Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0065

Komisjoni direktiiv 2004/65/EÜ, 26. aprill 2004, millega muudetakse direktiivi 2003/68/EÜ tähtaegade osasEMPs kohaldatav tekst

OJ L 125, 28.4.2004, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 42 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 42 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 3

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/65/oj

32004L0065Euroopa Liidu Teataja L 125 , 28/04/2004 Lk 0043 - 0043


Komisjoni direktiiv 2004/65/EÜ,

26. aprill 2004,

millega muudetakse direktiivi 2003/68/EÜ tähtaegade osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, [1] eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni direktiiviga 2003/68/EÜ [2] muudeti nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et kanda trifloksüstrobiin, karfentrasoon-etüül, mesotrioon, fenamidoon ja isoksaflutool toimeainetena kõnealuse direktiivi I lisasse.

(2) Pärast uue toimeaine lisamist on vajalik ette näha sobilik ajavahemik kõnealust toimeainet sisaldavaid taimekaitsevahendeid puudutavate direktiivi 91/414/EMÜ sätete rakendamise võimaldamiseks liikmesriikides ning eelkõige kehtivate ajutiste lubade läbivaatamiseks eesmärgiga need vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ sätetele hiljemalt kõnealuse perioodi lõpuks alaliste lubadega asendada, neid muuta või need tühistada.

(3) Direktiivis 2003/68/EÜ sätestatud rakendamise ajakavad ei ole kooskõlas muudele uutele toimeainetele antud ajakavadega. Selleks, et käsitleda käesolevas läbivaatuse faasis hõlmatud toimeaineid ühtlustatud viisil, tuleks vältida olulisi erinevusi uute toimeainete suhtes kohaldatavates ajakavades.

(4) Seetõttu on asjakohane direktiivi 2003/68/EÜ vastavalt muuta.

(5) Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2003/68/EÜ artiklit 3 muudetakse järgnevalt.

Lõige 2 asendatakse järgnevaga:

"2. Iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab trifloksüstrobiini, karfentrasoon-etüüli, mesotriooni, fenamidooni või isoksaflutooli kas ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik olid hiljemalt 30. septembriks 2003 direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud, annavad liikmesriigid tootele uue hinnangu kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtetega, tuginedes toimikule, mis vastab kõnealuse direktiivi III lisa nõuetele. Kõnealuse hinnangu põhjal otsustavad nad, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast kõnealust otsust liikmesriigid:

a) toote puhul, mis sisaldab ainsa toimeainena trifloksüstrobiini, karfentrasoon-etüüli, mesotriooni, fenamidooni või isoksaflutooli, vajaduse korral muudavad luba või tühistavad loa hiljemalt 31. märtsiks 2005; või

b) toote puhul, mis sisaldab ühena mitmest toimeainest trifloksüstrobiini, karfentrasoon-etüüli, mesotriooni, fenamidooni või isoksaflutooli, vajaduse korral muudavad luba või tühistavad loa 31. märtsiks 2005 või kuupäevaks, mis sellise muudatuse või tühistamise jaoks on kehtestatud asjakohases direktiivis või direktiivides, millega asjakohane toimeaine või toimeained direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kanti, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem."

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. aprill 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/30/EÜ (ELT L 77, 13.3.2004, lk 50).

[2] ELT L 177, 16.7.2003, lk 12.

--------------------------------------------------

Top