EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1982

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1982/2003, 21. oktoober 2003, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses valimi võtmise ja jälgimise eeskirjadegaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 298, 17.11.2003, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 180 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 180 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 79 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1982/oj

32003R1982Euroopa Liidu Teataja L 298 , 17/11/2003 Lk 0029 - 0033


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1982/2003,

21. oktoober 2003,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses valimi võtmise ja jälgimise eeskirjadega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta, [1] eriti selle artikli 15 lõike 2 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EÜ) nr 1177/2003 kehtestatakse ühine raamistik tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika süstemaatiliseks tootmiseks, mis hõlmab võrdlevaid ja päevakohaseid läbilõike- ja kestevandmeid tulu ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taseme ja struktuuri kohta siseriiklikul ja Euroopa Liidu tasandil.

(2) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1177/2003 artikli 15 lõike 2 punktile d on valimiaspekte ja jälgimiseeskirju käsitlevate meetodite ja mõistete ühtlustamiseks vajalikud rakendusmeetmed.

(3) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas statistikaprogrammi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Valimi koostamist ja jälgimist käsitlevad eeskirjad ja juhised ning tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) suhtes kohaldatavad mõisted sätestatakse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pedro Solbes Mira

[1] ELT L 165, 3.7.2003, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

1. MÕISTED

Käesolevas määruses kohaldatakse EU-SILC kestevosa suhtes järgmiseid mõisteid:

a) Algvalim: leibkondade või isikute valim EU-SILC statistikasse lisamise ajal.

b) Valimisikud: algvalimisse kuuluvate leibkondade kõik üle teatava vanuse liikmed või osa neist.

c) Valimisikute määratlemisel kasutatav vanusepiirang:

Nelja-aastase paneeli puhul ei ole see vanusepiirang kõrgem kui 14 aastat. Nelja-aastase paneeliga riikides, kus kasutatakse aadresside või leibkondade valimit, on kõik algvalimis üle 14-aastased leibkonna liikmed valimisikud. Nelja-aastase paneeliga riikides, kus kasutatakse isikute valimit, valitakse leibkonna kohta vähemalt üks selline isik.

Eespool nimetatud minimaalne vanusepiirang on madalam paneeli pikema kehtivusaja korral. Kui paneeli kestus ületab kaheksa aastat, on valimisikud algvalimi igas vanuses liikmed, ning valimisikute hulka loetakse ka paneeli ajal valimisse kuuluvatel naistel sündinud lapsed.

d) Paneeli kestus: nende aastate arv, mille jooksul valimisse võetud valimisikud kuuluvad paneeli kestevandmete kogumiseks või koostamiseks.

e) Valimleibkond: vähemalt ühe valimisikuga leibkond. Valimleibkond lisatakse EU-SILC statistikasse üksikasjaliku teabe kogumiseks ja koostamiseks, kui sellesse leibkonda kuulub vähemalt üks üle 16-aastane valimisik.

f) Üksikasjalikud andmed: isikuandmed (tervis, juurdepääs tervishoiuteenusele, üksikasjalik tööjõuteave, andmed töötamise ajaloo ja tööjõuturul osalemise kalendri kohta), mida nõutakse vähemalt ühe üle 16-aastase isiku kohta igas leibkonnas.

g) Kaaselanikud (muud kui valimisikud): kõik muud kui eespool valimisikutena määratletud valimleibkonna praegused liikmed.

h) Roteeruv kava: valimi võtmine alamvalimite ja korduste põhjal, mis on kõik sama suurusega ja ülesehitusega ja esindavad kogu rahvastikku. Ühelt aastalt teisele minnes mõned kordused säilitatakse, kuid teised jäetakse välja ja asendatakse uute kordustega.

Kui kasutatakse roteeruvat kava, mis põhineb neljal kordusel ühe korduse roteerumisega aasta kohta, jäetakse üks kordustest välja kohe pärast esimest aastat, teine säilitatakse kaks aastat, kolmas kolm aastat ning neljas neli aastat. Alates teisest aastast tuuakse igal aastal sisse üks uus kordus ja see säilitatakse neljaks aastaks.

EU-SILC läbilõike- ja kestevosade puhul kasutatakse järgmiseid mõisteid:

i) Vanus: vanus tulude võrdlusperioodi lõpus.

j) Leibkonna liikmed: tingimused isiku leibkonna liikmeks klassifitseerimiseks on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1980/2003 mõistete ja ajakohastatud mõistete kohta. [1]

k) Institutsioonleibkond: mitteinstitutsioonilised ühiseluruumid, nt pansionaat, õppeasutuste magamiskohad või muu elukohad, mida jagavad vähemalt viisi isikut ilma majapidamiskulusid jagamata. Siia kuuluvad ka isikud, kes elavad üürnikuna üle viie üürnikuga leibkondades.

l) Institutsioon: vanadekodud, tervishoiuasutused, usukogukonnad (konvendid, nunna- ja mungakloostrid), parandus- ja karistusasutused. Institutsioonid erinevad institutsioonleibkondadest põhiliselt selle poolest, et institutsiooni elanikud ei vastuta isiklikult majapidamistööde eest. Teatavatel juhtudel võib selle eeskirja põhjal vanadekodusid käsitada institutsioonleibkondadena.

2. EU-SILC SIHTPOPULATSIOON

EU-SILC sihtpopulatsiooni moodustavad kõik tavaleibkonnad ja nende praegused liikmed, kes elavad andmete kogumise hetkel liikmesriigi territooriumil. Institutsioonleibkondades ja institutsioonides elavad isikud tavaliselt sihtpopulatsiooni ei kuulu.

Kui asjaomased liikmesriigid ja komisjon (Eurostat) jõuavad kokkuleppele, võib EU-SILC statistikast jätta välja siseriikliku territooriumi väikesed osad, mille rahavastik ei ületa 2 % siseriiklikust rahvastikust, ning allpool loetletud siseriiklikud territooriumid.

TABEL 1

Siseriiklikud territooriumid, mille võib EU-SILC statistikast välja jätta.

Riik | Territooriumid |

Prantsusmaa | Prantsuse ülemeredepartemangud ja -territooriumid |

Madalmaad | Lääne-Friisi saared, välja arvatud Texel |

Iirimaa | Kõik avamere saared, välja arvatud Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan ja Valentia |

Ühendkuningriik | Kaledoonia kanali Šotimaa põhjaosa, Scilly saared |

3. VALIMI VÕTMINE

1. Kõikide EU-SILC osade (nii küsitlusel kui registriandmetel põhinevad) puhul põhinevad läbilõike- ja kestevandmed (algvalim) riigis asuvates tavaleibkondades elavate isikute siseriiklikult representatiivsel tõenäosusvalimil, sõltumata selliste isikute keelest, kodakondsusest või õiguslikust elukoha staatusest. Valimi võtmise tingimustele vastavad kõik tavaleibkonnad ja kõik leibkondade üle 16-aastased isikud.

2. Representatiivsed tõenäosusvalimid saadaks nii leibkondade kohta, mis moodustavad põhiühikud valimi võtmise, andmete kogumise ja andmete analüüsimise jaoks, kui ka sihtpopulatsiooni kuuluvate üksikindiviidide kohta.

3. Valimi võtmise meetodite ja valikuraamiga tagatakse, et igale sihtpopulatsiooni isikule ja leibkonnale omistatakse teadaolev ja nullist erinev valikutõenäosus.

4. Erandina kohaldatakse Saksamaal lõikeid 1-3 ainult määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika kohta) artikli 8 kohasel tõenäosusvalikul põhineva valimi osa suhtes.

4. VALIMI REPRESENTATIIVSUS

Kõige kriitilisemate muutujate puhul täpsusnõuete täitmiseks ning nii riigi tasandil kui ühenduse tasandil tervikuna tulemuste tootmise eesmärkide saavutamiseks osutatakse määruses (EÜ) nr 1177/2003 (artikkel 9 ja II lisa) tõhusa valimi minimaalsele suurusele, mis tuleb saavutada.

Riigid võivad soovida siseriiklike nõuete täitmiseks suuremate valimite saamist. Uuringu mõju hindamiseks saadavate valimite suuruste kindlaksmääramise eesmärgil võetakse võrdlusstatistikaks vaesumisohtu peegeldavad struktuurilised läbilõikenäitajad siseriiklikul tasandil, nii nagu nõukogu on määratlenud. Kestevosa puhul võib selle läbilõikenäitaja määrata kindlaks alates kestevandmete iga seeria esimesest aastast. Tegurit, mille võrra tuleb kao ja uuringu mõjude arvessevõtmiseks valimi suurust suurendada, hindab iga riik varem saadud kogemuste ning kavandatava uuringuplaani alusel ja kokkuleppel komisjoniga (Eurostat).

5. TÄPSUSNÕUDED ANDMETE AVALIKUSTAMISEL

EU-SILC raames kogutud andmete avaldamisega seotud täpsusnõuded väljendatakse selliste valimivaatluste arvuna, millel statistika põhineb, ning ühikukao tasemena (lisaks kogukaole üksuse tasandil). Komisjon ei avalda hinnangut, kui see põhineb vähemal kui 20 valimivaatlusel või kui asjaomase ühiku puhul ületab kadu 50 %. Komisjon avaldab andmed lipuga, kui hinnang põhineb 20-49 valimivaatlusel või kui asjaomase ühiku puhul ületab kadu 20 %, kuid jääb alla 50 %. Komisjon avaldab andmed tavapärasel viisil, kui hinnang põhineb 50 või enamal valimivaatlusel ja kui ühikukadu ei ületa 20 %.

Kõik andmepublikatsioonid sisaldavad iga liikmesriigi puhul tehnilisi andmeid tõhusa valimi suuruse kohta ning üldine teave vähemalt põhihinnangute standardvea kohta.

6. VALIMISIKUTE, VALIMLEIBKONDADE JA KAASELANIKE JÄLGIMINE EU-SILC KESTEVOSAS

1. Aja möödudes üksikisiku tasandil muutuste uurimiseks ning püsivat madalat sissetulekut käsitleva sotsiaalse ühtekuuluvuse näitaja arvutamiseks jäetakse kõik valimisikud, kes jäävad uuringuga hõlmatud siseriiklikul territooriumil asuvasse tavaleibkonda või kolivad sealt mujale, EU-SILC valimisse vähemalt neljaks aastaks (paneeli kestus).

2. Erandina lõikest 1 võib roteeruvat kava kasutavates liikmesriikides paneeli kestus varieeruda ühest kuni vähemalt nelja aastani esimesel aastal sissetoodud korduste puhul.

3. Valimisikute, valimleibkondade ja kaaselanike jälgimise eeskirjad esitatakse allpool.

TABEL 2

Valimisikute, valimleibkondade ja kaaselanike jälgimise eeskirjad.

Valimisikud

Tegutsemisjuhis

Uuringuga hõlmatud siseriiklikul territooriumil asuvasse tavaleibkonda kolimine | Jälgitakse leibkonna uues asukohas |

Muud ajutiselt äraolevad, kuid endiselt leibkonna liikmete hulka arvatavad isikud | Käsitatakse kõnealusesse leibkonda kuuluvana |

Isikud, kes ei ole enam tavaleibkonna liikmed, või uuringuga hõlmatavalt siseriiklikult territooriumilt mujale kolinud isikud | Jäetakse uuringust välja |

Valimleibkonnad

Tegutsemisjuhis

On jäänud ühel aastal loendamata, kuna aadressi ei suudetud leida, aadressil asusid mitteeluruumid või oli see hõivamata, leibkond on kadunud (asjaolude kohta puudub igasugune teave), leibkond keeldub koostööd tegemast | Jäetakse välja |

Kontakti pole saadud paneeli esimesel aastal või kahel järjestikusel aastal, kuna aadressile on võimatu pääseda, terve leibkond on ajutiselt ära või teovõimetuse või haiguse tõttu võimetu vastama | Jäetakse välja |

Kaaselanikud

Tegutsemisjuhis

Elab leibkonnas, kus on vähemalt üks valimisik | Jälgitakse |

Elab leibkonnas, kus valimisikuid ei ole | Jäetakse välja |

7. ARVESTAMINE JA KAALUMINE

1. Kui tulumuutujates osatasandil esinev kadu põhjustab puuduvaid andmeid, kohaldatakse asjakohaseid statistilise arvestamise meetodeid.

2. Kui mis tahes brutotulu muutujaid ei koguta osatasandil otse, kohaldatakse nõutavate sihtmuutujate saamiseks asjakohaseid statistilise arvestamise ja/või modelleerimise meetodeid.

3. Kui valimleibkonna individuaalküsimustikus esineb kadusid, kasutatakse leibkonna kogutulu hindamiseks statistilise kaalumise ja/või arvestamise menetlusi.

4. Arvutatakse kaalutegurid, et võtta arvesse valimi ühikutõenäosust, kadu ja et vajadusel kohandada valimit sihtpopulatsiooni leibkondade ja isikute jaotusega seotud välistele andmetele, nt sugu, vanus (viie aasta kaupa eristatud vanuserühmad), leibkonna suurus ja koosseis ning piirkond (NUTS II tasand), või muudest siseriiklikest allikatest pärit tuluandmetele, kui liikmesriigid peavad selliseid väliseid andmeid piisavalt usaldusväärseteks.

5. Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) kogu nõutud teabe uuringu korraldamise ja meetodite kohta, osutades eelkõige valimi koostise ja suuruse kohta vastuvõetud kriteeriumidele.

[1] ELT L 298, 17.11.2003, lk 1.

--------------------------------------------------

Top