Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0486

Nõukogu otsus, 26. aprill 2004, millega antakse Küprosele, Maltale ja Poolale teatavad ajutised erandid direktiivist 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta

OJ L 162, 30.4.2004, p. 114–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/486/oj

32004D0486Euroopa Liidu Teataja L 162 , 30/04/2004 Lk 0114 - 0115


Nõukogu otsus,

26. aprill 2004,

millega antakse Küprosele, Maltale ja Poolale teatavad ajutised erandid direktiivist 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta

(2004/486/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Tšehhi Vabariigi ja Ungari Vabariigi ühinemise lepingut Euroopa Liiduga, eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse akti Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Tšehhi Vabariigi ja Ungari Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta, edaspidi "2003. aasta ühinemisakt", eriti selle artiklit 55,

võttes arvesse Küprose, Malta ja Poola taotlusi,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) [1] artikli 5 lõike 5 esimesele lõigule tagavad liikmesriigid, et hiljemalt 31. detsembriks 2006 saavutatakse kodumajapidamiste elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumise määr, milleks on keskmiselt vähemalt neli kilogrammi iga elaniku kohta aastas.

(2) Direktiivi 2002/96/EÜ artikli 7 lõikes 2 kehtestatakse teatavad miinimumeesmärgid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete taaskasutamiseks ja komponentide, materjali ja ainete korduvkasutamiseks ja ringlussevõtuks. Liikmesriikidel tuleb tagada, et tootjad täidavad need eesmärgid 31. detsembriks 2006.

(3) Direktiivi 2002/96/EÜ artikli 17 kohaselt peavad liikmesriigid jõustama käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 13. augustiks 2004. Direktiivi 2002/96/EÜ artikli 17 lõike 4 punktis a on siiski sätestatud, et Kreeka ja Iirimaa, kes ringlussevõtu infrastruktuuri üldiste puuduste, geograafiliste tingimuste nagu väikeste saarte suure arvu ning maa- ja mägipiirkondade tõttu, rahvastiku väikese tiheduse ning elektri- ja elektroonikaseadmete üldise madala tarbimise tõttu ei suuda saavutada direktiivi 2002/96/EÜ artikli 5 lõike 5 esimeses lõigus nimetatud jäätmete kogumise sihtkogust või samas artikli 7 lõikes 2 nimetatud taaskasutamise sihtkogust ja kes võivad jäätmeladestuskohti käsitleva nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta [2] artikli 5 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt taotleda selles artiklis nimetatud tähtaja pikendamist, võivad direktiivi 2002/96/EÜ artikli 5 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 2 nimetatud ajavahemikke pikendada kuni 24 kuu võrra.

(4) 2003. aasta ühinemisakti artikli 55 alusel on Küpros, Malta ja Poola taotlenud üleminekuperioodi, et neile tehtaks ajutised erandid direktiivi 2002/96/EÜ artikli 5 lõike 5 esimeses lõigus ja artikli 7 lõikes 2 sätestatud tähtaegadest. Malta esitas põhjendusena ringlussevõtu infrastruktuuri üldised puudused, elektri- ja elektroonikaseadmete üldise madala tarbimise ning riigi väiksuse ja geograafilise isolatsiooni koos kohaliku turu väiksusega ja rahvastiku suure tihedusega kaasnevate maakasutusprobleemid ning asjaolu, et ta on elektri- ja elektroonikaseadmete netoimportija. Küpros ja Poola esitasid põhjendusena ringlussevõtu infrastruktuuri üldised puudused ja rahvastiku väikese tiheduse. Poola viitas ka maapiirkondade suurele osakaalule riigis.

(5) Need põhjendused lubavad pikendada eespool nimetatud tähtaegu Küprose, Malta ja Poola suhtes 24 kuu võrra,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Küpros, Malta ja Poola võivad ületada direktiivi 2002/96/EÜ artikli 5 lõike 5 esimeses lõigus ja artikli 7 lõikes 2 sätestatud tähtaegu 24 kuu võrra.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele ning Küprose Vabariigile, Malta Vabariigile ja Poola Vabariigile.

Luxembourg, 26. aprill 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Walsh

[1] ELT L 37, 13.2.2003, lk 24. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2003/108/EÜ (ELT L 345, 31.12.2003, lk 106).

[2] EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

--------------------------------------------------

Top