EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1655

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1655/2003, 18. juuni 2003, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1416/76

OJ L 245, 29.9.2003, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 237 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 237 - 239
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 152 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; mõjud tunnistatud kehtetuks 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1655/oj

32003R1655Euroopa Liidu Teataja L 245 , 29/09/2003 Lk 0041 - 0043


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1655/2003,

18. juuni 2003,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1416/76

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja arvamust [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomist käsitleva nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määruse (EMÜ) nr 337/75 [4] teatavad sätted tuleks viia vastavusse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse kohta [5] (edaspidi "üldine finantsmäärus"), eriti selle artikliga 185. Vastavalt sellele artiklile peab Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus vastu võtma finantseeskirjad kooskõlas komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 [6] raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185. Seetõttu tuleb nõukogu 1. juuni 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 1416/76 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate rahandussätete kohta [7] alates kõnealuse keskuse haldusnõukogu vastuvõetud finantseeskirjade jõustumisest kehtetuks tunnistada.

(2) Üldpõhimõtted ja piirangud, mis reguleerivad asutamislepingu artiklis 255 ette nähtud ligipääsu dokumentidele, on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruses (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele [8].

(3) Kui võeti vastu määrus (EÜ) nr 1049/2001, nõustusid need kolm institutsiooni ühisdeklaratsioonis, et asutused ja samalaadsed organid peaksid rakendama nimetatud määruse eeskirju järgivaid reegleid.

(4) Seetõttu tuleks määrusse (EMÜ) nr 337/75 lisada sobivad sätted, et muuta määrus (EÜ) nr 1049/2001 kohaldatavaks Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes, ning samuti säte kaebuse esitamise kohta dokumentidele ligipääsu andmisest keeldumise korral.

(5) Seetõttu tuleks määrust (EMÜ) nr 337/75 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 337/75 muudetakse järgmiselt.

1. Artiklid 10, 11, 12 ja 12a asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Igaks majandusaastaks, mis ühtib kalendriaastaga, valmistatakse ette keskuse tulude ja kulude kalkulatsioon ja see esitatakse keskuse eelarves, kus esitatakse ka ametikohtade loetelu.

2. Eelarves näidatud tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

Artikkel 11

1. Igal aastal esitab haldusnõukogu direktori koostatud eelnõu alusel keskuse järgmise majandusaasta tulude ja kulude kalkulatsiooni. Selle kalkulatsiooni, mis sisaldab ka ametikohtade loetelu projekti, edastab haldusnõukogu komisjonile hiljemalt 31. märtsil.

2. Komisjon edastab kalkulatsiooni Euroopa parlamendile ja nõukogule (edaspidi "eelarvepädevad institutsioonid") koos Euroopa Liidu üldeelarve projektiga.

3. Selle kalkulatsiooni põhjal kannab komisjon Euroopa Liidu üldeelarve esialgsesse projekti kalkulatsioonid, mida ta peab ametikohtade loetelu jaoks vajalikuks, ning üldeelarvest võetava subsiidiumi summa, mille ta esitab eelarvepädevatele institutsioonidele vastavalt asutamislepingu artiklile 272.

4. Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad keskuse subsiidiumiks kasutatavad assigneeringud.

Eelarvepädevad institutsioonid võtavad vastu keskuse ametikohtade loetelu.

5. Haldusnõukogu võtab vastu keskuse eelarve. See muutub lõplikuks pärast Euroopa Liidu üldeelarve lõplikku vastuvõtmist. Vajaduse korral kohandatakse seda vastavalt.

6. Haldusnõukogu teatab võimalikult kiiresti eelarvepädevatele institutsioonidele oma kavatsusest rakendada projekte, millel võib olla oluline rahaline mõju tema eelarve rahastamisele, eriti kõiki kinnisvaraga seotud projekte, nagu hoonete rentimine või ost. Ta teatab sellest komisjonile.

Kui emb-kumb eelarvepädev institutsioon on teatanud oma kavatsusest esitada arvamus, esitab ta oma arvamuse haldusnõukogule kuue nädala jooksul pärast projektist teatamise kuupäeva.

Artikkel 12

1. Keskuse suhtes kohaldatavad finantseeskirjad võtab vastu haldusnõukogu pärast konsulteerimist komisjoniga. Need ei tohi lahkneda komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 [9] artiklis 185, välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt vajalik keskuse tööks ning kui selleks on saadud komisjoni eelnev nõusolek.

Artikkel 12a

1. Direktor vastutab keskuse eelarve täitmise eest.

2. Hiljemalt igale majandusaastale järgneva aasta 1. märtsiks edastab keskuse peaarvepidaja komisjoni peaarvepidajale esialgse raamatupidamisaruande koos kõnealuse majandusaasta eelarve- ja finantshalduse aruandega. Komisjoni peaarvepidaja ühendab institutsioonide ja detsentraliseeritud organite esialgsed raamatupidamisaruanded vastavalt üldise finantsmääruse artiklile 128.

3. Hiljemalt igale majandusaastale järgneva aasta 31. märtsiks edastab komisjoni peaarvepidaja kontrollikojale keskuse esialgse raamatupidamisaruande koos kõnealuse majandusaasta eelarve- ja finantshalduse aruandega. Majandusaasta eelarve- ja finantshalduse aruanne edastatakse ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

4. Kui direktor on saanud kätte kontrollikoja märkused keskuse esialgse raamatupidamisaruande kohta vastavalt üldise finantsmääruse artiklile 129, koostab ta omal vastutusel keskuse lõpliku raamatupidamisaruande ja esitab selle arvamuse saamiseks haldusnõukogule.

5. Haldusnõukogu esitab arvamuse keskuse lõpliku raamatupidamise kohta.

6. Hiljemalt igale majandusaastale järgneva aasta 1. juuliks edastab direktor kõnealuse lõpliku raamatupidamisaruande koos haldusnõukogu arvamusega Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale.

7. Lõplik raamatupidamisaruanne avaldatakse.

8. Direktor saadab kontrollikojale vastuse selle märkuste kohta hiljemalt 30. septembriks. Ta saadab kõnealuse vastuse ka haldusnõukogule.

9. Euroopa Parlamendi taotluse korral esitab direktor talle üldise finantsmääruse artikli 146 lõike 3 kohaselt kogu teabe, mida on vaja kõnealuse majandusaasta eelarve täitmise aruande kinnitamismenetluse tõrgeteta rakendamiseks.

10. Kvalifitseeritud häälteenamusega otsustava nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament kinnituse direktori tegevusele aasta n eelarve täitmisel enne 30. aprilli aastal n + 2."

2. Lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 12b

1. Haldusnõukogu võtab vastu iga-aastase aruande keskuse tegevuse ja tulevikuväljavaadete kohta ning edastab selle hiljemalt 15. juuniks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning kontrollikojale.

2. Keskus edastab igal aastal eelarvepädevatele institutsioonidele asjakohase teabe hindamismenetluse tulemuste kohta.";

3. Lisatakse uus artikkel järgmises sõnastuses:

"Artikkel 14a

1. Keskuse valduses olevate dokumentide suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele [10].

2. Haldusnõukogu võtab vastu määruse (EÜ) nr 1049/2001 praktilise rakendamise korra kuue kuu jooksul pärast nõukogu 18. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1655/2003 (millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1416/76) [11] jõustumist.

3. Määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 8 alusel tehtud keskuse otsuste kohta võib asutamislepingu artiklites 195 ja 230 sätestatud tingimuste kohaselt esitada kaebuse ombudsmanile või Euroopa Kohtule."

Artikkel 2

Määrus (EMÜ) nr 1416/76 tunnistatakse kehtetuks alates kuupäevast, mil jõustub finantseeskiri, mille haldusnõukogu võtab vastu määruse (EMÜ) nr 337/75 artikli 12 lõike 1 kohaselt.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneva kuu esimesel kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 18. juuni 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Drys

[1] EÜT C 331 E, 31.12.2002, lk 82.

[2] Arvamus on esitatud 27.3.2003 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT C 285, 21.11.2002, lk 4.

[4] EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 354/95 (EÜT L 41, 23.2.1995, lk 1).

[5] EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1, parandus EÜT L 25, 30.1.2003, lk 43.

[6] EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72, parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.

[7] EÜT L 164, 24.6.1976, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1948/93 (EÜT L 181, 23.7.1993, lk 15).

[8] EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

[9] EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72, parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.

[10] EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

[11] ELT L 245, 29.9.2003, lk 41.

--------------------------------------------------

Top