Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2244

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2244/2003, 18. detsember 2003, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad laevaseire satelliitsüsteemide kohta

OJ L 333, 20.12.2003, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 80 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 80 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; kehtetuks tunnistatud 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2244/oj

32003R2244Official Journal L 333 , 20/12/2003 P. 0017 - 0027


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2244/2003,

18. detsember 2003,

millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad laevaseire satelliitsüsteemide kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta,1 eriti selle artikli 22 lõiget 3 ja artikli 23 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 22 lõike 1 punktile b on kalalaevadele keelatud ühise kalanduspoliitika raamesse kuuluv tegevus, kui neile ei ole paigaldatud toimivat süsteemi, mis võimaldab laeva asukoha määrata ja laeva identifitseerida kaugseiresüsteemi abil.

(2) On asjakohane sätestada, et laevaseiresüsteemi kohaldataks alates 1. jaanuarist 2004 kõigile kalalaevadele, mille kogupikkus ületab 18 meetrit, ning alates 1. jaanuarist 2005 kõigile kalalaevadele, mille kogupikkus ületab 15 meetrit.

(3) Kõnealust kohustust ei tohiks kohaldada kalalaevadele, mis tegutsevad üksnes seespool liikmesriigi lähtejoont, kuna nende tegevuse mõju kalavarudele on ebaoluline.

(4) Vastavalt määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 23 lõikele 3 peavad liikmesriigid võtma kasutusele tõhusat kontrolli, inspekteerimist ja sanktsioonide rakendamist tagava haldus- ja tehnilise struktuuri, sealhulgas laevaseire satelliitsüsteemid.

(5) Rangemad sätted satelliitseiresüsteemide kohta loovad võimaluse oluliselt suurendada jälgimis-, kontrollimis- ja järelevalvetegevuse võimekust ja tõhusust nii merel kui maal.

(6) Kalalaeva kiiruse ja kursi edastamist käsitlevate sätete kohaldamiseks on teatavatel tingimustel asjakohane kehtestada üleminekuperiood.

(7) Satelliitseiresüsteemi tuleks kohaldada sarnaselt nii ühenduse kalalaevadele kui ühenduse vetes tegutsevatele kolmandate riikide kalalaevadele.

(8) Võttes arvesse kõnealuste uute sätete vastuvõtmist, on vaja tunnistada kehtetuks komisjoni 29. juuli 1997. aasta määrus (EÜ) nr 1489/97, milles sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2847/93 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses satelliitsidel põhineva laevaseiresüsteemiga.2

9) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja akvakultuuri korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega nähakse liikmesriikidele ette üksikasjalikud eeskirjad määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 22 lõike 1 punktis b ja artikli 23 lõikes 3 sätestatud satelliitseiresüsteemi kasutamiseks.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) alates 1. jaanuarist 2004 kalalaevadele, mille kogupikkus ületab 18 meetrit; ja

b) alates 1. jaanuarist 2005 kalalaevadele, mille kogupikkus ületab 15 meetrit.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata kalalaevadele, mida kasutatakse üksnes akvakultuuride jaoks ja mis tegutsevad üksnes seespool liikmesriikide lähtejoont.

Artikkel 3

Kalapüügi seirekeskused

1. Liikmesriigid hoiavad töös kalapüügi seirekeskused.

2. Liikmesriigi kalapüügi seirekeskus jälgib:

a) tema lipu all sõitvaid kalapüügilaevu sellest sõltumata, millistes vetes või sadamas need asuvad;

b) teiste liikmesriikide lipu all sõitvaid ühenduse kalalaevu; ja

c) kolmandate riikide kalalaevu selle aja jooksul, kui need asuvad kõnealuse liikmesriigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevates vetes.

3. Liikmesriikidel võib olla ühine seirekeskus.

II PEATÜKK

ÜHENDUSE KALALAEVADE SATELLIITSEIRE

Artikkel 4

Satelliitseireseadme olemasolu nõue ühenduse kalalaevadel

Ühenduse kalalaeva, millele kohaldatakse laevaseiresüsteemi, ei lubata sadamast lahkuda ilma selle pardale paigaldatud toimiva satelliitseireseadmeta.

Artikkel 5

Satelliitseiresüsteemi omadused

1. Laevale paigaldatud satelliitseireseadmed peavad tagama, et lipuliikmesriigi kalapüügi seirekeskusele edastatakse alati automaatselt järgmised andmed:

a) kalalaeva andmed;

b) kalalaeva viimati määratud geograafiline asukoht, kusjuures määramisviga on alla 500 meetri ja usaldusvahemik on 99 %;

c) kalalaeva nimetatud asukoha määramise kuupäev ja kellaaeg (väljendatuna koordineeritud maailmaajas (UTC)); ja

d) hiljemalt alates 1. jaanuarist 2006 kalalaeva kiirus ja kurss.

2. Liikmesriigid võtavad asjakohased meetmed tagamaks, et satelliitseireseadmetesse ei saa sisestada ega nendega väljastada valesid asukohti ning et neid ei ole võimalik käsitsi juhtida.

Artikkel 6

Satelliitseireseadmeid käsitlevad kohustused

1. Ühenduse kalalaeva kapten tagab, et satelliitseireseadmed toimivad alati täielikult ja et edastatakse artikli 5 lõikes 1 viidatud andmed.

2. Ühenduse kalalaeva kapten tagab eelkõige, et:

a) andmeid ei muudetaks ühelgi viisil;

b) miski ei takistaks satelliitseireseadmega ühendatud antenni või antennide tööd;

c) miski ei katkestaks satelliitseireseadme energiavarustust; ja

d) satelliitseireseadmeid ei eemaldataks kalalaevast.

3. Satelliitseireseadet on keelatud hävitada, kahjustada, töökorrast välja viia või mõnel muul viisil mõjutada.

Artikkel 7

Lipuliikmesriigi poolt võetavad kontrollimeetmed

Iga lipuliikmesriik tagab artikli 5 lõikes 1 viidatud andmete täpsuse korrapärase jälgimise ning tegutseb kiiresti, kui andmed leitakse olevat ebatäpsed.

Artikkel 8

Andmete edastamise sagedus

1. Iga liikmesriik tagab, et tema kalapüügi seirekeskus saab vähemalt kord tunnis laevaseiresüsteemi kaudu tema lipu all sõitva ja ühenduses registreeritud kalalaeva kohta artikli 5 lõikes 1 viidatud teabe. Kalapüügi seirekeskus võib nõuda teavet lühemate ajavahemike tagant.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib andmeid edastada vähemalt kord iga kahe tunni järel, kui kalapüügi seirekeskusel on võimalus kindlaks määrata kalalaeva tegelik asukoht.

3. Kui kalalaev asub sadamas, võib satelliitseireseadme välja lülitada tingimusel, et lipuliikmesriigi ja rannikuäärse liikmesriigi kalapüügi seirekeskust on eelnevalt teavitatud ning järgmine asukohateade näitab, et kalalaev ei ole eelneva teatega võrreldes oma asukohta muutnud.

Artikkel 9

Teatavatesse piirkondadesse sisenemise ja neist väljumise jälgimine

Iga liikmesriik tagab, et tema kalapüügi seirekeskused jälgivad laevaseiresüsteemi kaudu tema lipu all sõitvate ja ühenduses registreeritud kalalaevade puhul järgmistesse piirkondadesse sisenemise ja neist väljumise kuupäeva ja kellaaega:

a) merepiirkonnad, mille suhtes kohaldatakse vetele ja kalavarudele juurdepääsu käsitlevaid erieeskirju;

b) reguleeritavad tsoonid, mida haldavad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, milles ühendus või teatav liikmesriik osaleb;

c) kolmanda riigi veed.

Artikkel 10

Andmete edastamine rannikuäärsele liikmesriigile

1. Iga riigi loodud laevaseiresüsteem tagab, et tema lipu all sõitvate ja ühenduses registreeritud kalalaevade andmed edastataks vastavalt artiklile 5 automaatselt rannikuäärse liikmesriigi kalapüügi seirekeskusele selle aja jooksul, kui laevad asuvad rannikuäärse liikmesriigi vetes.

Andmete edastamine toimub ühel ajal andmete edastamisega lipuliikmesriigi kalapüügi seirekeskusele ning peab vastama I lisas ettenähtud vormile.

2. Iga liikmesriik edastab teistele liikmesriikidele oma majandus- ja kalastusvööndite piiride laius- ja pikkuskraadide täieliku loetelu.

3. Rannikuäärsed liikmesriigid, kes jälgivad piirkonda ühiselt, võivad artiklile 5 vastavate andmete edastamiseks nimetada ühise vastuvõtja. Nad teatavad sellest komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

4. Liikmesriigid tagavad oma pädevate asutuste koostöö rannikuäärse liikmesriigi seirekeskusele andmete edastamise korra kehtestamisel ja rakendamisel.

5. Soovi korral edastavad liikmesriigid teistele liikmesriikidele nende lipu all sõitvate laevade nimekirja, millele kohaldatakse laevaseiresüsteemi. Nimekiri sisaldab iga laeva laevastikuregistri sisenumbrit, pardatähist, laeva nime ja rahvusvahelist raadiokutsungit.

Artikkel 11

Satelliitseireseadme tehniline rike või mittetoimimine

1. Ühenduse kalalaevale paigaldatud satelliitseireseadme tehnilise rikke korral või siis, kui see ei tööta, edastab laeva kapten või omanik või nende esindaja iga nelja tunni järel alates rikke avastamisest või hetkest, kui talle vastavalt lõikele 3 või artikli 12 lõikele 1 sellest teatati, lipuliikmesriigi seirekeskusele ja rannikuäärse liikmesriigi seirekeskusele laeva ajakohastatud geograafilise asukoha elektronposti, teleksi, faksi, telefonogrammi või raadio teel sellise raadiojaama kaudu, mis on nende teadete vastuvõtmiseks ühenduse õigusaktide alusel määratud.

2. Ühenduse kalalaev ei tohi pärast tehnilist riket või pärast seda, kui laevade paigaldatud satelliitseireseade ei ole toiminud, lahkuda sadamast enne, kui seadme töö rahuldab pädevaid asutusi või pädevad asutused on muul viisil lubanud laeval lahkuda.

3. Liikmesriik üritab laeva kaptenile või omanikule või nende esindajale teatada, kui ühenduse kalalaevale paigaldatud satelliitseireseade näib olevat rikkis või mitte toimivat.

4. Lipuliikmesriik võib anda loa satelliitseireseadme asendamiseks toimiva seadmega, mis vastab artikli 5 nõuetele.

Artikkel 12

Andmete saamata jäämine

1. Kui lipuliikmesriigi kalapüügi seirekeskusele ei ole 12 tunni jooksul vastavalt artiklitele 8 või 11 edastatud andmeid, teatab see võimalikult kiiresti sellest laeva kaptenile või omanikule või nende esindajale. Kui nimetatud olukord leiab kõnealuse laeva puhul aset üle kolme korra aastas, tagab lipuliikmesriik selle laeva satelliitseireseadme kontrollimise. Asjaomane liikmesriik uurib juhtumit, et selgitada välja, kas seadet on rikutud. Erandina artikli 6 lõike 2 punktist d võib sellega uurimise eesmärgil kaasneda seadme eemaldamine.

2. Kui lipuliikmesriigi kalapüügi seirekeskusele ei ole 12 tunni jooksul edastatud vastavalt artiklile 8 või artikli 11 lõikele 1 andmeid ja viimane edastatud asukoht oli rannikuäärse liikmesriigi vetes, teatab ta sellest võimalikult kiiresti rannikuäärse liikmesriigi kalapüügi seirekeskusele.

3. Kui rannikuäärse liikmesriigi pädevad asutused märkavad tema vetes kalalaeva, kuid neile ei ole vastavalt artikli 10 lõikele 1 või artikli 11 lõikele 1 edastatud andmeid, teatavad need sellest laeva kaptenile ja lipuliikmesriigi kalapüügi seirekeskusele.

Artikkel 13

Kalapüügi jälgimine

1. Liikmesriigid kasutavad vastavalt artiklile 8, artikli 10 lõikele 1 ja artikli 11 lõikele 1 saadud teavet laevade kalapüügi tõhusaks jälgimiseks.

2. Lipuliikmesriigid tagavad, et nende lipu all sõitvatelt või nende territooriumil registreeritud kalalaevadelt saadud andmed registreeritaks elektroonilisel kujul kolmeks aastaks.

3. Rannikuäärsed liikmesriigid tagavad, et teise liikmesriigi lipu all sõitvatelt kalalaevadelt saadud andmed registreeritaks elektroonilisel kujul kolmeks aastaks.

III PEATÜKK

ANDMETE JA ARUANNETE KÄTTESAADAVUS

Artikkel 14

Andmete kättesaadavus

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonil on erisoovi korral võrgu kaudu kaugjuurdepääs andmefailidele, mis sisaldavad nende kalapüügi seirekeskuses registreeritud andmeid.

2. Käesoleva määruse raames saadud andmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena.

Artikkel 15

Pädevate asutuste andmed

1. Seirekeskuste eest vastutavate pädevate asutuste nimed, aadressid, telefoni-, teleksi- ja faksinumbrid ning X.25 protokollistikuaadressid või muud elektroonilises andmeedastuses kasutatavad aadressid on loetletud II lisas.

2. Komisjonile ja teistele liikmesriikidele teatatakse mis tahes muudatuste tegemisest lõikes 1 viidatud andmetes ühe nädala jooksul.

Artikkel 16

Liikmesriikide poolaastaaruanded

1. Liikmesriigid teevad komisjonile iga poole aasta järel 1. maiks ja 1. novembriks aruande nende laevaseiresüsteemi toimimise kohta eelmise poolaasta jooksul.

2. Nad teatavad komisjonile eelkõige järgmised andmed:

a) asjaomase liikmesriigi lipu all sõitvate või seal registreeritud kalalaevade arv, millele on eelmise poolaasta jooksul kohaldatud laevaseiresüsteemi;

b) kalalaevade nimekiri, mille satelliitseireseadmetel on eelmise poolaasta jooksul korduvalt esinenud tehnilisi rikkeid või mis ei ole töötanud;

c) eelmise poolaasta jooksul kalapüügi seirekeskusele edastatud asukohtade arv, mis on esitatud lipuliikmesriikide kaupa; ja

d) aeg, mille asjaomase liikmesriigi lipu all sõitvad või seal registreeritud kalalaevad, millele kohaldatakse laevaseiresüsteemi, on kokku liidetuna eelmise poole aasta jooksul viibinud FAO alapiirkondadena määratletud merepiirkondades.

3. Lõikes 2 viidatud asjakohase teabe teatavaks tegemise vormi võib sätestada liikmesriikide ja komisjoniga nõu pidades.

IV PEATÜKK

ÜHENDUSE VETES TEGUTSEVATE KOLMANDATE RIIKIDE KALALAEVADE SATELLIITSEIRE

Artikkel 17

Satelliitseireseadme olemasolu nõue laeval

Kolmanda riigi kalalaevale, millele kohaldatakse laevaseiresüsteemi, on paigaldatud toimiv satelliitseireseade, kui laev asub ühenduse vetes.

Artikkel 18

Satelliitseiresüsteemi omadused

1. Kolmandate riikide kalalaevadele paigaldatud satelliitseireseadmed tagavad alati, kui kõnealused laevad asuvad ühenduse vetes, järgmiste andmete automaatse edastamise:

a) kalalaeva andmed;

b) kalalaeva viimati määratud geograafiline asukoht, kusjuures määramisviga on alla 500 meetri ja usaldusvahemik on 99 %;

c) kalalaeva asukoha määramise kuupäev ja kellaaeg (väljendatuna koordineeritud maailmaajas (UTC)); ja

d) hiljemalt 1. jaanuarist 2006 kalalaeva kiirus ja kurss.

2. Satelliitseadmed ei võimalda sisestada või väljastada valesid asukohti ning neid ei ole võimalik käsitsi juhtida.

Artikkel 19

Satelliitseireseadmeid käsitlevad kohustused

1. Laevaseiresüsteemiga hõlmatud kolmandate riikide kalalaevade kaptenid tagavad, et satelliitseireseadmed toimivad alati täielikult ja et edastatakse artikli 18 lõikes 1 viidatud andmed.

2. Kolmandate riikide kalalaevade kaptenid tagavad eelkõige, et:

a) andmeid ei muudetaks ühelgi viisil;

b) miski ei takistaks satelliitseireseadmega ühendatud antenni või antennide tööd;

c) miski ei katkestaks satelliitseireseadme energiavarustust; ja

d) satelliitseireseadmeid ei eemaldataks kalalaevadest.

3. Satelliitseireseadet on keelatud hävitada, kahjustada, töökorrast välja viia või mõnel muul viisil mõjutada.

Artikkel 20

Andmete edastamise sagedus

Andmete automaatse edastamise sagedus on vähemalt kord tunnis. Edastamine võib siiski toimuda kord iga kahe tunni järel, kui kalapüügi seirekeskusel on võimalik kindlaks teha kalalaeva tegelik asukoht.

Artikkel 21

Teabe edastamine rannikuäärsele liikmesriigile

Artikli 18 lõikes 1 viidatud asukoha jälgimist käsitlev teave edastatakse vastavalt I lisas kindlaks määratud vormile rannikuäärse liikmesriigi kalapüügi seirekeskusele.

Artikkel 22

Liikmesriikide ja kolmandate riikide koostöö

1. Iga liikmesriik edastab asjaomaste kolmandate riikide pädevatele asutustele oma majandus- ja kalandusvööndite piiride laius- ja pikkuskraadide täieliku loetelu, mille vormistus vastab rahvusvahelisele geodeetiliste koordinaatide süsteemile (WGS 84).

2. Rannikuäärsed liikmesriigid tagavad koostöö asjaomaste kolmandate riikide pädevate asutustega oma seirekeskusele andmete edastamise korra kehtestamisel ja rakendamisel.

Artikkel 23

Satelliitseireseadme tehniline rike või mittetoimimine

1. Kui kolmanda riigi kalalaevale paigaldatud satelliitseireseadmel ilmneb tehniline rike või kui see ei tööta laeva asumise ajal ühenduse vetes, edastab laeva kapten või omanik või nende esindaja iga kahe tunni järel ning iga kord, kui laev liigub ühest ICES piirkonnast teise, laeva ajakohastatud geograafilise asukoha elektronposti, teleksi, faksi, telefonogrammi või raadio teel.

2. Kõnealune teave edastatakse rannikuäärse liikmesriigi kalapüügi seirekeskusele.

3. Ühenduse vetes tegutsev kolmanda riigi laev ei tohi pärast tehnilist riket või pärast seda, kui laevade paigaldatud satelliitseireseade ei ole toiminud, lahkuda liikmesriigi sadamast enne, kui seadme töö rahuldab pädevaid asutusi või pädevad asutused on muul viisil lubanud laeval lahkuda.

4. Rannikuäärne liikmesriik teatab laeva kaptenile või omanikule või nende esindajale, kui laevale paigaldatud satelliitseireseade näib olevat rikkis või mitte toimivat.

Artikkel 24

Kalapüügi jälgimine ja aruanded

1. Liikmesriigid kasutavad vastavalt artiklile 18 ja artikli 23 lõikele 1 saadud teavet kolmandate riikide kalalaevade kalapüügi tõhusaks jälgimiseks.

2. Liikmesriigid tagavad, et kolmanda riigi kalalaevadelt saadud andmed registreeritaks elektroonilisel kujul kolmeks aastaks.

3. Liikmesriigid teatavad koheselt komisjonile, kui mõni laev ei täida käesolevas peatükis sisalduvaid eeskirju.

V PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 25

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1489/97 tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2004 kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda III lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 26

Jõustumine ja kohaldatavus

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER

1 EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

2 EÜT L 202, 30.7.1997, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2445/1999 (EÜT L 298, 19.11.1999, lk 5).

I LISA

Elektroonilise andmeside vorm andmete edastamiseks rannikuäärsele liikmesriigile

A) Asukohateate sisu

Andmeelement Väljakood Kohustuslik (M)/vabatahtlik (O) Märkused

Kirje algus SR M Süsteemi osa; märgib kirje algust

Aadress AD M Teate osa; vastuvõtja; rannikuäärse liikmesriigi kolmetäheline ISO kood

Teate tüüp TM M Teate osa; teate liik, "POS"

Raadiokutsung RC M Laeva registreerimise osa

Retke number TN O Tegevuse osa; kalapüügiretke jooksva aasta järjekorranumber

Laeva nimi NA O Laeva registreerimise osa

Sisenumber IR O1 Laeva registreerimise osa. Laeva kordumatu number (lipuriigi kolmetäheline ISO kood, millele järgneb number)

Pardatähis XR O Laeva registreerimise osa; laeva pardanumber

Laiuskraadid (kümnendsüsteemis) LT M Tegevuse osa; asukoht edastamise ajal

Pikkuskraadid (kümnendsüsteemis) LG M Tegevuse osa; asukoht edastamise ajal

Kiirus SP M2 Laeva kiirus kümnendiksõlmedes

Kurss CO M2 Laeva kurss 360 skaalal

Kuupäev DA M Teate osa; edastamise aeg

Kellaaeg TI M Teate osa; edastamise aeg

Kirje lõpp ER M Süsteemi osa; märgib kirje lõppu

1 Kohustuslik ühenduse kalalaevadele.

2 Vabatahtlik kuni 31. detsembrini 2005.

B. Asukohateate struktuur

Iga andmeedastuse struktuur on järgmine:

( topeltkaldjoon (//) ja tähed "SR" märgivad teate algust,

( topeltkaldjoon (//) ja väljakood märgivad andmeelemendi algust,

( kaldjoon (/) eraldab väljakoodi ja andmeelementi,

( andmepaare eraldab tühik,

( tähed "ER" ja topeltkaldjoon (//) märgivad kirje lõppu.

C. Andmeelementide määratlus

Kategooria Andmeelement Väljakood Tüüp Sisu Määratlus

Süsteemi osad Kirje algus SR Märgib kirje algust

Kirje lõpp ER Märgib kirje lõppu

Teate osad Vastuvõtja aadress AD Char*3 Aadress ISO-3166 järgi Teadet vastuvõtva osapoole aadress

Teate tüüp TM Char*3 Kood Teate tüübi kolm esimest tähte

Kuupäev DA Num*8 AAAAKKPP Aasta, kuu ja päev

Kellaaeg TI Num*4 TTMM Tunnid ja minutid UTC järgi

Laeva registreerimise osa Raadiokutsung RC Char*7 IRCS kood Laeva rahvusvaheline raadiokutsung

Laeva nimi NA Char*30 ISO 8859,1 Laeva nimi

Pardatähis XR Char*14 ISO 8859,1 Laeva pardanumber

Sisenumber IR Char*3 ISO-3166 + max.9N laeva kordumatu number, mille on registreerimisel andnud lipuliikmesriik

Num*9

Tegevuse osa Laiuskraadid (kümnendsüsteemis) LT Char*7 +/-D.ddd Lõunalaiuse puhul on väärtus negatiivne1 (WGS84)

Pikkuskraadid (kümnendsüsteemis) LG Char*8 +/-DD.ddd Läänepikkuse puhul on väärtus negatiivne1 (WGS84)

Kiirus SP Num*3 Sõlmed ( 10 nt//SP/105 = 10,5 sõlme

Kurss CO Num*3 360 skaalal nt//CO/270 = 270

Retke nr TN Num*3 001-999 Kalapüügiretke number jooksval aastal

1 Plussmärki (+) ei ole vaja edastada, alguses olevad nullid võib ära jätta.

II LISA

Pädevad ametiasutused

BELGIË/BELGIQUE

Nimetus: Dienst voor de Zeevisserij Administratief Centrum

Aadress: Vrijhavenstraat 5 B-8400 Oostende

Telefon: (32-59) 50 89 66 - 51 29 94

Faks: (32-59) 51 45 57 - 51 45 57

Teleks: 81075 dzvost

X.25: 206 259 020 63

E-post: Dienst.Zeevisserij@ewbl.vlaanderen.be VMS.Oostende@wol.be

DANMARK

Nimetus: Fiskeridirektoratet

Aadress: Stormgade 2 DK-1470 København K

Telefon: (45) 33 96 36 09

Faks: (45) 33 96 39 00

Teleks: 16144 fm dk

X.25: 238 201 023 8535 (til Fiskeridirektoratet) 238 201 023 853 (fra Fiskeridirektoratet)

E-post: sat@fd.dk

DEUTSCHLAND

Nimetus: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Aadress: Palmaille 9 D-22767 Hamburg

Telefon: (49-40) 38905-173/38905-180

Faks: (49-40) 38905-128/38905-160

Teleks: 0214/763

X.25: 0 262 45 4001 20221

E-post: bettina.gromke@ble.de

Nimetus: / ()

Aadress: . 150 EL-18518

Telefon: (30-210) 4519901 - 4191308 - 4513657

Faks: (30-210) 4191561 - 4285466

Teleks: 212239 - 212273

X.25: 02023 - 22100047

E-post: vms@mail.yen.gr, demos@yen.gr

ESPAA

Nimetus: Secretaría General de Pesca Marítima

Aadress: Paseo de la Castellana n° 112 ES-28046 Madrid

Telefon: (34) 913 47 17 50

Faks: (34) 913 47 15 44

X.25: 21453150315802

E-post: csp@mapya.es

FRANCE

Nimetus: Cross Atlantique

Aadress: Château de la Garenne Avenue Louis Bougo F-56410 Etel

Telefon: (33) 297 55 35 35

Faks: (33) 297 55 49 34

Teleks: 95 05 19

IRELAND

Nimetus: Fisheries Monitoring Centre Naval Base

Aadress: Haulbowline Co. Cork Ireland

Telefon: (353-21) 486 48 30 - 486 48 31 - 486 49 66 - 486 49 70 - 437 87 52 (24 hr)

Faks: (353-21) 437 80 96

X.25: 272 440 520 023

E-post: nscstaff@eircom.net or fmcvmsst@eircom.net

ITALIA

Nimetus: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera

Aadress: Viale dell'Arte n. 16 I-00144 Roma

Telefon: (39) 06 59 23 569 59 24 145 59 08 45 27

Faks: (39) 06 59 22 737 59 08 47 93

Teleks: (39) 06 61 41 56 61 41 03 61 11 72

E-post: cogecap3@flashnet.it

NEDERLAND

Nimetus: Algemene Inspectiedienst

Aadress: Poststraat 15 Postbus 234 6461 AW Kerkrade Nederland

Telefon: (31-45) 546 62 22 (31-45) 546 62 30

Faks: (31-45) 546 10 11

X.25: 0204 14444605

E-post: meldkamer@minLnv.nl

PORTUGAL

Nimetus: Direcão-Geral das Pescas e Aquicultura

Aadress: Av. de Brasília P-1400-038 Lisboa

Telefon: (351-21) 302 51 00/302 51 90

Faks: (351-21) 302 51 01

X.25: 268096110344

SUOMI/FINLAND

Nimetus: Maa- ja metsätalousministeriö, kala- ja riistaosasto

Aadress: Mariankatu 23 FI-00170 Helsinki

Telefon: (358-9) 16001

Faks: (358-9) 16052640

X.25: (0) 244 20100131

E-post: ali.lindahl@mmm.fi markku.nousiainen@mmm.fi

SVERIGE

Nimetus: Fiskeriverket

Aadress: Box 423 S-401 26 Göteborg

Telefon: (46-31) 743 03 00

Faks: (46-31) 743 04 44

X.25: 2043 7 201034

E-post: fiskeriverket@fiskeriverket.se

UNITED KINGDOM

Aadress: Nobel House, 17, Smith Square London SW1P 3JR United Kingdom

Telefon: (44-207) 270 8337 Scotland: (44-131) 244 6078

Faks: (44-207) 238 6566

Teleks: 21274

X.25: 237 859 010 201

E-post: MAFF.OPS@defra.gsi.gov.uk Scotland: SFPAOPS@scotland.gsi.gov.uk

III LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EÜ) nr 1489/97 Käesolev määrus

Artikkel 1 Artikkel 1

- Artikkel 2

- Artikkel 3

Artikkel 2 -

- Artikkel 4

Artikli 3 lõige 1 Artikli 5 lõige 1

- Artikli 5 lõige 2

- Artikkel 6

Artikli 3 lõige 2 Artikkel 7

Artikli 3 lõige 3 Artikli 8 lõige 1

- Artikli 8 lõige 2

I lisa Artikli 8 lõige 3

Artikli 3 lõige 4 Artikkel 9

Artikli 4 lõige 1 Artikli 10 lõige 1

Artikli 4 lõige 2 Artikli 10 lõige 2

Artikli 4 lõige 3 Artikli 10 lõige 3

Artikli 4 lõige 4 Artikli 10 lõige 4

- Artikli 10 lõige 5

Artikkel 5 -

Artikli 6 lõige 1 Artikli 11 lõige 1

Artikli 6 lõige 2 Artikli 11 lõiked 2 ja 4

Artikli 6 lõige 3 Artikli 11 lõige 3

- Artikli 12 lõige 1

- Artikli 12 lõige 2

- Artikli 12 lõige 3

- Artikli 13 lõige 1

- Artikli 13 lõige 2

- Artikli 13 lõige 3

Artikkel 7 Artikli 14 lõige 1

- Artikli 14 lõige 2

Artikkel 8 Artikkel 15

Artikkel 9 -

Artikkel 10 Artikkel 16

- Artikkel 17

- Artikkel 18

- Artikkel 19

- Artikkel 20

- Artikkel 21

- Artikkel 22

- Artikkel 23

- Artikkel 24

- Artikkel 25

Artikkel 11 Artikkel 26

I lisa -

II lisa I lisa

III lisa II lisa

- III lisa

Top