EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0461

Nõukogu määrus (EÜ) nr 461/2004, 8. märts 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja määrust (EÜ) nr 2026/97 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed

OJ L 77, 13.3.2004, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 034 P. 171 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 034 P. 171 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/461/oj

32004R0461Euroopa Liidu Teataja L 077 , 13/03/2004 Lk 0012 - 0020


Nõukogu määrus (EÜ) nr 461/2004,

8. märts 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja määrust (EÜ) nr 2026/97 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis määrusega (EÜ) nr 384/96 [1] (dumpinguvastane algmäärus) ja määrusega (EÜ) nr 2026/97 [2] (subsiidiumivastane algmäärus) vastu ühised eeskirjad vastavalt kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi viidatakse dumpinguvastasele algmäärusele ja subsiidiumivastasele algmäärusele ühiselt kui algmäärustele).

(2) Lõplike dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kehtestamiseks nähakse algmäärustega ette menetlus, mille kohaselt nõukogu kehtestab komisjoni ettepanekul lihthäälteenamusega lõplikud meetmed.

(3) Seoses viimase aja kogemustega algmääruste kohaldamisel ja kaubanduse kaitsemeetmete läbipaistvuse ja tõhususe säilitamiseks peetakse vajalikuks uuesti kontrollida ühenduse institutsioonide koostööd lõplike dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kehtestamise ajal.

(4) Kehtiva korra kohaselt võetakse komisjoni otsus vastu ainult juhul, kui selle poolt on liikmesriikide lihthäälteenamus. See tähendab, et hääletamisest hoidumine on tegelikult vastuseis komisjoni ettepanekule. See omakorda võib põhjustada olukorra, et suure hääletamisest hoidunute arvu tõttu ei võta nõukogu komisjoni ettepanekut vastu.

(5) Selle probleemi tõhusaks lahendamiseks tuleb algmäärusi muuta nii, et lõplike meetmete kehtestamist käsitleva komisjoni ettepaneku tagasilükkamiseks nõukogus on vaja liikmesriikide lihthäälteenamust. Selle menetluse kohaselt võtab nõukogu meetmed vastu, kui ta ei otsusta ettepanekut lihthäälteenamusega tagasi lükata ühe kuu jooksul pärast komisjoni ettepaneku esitamist.

(6) On otstarbekas niisugust menetlust kohaldada, et hõlbustada ühenduse otsuste tegemise protsessi, muutmata sealjuures komisjoni ja nõukogu vastavaid volitusi algmääruste kohaldamisel ja otsustamismenetlusi muudes ühise kaubanduspoliitika valdkondades või muudes sektorites.

(7) Algmääruste kohaste otsustamismenetluste järjekindlaks kohaldamiseks tuleks ühtlustada ka muud algmääruste kohaste nõukogu otsustega seotud menetlused, mis on sisuliselt lõplike meetmete kehtestamise menetlustega samasugused. Eespool nimetatud kord tuleks seega kasutusele võtta ka menetlustes, mis on seotud meetmete läbivaatamise, kordusuurimise, nendest kõrvalehoidmise ja nende peatamisega.

(8) Dumpinguvastase algmäärusega on kehtestatud dumpinguvastase algmääruse artikli 5 lõike 9 kohaselt algatatud uurimismenetluste lõpetamise kohustuslikud tähtajad, kuid dumpinguvastase algmääruse artiklit 11 lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt algatatud läbivaatamiste ja dumpinguvastase algmääruse artikli 12 kohaselt algatatud kordusuurimiste suhtes kohaldatakse ainult soovituslikke tähtaegu.

(9) Dumpinguvastaste meetmete kohaldamist jätkatakse kuni dumpinguvastase algmääruse artikli 11 lõike 2 kohase läbivaatamise tulemuste saamiseni. Seetõttu võivad kõnealuse artikli kohased ebatavaliselt pikad läbivaatamisi käsitlevad uurimised kahjustada õiguskindlust ja põhjustada huvitatud isikutele negatiivset mõju. Samasugused ebasoovitavad mõjud võivad tuleneda liiga pikkadest uurimistest seoses artikli 11 lõigete 3 ja 4 kohaste läbivaatamiste ja dumpinguvastase algmääruse artikli 12 kohaste kordusuurimistega.

(10) Seetõttu on asjakohane kehtestada artikli 11 lõigete 2, 3 ja 4 kohaste läbivaatamiste ja dumpinguvastase algmääruse artikli 12 kohaste kordusuurimiste kohustuslikud tähtajad.

(11) Läbivaatamiste eri liikidel on erinev ulatus ja keerukuse aste. Tähtaegade kehtestamisel tuleb need erinevused asjakohaselt arvesse võtta.

(12) Esiteks võivad dumpinguvastase algmääruse artikli 11 lõigete 2 ja 3 kohased läbivaatamised teatavatel asjaoludel olla sama keerukad kui artikli 5 lõike 9 kohased uued menetlused, näiteks uurimise ulatuse või asjaomaste huvitatud isikute osas. Sellest tuleneb, et kuigi need läbivaatamised tuleks tavaliselt lõpetada kehtiva soovitusliku 12kuulise tähtaja jooksul, peaks kohustuslik tähtaeg olema võrdne uuteks menetlusteks ettenähtud 15kuulise tähtajaga, kuid mitte sellest pikem.

(13) Teiseks, dumpinguvastase algmääruse artikli 11 lõike 4 kohased läbivaatamised ja artikli 12 kohased kordusuurimised on vähem keerukad kui dumpinguvastase algmääruse artikli 11 lõigete 2 ja 3 kohased läbivaatamised. Seetõttu peaks niisuguste läbivaatamiste tähtaeg olema lühem. Artikli 11 lõike 4 kohaste läbivaatamiste puhul peetakse asjakohaseks, et tähtajaks tuleks sätestada üheksa kuud. See tähtaeg on kooskõlas dumpinguvastase algmääruse artikli 14 lõike 5 kohase impordi registreerimiseks lubatud maksimaalse ajavahemikuga. Kuna import registreeritakse pärast artikli 11 lõike 4 kohase läbivaatamise lõppemist, ei peaks niisuguse läbivaatamise tähtaeg olema pikem kui läbivaatamisega seotud impordi registreerimiseks ettenähtud tähtaeg.

(14) Kolmandaks, kuna artikli 12 kohased kordusuurimised tuleks tavaliselt lõpetada kehtiva soovitusliku kuuekuuse tähtaja jooksul, loetakse asjakohaseks sätestada kohustuslik üheksakuune tähtaeg, kuna pikem ajavahemik võib osutuda vajalikuks uurimiste lõpetamiseks, mis nõuavad normaalväärtuste kontrollimist. Lisaks sellele võib import, mille suhtes kohaldatakse artikli 12 kohast kordusuurimist, kuuluda artikli 14 lõike 5 kohasele registreerimisele nagu import, mis kuulub artikli 11 lõike 4 kohasele läbivaatamisele. Järelikult tuleks registreerimiseks ettenähtud üheksakuulist maksimumtähtaega kohaldada ka artikli 12 kohaste kordusuurimiste suhtes.

(15) Põhjendusi 8–14 kohaldatakse mutatis mutandis subsiidiumivastase algmääruse artiklite 18, 19 ja 20 kohaste läbivaatamiste suhtes.

(16) Peetakse mõistlikuks ette näha läbivaatamiste tähtaegade järkjärguline kasutuselevõtmine, võttes arvesse nende tähtaegade järgimisest tulenevaid nõudeid inimressurssidele. Niisugune üleminekuaeg hõlbustab ressursside ajalist jaotamist.

(17) Teave, mida liikmesriigid saavad nõuandekomiteelt, on sageli väga tehnilist laadi ja sisaldab keerulist majandus- ja õigusanalüüsi. Et anda liikmesriikidele piisavalt aega niisuguse teabega tutvumiseks, tuleks see saata neile vähemalt 10 päeva enne nõuandekomitee eesistuja määratud kohtumise kuupäeva.

(18) Dumpinguvastase algmääruse artikli 8 lõikega 9 nähakse muu hulgas ette, et kui osapool taganeb kohustustest, kehtestatakse lõplik tollimaks artikli 9 kohaselt asjaolude alusel, mis on kindlaks tehtud kohustuse võtmisele aluseks saanud uurimise käigus. Nimetatud säte on viinud aeganõudva kaheastmelise menetluseni, mis koosneb komisjoni otsusest kohustuse heakskiitmise tühistamise kohta ja nõukogu määrusest tollimaksu uue kehtestamise kohta. Võttes arvesse, et nimetatud säte ei jäta nõukogule kaalutlusõigust kehtestava tollimaksu kehtestamise või selle taseme suhtes, kui kohustust on rikutud või sellest taganetud, peetakse asjakohaseks muuta artikli 8 lõigete 1, 5 ja 9 sätteid, et teha selgemaks komisjoni vastutus ning võimaldada kohustusest taganemist ja tollimaksu kohaldamist koondada ühte õigusakti. Samuti tuleb tagada, et kohustusest taganemise menetlus lõpetatakse tavaliselt kuue kuuga ja igal juhul hiljemalt üheksa kuuga, et tagada kehtiva meetme nõuetekohane täitmine.

(19) Põhjendust 18 kohaldatakse mutatis mutandis subsiidiumivastase algmääruse artikli 13 kohasete kohustuste suhtes.

(20) Dumpinguvastase algmääruse artikli 12 lõikes 1 märgitakse, et nimetatud artikli kohased kordusuurimised algatatakse ühenduse tootmisharu tõendite põhjal. Muud huvitatud isikud võivad samamoodi olla niisugustest kordusuurimistest huvitatud, mille eesmärk on eksportija põhjustatud tollimaksu absorptsioonimõju korrigeerimine. Seetõttu tuleb nimetatud artiklit muuta, et võimalus taotleda absorptsioonivastase uurimise algatamist laieneks kõikidele huvitatud osapooltele. Samuti tuleb absorptsiooni olemasolu määratlemisel hinnamuutuste mõistesse lisada ekspordihindade alanemine, kuna see on üks võimalikest olukordadest, kus hinnataseme alandamisega ühenduse turul võib meetme parandavat mõju kahjustada.

(21) Põhjendust 20 kohaldatakse mutatis mutandis subsiidiumivastase algmääruse artikli 19 lõike 3 suhtes.

(22) Lisaks sellele tuleb selgitada, et dumpinguvastase tollimaksu summa suurendamist, mis kehtestatakse pärast dumpinguvastase algmääruse artikli 12 lõike 2 kohast kordusuurimist, tuleb piirata summani, mis vastab maksimaalselt summale, mida oleks olnud võimalik kohaldada ehk tollimaksu summani, mis kehtis enne nimetatud kordusuurimist.

(23) Kuna dumpinguvastase algmääruse artikli 13 lõikes 3 selgesõnaliselt ei nimetata osapooli, kellel on õigus taotleda meetmetest kõrvalehoidmist käsitleva uurimise algatamist, on soovitav täpsustada osapooled, kellel on selleks õigus.

(24) Omandatud kogemused on näidanud, et on soovitav täpsustada ka juhtumid, mis kujutavad endast kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmist. Kõrvalehoidmisega seotud juhtumid võivad esineda ühenduses või sellest väljaspool. Seetõttu tuleb ette näha, et erandeid laiendatud tollimaksudest, mida importijatele võib kehtiva dumpinguvastase algmääruse alusel juba anda, võib anda ka eksportijatele, kui tollimaksude kohaldamisala laiendatakse väljaspool ühendust toimuvasse kõrvalehoidmisse sekkumiseks.

(25) Meetmete nõuetekohase täitmise tagamiseks on soovitav muuta dumpinguvastase algmääruse artikli 19 lõike 6 sõnastust, et uurimisega kogutud andmeid oleks võimalik kasutada teise uurimise algatamiseks samas menetluses.

(26) Põhjendusi 23–25 kohaldatakse mutatis mutandis subsiidiumivastase algmääruse artikli 23 ja artikli 29 lõike 6 suhtes.

(27) Meetmete paremaks jõustamiseks tuleb dumpinguvastase algmääruse artikli 14 uue lõikega ette näha, et komisjonil oleks võimalik taotleda liikmesriikidelt algmäärustes sisalduvate konfidentsiaalsuse eeskirjade kohaselt teabe esitamist, mida saab kasutada hinnakohustuste jälgimiseks ja kehtivate meetmete tõhususe kontrollimiseks. Samasugused sätted tuleb sisse viia ka uue lõikena subsiidiumivastase algmääruse artiklisse 24,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 384/96 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Kui on tehtud esialgne kinnitav otsus dumpingu ja kahju olemasolu kohta, võib komisjon heaks kiita eksportija rahuldavad vabatahtlikud kohustused revideerida hindu või lõpetada dumpinguhindadega eksport, kui komisjon on pärast erikonsulteerimist nõuandekomiteega veendunud, et sellega on dumpingu kahjulik mõju kõrvaldatud. Sellisel juhul ei kohaldata nende kohustuste kehtimise ajal komisjoni artikli 7 lõike 1 kohaselt kehtestatud ajutisi tollimakse või vastavalt olukorrale nõukogu artikli 9 lõike 4 kohaselt kehtestatud lõplikke tollimakse nende äriühingute toodetud asjaomase toote impordi suhtes, mida nimetatakse komisjon otsuses kohustuste heakskiitmise kohta ja selle hilisemates muudatustes. Selliste kohustuste alusel toimuv hinnatõus ei tohi olla suurem, kui dumpingumarginaali kõrvaldamiseks vaja, ning see peaks olema dumpingumarginaalist väiksem, kui sellest piisab ühenduse tootmisharule tekitatava kahju kõrvaldamiseks."

2. Artikli 8 lõige 9 asendatakse järgmisega:

"9. Kui kohustuse võtnud osapool rikub kohustust või taganeb sellest või komisjon tühistab kohustuse heakskiitmise, tühistatakse kohustusele antud heakskiit pärast konsulteerimist komisjoni otsusega või vajaduse korral komisjoni määrusega ning hakatakse automaatselt kohaldama komisjoni artikli 7 kohaselt kehtestatud ajutisi tollimakse või vastavalt vajadusele nõukogu artikli 9 lõike 4 kohaselt kehtestatud lõplikke tollimakse, kui asjaomasele eksportijale on antud võimalus anda selgitusi, välja arvatud juhul, kui ta ise on kohustusest taganenud.

Huvitatud isik või liikmesriik võib esitada teavet, mis sisaldab prima facie tõendeid kohustuse rikkumise kohta. Järgnev hindamine selle kohta, kas kohustuse rikkumine on esinenud, viiakse lõpule tavaliselt kuue kuu jooksul, kuid igal juhul hiljemalt üheksa kuu jooksul alates nõuetekohaselt põhjendatud taotluse esitamisest. Komisjon võib kohustuste jälgimisel taotleda abi liikmesriikide pädevatelt asutustelt."

3. Artikli 9 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Kui faktide põhjal tuvastatakse lõplikult dumpingu ja sellest tuleneva kahju esinemine ning kui ühenduse huvid nõuavad sekkumist vastavalt artiklile 21, kehtestab nõukogu lõpliku dumpinguvastase tollimaksu komisjoni ettepaneku põhjal, mille ta esitab pärast nõuandekomiteega konsulteerimist. Nõukogu võtab ettepaneku vastu, kui ta ei otsusta ettepanekut lihthäälteenamusega tagasi lükata ühe kuu jooksul pärast selle esitamist komisjoni poolt. Kui kehtivad ajutised tollimaksud, esitatakse ettepanek lõplike meetmete kohta hiljemalt üks kuu enne nende tollimaksude kehtivuse lõppu. Dumpinguvastase tollimaksu summa ei ületa kindlaksmääratud dumpingumarginaali, kuid see peaks olema nimetatud marginaalist väiksem, kui sellisest väiksemast tollimaksust piisab ühenduse tootmisharule tekitatava kahju kõrvaldamiseks."

4. Artikli 11 lõige 5 asendatakse järgmisega:

"5. Käesoleva määruse asjakohaseid sätteid, mis käsitlevad uurimismenetlusi ja uurimiste läbiviimist, v.a tähtaegadega seotud sätted, kohaldatakse kõigi käesoleva artikli lõigete 2–4 kohaste läbivaatamiste suhtes. Lõigete 2 ja 3 kohaselt tehtud läbivaatamine peab toimuma kiiresti ja tuleb tavaliselt lõpule viia 12 kuu jooksul alates läbivaatamise algatamise kuupäevast. Igal juhul tuleb kõik niisugused läbivaatamised lõpule viia 15 kuu jooksul alates algatamisest. Kõik lõike 4 kohaselt tehtud läbivaatamised tuleb igal juhul lõpule viia üheksa kuu jooksul alates algatamisest. Kui lõike 2 kohaselt tehtav läbivaatus algatatakse samal ajal, kui sama menetluse raames tehakse lõike 3 kohast läbivaatust, viiakse lõike 3 kohane läbivaatus lõpule samaks tähtajaks, mis on ette nähtud lõike 2 kohasele läbivaatusele.

Komisjon esitab nõukogule ettepaneku meetmete kohta hiljemalt üks kuu enne eespool nimetatud tähtaegade lõppemist.

Kui uurimine ei ole eespool nimetatud tähtaegadeks lõpetatud:

- meetmete kehtivus lõpeb, kui tegu on käesoleva artikli lõike 2 kohase uurimisega,

- meetmete kehtivus lõpeb, kui käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 kohased uurimised on tehtud paralleelselt, kui lõike 2 kohane uurimine algatati samal ajal kui lõike 3 kohane läbivaatus toimus sama menetluse raames või kui niisugused läbivaatused algatati samal ajal või

- meetmed jäävad muutmata, kui tegu on käesoleva artikli lõigete 3 ja 4 kohaste uurimistega.

Teatis meetmete tegeliku kehtivuse lõppemise või edasise kohaldamise kohta käesoleva lõike kohaselt avaldatakse seejärel Euroopa Liidu Teatajas."

5. Artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Kui tavaliselt kahe aasta jooksul alates meetmete jõustumisest esitab ühenduse tootmisharu või muu huvitatud isik piisava teabe, millest selgub, et pärast esialgset uurimisperioodi ja enne või pärast meetmete kehtestamist on ekspordihinnad langenud või ühendusse imporditud toote edasimüügihinnad või hilisemad müügihinnad ei ole muutunud või on muutunud ebapiisavalt, võib uurimise pärast konsulteerimist uuesti alustada, et kontrollida, kas meede on mõjutanud eespool nimetatud hindu.

Uurimise võib eespool sätestatud tingimustel uuesti alustada komisjoni algatusel või liikmesriigi taotlusel."

6. Artikli 12 lõike 2 viimane lause asendatakse järgmisega:

"Kui leitakse, et artikli 12 lõike 1 tingimused on täidetud ekspordihindade langemise tõttu, mis on toimunud pärast esialgset uurimisperioodi ning enne või pärast meetmete kehtestamist, võib dumpingumarginaalid uuesti arvutada, võttes arvesse niisuguseid madalamaid ekspordihindu."

7. Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Kui käesoleva artikli kohane kordusuurimine näitab dumpingu suurenemist, võib nõukogu pärast konsulteerimist komisjoni ettepanekul kehtivaid meetmeid muuta vastavalt uutele ekspordihindu käsitlevatele järeldustele. Nõukogu võtab ettepaneku vastu, kui ta ei otsusta ettepanekut lihthäälteenamusega tagasi lükata ühe kuu jooksul pärast selle esitamist komisjoni poolt. Käesoleva artikli kohaselt kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu suurus võib olla kuni kahekordne nõukogu esialgselt kehtestatud tollimaksu suurus."

8. Artikli 12 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Artiklite 5 ja 6 asjakohaseid sätteid kohaldatakse kõigi käesoleva artikli kohaste kordusuurimiste suhtes, arvestades siiski, et kordusuurimine peab toimuma kiiresti ja see tuleb lõpule viia tavaliselt kuue kuu jooksul alates kordusuurimise algatamise kuupäevast. Igal juhul tuleb kõik niisugused kordusuurimised lõpule viia üheksa kuu jooksul alates kordusuurimise algatamisest.

Komisjon esitab nõukogule ettepaneku meetmete kohta hiljemalt üks kuu enne eespool nimetatud tähtaja lõppemist.

Kui kordusuurimine ei ole eespool nimetatud tähtaegadeks lõpetatud, jäetakse meetmed muutmata. Teatis meetmete edasise kehtivuse kohta käesoleva lõike kohaselt avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas."

9. Artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Käesoleva määruse alusel kehtestatud dumpinguvastaseid tollimakse võib laiendada kolmandatest riikidest pärineva samasuguse toote või sellega võrreldes väheseid muudatusi sisaldava toote impordile või vähesel määral muudetud samasuguse toote impordile riigist, kus meetmeid kohaldatakse, või selle toote osade impordile, kui esineb kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmine. Kui toimub kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmine, võib dumpinguvastaseid tollimakse, mis ei ületa käesoleva määruse artikli 9 lõike 5 kohaselt kehtestatud tasakaalustavat jääktollimaksu, laiendada neid meetmeid kohaldava riigi äriühingutest pärinevale impordile, mille toodete suhtes kohaldatakse individuaalseid tollimaksumäärasid. Kõrvalehoidmiseks loetakse kolmandate riikide ja ühenduse või riigi, kus meetmeid kohaldatakse, üksikute äriühingute ja ühenduse vahelise kaubandusstruktuuri muutust, mis tuleneb tavast, protsessist või toimingust, millel ei ole piisavat nõuetekohast põhjendust või majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise, ja kui on tõendeid kahju kohta või selle kohta, et tollimaksu parandav mõju on samasuguse toote hindade ja/või koguste tõttu ohustatud ning et dumping esineb seoses samasuguste või sarnaste toodete puhul varem kindlaksmääratud normaalväärtustega, vajadusel artikli 2 sätete kohaselt.

Lõikes 1 nimetatud tava, protsess või toiming sisaldab muu hulgas asjaomase toote mõningast muutmist, et seda saaks liigitada tollikoodide alla, mille suhtes tavaliselt meetmeid ei kohaldata, kui muudatused ei muuda toote põhiomadusi, toote lähetamist läbi kolmandate riikide, kus meetmeid kohaldatakse, eksportijate või tootjate müügistruktuuri ja -kanalite ümberkorraldamist riigis, kus meetmeid kohaldatakse, et lõpuks ekspordiksid nende tooteid ühendusse tootjad, kelle toodete suhtes kohaldatakse individuaalseid tollimaksumäärasid, mis on väiksemad kui tollimaksud, mida tootjate toodete suhtes kohaldatakse ja allpool märgitud artikli 13 lõikes 2 märgitud asjaoludel toimuvat osade kokkupanemist ühenduses või kolmandas riigis."

10. Artikli 13 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Uurimised algatatakse käesoleva artikli kohaselt komisjoni algatusel või liikmesriigi või huvitatud isikute taotlusel, kui on olemas piisavalt tõendeid lõikes 1 sätestatud asjaolude kohta. Uurimised algatatakse pärast nõuandekomiteega konsulteerimist komisjoni määrusega, millega võib anda tolliasutustele ka korralduse nõuda impordi registreerimist artikli 14 lõike 5 kohaselt või nõuda tagatisi. Uurimisi toimetab komisjon, keda võivad abistada tolliasutused, ning see viiakse lõpule üheksa kuu jooksul. Kui lõplikult tuvastatud faktid õigustavad meetmete kohaldamisala laiendamist, teeb seda nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal pärast konsulteerimist nõuandekomiteega. Nõukogu võtab ettepaneku vastu, kui ta ei otsusta ettepanekut lihthäälteenamusega tagasi lükata ühe kuu jooksul pärast selle esitamist komisjoni osapoolt. Laiendamine jõustub kuupäevast, mil artikli 14 lõike 5 kohaselt kehtestati registreerimise nõue või hakati nõudma tagatisi. Käesoleva määruse asjakohaseid menetlussätteid, mis käsitlevad uurimiste algatamist ja läbiviimist, kohaldatakse käesoleva artikli alusel."

11. Artikli 13 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Importi ei pea artikli 14 lõike 5 kohaselt registreerima ja nende suhtes ei kohaldata meetmeid, kui nendega kauplevad äriühingud, mis on tollimaksust vabastatud. Tollimaksust vabastamise taotlusi, millele on lisatud tõendid, esitatakse uurimise algatamist käsitleva komisjoni määrusega kehtestatud tähtaja jooksul. Kui meetmetest kõrvalehoidmise tava, protsess või toiming toimub väljaspool ühendust, võib vabastuse anda asjaomase toote tootjatele, kes tõestavad, et nad ei ole seotud ühegi tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse meetmeid, ja kelle osas on leitud, et nad ei ole seotud artikli 13 lõigetes 1 ja 2 määratletud meetmetest kõrvalehoidmisega. Kui meetmetest kõrvalehoidmise tava, protsess või toiming toimub ühenduses, võib vabastuse anda importijatele, kes tõestavad, et nad ei ole seotud tootjatega, kelle suhtes neid meetmeid kohaldatakse.

Neid vabastusi antakse komisjoni otsustega pärast konsulteerimist nõuandekomiteega või meetmeid kehtestava nõukogu otsusega ning need jäävad kehtima nendes sätestatud ajavahemikuks ja nendes sätestatud tingimustel.

Kui artikli 11 lõikes 4 sätestatud tingimused on täidetud, võib vabastusi anda pärast uurimise lõpetamist, mille tulemusena meetmete kohaldamisala laiendatakse.

Kui meetmete kohaldamisala laiendamisest on möödunud vähemalt üks aasta ja vabastust taotlevate või võimalike taotlevate osapoolte arv on märkimisväärne, võib komisjon otsustada, et algatab meetmete kohaldamisala laiendamise läbivaatuse. Iga niisugune läbivaatus tehakse artikli 11 lõike 5 sätete kohaselt, nagu neid kohaldatakse artikli 11 lõike 3 kohaste läbivaatuse suhtes."

12. Artikli 14 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Ühenduse huvides võib käesoleva määruse alusel kehtestatud meetmed pärast nõuandekomiteega konsulteerimist komisjoni otsusega üheksaks kuuks peatada. Peatamist võib pikendada veel kõige rohkem ühe aasta võrra, kui nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal nii otsustab. Nõukogu võtab ettepaneku vastu, kui ta ei otsusta ettepanekut lihthäälteenamusega tagasi lükata ühe kuu jooksul pärast selle esitamist komisjoni poolt. Meetmed võib peatada üksnes siis, kui turutingimused on ajutiselt sedavõrd muutunud, et oleks ebatõenäoline, et kahju peatamise tulemusena jätkuks, ning tingimusel, et ühenduse tootmisharule on antud võimalus esitada oma arvamus ja see arvamus on arvesse võetud. Meetmed võib pärast konsulteerimist igal ajal ennistada, kui peatamise põhjus on lakanud olemast."

13. Artiklisse 14 lisatakse järgmine lõige:

"7. Ilma et see piiraks lõike 6 kohaldamist, võib komisjon taotleda igal üksikjuhtumil eraldi liikmesriikidelt teabe esitamist, et tõhusalt jälgida meetmete kohaldamist. Sellisel juhul kohaldatakse artikli 6 lõigete 3 ja 4 sätteid. Kõikide andmete suhtes, mida liikmesriigid käesoleva artikli kohaselt esitavad, kohaldatakse artikli 19 lõike 6 sätteid."

14. Artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Komitee tuleb kokku eesistuja kutsel. Eesistuja annab liikmesriikidele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 10 tööpäeva enne kohtumist, kogu asjakohase teabe."

15. Artikli 19 lõige 6 asendatakse järgmisega:

"6. Käesoleva määruse kohaselt saadud teavet kasutatakse ainult sel eesmärgil, milleks seda nõuti. Käesolev säte ei välista ühe uurimise käigus saadud teabe kasutamist sama tootega seotud menetluse raames teiste uurimiste algatamiseks."

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 2026/97 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Kui esialgne kinnitav otsus subsideerimise ja kahju olemasolu kohta on tehtud, võib komisjon heaks kiita rahuldavad vabatahtlikud kohustused, mille järgi:

a) päritolu- ja/või ekspordiriik nõustub lõpetama või piirama subsiidiumi või võtma teisi meetmeid selle mõju suhtes või

b) mis tahes eksportija võtab endale kohustuse korrigeerida oma hindu või lõpetada kõnealusesse piirkonda eksport, mille eest saadakse tasakaalustatavaid subsiidiume, nii et komisjon pärast erikonsulteerimist nõuandekomiteega veendub, et subsiidiumide kahjustav mõju on kõrvaldatud.

Sellisel juhul ei kohaldata nende kohustuste kehtimise ajal komisjoni artikli 12 lõike 3 kohaselt kehtestatud ajutisi tollimakse või nõukogu artikli 15 lõike 1 kohaselt kehtestatud lõplikke tollimakse nende äriühingute toodetud asjaomase toote impordi suhtes, mida nimetatakse komisjon kohustuste heakskiitmise otsuses ja niisuguse otsuse kõikides hilisemates muudatustes.

Selliste kohustuste alusel toimuv hinnatõus ei tohi olla suurem, kui subsiidiumi mahu kõrvaldamiseks vaja, ning see peaks olema tasakaalustatavate subsiidiumide summast väiksem, kui sellest piisab ühenduse tootmisharule tekitatava kahju kõrvaldamiseks."

2. Artikli 13 lõige 9 asendatakse järgmisega:

"9. Kui kohustuse võtnud osapool kohustust rikub või sellest taganeb või komisjon tühistab kohustuse heakskiidu, tühistatakse kohustusele antud heakskiit pärast konsulteerimist komisjoni otsusega või vajaduse korral komisjoni määrusega ning kohaldatakse komisjoni artikli 12 kohaselt kehtestatud ajutisi tollimakse või vastavalt vajadusele nõukogu artikli 15 lõike 1 kohaselt kehtestatud lõplikke tollimakse, tingimusel et asjaomasele eksportijale või päritoluriigile ja/või ekspordiriigile on antud võimalus esitada oma arvamus, välja arvatud juhul, kui eksportija või nimetatud riik on kohustusest taganenud.

Iga huvitatud isik või liikmesriik võib esitada teavet, mis sisaldab prima facie tõendeid kohustuse rikkumise kohta. Järgnev hindamine selle kohta, kas kohustuse rikkumine on esinenud, viiakse lõpule tavaliselt kuue kuu jooksul, kuid igal juhul hiljemalt üheksa kuu jooksul nõuetekohaselt põhjendatud taotluse esitamisest. Komisjon võib kohustuste jälgimisel taotleda abi liikmesriikide pädevatelt asutustelt."

3. Artikli 15 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Kui faktide põhjal on lõplikult tuvastatud, et tasakaalustatavad subsiidiumid ja nende põhjustatud kahju on olemas ning kui ühenduse huvid nõuavad artikli 31 kohaselt sekkumist, kehtestab nõukogu komisjoni poolt pärast nõuandekomiteega konsulteerimist esitatud ettepaneku põhjal lihthäälteenamusega lõpliku tasakaalustava tollimaksu. Nõukogu võtab ettepaneku vastu, kui ta ei otsusta ettepanekut lihthäälteenamusega tagasi lükata ühe kuu jooksul pärast selle esitamist komisjoni poolt. Kui kehtivad ajutised tollimaksud, esitatakse ettepanek lõplike meetmete kohta hiljemalt üks kuu enne nende tollimaksude kehtivuse lõppu. Meetmeid ei kehtestata, kui subsiidium või subsiidiumid tühistatakse või tõestatakse, et subsiidiumid ei anna enam asjaomastele eksportijatele kasu. Tasakaalustava tollimaksu summa ei ületa kindlakstehtud tasakaalustatavate subsiidiumide summat, kuid see peaks olema tasakaalustatavate subsiidiumide kogusummast väiksem, kui sellisest väiksemast tollimaksust piisab ühenduse tootmisharule tehtava kahju kõrvaldamiseks."

4. Artikli 19 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Kui kehtestatud tasakaalustavad tollimaksud on väiksemad kui leitud tasakaalustatavate subsiidiumide summa, võib algatada vahepealse läbivaatamise, kui ühenduse tootjad või muud huvitatud osapooled esitavad tavaliselt kahe aasta jooksul alates meetmete jõustumisest piisavalt tõendeid selle kohta, et pärast esialgset uurimisperioodi ja enne või pärast meetmete kehtestamist on ekspordihinnad langenud või importtoote edasimüügihind ühenduses ei ole muutunud või on muutunud ebapiisavalt. Kui uurimine näitab, et need väited vastavad tõele, võib tasakaalustavaid tollimakse suurendada, et saavutada kahju kõrvaldamiseks vajalik hinnatõus; suurendatud tollimaksutase ei või siiski ületada tasakaalustatavate subsiidiumide summat.

Eespool sätestatud tingimustel võib vahepealse läbivaatamise algatada komisjoni algatusel või liikmesriigi taotlusel."

5. Artikli 22 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Käesoleva määruse asjakohaseid sätteid, mis käsitlevad uurimismenetlusi ja uurimiste läbiviimist, v.a tähtaegadega seotud sätted, kohaldatakse kõigi artiklite 18, 19 ja 20 kohaste läbivaatamiste suhtes. Artiklite 18 ja 19 kohaselt tehtud läbivaatamised tehakse kiiresti ja need tuleb tavaliselt lõpule viia 12 kuu jooksul alates läbivaatamise algatamise kuupäevast. Igal juhul tuleb kõik artiklite 18 ja 19 kohased läbivaatamised lõpule viia 15 kuu jooksul alates algatamisest. Kõik artikli 20 kohaselt tehtud läbivaatamised tuleb igal juhul lõpule viia üheksa kuu jooksul alates algatamisest. Kui artikli 18 kohaselt tehtav läbivaatus algatatakse samal ajal, kui sama menetluse raames tehakse artikli 19 kohast läbivaatust, viiakse artikli 19 kohane läbivaatus lõpule samaks tähtajaks, mis on ette nähtud artikli 18 kohasele läbivaatusele.

Komisjon esitab nõukogule ettepaneku meetmete kohta hiljemalt üks kuu enne eespool nimetatud tähtaegade lõppemist.

Kui uurimine ei ole eespool nimetatud tähtaegadeks lõpetatud:

- meetmete kehtivus lõpeb, kui tegu on artikli 18 kohaste uurimistega,

- meetmete kehtivus lõpeb, kui artiklite 18 ja 19 kohased uurimised on tehtud paralleelselt, kui lõike 18 kohane uurimine algatati samal ajal, kui artikli 19 kohane läbivaatamine sama menetluse raames oli pooleli või kui niisugused läbivaatamised algatati samal ajal või

- meetmed jäävad muutmata, kui tegu on artiklite 19 ja 20 kohaste uurimistega.

Teatis meetmete tegeliku kehtivuse lõppemise või edasise kohaldamise kohta käesoleva lõike kohaselt avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas."

6. Artikli 23 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Käesoleva määruse alusel kehtestatud tasakaalustavaid tollimakse võib laiendada kolmandatest riikidest pärineva samasuguse toote või sellega võrreldes väheseid muudatusi sisaldava toote impordile või vähesel määral muudetud samasuguse toote impordi suhtes riigist, kus meetmeid kohaldatakse või selle toote osade impordile, kui esineb kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmine. Kui toimub kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmine, võib tasakaalustavaid tollimakse, mis ei ületa käesoleva määruse artikli 15 lõike 2 kohaselt kehtestatud tasakaalustavat jääktollimaksu, laiendada neid meetmeid kohaldava riigi äriühingutest pärinevale impordile, mille toodete suhtes kohaldatakse individuaalseid tollimaksumäärasid. Kõrvalehoidmiseks loetakse kolmandate riikide ja ühenduse või riigi, kus meetmeid kohaldatakse, üksikute äriühingute ja ühenduse vahelise kaubandusstruktuuri muutust, mis tuleneb tavast, protsessist või toimingust, millel ei ole muud piisavat nõuetekohast põhjendust või majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise, ja kui on tõendeid kahju kohta või selle kohta, et tollimaksu parandav mõju on samasuguse toote hindade ja/või koguste tõttu ohustatud ning et samasuguse importtoote ja/või selle osade suhtes kehtib endiselt subsiidium.

Lõikes 1 nimetatud tava, protsess või toiming sisaldab muu hulgas asjaomase toote mõningast muutmist, et seda saaks liigitada tollikoodide alla, mille suhtes tavaliselt meetmeid ei kohaldata, kui muudatused ei muuda toote põhiomadusi, toote lähetamist läbi kolmandate riikide, kus meetmeid kohaldatakse, ja eksportijate või tootjate müügistruktuuri ja -kanalite ümberkorraldamist riigis, kus meetmeid kohaldatakse, et lõpuks ekspordiksid nende tooteid ühendusse tootjad, kes saavad soodustusi individuaalsete tollimaksumäärade abil, mis on väiksemad kui tollimaksud, mida tootjate toodete suhtes kohaldatakse."

7. Artikli 23 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

"2. Uurimised algatatakse käesoleva artikli kohaselt komisjoni algatusel või liikmesriigi või iga huvitatud osapoole taotlusel, kui on olemas piisavalt tõendeid lõikes 1 sätestatud asjaolude kohta. Uurimised algatatakse pärast nõuandekomiteega konsulteerimist komisjoni määrusega, millega võib anda tolliasutustele ka korralduse nõuda impordi registreerimist artikli 24 lõike 5 kohaselt või nõuda tagatisi. Uurimist toimetab komisjon, keda võivad abistada tolliasutused, ning see viiakse lõpule üheksa kuu jooksul. Kui lõplikult tuvastatud faktid õigustavad meetmete kohaldamisala laiendamist, teeb seda nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal pärast konsulteerimist nõuandekomiteega. Nõukogu võtab ettepaneku vastu, kui ta ei otsusta ettepanekut lihthäälteenamusega tagasi lükata ühe kuu jooksul pärast selle esitamist komisjoni poolt. Laiendamine jõustub kuupäevast, mil artikli 24 lõike 5 kohaselt kehtestati registreerimise nõue või hakati nõudma tagatisi. Käesoleva määruse asjakohaseid menetlussätteid, mis käsitlevad uurimiste algatamist ja läbiviimist, kohaldatakse käesoleva artikli alusel.

3. Importi ei pea artikli 24 lõike 5 kohaselt registreerima ja nende suhtes ei kohaldata meetmeid, kui nendega kauplevad äriühingud, mis saavad tollimaksuvabastusi. Tollimaksust vabastamise taotlusi, millele on lisatud tõendid, esitatakse uurimise algatamist käsitleva komisjoni määrusega kehtestatud tähtaja jooksul. Kui meetmetest kõrvalehoidmise tava, protsess või toiming toimub väljaspool ühendust, võib vabastuse anda asjaomase toote tootjatele, kes tõestavad, et nad ei ole seotud ühegi tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse meetmeid, ja kelle osas on leitud, et nad ei ole seotud artikli 23 lõikes 1 määratletud meetmetest kõrvalehoidmisega. Kui meetmetest kõrvalehoidmise tava, protsess või toiming toimub ühenduses, võib vabastuse anda importijatele, kes tõestavad, et nad ei ole seotud tootjatega, kelle suhtes neid meetmeid kohaldatakse.

Neid vabastusi antakse komisjoni otsustega pärast konsulteerimist nõuandekomiteega või meetmeid kehtestava nõukogu otsusega ning need jäävad kehtima nendes sätestatud ajavahemikuks ja nendes sätestatud tingimustel.

Kui artiklis 20 sätestatud tingimused on täidetud, võib vabastusi anda pärast uurimise lõpetamist, mille tulemusena meetmete kohaldamisala laiendatakse.

Kui meetmete kohaldamisala laiendamisest on möödunud vähemalt üks aasta ja vabastust taotlevate või võimalike taotlevate osapoolte arv on märkimisväärne, võib komisjon otsustada, et algatab meetmete kohaldamisala laiendamise läbivaatuse. Iga niisugune läbivaatus tehakse artikli 22 lõike 1 sätete kohaselt, nagu neid kohaldatakse artikli 19 kohaste läbivaatuse suhtes."

8. Artikli 24 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Ühenduse huvides võib käesoleva määruse alusel kehtestatud meetmed pärast nõuandekomiteega konsulteerimist komisjoni otsusega üheksaks kuuks peatada. Peatamist võib pikendada veel kõige rohkem ühe aasta võrra, kui nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal nii otsustab. Nõukogu võtab ettepaneku vastu, kui ta ei otsusta ettepanekut lihthäälteenamusega tagasi lükata ühe kuu jooksul pärast selle esitamist komisjoni poolt. Meetmed võib peatada üksnes siis, kui turutingimused on ajutiselt sedavõrd muutunud, et oleks ebatõenäoline, et kahju peatamise tulemusena jätkuks, ning tingimusel, et ühenduse tootmisharule on antud võimalus esitada oma arvamus ja et seda arvamust on arvesse võetud. Meetmed võib pärast konsulteerimist igal ajal ennistada, kui peatamise põhjus on lakanud olemast."

9. Artiklisse 24 lisatakse järgmine lõige:

"7. Ilma et see piiraks lõike 6 kohaldamist, võib komisjon taotleda igal üksikjuhtumil eraldi liikmesriikidelt teabe esitamist, et tõhusalt jälgida meetmete kohaldamist. Sellisel juhul kohaldatakse artikli 11 lõigete 3 ja 4 sätteid. Kõikide andmete suhtes, mida liikmesriigid käesoleva artikli kohaselt esitavad, kohaldatakse artikli 29 lõike 6 sätteid."

10. Artikli 25 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Komitee tuleb kokku eesistuja kutsel. Eesistuja annab liikmesriikidele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 10 tööpäeva enne kohtumist, kogu asjakohase teabe."

11. Artikli 29 lõige 6 asendatakse järgmisega:

"6. Käesoleva määruse kohaselt saadud teavet kasutatakse ainult sel eesmärgil, milleks seda nõuti. Käesolev säte ei välista ühe uurimise käigus saadud teabe kasutamist sama tootega seotud menetluse raames teiste uurimiste algatamiseks."

Artikkel 3

Käesolevat määrust kohaldatakse kõikide määruse (EÜ) nr 384/96 ja määruse (EÜ) nr 2026/97 kohaselt pärast käesoleva määruse jõustumist algatatud uurimiste suhtes, välja arvatud:

a) käesoleva määruse artikli 1 lõiked 3, 7, 10, 12 ja 14 ning artikli 2 lõiked 3, 7, 8 ja 10, mida kohaldatakse ka pooleliolevate uurimiste suhtes ning

b) käesoleva määruse artikli 1 lõiked 4 ja 8 ning artikli 2 lõige 5, mida kohaldatakse ainult kahe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist uurimiste suhtes, mis on algatatud määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõike 3, artikli 11 lõike 4 ja artikli 12 ning määruse (EÜ) nr 2026/97 artiklite 19 ja 20 kohaselt.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

D. Ahern

[1] EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1972/2002 (EÜT L 305, 7.11.2002, lk 1).

[2] EÜT L 288, 21.10.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1973/2002 (EÜT L 305, 7.11.2002, lk 4).

--------------------------------------------------

Top