EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0264

Komisjoni määrus (EÜ) nr 264/2004, 16. veebruar 2004, millega tehakse erand määrusest (EÜ) nr 1503/96 riisi imporditollimakse käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 3072/95 kohaldamise üksikasjalike eeskirjade osas

OJ L 46, 17.2.2004, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 446 - 448

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/264/oj

32004R0264Euroopa Liidu Teataja L 046 , 17/02/2004 Lk 0012 - 0014


Komisjoni määrus (EÜ) nr 264/2004,

16. veebruar 2004,

millega tehakse erand määrusest (EÜ) nr 1503/96 riisi imporditollimakse käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 3072/95 kohaldamise üksikasjalike eeskirjade osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 3072/95 riisituru ühise korralduse kohta (1), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1503/96 (2) artikli 4a lõige 1 sätestab imporditollimaksu vähendamise 250 euro võrra tonni kohta basmati riisi puhul, nagu on määratletud kõnesoleva määruse IV lisas, viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2294/2003, mille CN-kood on ex10062017 ja 10062098.

(2) India ja Pakistan on teavitanud komisjoni, et määruse (EÜ) nr 2294/2003 ja selle rakendamise vahele jääv aeg oli liiga lühike autentsussertifikaatide väljaandmiseks kogu riisikoguse kohta, mille müügilepingud sõlmiti ühenduse kaubandusringkondadega enne uute sätete jõustumise kuupäeva.

(3) India ja Pakistani ametiasutused on vastavalt andnud komisjonile ametlikud kinnitused, et ühendusse imporditava Indiast pärit tootjariigi pädevate asutuste sertifikaadiga basmati riisi ning Pakistanist pärit basmati riisi sortide "Kernel Basmati" ja "Super Basmati" autentsust ja kvaliteedinõudeid saab kontrollida DNA analüüsidega, mis tehakse tootjariigis selliste tegevuste siht- või juhukontrollide raames, millega kaasneb pettuse oht.

(4) Selleks et lubada liikmesriikide pädevatel asutustel aktsepteerida India ja Pakistani ametiasutuste poolt juba välja antud või praegu läbivaatamisel olevaid autentsussertifikaate basmati riisi koguste osas, mille müügilepingud sõlmiti hiljemalt 31. detsembril 2003, tuleb teha erand määrusest (EÜ) nr 1503/1996 piiratud ajaks ja teatavate tingimuste alusel.

(5) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Erandina määruse (EÜ) nr 1503/96 artikli 42 lõike 1 esimesest lõigust rakendatakse ajavahemikul 1. jaanuarist 2004 kuni 31. märtsini 2004 Indiast pärit basmati riisi ja Pakistanist pärit riisisortide "Kernel Basmati" ja "Super Basmati" puhul, mille CN- kood on ex10062017 ja 10062098, imporditollimaksu vähendamist 250 euro võrra tonni kohta, tingimusel et:

a) müügilepingud nende riikide tarnijate ja ühenduse kaubandusringkondade vahel sõlmiti hiljemalt 31. detsembril 2003;

b) eespool punktis a osutatud lepingute jaoks olid autentsussertifikaadid juba välja antud enne 31. detsembrit 2003 või need antakse välja hiljemalt 31. märtsil 2004.

2. Määruse (EÜ) nr 1503/96 IV lisa ei kohaldata lõike 1 punktis b osutatud sertifikaadiga hõlmatud basmati riisi impordi suhtes ajavahemikul 1. jaanuarist 2004 kuni 31. märtsini 2004.

3. Erandina määruse (EÜ) nr 1503/96 artikli 4a lõike 4 esimesest lõigust koostatakse autentsussertifikaadid, mille annavad välja basmati riisi eksportivate riikide pädevad asutused, nagu on osutatud lõikes 1, ajavahemikul 1. jaanuarist 2004 kuni 31. märtsini 2004 käesolevale määrusele lisatud näidisblanketil.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. veebruar 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

--------------------------------------------------

LISA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top