EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0599

Komisjoni määrus (EÜ) nr 599/2004, 30. märts 2004, loomade ja loomsete saaduste ühendusesisese kaubandusega seotud ühtlustatud näidissertifikaadi ja kontrollakti vastuvõtmise kohtaEMPs kohaldatav tekst

OJ L 94, 31.3.2004, p. 44–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; kehtetuks tunnistatud 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/599/oj

32004R0599Euroopa Liidu Teataja L 094 , 31/03/2004 Lk 0044 - 0056


Komisjoni määrus (EÜ) nr 599/2004,

30. märts 2004,

loomade ja loomsete saaduste ühendusesisese kaubandusega seotud ühtlustatud näidissertifikaadi ja kontrollakti vastuvõtmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, [1] eriti selle artikli 20 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesisese kaubanduse veterinaarkontrolle siseturu väljakujundamisega seoses, [2] eriti selle artikli 16 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 19. novembri 1991. aasta direktiivi 91/628/EÜ loomade kaitse kohta vedamise ajal, millega muudetakse direktiive 90/425/EMÜ ja 91/496/EMÜ, [3] eriti selle artiklit 15,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta otsust 92/438/EMÜ veterinaarse impordikorra (Shift- projekt) arvutistamise kohta, millega muudetakse direktiive 90/675/EMÜ, 91/496/EMÜ, 91/628/EMÜ ja otsust 90/424/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks otsus 88/192/EMÜ, [4] eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1) Ühendusesiseses kaubanduses nõutavate tervisohutuse sertifikaatide esitluse ühtlustamine on möödapääsmatu süsteemi Traces käivitamiseks, nagu on sätestatud komisjoni otsuses 2003/623/EÜ Traces [5] nime all tuntud integreeritud arvutistatud veterinaarsüsteemi arenduse kohta, et kogutavaid andmeid oleks võimalik nõuetekohaselt hallata ja töödelda terviseohutuse parandamiseks ühenduses.

(2) Ühtlustatud näidise kehtestamine direktiivide 89/662/EMÜ, 91/628/EMÜ ja 90/425/EMÜ alusel läbi viidud kontrollimiste tulemuste kogumiseks on vajalik selleks, et andmeid oleks võimalik töödelda elektrooniliselt, ning see on tulemuste standarditud esitlemise aluseks, nagu kõnealustes direktiivides nõutud.

(3) Tuleb ühtlustada ühenduse õigusaktides nõutavate dokumendinäidiste esitlus järgmistes aktides:

- Nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ (ühendusesisesest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta) [6] F lisa,

- Nõukogu 14. juuni 1988. aasta direktiivi 88/407/EMÜ (millega sätestatakse koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi suhtes kohaldatavad loomatervishoiunõuded) [7] D1 ja D2 lisa;

- Nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ (loomatervishoiu nõuete kohta, millega reguleeritakse koduveiste embrüote ühendusesisest kaubandust ja kolmandatest riikidest importimist) [8] C lisa;

- Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ (mis käsitleb hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivaid loomatervishoiunõudeid) [9] C lisa;

- Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/429/EMÜ (millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi suhtes kohaldatavad loomatervishoiunõuded) [10] D lisa;

- Nõukogu 15. oktoobri 1990. aasta direktiivi 90/539/EMÜ (kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta) [11] IV lisa;

- Nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/67/EMÜ (akvakultuurloomade ja -toodete turuleviimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta) [12] E lisa;

- Nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/68/EMÜ (loomatervishoiu kohta ühendusesisesel lammaste ja kitsedega kauplemisel) [13] E lisa;

- Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ (milles sätestatakse loomatervishoiunõuded direktiivi 90/425/EMÜ A I lisa osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõuetega hõlmamata loomade, sperma, munarakkude ja embrüote ühendusesise kaubanduse ning impordi kohta) [14] E lisa;

- Nõukogu 18. aprilli 1994. aasta otsuse 94/273/EÜ (Ühendkuningriigis ja Iirimaal turuleviimiseks mujalt kui kõnealustest riikidest pärit koerte ja kasside veterinaarsertifikaatide kohta) [15] lisa;

- Komisjoni 24. juuli 1995. aasta otsuse 95/294/EÜ (milles määratletakse näidisveterinaarsertifikaat hobuslaste munarakkude ja embrüotega kauplemiseks) [16] lisa;

- Komisjoni 24. juuli 1995. aasta otsuse 95/307/EÜ (milles määratletakse näidis-veterinaarsertifikaat hobuslaste spermaga kauplemiseks) [17] lisa;

- Komisjoni 19. septembri 1995. aasta otsuse 95/388/EÜ (milles määratletakse näidissertifikaat lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüotega ühendusesiseseks kauplemiseks) [18] I ja II lisa;

- Komisjoni 9. novembri 1995. aasta otsuse 95/483/EÜ (milles määratletakse näidissertifikaat sigade munarakkude ja embrüotega ühendusesiseseks kauplemiseks) [19] lisa;

- Komisjoni 27. juuli 1999. aasta otsuse 1999/567/EÜ, milles kehtestatakse nõukogu direktiivi 91/67/EMÜ artikli 16 lõikes 1 viidatud sertifikaadi näidis [20] I ja II lisa;

- Komisjoni 23. mai 2003. aasta otsus 2003/390/EÜ (milles kehtestatakse eritingimused teatavatele haigustele mittevastuvõtlike akvakultuurloomaliikide ja neist valmistatud toodete turuleviimiseks) [21] I lisa;

- Nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiiv 64/433/EMÜ (ühendusesisest värske lihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta) [22] IV lisa;

- Nõukogu 15. veebruari 1971. aasta direktiivi 71/118/EMÜ (värske linnuliha tootmist ja turuleviimist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta) [23] VI lisa;

- Nõukogu 21. detsembri 1976. aasta direktiivi (lihatoodete ja teatavate muude loomsete saaduste tootmist ja turustamist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta) [24] D lisa;

- Nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 91/495/EMÜ (mis käsitleb küülikuliha ja tehistingimustes peetavate ulukite liha tootmist ja turuleviimist mõjutavaid terviseohutuse ja loomade terviseohutuse probleeme) [25] IV lisa;

- Nõukogu 16. juuni 1992. aasta direktiivi 92/45/EMÜ (tervisekaitse ja loomatervishoiu probleemide kohta seoses looduslike ulukite tapmise ja looduslike ulukite liha turuleviimisega) [26] II lisa;

- Nõukogu 14. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/65/EÜ (milles sätestatakse hakkliha ja lihavalmististe tootmise ja turuleviimise nõuded) [27] V lisa;

(4) Teabevahetus pädevate ametiasutuste vahel, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, [28] tuleks loomsete kõrvalsaaduste ja töötlemissaaduste lähetamise osas samuti ühtlustada.

(5) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühendusesisese kaubanduse kontekstis nõutavad eri tervishoiusertifikaadid, välja arvatud registreeritud hobuslaste tervishoiusertifikaadid, esitatakse käesolevale määrusele lisatud ühtlustatud näidise alusel.

Need näidissertifikaadid koosnevad järgmisest:

1. standarditud I osa "saadetise üksikasjad",

2. II osa "sertifikaat", näitamaks nõudeid igale loomaliigile, saaduseliigile ja tooteliigile õigusaktide alusel, ja

3. standarditud III osa "kontrollimised", milles registreeritakse kehtivate eeskirjadega kooskõlas teostatud kontrollimiste tulemused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 31. detsembril 2004.

Liikmesriigid võivad soovi korral siiski kasutada sellist sertifikaadiesitlust alates 1. aprillist 2004 süsteemi Traces kontekstis.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. märts 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ.

[2] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[3] EÜT L 340, 11.12.1991, lk 17. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[4] EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27. Otsust on viimati muudetud otsusega 95/1/EÜ.

[5] ELT L 216, 28.8.2003, lk 58.

[6] EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 21/2004.

[7] EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10. Direktiivi on muudetud komisjoni otsusega 2004/101/EÜ.

[8] EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[9] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[10] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[11] EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[12] EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[13] EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2003/708/EÜ.

[14] EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1398/2003.

[15] EÜT L 102, 12.4.2001, lk 63. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2001/298/EÜ.

[16] EÜT L 182, 2.8.1995, lk 27.

[17] EÜT L 185, 4.8.1995, lk 58.

[18] EÜT L 234, 3.10.1995, lk 30.

[19] EÜT L 275, 18.11.1995, lk 30.

[20] EÜT L 216, 14.8.1999, lk 13.

[21] ELT L 135, 3.6.2003, lk 19.

[22] EÜT 121, 29.7.1964, lk 2012/64. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[23] EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 807/2003.

[24] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 85. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 807/2003.

[25] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 41. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[26] EÜT L 268, 14.9.1992, lk 35. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[27] EÜT L 368, 31.12.1994, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003.

[28] EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top