EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1710

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1710/2003, 26. september 2003, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses turumehhanismidega

OJ L 243, 27.9.2003, p. 98–98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 79 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 79 - 79

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; mõjud tunnistatud kehtetuks 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1710/oj

32003R1710Euroopa Liidu Teataja L 243 , 27/09/2003 Lk 0098 - 0098


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1710/2003,

26. september 2003,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses turumehhanismidega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003, [2] eriti selle artiklit 33,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1623/2000 [3] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1411/2003 [4]) III jaotise II peatükiga reguleeritakse veinist alkohoolsete jookide destilleerimise abikava rakendamist.

(2) Selles peatükis on muu hulgas sätestatud ajavahemik, mille jooksul tuleb destilleerimist alustada, ja destilleerimislepingutega hõlmatud veini kogus, mille võib destilleerida enne lõpliku heakskiitmise kuupäeva. Eelmisel veiniaastal saadud kogemuste alusel on peetud vajalikuks muuta ajavahemikku ja veini kogust.

(3) Selles peatükis on kindlaks määratud ka toodangu protsent, mille ulatuses tootjad võivad osaleda kõnealuses destilleerimises. Tuleks kindlaks määrata 2003/2004. veiniaasta protsent.

(4) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1623/2000 vastavalt muuta.

(5) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1623/2000 artiklit 63a muudetakse järgmiselt:

1. Lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklis 29 nimetatud lauaveini ja lauaveini valmistamiseks sobiva veini destilleerimist alustatakse iga veiniaasta 1. oktoobrist 31. detsembrini."

2. Lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"Lauaveini ja lauaveini valmistamiseks sobiva veini kogus, mille kohta iga tootja võib lepinguid sõlmida, on piiratud protsendimääraga, mis määratakse kindlaks ühel viimasest kolmest veiniaastast tootja deklareeritud veinitoodangu alusel, sealhulgas jooksev veiniaasta, kui selle toodang on juba deklareeritud. Tootja ei tohi selle protsendimäära arvutamiseks valitud võrdlusaastat veiniaasta jooksul muuta. 2003/2004. veiniaastal on see 25 %."

3. Lõige 7 asendatakse järgmisega:

"7. Olenemata lõikest 5, võivad liikmesriigid enne 25. jaanuari heaks kiita lepingud või deklaratsioonid koguse puhul, mis ei ületa 40 % lepingutes või deklaratsioonides nimetatud kogusest."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2003.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. september 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.

[2] ELT L 122, 16.5.2003, lk 1.

[3] EÜT L 194, 31.7.2000, lk 45.

[4] ELT L 201, 8.8.2003, lk 12.

--------------------------------------------------

Top