Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0160

Komisjoni otsus, 16. veebruar 2004, millega muudetakse otsuse 2003/71/EÜ kehtivusaega (teatavaks tehtud numbri K(2004) 394 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 50, 20.2.2004, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/160(1)/oj

32004D0160Euroopa Liidu Teataja L 050 , 20/02/2004 Lk 0065 - 0065


Komisjoni otsus,

16. veebruar 2004,

millega muudetakse otsuse 2003/71/EÜ kehtivusaega

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 394 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/160/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette kolmandatest riikidest ühendusse toodavate loomade veterinaarkontrolli põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, [1] eriti selle artikli 18 lõiget 7,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, [2] eriti selle artikli 22 lõiget 6,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, [3] eriti selle artikli 8 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Lõhe nakkava aneemia (ISA) esinemise tõttu Fääri saartel võeti vastu komisjoni 29. jaanuari 2003. aasta otsus 2003/71/EÜ teatavate kaitsemeetmete kohta seoses lõhe nakkava aneemiaga Fääri saartel. [4]

(2) Vaatamata Fääri saarte võetud meetmetele teatas kõnealune riik 2003. aastal uutest ISA puhangutest, mistõttu selle haiguse kiiret likvideerimist ei ole ette näha.

(3) Pidades silmas haiguse esinemist Fääri saartel, tuleks otsuses 2003/71/EÜ sisalduvaid kaitsemeetmeid kohaldada 2005. aasta veebruarini.

(4) Otsust 2003/71/EÜ tuleks seepärast muuta, et pikendada selle kehtivusaega.

(5) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/71/EÜ artiklis 6 asendatakse kuupäev "1. veebruar 2004" kuupäevaga "31. jaanuar 2005".

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. veebruar 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on muudetud direktiiviga 96/43/EÜ (EÜT L 162, 1.7.1996, lk 1).

[2] EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

[3] ELT L 18, 21.1.2003, lk 11.

[4] ELT L 26, 31.1.2003, lk 80. Otsust on muudetud otsusega 2003/392/EÜ (ELT L 135, 3.6.2003, lk 27).

--------------------------------------------------

Top