EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0012

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/12/EÜ, 11. veebruar 2004, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta

OJ L 47, 18.2.2004, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 337 - 342
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 337 - 342
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 39 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/12/oj

32004L0012Euroopa Liidu Teataja L 047 , 18/02/2004 Lk 0026 - 0032


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/12/EÜ,

11. veebruar 2004,

millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 95 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee [2] arvamust,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaselt, pidades silmas lepituskomitees 17. detsembril 2003 heakskiidetud ühisteksti [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt direktiivile 94/62/EÜ [4] peab nõukogu hiljemalt kuus kuud enne viieaastase perioodi lõppu, mis algab kuupäevast, kui direktiiv peab olema rakendatud riigisisestes õigusaktides, fikseerima järgmise viieaastase ajavahemiku eesmärgid.

(2) Direktiivis 94/62/EÜ sätestatud määratlus "pakend" peab olema lähemalt täpsustatud, kasutades kindlaid kriteeriume ja selgitavaid näiteid lisas. Selleks, et saavutada jäätmete ringlussevõtu ulatuslikke eesmärke, on vajalik soodustada innovatiivseid ning keskkonna suhtes põhjendatud ja toimivaid ringlussevõtu protsesse. Erinevatele ringlussevõtu meetoditele tuleb anda hinnang, silmas pidades nende meetodite määratluse väljatöötamist.

(3) Iga konkreetse jäätmematerjali ringlussevõtu eesmärgid peavad arvesse võtma olelustsükli hinnanguid ja tulukuse analüüsi, mis on näidanud selgeid erinevusi nii maksumuses kui erinevate pakendimaterjalide ringlussevõtu eelistes, ja peavad parandama siseturu sidusust nende materjalide taaskasutuse osas.

(4) Pakendijäätmete taaskasutust ja ringlussevõttu peab edaspidi suurendama, et jäätmete keskkonnamõju vähendada.

(5) Teatud liikmesriikidel, võttes arvesse nende eriolusid, on lubatud direktiivis 94/62/EÜ sätestatud taaskasutamise ja ringlussevõtu eesmärkide saavutamiseks määratud tähtaega edasi lükata ja neile peab andma edasise, kuid piiratud võimaluse tähtaegade edasilükkamiseks.

(6) Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon nõustuvad käesoleva direktiivi eesmärkide suhtes ajutiste erandite vajadusega liituvate riikide jaoks. Liituvate riikide taotluste alusel peab otsustama erandite põhimõttelise kasutamise Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Ungari, Leedu, Slovakkia ja Sloveenia jaoks hiljemalt kuni aastani 2012, Malta jaoks aastani 2013, Poola jaoks aastani 2014 ja Läti jaoks aastani 2015.

(7) Käesolev leping viiakse lõpule kooskõlas asjakohase õigusliku menetlusega, enne kui käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtaeg lõpeb.

(8) Pakendite ja pakendijäätmete käitlemine nõuab, et liikmesriigid looks tagastamise, kogumise ja taaskasutamise süsteemid. Need süsteemid peavad olema avatud osavõtuks kõikidele huvitatud pooltele ja need peavad olema kavandatud nii, et vältida imporditud toodete diskrimineerimist ja kaubandusbarjääre või konkurentsimoonutusi ning need peavad tagama pakendite ja pakendijäätmete maksimaalse tagastamise kooskõlas lepinguga. Peab vältima materjalide eristamist nende kaalu alusel. Ettevõtjad peavad pakendi töötlemisahelas kui tervikus jagama vastutust, et minimeerida niipalju kui võimalik pakendite ja pakendijäätmete keskkonnamõju kogu nende olelustsükli jooksul.

(9) Pakkimise ja pakkimisjäätmete kohta on vaja iga-aastaseid andmeid kogu ühendusest, kaasa arvatud jäätmete kohta, mida eksporditakse jäätmete ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks väljaspool ühendust, selleks et jälgida käesoleva direktiivi eesmärkide rakendamist. See nõuab ühtlustatud aruandlusmetoodikat ja selgeid juhiseid andmete esitajatele.

(10) Komisjon peab kontrollima käesoleva direktiivi rakendamist ja mõju nii keskkonnale kui siseturule ning sellest aru andma. See aruanne peab sisaldama ka küsimusi oluliste nõuete, jäätmete vältimismeetmete, võimaliku pakendimärgistuse, jäätmevältimisplaanide, korduvkasutamise, tootjavastutuse ja raskmetallide kohta ning sinna peavad olema lisatud, kui see on asjakohane, muutmisettepanekud.

(11) Liikmesriigid peavad soodustama tarbijate asjakohast teavitamist ja teavituskampaaniaid ning kaasa aitama muudele vältimisvahenditele.

(12) Lisaks käesoleva direktiivi keskkonna ja siseturu eesmärkidele võib ringlussevõtul olla mõju töökohtade loomisele, kui ühiskonnas on töökohad vähenenud, vältides nii tööjõu tõrjutust.

(13) Kuna kavandatud meetmete eesmärke, nimelt ühtlustada pakendijäätmete ringlussevõtu riiklikud eesmärgid, võttes arvesse iga liikmesriigi individuaalsed iseärasused ning edaspidi määratlused täpsustada, ei ole võimalik liikmesriikide poolt täielikult saavutada, kuid meetmete suure ulatuse tõttu on võimalik eesmärke paremini saavutada ühenduse tasemel, võib ühendus rakendada meetmeid kooskõlas lepingu artiklis 5 sätestatud toetuste põhimõtetega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(14) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. [5]

(15) Seetõttu tuleks direktiivi 94/62/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 94/62/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1. Artikli 3 punkti 1 lisatakse järgmised punktid:

"Määratlus "pakend" põhineb edaspidi allpool sätestatud kriteeriumitel. I lisas loetletud materjalid on nende kriteeriumite rakendamise selgitavad näited.

i) Tooted loetakse pakendiks, kui need täidavad eespool nimetatud määratluse, ilma et see piiraks muid funktsioone, mida pakend võib samuti täita, välja arvatud siis, kui pakend on toote lahutamatu osa ning peab sisaldama, toetama või säilitama toodet kogu selle kasutusea jooksul ja kui kõik pakendi osad on mõeldud kasutada, tarbida või koos kõrvaldada.

ii) Tooted, mis on kujundatud ja ette nähtud müügikohas täitmiseks ja ühekorratooted, mida müüakse, mis on täidetud või mis on ette nähtud müügikohas täitmiseks, loetakse pakendiks, kui need täidavad pakendi funktsiooni.

iii) Pakendi komponendid ja pakendiga liidetud lisaelemendid loetakse pakendiga liidetud pakendiosaks. Lisaelemendid, mis ripuvad vahetult toote küljes või on sinna kinnitatud ja kui need täidavad pakkimise funktsiooni, loetakse pakendiks, kui need ei ole tootega liidetud osa ja kõik elemendid on ette nähtud tarbida või koos kõrvaldada.

Komisjon kontrollib ja vaatab vajadusel läbi kooskõlas artiklis 21 sätestatud menetlusega I lisas antud pakendite määratluse selgitavad näited. Esmajärjekorras pöördutakse järgmiste toodete poole: CD- ja videokassettide karbid, lillepotid, elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid lillede jaoks, kleebiste aluspaber ja pakkimispaber."

2. Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

Vältimine

1. Liikmesriigid tagavad lisaks artiklis 9 toodud pakendijäätmete tekkimise vältimismeetmetele, et rakendatakse ka muid vältimismeetmeid.

Sellised muud meetmed võivad sisaldada riiklikke programme, tootjavastutuse rakendamise projekte pakendite keskkonnamõju minimeerimiseks või samalaadseid tarvitusele võetud meetmeid, konsulteerides vajadusel ettevõtjatega, ning liikmesriikides kavandatud vältimist puudutavate paljude algatuste koondamist ja kasutamist. Need peavad olema kooskõlas käesoleva direktiivi eesmärkidega, mis on määratletud artikli 1 lõikes 1.

2. Kooskõlas artikliga 10 soodustab komisjon vältimist nõuetekohaste Euroopa standardite väljatöötamisega. Standardite eesmärk on pakendite keskkonnamõju minimeerimine vastavalt artiklitele 9 ja 10.

3. Kui see on asjakohane, esitab komisjon ettepanekud meetmete kohta oluliste nõuete tugevdamiseks ja jõustamiseks ning selleks, et tagada uue pakendi turuletoomine ainult siis, kui tootja on võtnud kõik vajalikud meetmed keskkonnamõju vähendamiseks järeleandmiseta pakendi oluliste funktsioonide osas."

3. Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

Taaskasutamine ja ringlussevõtt

1. Kooskõlas käesoleva direktiiviga võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, et saavutada kogu oma territooriumil järgmised eemärgid:

a) hiljemalt 30. juuniks 2001 kaaluliselt minimaalselt 50 % ja maksimaalselt 65 % pakendijäätmetest taaskasutatakse või põletatakse jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena;

b) hiljemalt 31. detsembriks 2008 taaskasutatakse või põletatakse jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena minimaalselt 60 % pakendijäätmete massist;

c) hiljemalt 30. juuniks 2001 tuleb 25–45 % pakendijäätmetes sisalduvate pakendimaterjalide massist võtta ringlusse, nii et ringlusse võetakse iga pakendimaterjali massist vähemalt 15 %;

d) hiljemalt 31. detsembriks 2008 võetakse ringlusse 55–80 % pakendijäätmetest;

e) hiljemalt 31. detsembriks 2008 tuleb saavutada pakendijäätmetes sisalduva materjali järgmised minimaalsed ringlussevõtu eesmärgid:

i) 60 % klaasi massist;

ii) 60 % paberi ja kartongi massist;

iii) 50 % metalli massist;

iv) 22,5 % plasti massist, arvestades vaid materjali, mis töödeldakse plastiks;

v) 15 % puidu massist.

2. Nõukogu määruste (EMÜ) nr 259/93, [6] (EÜ) nr 1420/1999 [7] ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1547/1999 [8] alusel ühendusest eksporditud pakendijäätmed loetakse lõike 1 kohustuste ja eesmärkide täitmiseks, kui on kindel tõendus, et taaskasutamine ja/või ringlussevõtt leidis aset tingimustel, mis on üldiselt samaväärsed nendega, mis on ühenduse asjaomase õigusaktiga ette nähtud.

3. Kui on asjakohane, siis liikmesriigid soodustavad energia taaskasutamist, kui see on keskkonnakaitselistel ja tulukuse põhjustel eelistatud materjali taaskasutusele. Seda võib teha, kui on tegemist riikliku ringlussevõtu ja taaskasutamise vahelise piisava käibetasuvusega.

4. Kui on asjakohane, siis liikmesriigid soodustavad pakendijäätmetest toodetud materjalide kasutamist pakendite ja muude toodete valmistamisel:

a) parandades selliste materjalide turutingimusi;

b) läbi vaadates nende materjalide kasutamist takistavad olemasolevad määrused.

5. Hiljemalt 31. detsembriks 2007 kinnitab Euroopa Parlament ja nõukogu, tegutsedes kvalifitseeritud enamusega ja komisjoni ettepaneku alusel, eesmärgid kolmandaks viieaastaseks perioodiks aastateks 2009 kuni 2014, mis põhinevad liikmesriikide poolt kogutud praktilisel kogemusel lõikes 1 sätestatud eesmärkide järgimisel ja teadusuuringute tulemustel ning sellisel hinnangumetoodikal, nagu kasutusea hinnangud ja tulukuse analüüs.

Seda protsessi korratakse iga viie aasta järel.

6. Liikmesriigid avaldavad lõikes 1 sätestatud meetmed ja eesmärgid ning need on avalikkuse ja ettevõtjate jaoks korraldatava teabekampaania teema.

7. Kreeka, Iirimaa ja Portugal võivad oma eriolukorra tõttu, nagu suur hulk väikseid saari, maa- ja mägipiirkondade olemasolu ja praegune pakendite tarbimise madal tase, otsustada:

a) saavutada hiljemalt 30. juuniks 2001 madalamad eesmärgid, kui on määratud lõike 1 punktides a ja c, kuid saavutada vähemalt 25 % taaskasutamist või jäätmepõletamist jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamiseks;

b) samal ajal edasi lükata lõike 1 punktis a ja c seatud eesmärkide saavutamine hilisemaks tähtajaks, kuid mitte hiljemaks kui 31. detsembriks 2005;

c) lükata edasi lõike 1 punktides b, d ja e seatud eesmärkide saavutamine nende enda valitud tähtajaks, kuid mitte hiljemaks kui 31. detsembriks 2011.

8. Komisjon esitab nii kiiresti kui võimalik, hiljemalt 30. juunil 2005 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamise käigust ja selle mõjust keskkonnale, samuti siseturu toimimisele. Aruanne võtab arvesse individuaalsed asjaolud igas liikmesriigis. See hõlmab järgmist:

a) tõhususe, rakendamise ja oluliste nõuete jõustamise hinnangut;

b) ennetavaid lisameetmeid pakendite keskkonnamõju vähendamiseks nii palju kui võimalik, järeleandmisteta selle oluliste funktsioonide osas;

c) pakendite keskkonnamõju märgendi võimalikku arendamist, et pakendijäätmete vältimine oleks lihtsam ja efektiivsem;

d) pakendijäätmete tekkimise vältimisplaane;

e) korduvkasutamise soodustamist, eriti korduvkasutamise ja ringlussevõtu maksumuse ja eeliste võrdlemist;

f) tootjavastutust koos finantsaspektidega;

g) edasist raskmetallide ja muude ohtlike ainete kasutamise vähendamist ja lõppetapis kasutamise lõpetamist pakendites aastaks 2010.

Sellele aruandele lisatakse juurde asjakohased ettepanekud käesoleva direktiivi tingimuste muutmise kohta, kui selliseid ettepanekuid on selleks ajaks esitatud.

9. Aruandes kajastatakse lõike 8 teemasid ja muid asjakohaseid teemasid VI keskkonnaalase tegevusprogrammi erinevate elementide raamistikus, eriti ringlussevõtu temaatilist strateegiat ja ressursside jätkusuutliku kasutamise temaatilist strateegiat.

Komisjon ja liikmesriigid soodustavad, kui see on asjakohane, lõike 8 punktide b, c, d, e ja f kohaseid uuringuid ja pilootprojekte ning muid vältimisvahendeid.

10. Liikmesriikidel, kellel on või kes planeerivad selliseid programme, mis ületavad lõikes 1 seatud maksimaalsed eesmärgid ja mis kaasavad ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks vastavad vahendid, lubatakse taotleda neid eemärke kõrgetasemeliseks keskkonnakaitseks tingimusel, et need meetmed väldivad siseturu moonutusi ja ei raskenda teistel liikmesriikidel järgida käesolevat direktiivi. Liikmesriigid informeerivad sellistest meetmetest komisjoni. Pärast kontrollimist kinnitab komisjon need meetmed koostöös liikmesriikidega, arvestusega, et need on kooskõlas eespool nimetatud kaalutlustega ja et need ei sätesta meelevaldseid diskrimineerivaid vahendeid või varjatud piiranguid liikmesriikide vahelisele kaubandusele."

4. Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Kogumise, korduvkasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas ringlussevõtu hõlbustamiseks tuleb pakenditel näidata kasutatud pakendimaterjali(de) laad, et asjaomane tööstus saaks neid komisjoni otsuse 97/129/EÜ [9] põhjal identifitseerida ja liigitada."

5. Artiklile 13 lisatakse järgmine lõige:

"Liikmesriigid aitavad kaasa ka tarbija teavitamisele ja teavituskampaaniatele."

6. Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 19

Kohandamine teaduse ja tehnika arenguga

Muudatused, mis on vajalikud artikli 8 lõikes 2 ja artikli 10 teise punkti viimases taandes nimetatud identifitseerimissüsteemi, artikli 12 lõikes 3 ja III lisas nimetatud andmebaasidega seotud vormingute nagu ka I lisas nimetatud pakendi määratluse selgitavate näidete kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga, võetakse vastu artikli 21 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt."

7. Artikli 20 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Komisjon määrab artiklis 21 sätestatud korra kohaselt kindlaks tehnilised meetmed, mis on vajalikud raskuste ületamiseks käesoleva direktiivi sätete kohaldamisel seoses inertsete pakendimaterjalidega, mis on Euroopa Liidu turule toodud väga väikestes kogustes (s.o umbes 0,1 % pakendijäätmete massist), meditsiiniseadmete ja farmaatsiatoodete esmaste pakendite, väikepakendite ja luksuspakendite suhtes."

8. Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 21

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [10] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 10 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

9. Artiklisse 22 lisatakse järgmine lõige:

"3a. Kui on tagatud, et artiklis 6 püstitatud eesmärgid on saavutatud, võivad liikmesriigid artikli 7 sätteid üle võtta pädevate asutuste ja asjaomaste majandussektorite vaheliste lepingute abil.

Sellised lepingud peavad vastama järgmistele nõuetele:

a) lepinguid peab olema võimalik jõustada;

b) lepingud määravad eesmärgid koos vastavate tähtaegadega;

c) lepingud tuleb avaldada riigi ametlikus väljaandes või ametliku dokumendina, mis on avalikkusele võrdselt kättesaadavad ja edastada komisjonile;

d) saavutatud tulemusi tuleb regulaarselt jälgida, neist tuleb aru anda pädevatele asutustele ja komisjonile ning need tuleb avalikkusele sellistel tingimustel kättesaadavaks teha, nagu on lepingus sätestatud;

e) pädevad asutused tagavad, et lepingu alusel saavutatud edenemist kontrollitakse;

f) juhul kui lepingut rikutakse, kohaldavad liikmesriigid käesoleva direktiivi asjakohaseid sätteid õiguslike, regulatiivsete või haldusmeetmete abil."

10. I lisa asendatakse siinses lisas esitatud lisaga.

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 18. augustiks 2005 ja teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. veebruar 2004

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

M. McDowell

[1] EÜT C 103 E, 30.4.2002, lk 17.

[2] EÜT C 221, 17.9.2002, lk 31.

[3] Euroopa Parlamendi 3. septembri 2002. aasta arvamus (ELT C 272 E, 13.11.2003, lk 287), nõukogu 6. märtsi 2003. aasta ühine seisukoht (ELT C 107 E, 6.5.2003, lk 17), Euroopa Parlamendi 2. juuli 2003. aasta seisukoht (ELTs seni avaldamata). Euroopa Parlamendi 29. jaanuari 2004. aasta seadusandlik resolutsioon ja nõukogu 26. jaanuari 2004. aasta otsus.

[4] EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10. Direktiiv viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

[5] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[6] EÜT L 30, 6.2.1993, lk 1. Määrus viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2557/2001 (EÜT L 349, 31.12.2001, lk 1).

[7] EÜT L 166, 1.7.1999, lk 6. Määrus viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2118/2003 (ELT L 318, 3.12.2003, lk 5).

[8] EÜT L 185, 17.7.1999, lk 1. Määrus viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2118/2003.

[9] EÜT L 50, 20.2.1997, lk 28.

[10] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

LISA

"

I LISA

ARTIKLI 3 LÕIKES 1 SÄTESTATUD SELGITAVAD NÄITED

Selgitavad näited kriteeriumi i kohta

Pakend

Maiustustekarbid

CD-karpi ümbritsev kile

Ei ole pakend

Lillepott taime kogu eluea jooksul kasutamiseks

Tööriistakastid

Teekotid

Juustu ümbritsev vahakiht

Vorsti ümbritsev kile

Selgitavad näited kriteeriumi ii kohta

Pakend, mis on mõeldud täitmiseks müügikohas

Paber- või plastkandekotid

Ühekorrataldrikud ja -topsid

Õhuke nakkekile

Võileivakotid

Alumiiniumfoolium

Ei ole pakend

Segisti

Ühekorra söögiriistad

Selgitavad näited kriteeriumi iii kohta

Pakend

Toote küljes rippuvad või sellele kinnitatud etiketid

Pakendi osa

Ripsmetuši hari, mis on ühtlasi pakendi korgiks

Muule pakendile kinnitatud kleebised

Kinnitusklambrid

Plastümbrised

Pesuaine doseerimise vahend, mis on ühtlasi anuma korgiks.

Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi deklaratsioon

Võttes teatavaks Euroopa Kohtu tõlgenduse taaskasutamise määratluse kohta otsustes C-458/000, C-228/00 ja C-116/01 ja selle tõlgenduse mõjusid taaskasutamise eesmärkide täitmisele, deklareerivad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon oma ühist kavatsust see küsimus esimesel võimalusel läbi vaadata.

Avaldatud huvi valguses deklareerib komisjon oma kavatsust teha asjassepuutuvasse seadusandlusesse asjakohased muudatused. Nõukogu ja parlament võtavad iga sellise ettepaneku osas viivitamatult ette toimingud kooskõlas vastavate menetlustega.

See on taaskasutamise määratlus, ilma et see piiraks tulevikus selle muutmist jäätmevältimise ja ringlussevõtu temaatilise strateegia raamistikus ja kui asjakohane, siis horisontaalse jäätmeseadusandluse raamistikus.

"

--------------------------------------------------

Top