Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0512

2004/512/EÜ: 2004/512/EÜ:
Nõukogu otsus, 8. juuni 2004, viisainfosüsteemi (VIS) kehtestamise kohta

OJ L 213, 15.6.2004, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 60–62 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 73 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/oj

15.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 213/5


NÕUKOGU OTSUS,

8. juuni 2004,

viisainfosüsteemi (VIS) kehtestamise kohta

(2004/512/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 66,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

21. ja 22. juunil 2002 Sevillas kokku tulnud Euroopa Ülemkogu pidas esmatähtsaks ühise viisaandmete identifitseerimissüsteemi kehtestamist ja nõudis selle võimalikult kiiret sisseviimist teostatavusuuringu tulemuste ja nõukogu 13. juunil 2002. aastal vastuvõetud juhiste põhjal.

(2)

5. ja 6. juunil 2003 tervitas nõukogu komisjoni poolt 2003. aasta mais esitatud teostatavusuuringu tulemusi, kinnitas juhistes sätestatud viisainfosüsteemi eesmärgid ja kutsus komisjoni üles jätkama koostöös liikmesriikidega ettevalmistustöid viisainfosüsteemi väljaarendamiseks tsentraliseeritud ülesehituse alusel, arvestades võimalust kasutada teise põlvkonna Shengeni infosüsteemiga (SIS II) ühist tehnilist platvormi.

(3)

19. ja 20. juunil 2003 Thessalonikis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu pidas vajalikuks võimalikult kiiresti peale teostatavusuuringu läbiviimist kindlaks määrata suundumused viisainfosüsteemi arengu kavandamiseks, selle asjakohase õigusliku aluse kehtestamiseks ja vajalike rahaliste vahendite kaasamiseks.

(4)

Käesolev otsus moodustab vajaliku õigusliku aluse Euroopa Liidu üldeelarvesse viisainfosüsteemi väljaarendamiseks vajalike assigneeringute lisamiseks ja kõnealuse eelarveosa täitmiseks, hõlmates ettevalmistavaid meetmeid, mis on vajalikud biomeetriliste elementide hilisemaks lisamiseks vastavalt nõukogu 19. veebruari 2004. aasta järeldustele.

(5)

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (1) Komisjoni abistav komitee kohtub sõltuvalt päevakorrast vajaduse korral kahes erinevas koosseisus.

(6)

Kuna liikmesriigid ei suuda täiel määral saavutada käesoleva otsuse eesmärki, milleks on ühise viisainfosüsteemi väljaarendamine, ning seda on selle ulatuse ja mõju tõttu parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(7)

Käesolevas otsuses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtetest.

(8)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele. Kuna käesolev otsus arendab edasi Schengeni acquis’d Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise alusel, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 5 kohaselt kuue kuu jooksul pärast seda, kui nõukogu on käesoleva otsuse vastu võtnud, kas ta võtab selle üle oma siseriiklikku õigusesse.

(9)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev otsus endast Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel nimetatud kahe riigi Schengeni acquis’ rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises osalemise kohta sõlmitud lepingu (2) tähenduses nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, mis on seotud nõukogu otsuse 1999/437/EÜ, (3) kõnealuse lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta, artikli 1 punktis B osutatud valdkonnaga.

(10)

Tuleb ette näha kord, mille alusel Islandi ja Norra esindajad saaksid osaleda komiteede töös, mis abistavad komisjoni tema rakendusvolituste kasutamisel. Sellist korda on kavandatud ühenduse ning Islandi ja Norra kirjavahetuses, (4) mis on lisatud eespool nimetatud lepingule.

(11)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete, milles Ühendkuningriik ei osale, edasiarendamist vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta võtta osa mõnedest Schengeni acquis’ sätetest, (5) seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva otsuse vastuvõtmisel, see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

(12)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete, milles Iirimaa ei osale, edasiarendamist vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes, (6) seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel, see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga kehtestatakse liikmesriikidevaheline viisaandmete vahetamise süsteem, edaspidi “viisainfosüsteem” (VIS), mis võimaldab riikide volitatud ametiasutustel viisaandmeid sisestada ja ajakohastada ning nende andmetega elektroonilisel teel tutvuda.

2.   Viisainfosüsteem ehitatakse üles tsentraliseeritult ja see koosneb kesksest infosüsteemist, edaspidi “viisade keskinfosüsteem” (CS-VIS), iga liikmesriigi liidesest, edaspidi “riigi liides” (NI-VIS), mis ühendab asjaomast riigi keskasutust vastavas liikmesriigis, ning sideinfrastruktuurist viisade keskinfosüsteemi ja riikide liideste vahel.

Artikkel 2

1.   Viisade keskinfosüsteemi, igas liikmesriigis riigi liidese ning sideinfrastruktuuri viisade keskinfosüsteemi ja riikide liideste vahel töötab välja komisjon.

2.   Liikmesriigid töötavad välja riigisisesed infrastruktuurid ja/või kohandavad neid.

Artikkel 3

Viisade keskinfosüsteemi, igas liikmesriigis riigi liidese ning viisade keskinfosüsteemi ja riikide liideste vahelise sideinfrastruktuuri väljatöötamiseks vajalikud meetmed võetakse artikli 5 lõikes 2 esitatud menetluse kohaselt, kui need meetmed ei käsitle artiklis 4 loetletud valdkondi.

Artikkel 4

Viisade keskinfosüsteemi, igas liikmesriigis riigi liidese ning viisade keskinfosüsteemi ja riikide liideste vahelise sideinfrastruktuuri väljatöötamiseks vajalikud meetmed võetakse artikli 5 lõikes 3 esitatud menetluse kohaselt, kui need käsitlevad järgmisi valdkondi:

a)

süsteemi füüsilise ülesehituse, sealhulgas sidevõrgu kavandamine;

b)

isikuandmete kaitsega seotud tehnilised küsimused;

c)

tehnilised küsimused, millel on märkimisväärne eelarveline mõju liikmesriikidele või märkimisväärne tehniline mõju liikmesriikide siseriiklikele süsteemidele;

d)

turvanõuete, sealhulgas biomeetriliste külgede, väljatöötamine.

Artikkel 5

1.   Komisjoni abistab nõukogu 6. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2424/2001 (teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta) (7) artikli 5 lõike 1 alusel loodud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

4.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 6

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga-aastase eduaruande viisade keskinfosüsteemi, igas liikmesriigis riigi liidese ning viisade keskinfosüsteemi ja riikide liideste vahelise sideinfrastruktuuri kohta, tehes seda esmakordselt viisainfosüsteemi väljatöötamise lepingule allakirjutamisele järgneva aasta lõpus.

Artikkel 7

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule.

Luksemburg, 8. juuni 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

M. McDOWELL


(1)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(2)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(3)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(4)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 53.

(5)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(6)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(7)  EÜT L 328, 13.12.2001, lk 4.


Top