EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0445

Komisjoni määrus (EÜ) nr 445/2004, 10. märts 2004, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/118/EMÜ I lisa loomasoolte, seapeki ja sulatatud rasvade ning küülikuliha ja tehistingimustes peetavate ulukite liha osasEMPs kohaldatav tekst

OJ L 72, 11.3.2004, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 60 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 60 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 180 - 181

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/445/oj

32004R0445Euroopa Liidu Teataja L 072 , 11/03/2004 Lk 0060 - 0061


Komisjoni määrus (EÜ) nr 445/2004,

10. märts 2004,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/118/EMÜ I lisa loomasoolte, seapeki ja sulatatud rasvade ning küülikuliha ja tehistingimustes peetavate ulukite liha osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/118/EMÜ, milles sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste terviseohutuse nõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja nakkusetekitajate puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid, [1] viimati muudetud komisjoni otsusega 2003/42/EÜ, [2] eriti selle artikli 15 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivis 92/118/EMÜ kehtestatakse ühenduse reeglid loomade ja inimeste tervishoiu nõuete suhtes, mis reguleerivad loomset päritolu saadustega kauplemist ühenduses ja nende importi ühendusse.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 1774/2002 sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, [3] viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 808/2003, [4] kehtestatakse ühenduse nõuded inimtoiduks mitte ettenähtud loomsete saaduste kohta.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2002. aasta direktiiv 2002/33/EÜ, millega muudeti nõukogu direktiive 90/425/EMÜ ja 92/118/EÜ loomsete kõrvalsaaduste tervisekaitsenõuete suhtes, [5] muutis märkimisväärselt direktiivi 92/118/EMÜ, eriti vähendades selle reguleerimisala hõlmavaks üksnes inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi ja patogeene.

(4) Ühenduse õigusaktide selguse huvides on asjakohane direktiivi 92/118/EMÜ reguleerimisala veelgi selgemalt määratleda.

(5) Seepärast tuleks direktiivi 92/118/EMÜ vastavalt muuta.

(6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomade tervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 92/118/EMÜ muudatused

1. Direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 2. peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

"Inimtoiduks ettenähtud loomasooled"

.

2. Direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 9. peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

"Inimtoiduks ettenähtud pekk ja sulatatud rasvad"

.

3. Direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 11. peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

"Inimtoiduks ettenähtud küülikuliha ja tehistingimustes peetavate ulukite liha"

.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldatavus

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. märts 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49.

[2] EÜT L 13, 18.1.2003, lk 24.

[3] EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

[4] ELT L 117, 13.5.2003, lk 1.

[5] EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14.

--------------------------------------------------

Top