Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0626

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 626/2004/EÜ, 31. märts 2004, millega muudetakse otsust nr 508/2000/EÜ, millega kehtestatakse programm Kultuur 2000EMPs kohaldatav tekst.

OJ L 99, 3.4.2004, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/626(1)/oj

32004D0626Euroopa Liidu Teataja L 099 , 03/04/2004 Lk 0003 - 0003


Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 626/2004/EÜ,

31. märts 2004,

millega muudetakse otsust nr 508/2000/EÜ, millega kehtestatakse programm "Kultuur 2000"

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 151,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse regioonide komitee arvamust, [1]

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. veebruari 2000. aasta otsusega nr 508/2000/EÜ, millega kehtestatakse programm "Kultuur 2000", [3] asutati kultuurikoostöö ühtne rahastamis- ja kavandamisinstrument ajavahemikuks 1. jaanuar 2000 kuni 31. detsember 2004.

(2) Tähtis on tagada ühenduse kultuurimeetmete järjepidevus asutamislepingu artiklist 151 tulenevate ühenduse kohustuste rakendamisel.

(3) Seepärast tuleks programmi "Kultuur 2000" pikendada kahe aasta võrra kuni 31. detsembrini 2006.

(4) Finantsperspektiivi läbivaatamine laienemist silmas pidades võimaldab suurendada 3. rubriigis kehtivat ülemmäära, mida seadusandlik asutus olemasolevate kavade pikendamisel peab järgima.

(5) On oluline, et komisjon esitaks programmi "Kultuur 2000" kohta täieliku ja üksikasjaliku hinnanguaruande 31. detsembriks 2005, et Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid kaaluda ettepanekut ühenduse kultuurimeetmete uue raamprogrammi kohta, mis kuulutati välja 2004. aastaks ja on planeeritud jõustuma 2007. aastal,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust nr 508/2000/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 1 esimeses lõigus asendatakse kuupäev 31. detsember 2004 kuupäevaga 31. detsember 2006.

2. Artikli 3 esimeses lõigus asendatakse summa 167 miljonit eurot summaga 236,5 miljonit eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Strasbourg, 31. märts 2004

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

D. Roche

[1] ELT C 23, 27.1.2004, lk 20.

[2] Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 8. märtsi 2004. aasta otsus.

[3] EÜT L 63, 10.3.2000, lk 1.

--------------------------------------------------

Top