EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2273

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2273/2003, 22. detsember 2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditegaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 336, 23.12.2003, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 11 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; kehtetuks tunnistatud 32014R0596

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2273/oj

32003R2273Euroopa Liidu Teataja L 336 , 23/12/2003 Lk 0033 - 0038


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2273/2003,

22. detsember 2003,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta, [1] eriti selle artiklit 8,

konsulteerinud Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komiteega (CESR) [2] tehnilise nõuande saamiseks

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 2003/6/EÜ artiklis 8 sätestatakse, et kõnealuses direktiivis ettenähtud keelud ei kehti kauplemisel oma aktsiatega tagasiostuprogrammide raames või finantsinstrumendi stabiliseerimisel, kui selliseid tehinguid tehakse asjakohaste rakendusmeetmete kohaselt.

(2) Kauplemine oma aktsiatega tagasiostuprogrammide raames või finantsinstrumendi stabiliseerimine, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 2003/6/EÜ artiklis 8 sätestatud keeldusid, ei tähenda iseenesest turu kuritarvitamist.

(3) Teiselt poolt hõlmavad käesoleva määrusega kehtestatud erandid üksnes tagasiostu ja stabiliseerimisega otse seotud käitumist. Tegevust, mis ei ole otse seotud tagasiostu ja stabiliseerimisega, peetakse seetõttu direktiiviga 2003/6/EÜ hõlmatud muuks toiminguks ja selle suhtes võidakse kohaldada haldusmeetmeid või sanktsioone, kui pädev asutus tõdeb, et kõnealune toiming on turu kuritarvitamine.

(4) Tagasiostuprogrammide raames toimuval oma aktsiatega kauplemisel ei piira käesoleva määrusega sätestatud eeskirjad nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid nõuavad nii aktsionäride kui kolmandate isikute huvide kaitseks piiratud vastutusega äriühingute asutamisel asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutena ning nende kapitali säilitamisel ja muutmisel, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks) [3] kohaldamist.

(5) Lubatud tagasiostutegevus, mille suhtes võib kohaldada erandeid direktiiviga 2003/6/EÜ sätestatud keeldudest, on emitendi kapitali vähendamine, kapitaliväärtpaberiteks vahetatavatest võlaväärtpaberitest tekkivate kohustuste täitmine ning aktsiate jaotamisest töötajatele tekkivate kohustuste täitmine.

(6) Turu kuritarvitamise vältimine eeldab läbipaistvust. Sel eesmärgil võivad liikmesriigid ametlikult luua süsteeme, mida kasutatakse info avalikustamiseks käesoleva määruse kohaselt.

(7) Tagasiostuprogrammid heaks kiitnud emitendid teatavad sellest oma pädevale asutusele ja vajaduse korral üldsusele.

(8) Kauplemine oma aktsiatega tagasiostuprogrammide raames võib toimuda tuletisinstrumentide kaudu.

(9) Turu kuritarvitamise vältimiseks piiratakse tagasiostuprogrammide raames toimuva oma aktsiatega kauplemise päevast mahtu. Vajalik on siiski teatav paindlikkus, et reageerida antud turutingimustele, näiteks tehingute vähesusele.

(10) Erilist tähelepanu tuleb pöörata oma aktsiate müügile tagasiostuprogrammi kehtivusajal, emitentide poolt järgitavatele perioodidele, mille ajal tehingud on keelatud, ja asjaolule, et emitendil võib olla õigustatud põhjusi siseteabe avalikustamise edasilükkamiseks.

(11) Stabiliseerimistehingutega püütakse peamiselt toetada piiratud ajavahemiku jooksul asjaomaste väärtpaberite pakkumishinda, kui väärtpaberitega on seotud müügisurve, leevendades sellega lühiajaliste investorite tekitatud müügisurvet ja säilitades asjaomaste väärtpaberite korrapärase turu. See on emitentide ja nende investorite huvides, kes on märkinud või ostnud asjaomaseid väärtpabereid olulise jaotamise raames. Sel viisil võib stabiliseerimine suurendada investorite ja emitentide usaldusväärsust finantsturgudel.

(12) Stabiliseerimistegevus võib toimuda nii reguleeritud turul kui sellest väljaspool ning kasutades muid finantsinstrumente kui reguleeritud turule lubatud või lubatavad finantsinstrumendid ja mis võivad mõjutada reguleeritud turul kauplemiseks lubatud või lubatavate instrumentide hinda.

(13) Asjaomaste väärtpaberite hulka kuuluvad finantsinstrumendid, mis teatava algperioodi järel muutuvad vahetatavaks, sest nad on sisuliselt samad väärtpaberid, kuigi neil on algselt erinev õigus dividendile või intressimaksele.

(14) Stabiliseerimisega seotud suuremahulisi tehinguid ei loeta asjaomaste väärtpaberite olulise jaotamise hulka kuuluvaks, sest need on rangelt eratehingud.

(15) Kui liikmesriigid annavad seoses esialgse pakkumisega kauplemisloa enne ametliku kauplemise algust reguleeritud turul, hõlmab kõnealune luba emiteerimisel toimuvaid tehinguid.

(16) Turu terviklikkus eeldab, et emitendid või nende või enda nimel toimivad stabiliseerimisega tegelevad üksused avalikustavad asjakohaselt stabiliseerimistegevusega seotud andmed. Selliste andmete asjakohase avalikustamise meetodid peaksid olema tõhusad ja neid kohaldades võib arvesse võtta pädevate asutuste tunnustatud turutavasid.

(17) Kõikide stabiliseerimisega tegelevate investeerimisühingute ja krediidiasutuste vahel peaks toimuma asjakohane kooskõlastamine. Stabiliseerimise ajal peab igas asjaomases liikmesriigis olema üks infokeskuseks nimetatud investeerimisühing või krediidiasutus, mille kaudu pädevad asutused võivad teatada oma reguleerivast sekkumisest.

(18) Segaduse vältimiseks turuosaliste hulgas tuleks stabiliseerimistegevuses arvesse võtta turutingimusi ja asjaomaste väärtpaberite pakkumishinda; lisaks tuleks stabiliseerimistegevuse tulemusena tekkinud positsioonide rahaks vahetamise tehingud teostada nii, et neil oleks võimalikult väike mõju turule, ja arvesse võtta valitsevaid turutingimusi.

(19) Ülemärkimisvõimaluse kasutamine ja täiendava jaotamise õigus (greenshoe option) on stabiliseerimisega tihedalt seotud, pakkudes stabiliseerimistegevuseks vahendeid ja riskiturvet.

(20) Erilist tähelepanu tuleks pöörata investeerimisühingu või krediidiasutuse poolt stabiliseerimiseks kohaldatavale ülemärkimisvõimalusele, kui selle tulemus on selline positsioon, mida täiendava jaotamise õigus ei hõlma.

(21) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

MÕISTED

Artikkel 1

Objekt

Käesoleva määrusega sätestatakse tingimused, millele peavad vastama tagasiostuprogrammid ja finantsinstrumentide stabiliseerimine, et nende suhtes võiks kohaldada direktiivi 2003/6/EÜ artiklis 8 ettenähtud erandeid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kohaldatakse lisaks direktiivis 2003/6/EÜ sätestatutele järgmisi mõisteid:

1) investeerimisühing – nõukogu direktiivi 93/22/EMÜ [4] artikli 1 punktis 2 määratletud juriidiline isik;

2) krediidiasutus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ [5] artikli 1 lõikes 1 määratletud juriidiline isik;

3) tagasiostuprogrammid – nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ artiklite 19–24 kohane kauplemine oma aktsiatega;

4) tähtajaline tagasiostuprogramm – tagasiostuprogramm, mille puhul programmi kehtivusajal tehtud väärtpaberitehingute tähtajad ja väärtpaberite kogused määratakse kindlaks tagasiostuprogrammi avalikustamisel;

5) asjakohane avalikustamine – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/34/EÜ artikli 102 lõikes 1 ja artiklis 103 sätestatud korra kohane avalikustamine; [6]

6) asjaomased väärtpaberid – direktiivis 93/22/EMÜ määratletud vabalt kaubeldavad väärtpaberid, millega on lubatud reguleeritud turul kaubelda või millega kauplemise lubamist sellisel turul on taotletud ning mis on olulise jaotamise objekt;

7) stabiliseerimine – investeerimisühingute või krediidiasutuste teostatav väärtpaberite ost või ostupakkumine või seotud instrumentidega tehtavad samaväärsed tehingud, mida teostatakse selliste väärtpaberite olulise jaotamise raames üksnes nende väärtpaberite turuhinna toetamiseks eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul selliste väärtpaberitega seotud müügisurve tõttu;

8) seotud instrumendid – järgmised finantsinstrumendid (kaasa arvatud need, mida ei ole lubatud kauplemiseks reguleeritud turul või mille lubamist kauplemiseks sellisel turul ei ole taotletud, tingimusel et pädevad asutused on kokku leppinud selliste finantsinstrumentidega tehtavate tehingute läbipaistvuse standardites):

a) asjaomaste väärtpaberite märkimise, omandamise või võõrandamise lepingud või õigus;

b) asjaomaste väärtpaberitega seotud tuletisinstrumendid;

c) kui asjaomased väärtpaberid on vahetus- või asendusvõlainstrumendid, siis need väärtpaberid, mille vastu sellised vahetus- või asendusvõlainstrumendid võidakse vahetada või millega need võidakse asendada;

d) asjaomaste väärtpaberite emitendi või tagaja emiteeritud või tagatud instrumendid, mille turuhind tõenäoliselt mõjutab oluliselt asjaomaste väärtpaberite hinda või ümberpöördult;

e) kui asjaomased väärtpaberid on aktsiatega samaväärsed väärtpaberid, nende väärtpaberite esindatavad aktsiad (ja kõik muud nende aktsiatega samaväärsed väärtpaberid);

9) oluline jaotamine – väärtpaberite esialgne või teisene pakkumine, millest on avalikult teada antud ja mis erineb tavalisest kauplemisest nii pakutavate väärtpaberite väärtuse kui kasutatavate müügimeetodite poolest;

10) pakkuja – väärtpaberite varasem omanik või neid emiteeriv üksus;

11) üleandmine – üks või mitu menetlust, millega määratakse kindlaks väärtpabereid varem märkinud või taotlenud investorite saadud asjaomaste väärtpaberite arv;

12) lisastabiliseerimine – investeerimisühingute või krediidiasutuste asjaomaste väärtpaberite olulise jaotamisega seoses kasutatav ülemärkimisvõimalus või sellega seotud täiendava jaotamise õigus üksnes stabiliseerimistegevuse hõlbustamiseks;

13) ülemärkimisvõimalus – märkimislepingus või märkimiste aktsepteerimist lubavas põhilepingus sisalduv punkt, mis võimaldab aktsepteerida suurema hulga asjaomaste väärtpaberite ostmiseks tehtud märkimisi või pakkumisi, kui algselt on pakutud;

14) täiendava jaotamise õigus – pakkuja väärtpaberite pakkumises osalenud investeerimisühingule (investeerimisühingutele) või krediidiasutusele (krediidiasutustele) ülemärkimise katmiseks antud õigus, mille kohaselt kõnealune ühing (ühingud) või asutus (asutused) võib (võivad) teataval ajavahemikul pärast asjaomaste väärtpaberite pakkumise lõppemist osta teatava summa eest asjaomaseid väärtpabereid pakkumishinnaga.

II PEATÜKK

TAGASIOSTUPROGRAMMID

Artikkel 3

Tagasiostuprogrammide eesmärk

Selleks et tagasiostuprogrammi suhtes saaks kohaldada direktiivi 2003/6/EÜ artiklis 8 sätestatud erandeid, peab tagasiostuprogramm vastama käesoleva määruse artiklitele 4, 5 ja 6 ja selle ainueesmärk peab olema emitendi kapitali vähendamine aktsiate väärtuse või arvu vähendamise teel või järgmisest tulenevate kohustuste täitmine:

a) kapitaliväärtpaberiteks vahetatavad võlaväärtpaberid;

b) töötajate aktsiaoptsiooniprogrammid või muu aktsiate jaotamine emitendi või sidusühingu töötajatele.

Artikkel 4

Tagasiostuprogrammide ja avalikustamise tingimused

1. Tagasiostuprogramm peab vastama direktiivi 77/91/EMÜ artikli 19 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

2. Kõik direktiivi 77/91/EMÜ artikli 19 lõike 1 kohaselt heakskiidetud programmi üksikasjad tuleb enne kauplemise algust asjakohaselt avalikustada neis liikmesriikides, kus emitent on taotlenud oma aktsiate lubamist kauplemiseks reguleeritud turul.

Need üksikasjad peavad sisaldama artiklis 3 nimetatud programmi eesmärki, maksimaalset tasu, omandatavate aktsiate suurimat arvu ja programmile lubatud kehtivusaega.

Hiljem programmi tehtavad muudatused tuleb liikmesriikides asjakohaselt avalikustada.

3. Emitendi kasutuses peavad olema süsteemid, mis tagavad, et emitent täidab selle reguleeritud turu pädevale asutusele kauplemisest aruandmise kohustust, kus tema aktsiad on kauplemiseks lubatud. Need süsteemid peavad talletama kõik tagasiostuprogrammidega seotud tehingud, kaasa arvatud direktiivi 93/22/EMÜ artikli 20 lõikes 1 täpsustatud andmed.

4. Emitent peab avalikustama kõik lõikes 3 nimetatud tehingute üksikasjad hiljemalt seitsmendal kõnealuste tehingute tegemise kuupäevale järgneval kauplemispäeval.

Artikkel 5

Kauplemistingimused

1. Emitent peab tagama, et ta ei osta tagasiostuprogrammide kohaste tehingute tegemisel aktsiaid hinnaga, mis on kõrgem kui viimase iseseisva tehingu kõrgeim hind või kõrgeim kehtiv sõltumatu ostupakkumine kauplemiskohas, kus ost sooritatakse.

Kui kauplemiskoht ei ole reguleeritud turg, loetakse viimase iseseisva tehingu hinnaks või kõrgeimaks kehtivaks sõltumatuks ostupakkumiseks selle liikmesriigi reguleeritud turul, kus ost sooritatakse, kehtiv hind või tehtud ostupakkumine.

Kui emitent ostab oma aktsiaid tuletisinstrumentide kaudu, ei või nende tuletisinstrumentide täitmishind olla kõrgem kui viimase iseseisva tehingu või kõrgeima kehtiva sõltumatu ostupakkumise hind.

2. Emitent ei või mis tahes päeval osta üle 25 % aktsiate keskmisest päevasest mahust reguleeritud turul, kus ost sooritatakse.

Keskmine päevane maht peab põhinema programmi avalikustamise kuule eelnenud kuu keskmisel päevasel kauplemismahul, mis on sel alusel määratud programmi kehtivusajaks.

Kui programmis ei viidata sellele mahule, peab keskmine päevane maht põhinema ostu kuupäevale eelnenud 20 kauplemispäeva keskmisel päevasel kauplemismahul.

3. Lõike 2 kohaldamisel võib emitent reguleeritud turu äärmiselt madala likviidsuse korral ületada 25 % piiri tingimusel, et on täidetud järgmised tingimused:

a) emitent teatab asjaomase turu pädevale asutusele eelnevalt oma kavatsusest kõrvale kalduda 25 % piirist;

b) emitent avalikustab asjakohaselt asjaolu, et ta võib kõrvale kalduda 25 % piirist;

c) emitent ei ületa 50 % keskmisest päevasest mahust.

Artikkel 6

Piirangud

1. Selleks et tagasiostuprogrammi suhtes võiks kohaldada direktiivi 2003/6/EÜ artiklis 8 sätestatud erandeid, ei või emitent tagasiostuprogrammis osaledes tegelda järgmise kauplemisega:

a) oma aktsiate müük programmi kehtivusaja jooksul;

b) kauplemine ajavahemikul, mis on suletud ajavahemik selle liikmesriigi õigusaktide kohaselt, kus kauplemine toimub;

c) kauplemine siis, kui emitent on direktiivi 2003/6/EÜ artikli 6 lõike 2 kohaselt otsustanud andmete avalikustamise edasi lükata.

2. Lõike 1 punkti a ei kohaldata, kui emitent on investeerimisühing või krediidiasutus, kes on kehtestanud pädeva asutuse järelevalve alla kuuluvad tõhusad infobarjäärid (Hiina müürid) otse või kaudselt emitendiga seotud info käitlemise eest vastutavate isikute ja nende isikute vahele, kes vastutavad oma aktsiatega kauplemisega seotud otsuste eest (kaasa arvatud oma aktsiatega kauplemine klientide nimel), kui oma aktsiatega kauplemine põhineb mis tahes sellisel otsusel.

Lõike 1 punkte b ja c ei kohaldata, kui emitent on investeerimisühing või krediidiasutus, kes on kehtestanud pädeva asutuse järelevalve alla kuuluvad tõhusad infobarjäärid (Hiina müürid) otse või kaudselt emitendiga seotud info käitlemise eest (kaasa arvatud tagasiostuprogrammide kohased ostuotsused) vastutavate isikute ja nende isikute vahele, kes vastutavad oma aktsiatega kauplemise eest klientide nimel, kui oma aktsiatega kaubeldakse kõnealuste klientide nimel.

3. Lõiget 1 ei kohaldata, kui:

a) emitendi tagasiostuprogramm on tähtajaline või

b) tagasiostuprogrammi peakorraldaja on investeerimisühing või krediidiasutus, kes teeb emitendi aktsiatega seotud otsused iseseisvalt, ilm et emitent saaks mõjutada ostuaega.

III PEATÜKK

FINANTSINSTRUMENDI STABILISEERIMINE

Artikkel 7

Stabiliseerimise tingimused

Direktiivi 2003/6/EÜ artiklis 8 sätestatud erandite kohaldamiseks peab finantsinstrumendi stabiliseerimine toimuma käesoleva määruse artiklite 8, 9 ja 10 kohaselt.

Artikkel 8

Stabiliseerimise kestusega seotud tingimused

1. Stabiliseerimine võib toimuda ainult piiratud ajavahemikul.

2. Aktsiate ja muude aktsiatega samaväärsete väärtpaberite puhul algab lõikes 1 nimetatud ajavahemik esialgse avalikult teatavaks tehtud pakkumise korral reguleeritud turul asjaomaste väärtpaberitega kauplemise alguse kuupäeval ja lõpeb hiljemalt 30 kalendripäeva möödumisel sellest.

Kui esialgne avalikult teatavaks tehtud pakkumine leiab aset liikmesriigis, kes lubab kauplemist enne kauplemise algust reguleeritud turul, algab lõikes 1 nimetatud ajavahemik väärtpaberite lõpphinna asjakohase avalikustamise kuupäeval ja lõpeb hiljemalt 30 päeva möödumisel sellest tingimusel, et mis tahes selline kauplemine toimub selle reguleeritud turu eeskirjade kohaselt, kui sellised eeskirjad on, kus asjaomaste väärtpaberitega on lubatud kaubelda, kaasa arvatud avalikustamist ja kauplemise aruandlust käsitlevad eeskirjad.

3. Aktsiate ja muude aktsiatega samaväärsete väärtpaberite puhul algab lõikes 1 nimetatud ajavahemik teisese pakkumise korral asjaomaste väärtpaberite lõpphinna asjakohase avalikustamise kuupäeval ja lõpeb hiljemalt 30 kalendripäeva möödumisel üleandmiskuupäevast.

4. Võlakirjade ja muude võlakirjadega võrdväärsete väärtpaberite puhul (mis ei ole asendatavad ega vahetatavad aktsiate või muude aktsiatega võrdväärsete väärtpaberitega) algab lõikes 1 nimetatud ajavahemik väärtpaberite pakkumise tingimuste asjakohase avalikustamise kuupäeval (kaasa arvatud viitemäära võimalik muutumisulatus, kui see on kindlaks määratud) ja lõpeb hiljemalt 30 kalendripäeva möödumisel päevast, mil instrumentide emitent saab emiteerimistulu, või hiljemalt 60 kalendripäeva möödumisel asjaomaste väärtpaberite üleandmise kuupäevast, kui viimati nimetatud kuupäev on varasem.

5. Aktsiateks või muudeks aktsiatega võrdväärseteks väärtpaberiteks vahetatavate või asendatavate võlakirjadega võrdväärsete väärtpaberite puhul algab lõikes 1 nimetatud ajavahemik väärtpaberite pakkumise lõpptingimuste asjakohase avalikustamise kuupäeval ja lõpeb hiljemalt 30 kalendripäeva möödumisel päevast, mil instrumentide emitent saab emiteerimistulu, või hiljemalt 60 kalendripäeva möödumisel asjaomaste väärtpaberite üleandmise kuupäevast, kui viimati nimetatud kuupäev on varasem.

Artikkel 9

Stabiliseerimise avalikustamise ja aruandluse tingimused

1. Emitendid, pakkujad või selliste isikute nimel või mitte stabiliseerimisega tegelevad üksused peavad enne väärtpaberite pakkumisperioodi algust asjakohaselt avalikustama järgmise info:

a) stabiliseerimine võidakse ette võtta; selle kohta ei ole kinnitust ja stabiliseerimine võidakse lõpetada millal tahes;

b) stabiliseerimistehingud on suunatud asjaomaste väärtpaberite turuhinna toetamisele;

c) võimaliku stabiliseerimisperioodi algus- ja lõppkuupäev;

d) andmed peamise stabiliseerimise eest vastutaja kohta, mis tuleb avalikustada enne stabiliseerimistegevuse algust, kui need andmed ei ole teada stabiliseerimisprogrammi avalikustamise ajal;

e) ülemärkimisvõimaluse või täiendava jaotamise õiguse olemasolu ja maksimaalne määr, täiendava jaotamise õiguse kehtivusaeg ja ülemärkimisvõimaluse või täiendava jaotamise õiguse kohaldamise tingimused.

Käesoleva lõike sätete kohaldamine peatatakse nende pakkumiste suhtes, mis kuuluvad direktiivi 2004/…/EÜ (prospektidirektiiv) rakendusmeetmete kohaldamisalasse, alates nimetatud meetmete kohaldamise kuupäevast.

2. Ilma et see piiraks direktiivi 2003/6/EÜ artikli 12 lõike 1 punkti c kohaldamist, peavad emitendid, pakkujad või selliste isikute nimel või mitte stabiliseerimisega tegelevad üksused teatama asjaomase turu pädevale asutusele kõikide stabiliseerimistehingute üksikasjad hiljemalt seitsmenda kõnealuste tehingute toimumise kuupäevale järgneva kauplemispäeva lõpus.

3. Emitendid, pakkujad või selliste isikute nimel või mitte stabiliseerimistegevusega tegelevad üksused peavad nädala jooksul pärast stabiliseerimisperioodi lõppu asjakohaselt avalikustama järgmised andmed:

a) kas stabiliseerimine toimus või mitte;

b) stabiliseerimise alguse kuupäev;

c) viimase stabiliseerimistehingu kuupäev;

d) väärtpaberite hindade kõikumise piirkond, mille piires stabiliseerimine toimus, iga stabiliseerimistehingu toimumispäeva kohta.

4. Emitendid, pakkujad või selliste isikute nimel või mitte stabiliseerimisega tegelevad üksused peavad registreerima iga stabiliseerimiskorralduse või -tehingu ning vähemalt direktiivi 93/22/EMÜ artikli 20 lõikes 1 täpsustatud andmed ka muude kui reguleeritud turule lubatud või lubatavate finantsinstrumentide kohta.

5. Kui mitu investeerimisühingut või krediidiasutust tegeleb stabiliseerimisega, tegutsedes emitendi või pakkuja nimel või mitte, peab üks neist isikutest tegutsema infokeskusena, kellele nende reguleeritud turgude, kus asjaomased väärtpaberid on kauplemiseks lubatud, pädevad asutused võivad esitada oma andmetaotlused.

Artikkel 10

Hinna eritingimused

1. Aktsiate või nendega võrdväärsete väärtpaberite pakkumise korral ei või asjaomaste väärtpaberite stabiliseerimine mingil juhul toimuda pakkumishinnast kõrgema hinnaga.

2. Lõikes 1 nimetatud instrumentideks vahetatavate või nendega asendatavate võlakirjadega võrdväärsete väärtpaberite pakkumise korral ei või nende instrumentide stabiliseerimine mingil juhul toimuda hinnaga, mis on kõrgem, kui oli uue pakkumise lõpptingimuste avalikustamise ajal nende instrumentide turuhind.

Artikkel 11

Lisastabiliseerimise tingimused

Direktiivi 2003/6/EÜ artiklis 8 sätestatud erandite kohaldamiseks peab lisastabiliseerimine toimuma vastavalt käesoleva määruse artiklile 9 ja järgmisele:

a) asjaomaseid väärtpabereid võib üle märkida üksnes märkimisperioodil ja pakkumishinnaga;

b) investeerimisühingu või krediidiasutuse kasutatud ülemärkimisvõimaluse tõttu tekkinud positsioon, mida täiendava jaotamise õigus ei hõlma, ei või ületada 5 % esialgsest pakkumisest;

c) kasusaajad võivad kasutada täiendava jaotamise õigust üksnes juhul, kui asjaomased väärtpaberid on üle märgitud;

d) täiendava jaotamise õigus ei või ületada 15 % esialgsest pakkumisest;

e) ajavahemik, mil kasutatakse täiendava jaotamise õigust, peab olema sama mis artiklis 8 sätestatud stabiliseerimisperiood;

f) täiendava jaotamise õiguse kasutamine tuleb viivitamata avalikustada koos kõigi asjakohaste üksikasjadega, kaasa arvatud eeskätt andmed märkimiskuupäevade ja asjaomaste väärtpaberite arvu ja liigi kohta.

IV PEATÜKK

LÕPPSÄTE

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Frederik Bolkestein

[1] ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.

[2] CESR (Committee of European Securities Regulators) loodi komisjoni otsusega 2001/527/EÜ (EÜT L 191, 13.7.2001, lk 43).

[3] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 1.

[4] EÜT L 141, 11.6.1993, lk 27.

[5] EÜT L 126, 26.5.2000, lk 1.

[6] EÜT L 184, 6.7.2001, lk 1.

--------------------------------------------------

Top