Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0060

Komisjoni määrus (EÜ) nr 60/2004, 14. jaanuar 2004, millega sätestatakse suhkrusektori üleminekumeetmed Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu

OJ L 9, 15.1.2004, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 202 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 202 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 166 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Latest consolidated version: 29/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/60(1)/oj

32004R0060Euroopa Liidu Teataja L 009 , 15/01/2004 Lk 0008 - 0012


Komisjoni määrus (EÜ) nr 60/2004,

14. jaanuar 2004,

millega sätestatakse suhkrusektori üleminekumeetmed Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut, eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 41 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Suhkrusektori turgude ühist korraldust käsitlevasse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrusse (EÜ) nr 1260/2001 [1] Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisaktiga (edaspidi "ühinemisakt") lisatud suhkruturu tootmise ja kauplemise korra eeskirju kohaldatakse alates 1. maist 2004 ehk kaks kuud enne 2003/2004. turustusaasta lõppu. Seetõttu on vaja üleminekumeetmeid, et võimaldada Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias (edaspidi "uued liikmesriigid") jõus olevalt tootmise ja kauplemise korralt üle minna määrusega (EÜ) nr 1260/2001 sätestatud korrale.

(2) 2003/2004. turustusaastal toodetakse kogu uute liikmesriikide suhkrutoodang siseriikliku korra kohaselt ja põhiline osa nende toodangust müüakse enne 1. maid 2004. Järelikult ei tohiks määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklites 2–6 ja 10–21 ettenähtud hindu, mitme kutseala vahelisi lepinguid ja omafinantseerimist käsitlevaid sätteid kohaldada enne 1. juulit 2004. Omafinantseerimise korda ja hindu käsitlevate sätete kohaldamata jätmine enne 1. juulit 2004 toodetud suhkru suhtes tähendab seda, et määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklites 27–31 sätestatud eksporditoetuse korda ning selle määruse artiklites 7, 8 ja 9 sätestatud sekkumis- ja tootmistoetuskorda ei kohaldata enne 1. juulit 2004.

(3) Isoglükoosi toodang on stabiilne ja vastab nõudlusele, mistõttu on vajalik kindlaks määrata isoglükoosi tootvate uute liikmesriikide jaoks määratletud isoglükoosi põhikoguste asjakohane osa, et hõlbustada üleminekut ja tagada laienenud ühenduses tootmise ja tarbimise tasakaal. Isoglükoosi ja suhkru samaväärse kohtlemise tagamiseks tuleks määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikleid 2–21 ja 27–31 siiski kohaldada isoglükoosi suhtes uutes liikmesriikides alates 1. juulist 2004.

(4) Ühinemisaktis määratakse Sloveenia suhkrutootmisettevõtja maksimaalseks tarnevajaduseks 19585 tonni. Et tagada rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkru tarnimine nimetatud ettevõtjale 1. mai ja 30 juuni 2004 vahel, tuleks kindlaks määrata maksimaalse tarnevajaduse asjakohane osa selleks ajavahemikuks.

(5) Suhkrusektori turgude häirete risk on märkimisväärne, kui uutesse liikmesriikidesse tuuakse enne nende ühinemist tooteid spekulatsiooni eesmärgil. Seetõttu tuleks ette näha üleminekut hõlbustavad sätted, et vältida selliseid spekulatsiooniga seotud kaubandushäireid uute liikmesriikide ühinemist silmas pidades. Määrusega (EÜ) nr 1972/2003 [2] on juba ette nähtud vastavad põllumajandustoodetega kauplemist käsitlevad sätted Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu. Suhkrusektori iseärasuste arvessevõtmiseks on vajalikud eraldi eeskirjad.

(6) Ühinemisakti IV lisa 5. peatükis nähakse ette, et kaup, mis ühinemiskuupäeval on allutatud erinevat tüüpi peatamismenetlustele, vabastatakse vabasse ringlusse lubamisel tollimaksust, tingimusel et teatavatest tingimustest on kinni peetud. Suhkrusektoris on siiski suur risk, et seda võimalust kasutatakse spekulatsiooni eesmärgil. Lisaks annaks see ettevõtjatele võimaluse hoiduda käesolevas määruses sätestatud kohustusest, mille kohaselt nad peavad omal kulul turult kõrvaldama uute liikmesriikide ametiasutuste poolt kindlakstehtud suhkru või isoglükoosi ülemäärased kogused või maksma tasu, kui nende koguste turult kõrvaldamist ei suudeta tõendada. Sellise riskiga seotud toodete suhtes tuleks seetõttu nende vabasse ringlusse lubamise kuupäeval kohaldada imporditollimaksu.

(7) Lisaks sellele ja vastavalt ühinemisaktile tuleks tavapärast säilitusvaru ületavad suhkru ja isoglükoosi varude kogused turult kõrvaldada uute liikmesriikide kulul. Komisjon määrab ülemäärased varud kindlaks uutes liikmesriikides ajavahemikul 1. maist 2000 kuni 30. aprillini 2004 rakendatud kaubanduse arengu ning tootmis- ja tarbimissuundumuste alusel. Selleks menetluseks tuleks lisaks suhkrule ja isoglükoosile tähelepanu pöörata ka muudele olulise suhkru ekvivalendi sisaldusega toodetele, mis samuti võivad olla spekulatsiooni objektid. Kui suhkru ja isoglükoosi kindlakstehtud ülemäärane kogus ei ole ühenduse turult kõrvaldatud hiljemalt 30. aprilliks 2005, peab asjaomane uus liikmesriik rahaliselt vastutama nimetatud koguse eest. Uuelt liikmesriigilt ülemääraste varude kõrvaldamata jätmise korral sissenõutav ja ühenduse eelarvesse makstav summa oleks ajavahemikul 1. maist 2004 kuni 30. aprillini 2005 kohaldatav suurim eksporditoetus.

(8) Ülemääraste varude kogunemise vältimine on nii ühenduse kui uute liikmesriikide huvides ja igal juhul tuleks suuta tuvastada peamistes spekulatsiooniga seotud kaubandushäiretes osalevaid ettevõtjaid või üksikisikuid. Selleks peaks 1. mail 2004 uute liikmesriikide kasutuses olema süsteem, mis võimaldab neil tuvastada selliste häirete eest vastutajaid.

(9) Ülemääraste varude kindlakstegemiseks ja kindlakstehtud ülemääraste varude kõrvaldamiseks peaksid uued liikmesriigid esitama komisjonile viimase statistika kõnealuste toodete kaubanduse, tootmise ja tarbimise kohta ning tõendama kindlakstehtud ülemääraste varude kõrvaldamist ettenähtud tähtajaks.

(10) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1. JAGU

ÜLEMINEKUMEETMED ÜHINEMIST SILMAS PIDADES

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 teatavate sätete kohaldatavus

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikleid 2–21 ja 27–31 ei kohaldata alates 1. maist kuni 30. juunini 2004 Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia (edaspidi "uued liikmesriigid") suhtes.

Artikkel 2

Isoglükoosi kvoodid

A- ja B-isoglükoosi põhikogused isoglükoosi tootvate uute liikmesriikide osas on ajavahemikul 1. maist kuni 30. juunini 2004 järgmised:

| A-põhikogus kuivaine tonnides | B-põhikogus kuivaine tonnides |

Ungari | 21271 | 1 |

Poola | 4152 | 312 |

Slovakkia | 6254 | 837 |

Artikkel 3

Sooduskorra alusel toimuv roosuhkru import

Toorroosuhkru rafineerimisnõudluse rahuldamiseks ajavahemikul 1. maist kuni 30. juunini 2004 on Sloveenial lubatud sel ajavahemikul väljastada litsentse "sooduskorra alusel imporditavale suhkrule"3264 tonni piires valge suhkru ekvivalendina väljendatuna ja komisjoni määruses (EÜ) nr 1159/2003 [3] sätestatud tingimuste kohaselt.

2. JAGU

ÜLEMINEKUMEETMED SPEKULATSIOONI VÄLTIMISEKS

Artikkel 4

Mõisted

Käesoleva jao kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. Suhkur –

a) CN-koodi 1701 alla kuuluv tahke peedisuhkur ja roosuhkur;

b) CN-koodide 17026095, 17029099 ja 21069059 alla kuuluv suhkrusiirup;

c) CN-koodide 17026080 ja 17029080 alla kuuluv inuliinisiirup.

2. Isoglükoos – CN-koodide 17023010, 17024010, 17026010, 17029030 ja 21069030 alla kuuluv toode.

3. Töödeldud tooted – põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooted, mille lisatud suhkru/suhkru ekvivalendi sisaldus on suurem kui 10 %.

4. Fruktoos – CN-koodi 17025000 alla kuuluv keemiliselt puhas fruktoos.

Artikkel 5

Peatamismenetlus

1. Kõrvale kaldudes ühinemisakti IV lisa 5. peatükist ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 [4] artiklitest 20 ja 214, kohaldatakse CN-koodide 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 ja 2202 alla kuuluvate toodete, välja arvatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1972/2003 artikli 4 lõikes 5 loetletud toodete, suhtes erga omnes imporditollimaksu, kaasaarvatud kõik vabasse ringlusse lubamise kuupäeval kohaldatavad lisaimporditollimaksud, tingimusel et:

a) enne 1. maid 2004 on need tooted olnud vabas ringluses ühenduses, nagu see on 30. aprillil 2004, või uues liikmesriigis ja;

b) 1. mail 2004 on need:

i) ajutiselt ladustatud, või

ii) nende suhtes kohaldatakse ühenduses üht määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõike 15 punktis b ning artikli 4 lõike 16 punktides b–g nimetatud tollirežiimi või -protseduuri, või

iii) neid transporditakse pärast seda, kui nendega seotud ekspordi tolliformaalsused on täidetud laienenud ühenduses.

Välja arvatud CN-koodide 17019910, 17019990, 17023010, 17024010, 17026010, 17029030, 17026080 ja 17029080 alla kuuluvad rafineeritud C-peedisuhkur, C-isoglükoosisiirup ja C-inuliinisiirup, ei kohaldata käesolevat esimest lõiku viieteistkümnest liikmesriigist koosnevast ühendusest eksporditavate toodete suhtes, kui importija tõendab, et ekspordiriigi toodetele ei ole taotletud eksporditoetust. Importija taotlusel peab eksportija ekspordideklaratsioonile lisama pädeva asutuse kinnituse, et ekspordiriigi toodetele ei ole taotletud eksporditoetust.

2. Kõrvale kaldudes ühinemisakti IV lisa 5. peatükist ja määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklitest 20 ja 214, kohaldatakse CN-koodide 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 ja 2202 alla kuuluvate kolmandatest riikidest pärit toodete, välja arvatud määruses (EÜ) nr 1972/2003 artikli 4 lõikes 5 loetletud toodete, suhtes imporditollimaksu, kaasa arvatud kõik vabasse ringlusse lubamise kuupäeval kohaldatavad lisaimporditollimaksud, tingimusel et:

a) need on artikli 4 lõike 16 punktis d nimetatud seestöötlemises või tuuakse riiki ajutiselt, nagu on nimetatud määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõike 16 punktis f;

b) need lubatakse vabasse ringlusse 1. mail 2004 või pärast seda.

Artikkel 6

Ebatavalised varud

1. Komisjon määrab hiljemalt 31. oktoobriks 2004 vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 42 lõikes 2 nimetatud protseduurile iga uue liikmesriigi jaoks kindlaks suhkru kui sellise või töödeldud toodetes oleva suhkru, isoglükoosi ja fruktoosi kogused, mis ületavad 1. mail 2004 tavapäraseks loetud säilitusvaru ja mis tuleb turult kõrvaldada uute liikmesriikide kulul.

Selle ülemäärase koguse kindlakstegemisel võetakse eelkõige arvesse järgmistes valdkondades ühinemisele eelneval aastal eelmiste aastatega võrreldes toimunud arengut:

a) suhkru kui sellise või töödeldud toodetes oleva suhkru, isoglükoosi ja fruktoosi imporditud ja eksporditud kogused;

b) suhkru ja isoglükoosi tootmine, tarbimine ja varud;

c) varude moodustamise asjaolud.

2. Asjaomane uus liikmesriik tagab, et lõikes 1 nimetatud ülemäärasele kogusele vastav suhkru- või isoglükoosikogus kõrvaldatakse turult hiljemalt 30. aprilliks 2005 ilma ühenduse sekkumiseta järgmiste meetmete abil:

a) eksport ilma ühenduse eksporditoetuseta;

b) kasutamine põlevainesektoris;

c) abita teostatav denaturatsioon loomasöödaks vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 100/72 [5] III ja IV jaotisele.

3. Lõike 2 kohaldamiseks peab uute liikmesriikide pädevate asutuste kasutuses 1. mail 2004 olema süsteem, mille abil on võimalik tuvastada kaubeldava või toodetud suhkru kui sellise või töödeldud toodetes oleva suhkru, isoglükoosi või fruktoosi ülemääraseid koguseid peamiste asjaomaste ettevõtjate tasandil. See süsteem võib eelkõige põhineda impordi kontrollimisel, fiskaalseirel ja ettevõtjate raamatupidamise ja tegelike varude uurimisel ning sisaldada riskigarantiide sarnaseid meetmeid. Tuvastamissüsteem põhineb riskianalüüsil, milles võetakse nõuetekohaselt arvesse eelkõige järgmisi kriteeriume:

- asjaomase ettevõtja tegevuse liik,

- ladustamisrajatiste maht,

- tegevuse tase.

Uued liikmesriigid peavad kõnealust süsteemi kasutama selleks, et sundida asjaomaseid ettevõtjaid omal kulul turult kõrvaldama nende osas kindlakstehtud ülemäärasele kogusele vastavat suhkru- või isoglükoosikogust. Asjaomased ettevõtjad peavad uuele liikmesriigile esitama asjakohase tõendi, et tooted kõrvaldati turult hiljemalt 30. aprilliks 2005.

Kui sellist tõendit ei esitata, nõuab uues liikmesriik sisse kõnealusele kogusele vastava summa, mida on korrutatud asjaomase toote suhtes ajavahemikul 1. maist 2004 kuni 30. aprillini 2005 kohaldatava suurima impordimaksuga ja suurendatud 1,21 euro võrra 100 kg valge suhkru või kuivaine ekvivalendi kohta.

Kolmandas lõigus nimetatud summa kantakse uue liikmesriigi riigieelarvesse.

4. Kui suhkur või isoglükoos kõrvaldatakse turult vastavalt lõikele 2a, peavad asjaomased ettevõtjad tõendama eksporti hiljemalt 31. juuliks 2005, esitades järgmised dokumendid:

a) komisjoni määruste (EÜ) nr 1291/2000 [6] ja (EÜ) nr 1464/95 [7] kohaselt väljastatud ekspordilitsentsid;

b) määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklites 32 ja 33 nimetatud tagatise vabastamiseks vajalikud dokumendid.

Punktis a nimetatud ekspordilitsentsi taotluses peab lahtris 20 olema järgmine märge: "määruse (EÜ) nr 60/2004 artikli 6 lõike 2 punkti a kohaseks ekspordiks".

Punktis a nimetatud ekspordilitsentsis peab lahtris 22 olema järgmine märge: "ekspordiks ilma toetuse või maksuta… (kogus, mille kohta sertifikaat väljastati) kg; sertifikaat kehtib üksnes… (sertifikaati väljastav uus liikmesriik)".

Punktis a nimetatud ekspordilitsents kehtib alates selle väljastamise kuupäevast kuni 1. maini 2005.

Artikkel 7

Ülemääraste koguste kõrvaldamise tõendamine uute liikmesriikide poolt

1. Hiljemalt 31. juuliks 2005 esitavad uued liikmesriigid komisjonile tõendi, et artikli 6 lõikes 1 nimetatud ülemäärane kogus kõrvaldati turult vastavalt artikli 6 lõikele 2, ja täpsustavad iga meetodi osas turult kõrvaldatud koguse.

2. Kui kogu ülemäärase koguse või selle osa turult kõrvaldamise kohta ei esitata tõendit lõike 1 kohaselt, nõutakse uuelt liikmesriigilt sisse kõrvaldamata jäänud kogusele vastav summa, mida on korrutatud CN-koodi 17019910 alla kuuluva valge suhkru suhtes ajavahemikul 1. maist 2004 kuni 30. aprillini 2005 kohaldatava suurima eksporditoetusega. See summa kantakse ühenduse eelarvesse hiljemalt 30. novembriks 2005 ja seda võetakse arvesse 2004/2005. turustusaasta toodangumaksude arvutamisel.

Artikkel 8

Kontroll

1. Uued liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed käesoleva jao kohaldamiseks ja kehtestavad eeskätt kontrollimenetlused, mis osutuvad vajalikuks artikli 6 lõikes 1 nimetatud ülemäärase koguse turult kõrvaldamiseks.

2. Uued liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt 31. juuliks 2004:

a) info artikli 6 lõike 3 esimeses lõigus nimetatud ülemääraste koguste kindlakstegemiseks kehtestatud süsteemi kohta;

b) igakuiselt ajavahemikul 1. maist 2000 kuni 30. aprillini 2004 imporditud ja eksporditud suhkru, isoglükoosi, fruktoosi ja töödeldud toodete kogused, mis teatatakse eraldi nii ühendusse, nagu see on 30. aprillil 2004, uutesse liikmesriikidesse kui kolmandatesse riikidesse toimunud impordi ja ekspordi kohta;

c) igal aastal ajavahemikul 1. maist 2000 kuni 30. aprillini 2004 toodetud suhkru- ja isoglükoosikogused, mis olenevalt olukorrast on liigitatud kvoodi alla kuuluvaks ja kvoodiväliseks toodanguks, ja igal aastal tarbitud suhkru- ja isoglükoosikogused;

d) iga aasta 1. mai seisuga laos olevad suhkru- ja isoglükoosivarud ajavahemiku 1. maist 2000 kuni 1. maini 2004 kohta.

3. JAGU

LÕPPSÄTE

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. mail 2004 Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingu jõustumise korral.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. jaanuar 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud ühinemisaktiga.

[2] ELT L 293, 11.11.2003, lk 3.

[3] ELT L 162, 1.7.2003, lk 25.

[4] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[5] EÜT L 12, 15.1.1972, lk 15.

[6] EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

[7] EÜT L 144, 28.6.1995, lk 14.

--------------------------------------------------

Top