile 95/21/EÜ ning laevade suhtes, mis on registreerimistaotlusele eelnenud kolme aasta jooksul rohkem kui ühel korral kinni peetud pärast ülevaatust sadamariigi kontrolli käsitlevale 1982. aasta Pariisi vastastikuse mõistmise memorandumile allakirjutanud riigi sadamas põhjustel, mis on seotud artikli 2 punktis b määratletud nõuetega. Liikmesriigid kaaluvad sellest olenemata nõuetekohaselt ja õigeaegselt kõnealuseid laevu käsitlevaid taotlusi;

c) sõjalaevade, sõjaväe isikkoosseisu transpordilaevade või muude laevade suhtes, mis kuuluvad liikmesriigile või tegutsevad liikmesriigi alluvuses või mida kasutatakse ainult riiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel;

d) laevade suhtes, mille ajam ei ole mehaaniline, primitiivse konstruktsiooniga puitlaevade, mittekaubanduslike lõbusõidujahtide või kalalaevade suhtes;

e) kaubalaevade suhtes, mille brutotonnaaž on alla 500.

Artikkel 4

Ümberregistreerimine

1. Liikmesriik ei või jätta konventsioonidest tulenevatel tehnilistel põhjustel registrisse kandmata laevu, mis on kantud mõne teise liikmesriigi registrisse ja mis vastavad nõuetele ja millel on kehtiv tunnistus ning mille varustus või tüüp on kinnitatud kooskõlas nõukogu 20. detsembri 1996. aasta direktiiviga 96/98/EÜ merevarustuse kohta. [8]

Täitmaks oma kohustusi, mis tulenevad enne 1992. aasta 1. jaanuari ratifitseeritud piirkondlikest keskkonnaalastest instrumentidest, võivad liikmesriigid kehtestada lisareegleid, mis on kooskõlas konventsioonide vabatahtlike lisadega.

2. Käesolevat artiklit kohaldatakse, ilma et see piiraks vajaduse korral erinõudeid, mis on laeva toimimise kohta sätestatud direktiivi 98/18/EÜ artikli 7 alusel ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. aprilli 2003. aasta direktiivi 2003/25/EÜ (ro-ro reisiparvlaevade täpsemate püstuvusnõuete kohta) [9] artikli 6 alusel.

3. Ümberregistreerimistaotluse saamisel annab loovutava registri liikmesriik ülevõtva registri liikmesriigile või teeb kättesaadavaks tema nimel tegutsevale tunnustatud organisatsioonile kogu asjakohase teabe laeva, eelkõige selle seisukorra ja varustuse kohta. Kõnealune teave sisaldab toimikut laeva ajaloo kohta ning vajaduse korral nimekirja loovutava registri poolt laeva registreerimiseks või tunnistuste pikendamiseks nõutavatest parandustest ja tegemata uuringutest. See teave sisaldab kõiki laeva tunnistusi ja andmeid, mis on nõutavad konventsioonide ja asjakohaste ühenduse juriidiliste dokumentidega, ning lipuriigi kontrolli ja sadamariigi kontrolli andmeid. Liikmesriigid teevad tihedat koostööd, et tagada käesoleva lõike nõuetekohane rakendamine.

4. Enne laeva registreerimist võib ülevõtva registri liikmesriik või tema nimel tegutsev tunnustatud organisatsioon teha laevale ülevaatuse kontrollimaks, et laeva ja selle varustuse tegelik seisukord vastab artiklis 3 nimetatud tunnistustele. Ülevaatus tehakse mõistliku tähtaja jooksul.

5. Kui pärast ülevaatust ja laevaomanikule mõistliku võimaluse andmist võimalike puuduste kõrvaldamiseks ei saa ülevõtva registri liikmesriik või tema nimel tegutsev tunnustatud organisatsioon kinnitada vastavust tunnistustele, teatab ta sellest komisjonile kooskõlas artikli 6 punktiga 1.

Artikkel 5

Tunnistused

1. Ilma et see piiraks direktiivi 94/57/EÜ kohaldamist, annab ülevõtva registri liikmesriik või tema nimel tegutsev tunnustatud organisatsioon pärast ümberregistreerimist laevale tunnistused samadel tingimustel nagu loovutava registri liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele, tingimusel et jätkuvalt kehtivad põhjused või alused, millele tuginedes loovutava registri liikmesriik kehtestas mis tahes tingimuse või andis mis tahes erandi või loobumise.

2. Kuivõrd nõudeid ja tingimusi olemasolevate laevade puhul ei muudeta, ei või ülevõtva registri liikmesriik või selle nimel tegutsev tunnustatud organisatsioon kehtestada tunnistuste uuendamise, pikendamise või muutmise ajal muid nõudeid kui need, mis olid algselt ette nähtud alalistele tunnistustele.

Artikkel 6

Ümberregistreerimisest keeldumine ja tõlgendamine

1. Ülevõtva registri liikmesriik teatab viivitamata komisjonile igast keeldumisest välja anda või lubada välja anda laevale uut tunnistust, mis põhineb erineval nõudmiste tõlgendamisel või nende sätete erineval tõlgendamisel, mille konventsioonid või asjaomased ühenduse juriidilised dokumendid jätavad poolte otsustada.

Kui komisjoni ei ole ühe kuu jooksul informeeritud asjaomaste liikmesriikide vahelisest kokkuleppest, algatab ta otsuse vastuvõtmise menetluse artikli 7 lõikes 2 osutatud korras.

2. Kui liikmesriik leiab, et laeva ei saa registreerida artikli 4 alusel muu kui lõikes 1 nimetatud tõsise ohu tõttu ohutusele, julgeolekule või keskkonnale, võib registrisse kandmise edasi lükata.

Liikmesriik teavitab asjast viivitamata komisjoni, märkides ära registreerimise peatamise põhjendused. Otsus laeva mitte registreerida kinnitatakse või jäetakse kinnitamata artikli 7 lõikes 2 nimetatud korras.

3. Artiklis 7 nimetatud komitee võib komisjoniga konsulteerida igas küsimuses, mis puudutab käesoleva määruse tõlgendamist ja rakendamist, eelkõige selleks, et tagada, et ohutus-, julgeoleku- ja keskkonnakaitsenorme ei vähendataks.

Artikkel 7

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2099/2002 (millega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) ning muudetakse määrusi, mis käsitlevad laevade põhjustatud merereostuse vältimist ja meresõiduohutust) [10] artikliga 3 (komitee).

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse nõukogu otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 8

Aruandlus

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile selgesõnalise aruande käesoleva määruse rakendamise kohta. Aruanne sisaldab statistilisi andmeid laevade ümberregistreerimise kohta käesoleva määruse kohaselt ning loetleb selle rakendamisel ilmnenud raskused.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 20. maiks 2008 aruande käesoleva määruse rakendamise kohta, mis tugineb osaliselt liikmesriikide esitatud aruannetele. Selles aruandes hindab komisjon määruse muutmise asjakohasust.

Artikkel 9

Muudatused

1. Artikli 2 mõisteid võib muuta artikli 7 lõikes 2 nimetatud korras, võtmaks arvesse rahvusvahelisel tasandil, eelkõige IMOs toimunud arengut, ning tõstmaks käesoleva määruse tõhusust kogemusi ja tehnilist progressi silmas pidades, kuivõrd kõnealused muudatused ei laienda käesoleva määruse kohaldamisala.

2. Konventsioonides tehtud muudatused võib käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta määruse (EÜ) nr 2099/2002 artikli 5 alusel.

Artikkel 10

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EMÜ) nr 613/91 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 11

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 21. aprill 2004

Euroopa Parlamendi nimel

eesistuja

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

D. Roche

[1] ELT C 80, 30.3.2004, lk 88.

[2] Euroopa Parlamendi 13. jaanuari 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 6. aprilli 2004. aasta otsus.

[3] EÜT L 319, 12.12.1994, lk 20. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53).

[4] EÜT L 157, 7.7.1995, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2002/84/EÜ.

[5] EÜT L 68, 15.3.1991, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2099/2002 (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1).

[6] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[7] EÜT L 144, 15.5.1998, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/75/EÜ (ELT L 190, 30.7.2003, lk 6).

[8] EÜT L 46, 17.2.1997, lk 25. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2002/84/EÜ.

[9] ELT L 123, 17.5.2003, lk 22.

[10] EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.

--------------------------------------------------

Top