EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0464

Komisjoni määrus (EÜ) nr 464/2004, 12. märts 2004, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/96 lisas esitatud nime spetsifikatsiooni geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta (Nocciola del Piemonte)

OJ L 77, 13.3.2004, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 165 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 165 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 160 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/464/oj

32004R0464Euroopa Liidu Teataja L 077 , 13/03/2004 Lk 0025 - 0026


Komisjoni määrus (EÜ) nr 464/2004,

12. märts 2004,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/96 lisas esitatud nime spetsifikatsiooni geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta (Nocciola del Piemonte)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, [1] eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1) Itaalia on kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikliga 9 taotlenud nimetuse Nocciola de Piemonte puhul, mis on registreeritud kaitstud geograafilise tähisena komisjoni 12. juuni 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92, artiklis 17 sätestatud korras) [2] nime enda ja kirjelduse, tootmismeetodi, sildistamise ja riiklike nõuete muutmist.

(2) Taotluse kontrollimine on näidanud, et ettepandud muudatused pole väikesed.

(3) Kõnesoleva artikli 9 alusel tuleks kohaldada mutatis mutandis artiklis 6 toodud korda.

(4) Ettepandud muudatusi peetakse määrusega (EMÜ) nr 2081/92 kooskõlas olevaiks. Pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas [3] ei ole komisjonile saadetud ühtegi vastuväidet kõnesoleva määruse artikli 7 alusel.

(5) Seetõttu tuleks need muudatused registreerida ja avaldada Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevale määrusele lisatud muudatused registreeritakse ja avaldatakse vastavalt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 6 lõikele 4.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. märts 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 208, 24.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (EÜT L 122, 16.5.2003, lk 1).

[2] EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1660/2003 (ELT L 234, 20.9.2003, lk 10).

[3] ELT C 144, 20.6.2003, lk 2 (Nocciola del Piemonte).

--------------------------------------------------

LISA

ITAALIA

Nocciola del Piemonte

Nimi

- Nocciola Piemonte lisatakse kaitstud geograafilise tähise teise variandina.

Kirjeldus

- Kindlaks on määratud, et Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte on reserveeritud ainult koorteta, koortega ja pooltöödeldud pähklitele. Samuti on kindlaks määratud, et kaitstud geograafilist tähist saab kasutada toidukaupade, kuid mitte muude sama liiki toodete, milles on kvaliteeti parandava komponendina Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte, kirjeldamise, esitlemise ja müügiedenduse puhul.

- Tootmispiirkonna kirjelduses on vormiline muudatus: selle piire pole muudetud, kuid pärast uue Biella provintsi tunnustamist on omavalitsusüksuste nimekirja muudetud.

Tootmismeetod

- Istutamise tihedust muudetakse 250–400 taimelt 200–420 taimeni hektari kohta. Tihedus kuni 500 hektari kohta on lubatud üksnes istanduste puhul, mis on loodud enne 2. detsembri 1993 aasta tunnustamisseadluse jõustumist.

- Tühistatakse Piedmonti piirkonna iga-aastane teavitamine keskmise toodangu kohta hektarilt ja saagikoristuse alustamise kuupäeva kohta (võtmaks arvesse aastast-aastasse erinevaid tegureid).

- Istandused peavad olema kantud kohaliku kaubanduskoja poolt peetava registri asemel heakskiidetud kontrolliasutuse peetavasse eriregistrisse.

- Koortega puuvilju saab müüa pakendamata, aga üksnes juhul, kui neid müüakse esimest korda, st kasvataja poolt pakendamis- või töötlemisüksusele.

- Selgemalt on määratletud pakendamisnõuded koorteta, pooltöödeldud ja töödeldud pähklitele (pakend sobiv kasutamiseks toiduga) ja ka pähklitele, mis on läbinud kvaliteeti parandava töötluse. Turustatav toode peab olema kinnispakendis või see tuleb pakendada müügihetkel.

Märgistamine

- Märgistamisel kasutatav teave on selgemalt kindlaks määratud, samuti teatavad märgistamisnõuded, mis võimaldavad tagada jälgitavuse. Eelkõige on määratletud teave, mida tuleb kasutada töödeldud toodete märgistamisel, mille ainsaks komponendiks on Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte.

- Nii koortega kui koorteta pähklite puhul peab märgistusel olema esitatud saagikoristusaasta.

- Tühistatakse mõned märgistamisnõuded, mida käsitletakse juba toiduainete märgistamise üldnõuetesse kuuluvana.

Siseriiklikud nõuded

- Tühistatakse viide riiklikele karistustele, mida kohaldatakse määratlemissätete rikkumise suhtes, kuna neid kohaldatakse mis tahes sellise viiteta.

- Lisatakse artikkel 9, mis täpsustab kontrollorgani töö eeskirjad.

--------------------------------------------------

Top