EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0740

2004/740/EÜ:Nõukogu otsus, 4. oktoober 2004, liikmesriikide tööhõivepoliitikat käsitlevate suuniste kohta

OJ L 326, 29.10.2004, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 47–48 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/740/oj

29.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/45


NÕUKOGU OTSUS,

4. oktoober 2004,

liikmesriikide tööhõivepoliitikat käsitlevate suuniste kohta

(2004/740/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 128 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

olles konsulteerinud Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteega,

võttes arvesse regioonide komitee arvamust, (2)

võttes arvesse tööhõivekomitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa tööhõivestrateegial on Lissaboni strateegia tööhõive- ja tööturueesmärkide saavutamisel mängida juhtiv roll. Euroopa tööhõivestrateegia 2003. aasta reformiga pandi rõhk keskmise tähtajaga eesmärkidele ja tööhõivesuunistes soovitatud poliitika tervikliku rakendamise olulisusele.

(2)

Tööhõivesuunised tuleks täies ulatuses läbi vaadata ainult iga kolme aasta järel; samas vahepealsetel aastatel peaks nende ajakohastamine jääma rangelt piiratuks. Euroopa tööhõive töökond soovitas pigem tungivamate soovituste andmist ja tõhusamat vastastikuste eksperthinnangute kasutamist kui suuniste edasist muutmist.

(3)

Euroopa tööhõive töökonna tehtud järeldused ja liikmesriikide siseriiklike tööhõive tegevuskavade kontrollimise tulemused, mis mõlemad sisalduvad 2003.–2004. aasta tööhõive ühisaruandes, näitavad, et liikmesriigid ja tööturu osapooled peaksid esmajärjekorras suurendama töötajate ja ettevõtete võimet kohaneda muutuvate majandustingimuste ja tööturu nõudmistega; tooma rohkem inimesi tööturule ja neid seal hoidma ning tagama töö kui tegeliku valikuvõimaluse kõigile, sealhulgas aidates kaasa töötute noorte esimese töökoha leidmisele ning soodustades vanemate töötajate püsimist tööturul; investeerima rohkem ja järjest tõhusamalt inimkapitali ja elukestvasse õppesse ning teadus- ja arendustegevusse, sealhulgas tipptaseme saavutamise tegevusprogrammidesse, ja tagama reformide tõhusa ellurakendamise paremat juhtimist kasutades, tehes sealhulgas jõupingutusi demokraatliku kaasatuse suurendamiseks, kodanike veenmiseks reformide vajalikkusest ja ELi rahastamise, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi, ja Euroopa tööhõivesuuniste rakendamise vaheliste seoste tugevdamiseks. Nimetatud prioriteedid on täielikult kooskõlas olemasolevate suunistega ja neid saab ellu rakendada olemasolevate suuniste raames.

(4)

Tööhõivesuuniseid kohaldatakse uute liikmesriikide suhtes alates ühinemisest.

(5)

Lisaks kõnealustele tööhõivesuunistele peaksid liikmesriigid täielikult ellu viima ka majanduspoliitika üldsuunised ning tagama, et nende meetmed vastavad täielikult riigi rahade mõistlikule kasutamisele ja makromajanduse stabiilsusele,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Liikmesriikide tööhõivepoliitikat käsitlevad suunised, mis on sätestatud nõukogu 22. juuli 2003. aasta otsuse 2003/578/EÜ liikmesriikide tööhõivepoliitikat käsitlevate suuniste kohta (3) lisas, jäävad jõusse ja liikmesriigid arvestavad nendega oma tööhõivepoliitikas.

Luksemburg, 4. oktoober 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

A. J. DE GEUS


(1)  Arvamus on esitatud 22. aprillil 2004 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Arvamus on esitatud 29. septembril 2004 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  ELT L 197, 5.8.2003, lk 13.


Top