Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2336

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2336/2003, 30. detsember 2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed

OJ L 346, 31.12.2003, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 99 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 99 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 274 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; kehtetuks tunnistatud 32017R1185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2336/oj

32003R2336Euroopa Liidu Teataja L 346 , 31/12/2003 Lk 0019 - 0025


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2336/2003,

30. detsember 2003,

millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. aprilli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 670/2003, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed, [1] eriti artikli 3 lõike 1 teist lõiku, artikli 3 lõike 3 esimest lõiku, artikli 4 lõiget 4 ja artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1) Selleks, et võimaldada komisjonil koostada määruse (EÜ) nr 670/2003 artikli 3 lõikes 2 ette nähtud ühenduse alkoholibilanssi ning omada ülevaadet kaubanduse arengust, peaksid liikmesriigid komisjonile regulaarselt edastama ühtses vormis andmeid toodetud, imporditud, eksporditud ja müüdud alkoholi koguste kohta, varude kohta turundusaasta lõpu seisuga ja prognoositava toodangu kohta.

(2) Mittepõllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi võib teatavatel juhtudel kasutada põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi aseainena. Sellest tulenevalt peaks ühenduse bilanss hõlmama teavet ka selle tooteliigi kohta.

(3) Liikmesriikidel ja komisjonil peaks olema pidevalt võimalik jälgida kaubanduse arengut, mis võimaldab paremini hinnata turul toimuvaid muutusi. Sel eesmärgil tuleks sätestada impordilitsentside väljaandmise kord. Väljaantud impordilitsentside kohta tuleks igal nädalal esitada aruanded.

(4) Tuleks sätestada litsentside kehtivusaeg, võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse tavasid ja tarnetähtaegu.

(5) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 670/2003 artikli 4 lõikega 3 tuleb litsentsid väljastada tagatise vastu, mis minetatakse täielikult või osaliselt, kui importi ei toimu või see toimub osaliselt. Seega tuleks sätestada kõnealuse tagatise suurus.

(6) Kui käesolevas määruses ei ole ette nähtud teisiti, tuleks käesolevas määruses sätestatud impordilitsentside ja tagatiste suhtes kohaldada komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, [2] ja komisjoni 22. juuli 1985. aasta määrust (EMÜ) nr 2220/85, millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad. [3]

(7) Komisjoni 4. septembri 1984. aasta määrus (EMÜ) nr 2541/84, millega määratakse kindlaks tasakaalustusmaks Prantsusmaal toodetud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordi suhtes teistesse liikmesriikidesse [4] on aegunud ja tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK REGULEERIMISALA

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevas määruses sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad ühenduse etüülalkoholi bilansi ja määruses (EÜ) nr 670/2003 ettenähtud impordilitsentside süsteemi rakendamiseks.

II PEATÜKK ÜHENDUSE BILANSS

Artikkel 2

Ühenduse bilansi koostamine

Komisjon koostab igal aastal hiljemalt 31. märtsiks ühenduse etüülalkoholi bilansi eelmise kalendriaasta kohta. Bilanss, mis sisaldab teavet alkoholituru kohta ühenduse tasandil, esitatakse veinituru korralduskomiteele vastavalt käesoleva määruse lisas I sätestatud vormile ning see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Andmed põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi kohta

Liikmesriigid edastavad komisjonile hiljemalt vastavale ajavahemikule järgneva ülejärgmise kuu viimaseks tööpäevaks järgmised andmed määruse (EÜ) nr 670/2003 artikli 1 lõikes 1 osutatud põllumajandusliku päritoluga alkoholi kohta:

a) kvartali impordimaht kolmandatest riikidest, liigitatuna koondnomenklatuuri koodi ja päritolu järgi vastavalt ühenduse väliskaubandusstatistikas kasutatava riikide ja territooriumide nomenklatuuri koodidele, mis on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1779/2002 [5];

b) kvartali ekspordimaht kolmandatesse riikidesse, sealhulgas ka kogu mittepõllumajandusliku päritoluga alkoholi eksport;

c) toodang kvartalis, liigitatuna alkoholi tootmiseks kasutatud tooraine järgi, käesoleva määruse II lisas sätestatud vormi kohaselt;

d) eelmise kvartali müügimaht, liigitatuna kasutusvaldkondade järgi, käesoleva määruse III lisas sätestatud vormi kohaselt;

e) alkoholitootjate varude suurus nende asukohariigis aasta lõpu seisuga, käesoleva määruse IV lisas sätestatud vormi kohaselt;

f) jooksva aasta toodangu prognoos kaks korda aastas – vastavalt enne 28. veebruari ja 31. augustit – käesoleva määruse V lisas sätestatud vormi kohaselt.

Esimese lõigu punkti d tähenduses on "müük" etüülalkoholi üleandmine alkoholitootjalt või -importijalt töötlemiseks või pakendamiseks.

Andmed esitatakse puhta alkoholi hektoliitrites.

Liikmesriigid võivad kehtestada andmete esitamise korra esimese lõigu punktides c, d, e ja f osutatud andmete kogumiseks.

Artikkel 4

Andmed mittepõllumajandusliku päritoluga alkoholi kohta

Liikmesriigid edastavad komisjonile hiljemalt vastavale ajavahemikule järgneva ülejärgmise kuu viimaseks tööpäevaks järgmised andmed määruse (EÜ) nr 670/2003 artikli 3 lõike 3 teises lõigus osutatud mittepõllumajandusliku päritoluga alkoholi kohta:

a) toodang kvartalis, liigitatuna sünteetilise alkoholi ja vastavalt vajadusele muude alkoholiliikide kaupa;

b) kvartali impordimaht kolmandatest riikidest käesoleva määruse VII lisas sätestatud vormi kohaselt;

c) kvartali ekspordimaht kolmandatesse riikidesse, välja arvatud juhul, kui need andmed sisalduvad käesoleva määruse artikli 3 punkti b alusel edastatud ekspordiandmetes;

d) eelmise kvartali müügimaht, liigitatuna sünteetilise alkoholi ja vastavalt vajadusele muude alkoholiliikide kaupa;

e) alkoholitootjate varude suurus nende asukohariigis aasta lõpu seisuga, liigitatuna sünteetilise alkoholi ja vastavalt vajadusele muude alkoholiliikide kaupa.

Esimese lõigu punkti d tähenduses on "müügimaht" tootjate poolt ühenduse turul müüdud alkoholi kogus.

Esimese lõigu punktides a, d ja e osutatud andmed tuleb esitada VI lisas sätestatud vormi kohaselt. Andmed esitatakse puhta alkoholi hektoliitrites.

III PEATÜKK IMPORDILITSENTSID

Artikkel 5

Litsentside väljaandmine

1. Määruse (EÜ) nr 670/2003 artikli 1 lõikes 1 loetletud toodete importimisel ühendusse tuleb alates 27. jaanuarist 2004 esitada impordilitsents. Liikmesriigid väljastavad impordilitsentse kõigile taotlejaile olenemata nende asukohast ühenduses.

2. Käesolevas peatükis osutatud litsentsidele kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1291/2000.

3. Põllumajandusliku päritoluga alkoholi impordi- ja ekspordilitsentside taotluste lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik. Lahtris "kohustuslik" tuleb "jah" märkida ristiga. Taotleja palvel võib litsentsi väljastanud ametiasutus asendada päritoluriigi teise riigiga ainult ühel korral.

4. Liikmesriigid võivad otsustada, et alkoholi impordihind (CIF) tuleb märkida lahtrisse 20.

Artikkel 6

Kehtivusaeg

Impordilitsentsid kehtivad nende väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõike 1 tähenduses kuni neljanda sellele järgneva kuu lõpuni.

Artikkel 7

Andmete esitamine impordilitsentside kohta

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile igal neljapäeval või, kui neljapäev on riigipüha, siis esimesel sellele järgneval tööpäeval määruse (EÜ) nr 670/2003 artiklis 1 viidatud toodete kogused, mille kohta on eelmise nädala jooksul impordilitsentsid välja antud, liigitatuna koondnomenklatuuri koodi ja päritoluriigi järgi.

2. Kui liikmesriik leiab, et impordilitsentse on kõnealuses riigis taotletud sellises koguses, et see võib põhjustada turu häireid, peab ta viivitamatult teavitama komisjoni, edastades andmed koguste kohta asjaomaste tooteliikide lõikes. Komisjon uurib olukorda ja teavitab sellest liikmesriike.

Artikkel 8

Tagatised

Impordilitsentside tagatissummaks kehtestatakse üks euro iga hektoliitri kohta.

Käesolevas peatükis osutatud litsentsidele kohaldatakse määrust (EMÜ) nr 2220/85.

IV PEATÜKK LÕPPSÄTTED

Artikkel 9

Andmete edastamine

Liikmesriigid edastavad artiklites 3 ja 4 osutatud andmed 2004. aasta esimese kvartali kohta hiljemalt 31. augustiks 2004.

Käesolevas määruses ettenähtud teated edastatakse komisjonile VIII lisas näidatud aadressil.

Artikkel 10

Kehtetuks tunnistamine

Käesolevaga tunnistatakse määrus (EMÜ) nr 2541/84 kehtetuks.

Artikkel 11

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. detsember 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] ELT L 97, 15.4.2003, lk 6.

[2] EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 325/2003 (ELT L 47, 21.2.2003, lk 21).

[3] EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1932/1999 (EÜT L 240, 10.9.1999, lk 11).

[4] EÜT L 238, 6.9.1984, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3826/85 (EÜT L 371, 31.12.1985, lk 1).

[5] EÜT L 296, 5.10.2002, lk 6.

--------------------------------------------------

I LISA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II LISA

Põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi tootmine vastavalt artikli 3 punktile c

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III LISA

Põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi müügimaht vastavalt artikli 3 punktile d

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV LISA

Põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi varud vastavalt artikli 3 punktile e

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V LISA

Põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi toodangu prognoos jooksva aasta kohta vastavalt artikli 3 punktile f

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VI LISA

Mittepõllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi toodang, müük ja varud vastavalt artikli 4 punktidele a, d ja e.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VII LISA

Mittepõllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi import vastavalt artikli 4 punktile b

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VIII LISA

Artiklis 9 osutatud aadress, kuhu tuleb saata aruanded

Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraat D.4

Faks: (32-2) 295 92 52

E-post: agri-d4@cec.eu.int

--------------------------------------------------

Top