EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1335

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1335/2003, 25. juuli 2003, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustikEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 187, 26.7.2003, p. 16–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 463 - 467
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 463 - 467
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 463 - 467
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 463 - 467
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 463 - 467
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 463 - 467
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 463 - 467
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 463 - 467
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 463 - 467
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 13 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 13 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 132 - 136

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; mõjud tunnistatud kehtetuks 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1335/oj

32003R1335Official Journal L 187 , 26/07/2003 P. 0016 - 0020


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1335/2003,

25. juuli 2003,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik1 (viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2700/20002), eriti selle artikleid 247 ja 247a,

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, artikli 220 lõike 2 punktis b ja artiklis 239 on sätestatud, et teatavatel juhtudel ei tehta õigluse huvides impordi- ega eksporditollimaksude kohta järelarvestuskannet, need võidakse tagasi maksta või neid võidakse vähendada.

(2) Arvestades, et nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsuse 2000/597/EÜ, Euratom3 (Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) artikli 8 alusel vastutavad peamiselt liikmesriigid tavapäraste omavahendite kogumise eest, peaksid eelkõige liikmesriikide ametiasutused otsustama, kas impordi- või eksporditollimaksude kohta tuleks teha järelarvestuskanne määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 220 lõike 2 punkti b alusel või mitte või kas need tuleks tagasi maksta või kas neid tuleks vähendada kõnealuse määruse artikli 239 alusel või mitte.

(3) Selleks et tagada ettevõtjate ühetaoline kohtlemine ja kaitsta ühenduse finantshuve, peaks säilima kohustus edastada juhtu käsitlev toimik komisjonile otsustamiseks, kui liikmesriigid leiavad, et otsus oleks soodne ja kui a) on tegemist komisjoni selge veaga või tegematajätmisega, b) kui juhu asjaolud on seotud ühenduse uurimistega, mis viiakse läbi kooskõlas nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks4 või c) asjaomaste tollimaksude summa on vähemalt 500 000 eurot.

(4) Juhtu käsitleva toimiku edastamist ei nõuta, kui komisjon on juba vastu võtnud otsuse faktide ja õiguslik asjaolude poolest samaväärse juhu kohta, kuna liikmesriigid võivad lõpliku otsuse tegemisel tugineda komisjoni viimasele faktide ja õiguslike asjaolude poolest samaväärsele otsusele.

(5) Seepärast tuleks vastavalt muuta ka komisjoni määrust (EMÜ) nr 2454/93,5 viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 881/2003.6

(6) Tolliseadustiku komitee ei esitanud arvamust eesistuja määratud tähtaja jooksul. Seetõttu saatis komisjon nõukogule ettepaneku asjaomaste meetmete kohta. Et nõukogu ei võtnud otsust vastu enne nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuses 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus,7 sätestatud tähtaja lõppu, peab komisjon kõnesolevad meetmed vastu võtma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 2454/93 muudetakse järgmiselt.

1. Artiklit 869 muudetakse järgmiselt:

a) punkt b asendatakse järgmisega:

"b) kui toll peab seadustiku artikli 220 lõike 2 punktis b sätestatud tingimusi täidetuks, v.a juhul, mille kohta tuleb toimik esitada komisjonile vastavalt artiklile 871. Artikli 871 lõike 2 teise taande kohaldamise korral ei tohi toll vastu võtta otsust kõnealuseid tollimakse käsitleva arvestuskande tegemisest loobumise kohta kuni artiklite 871-876 kohaselt algatatud menetluse lõpuni.";

b) punkt c jäetakse välja;

c) lisatakse järgmised kaks lõiku:

"Kui tollimaksude tagasimaksmise või vähendamise taotlus esitatakse seadustiku artikli 236 alusel koostoimes seadustiku artikli 220 lõike 2 punktiga b, kohaldatakse käesoleva esimese lõigu punkti b ja artikleid 871-876 mutatis mutandis.

Eespool esitatud lõikude kohaldamisel annavad liikmesriigid üksteisele vastastikust abi eelkõige juhul, kui on tegemist mõne muu liikmesriigi kui otsuse tegemise eest vastutava liikmesriigi tolliasutuse veaga."

2. Artiklid 870-872 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 870

1. Iga liikmesriik annab komisjoni käsutusse järgmiste sätete kohaldamise juhtude loendi:

- artikli 869 punkt a,

- seadustiku artikkel 236 koostoimes seadustiku artikli 220 lõike 2 punktiga b, kui lõike 2 kohast teavitamist ei nõuta,

- artikli 869 punkt b, kui lõike 2 kohast teavitamist ei nõuta.

2. Iga liikmesriik edastab komisjonile loendi juhtude kohta, kui asjaomaselt ettevõtjalt ühe või mitme impordi- või eksporditoimingu kohta ühe vea tõttu kogumata jäänud summa ületab 50 000 eurot ning kui on kohaldatud seadustiku artikli 236 sätteid koostoimes seadustiku artikli 220 lõike 2 punktiga b või artikli 869 punkti b sätteid, kirjeldades lühidalt igat juhtu. Kõnealune loend edastatakse iga aasta esimese ja kolmanda kvartali jooksul kõigi nende juhtude kohta eelneva poolaasta jooksul, kui otsustati tasumata tollimaksude kohta arvestuskannet mitte teha.

Artikkel 871

1. Toll esitab komisjonile dokumendid juhu kohta, mis võidakse lahendada artiklites 872-876 sätestatud korras ja kui leitakse, et seadustiku artikli 220 lõike 2 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ning kui:

- leitakse, et komisjon on teinud vea seadustiku artikli 220 lõike 2 punkti b tähenduses,

- juhu asjaolud on seotud järeldustega, milleni on jõutud ühenduse uurimise käigus, mis on läbi viidud nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määruse (EÜ) nr 515/97 (liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks)* alusel, muude ühenduse õigusaktide alusel või kokkuleppe alusel, mille ühendus on sõlminud riigi või riikidega, kus on sätestatud kõnealuste ühenduse uurimiste läbiviimine või

- asjaomaselt ettevõtjalt ühe või mitme impordi- või eksporditoimingu kohta ühe vea tõttu kogumata jäänud summa on vähemalt 500 000 eurot.

2. Lõikes 1 osutatud juhtude kohta ei esitata dokumente järgmistel juhtudel:

- komisjon on juba vastu võtnud otsuse faktide ja õiguslike asjaolude poolest samaväärse juhu kohta artiklites 872-876 sätestatud korras,

- komisjon käsitleb juba faktide ja õiguslike asjaolude poolest samaväärset juhtu.

3. Komisjonile esitatud toimik sisaldab kogu juhu käsitlemiseks vajalikku teavet. See hõlmab üksikasjalikku teavet asjaomase ettevõtja käitumise, eelkõige tema töökogemuse, heausksuse ja tähelepanelikkuse kohta. Sellisele hinnangule lisatakse teave, mis võib tõendada, et ettevõtja tegutses heauskselt. Juhtu käsitlev toimik peab sisaldama ka tagasimaksmise või vähendamise taotleja allkirjaga selgituse, mis tõendab, et taotleja on toimikuga tutvunud ja et tal ei ole midagi lisada või ta loetleb kogu lisateabe, mis tema arvates tuleks dokumentidele lisada.

4. Niipea kui komisjon on juhtu käsitleva toimiku kätte saanud, teavitab ta sellest asjaomast liikmesriiki.

5. Komisjon võib nõuda lisateabe esitamist, kui liikmesriigi esitatud teave ei ole piisav, et teha kõiki asjaolusid arvestav otsus asjaomase juhu kohta.

6. Kui tekib vähemalt üks järgmistest olukordadest, tagastab komisjon juhtu käsitleva toimiku tollile ja artiklites 872-876 osutatud menetlust käsitletakse mittealgatatuna:

- toimikust nähtub, et toimiku edastanud tolliasutuse ja lõikes 3 osutatud selgitusele allakirjutanud isiku vahel on lahkarvamus arvestuskannet käsitlevate asjaolude osas,

- toimik on ilmselt mittetäielik, kuna see ei sisalda mingeid põhjendusi selle kohta, et komisjon peaks juhtu käsitlema,

- toimikut ei ole vaja esitada lõigete 1 ja 2 alusel,

- tollivõla olemasolu ei ole tõendatud,

- toll on esitanud komisjonile juhtu käsitleva toimiku läbivaatamise ajal sellekohast uut teavet, mis võib märgatavalt muuta asjaolude esitamist või õiguslikku hinnangut.

Artikkel 872

Komisjon saadab liikmesriikidele artikli 871 lõikes 3 osutatud toimiku koopia 15 päeva jooksul pärast kõnealuse toimiku kättesaamist.

Kõnealuse juhu läbivaatamine lisatakse niipea kui võimalik artikliga 873 ettenähtud ekspertrühma koosoleku päevakorda.

* EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1."

3. Artiklid 873-875 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 873

Pärast komitee raames kõnealuse juhu läbivaatamiseks kokkutulnud liikmesriikide esindajatest koosneva ekspertrühmaga konsulteerimist otsustab komisjon, kas nendel asjaoludel võib kõnealuste tollimaksude kohta jätta arvestuskande tegemata.

Kõnesolev otsus tehakse üheksa kuu jooksul alates kuupäevast, mil komisjon sai kätte artikli 871 lõikes 3 osutatud toimiku. Kui toimik ei sisalda artikli 871 lõikes 3 osutatud selgitust ega üksikasjalikku hinnangut ettevõtja käitumise kohta, algab üheksakuuline tähtaeg alles alates kuupäevast, kui komisjon on kõnesolevad dokumendid kätte saanud. Komisjon teavitab sellest tolli ja asjaomast isikut.

Kui komisjon on pidanud vajalikuks küsida liikmesriigilt otsuse tegemiseks lisateavet, pikendatakse seda üheksakuulist tähtaega perioodi võrra, mis jääb komisjoni poolt lisateabe saamiseks nõude esitamise kuupäeva ja selle teabe kättesaamise kuupäeva vahele. Komisjon teavitab asjaomaseid isikuid tähtaja pikendamisest.

Kui komisjon viib otsuse tegemiseks ise läbi uurimisi, pikendatakse üheksakuulist tähtaega uurimiste lõpuleviimiseks vajaliku aja võrra. Tähtaega võidakse pikendada kuni üheksa kuud. Komisjon teavitab tolli ja asjaomast isikut uurimise alustamise ja lõpetamise kuupäevadest.

Kui komisjon on artikli 872a kohaselt edastanud oma vastuväited asjaomasele isikule, pikendatakse üheksakuulist tähtaega ühe kuu võrra.

Artikkel 874

Asjaomasele liikmesriigile teatatakse artiklis 873 osutatud otsusest niipea kui võimalik ja igal juhul ühe kuu jooksul pärast selles artiklis kindlaksmääratud tähtaja lõppemist.

Komisjon teavitab liikmesriike vastuvõetud otsustest, et aidata tollil teha otsuseid faktide ja õiguslike asjaolude poolest samaväärsetes olukordades.

Artikkel 875

Kui artiklis 873 osutatud otsusega määratakse, et kõnealuste tollimaksude kohta ei pea asjaolusid arvestades tegema arvestuskannet, võib komisjon kindlaks määrata, missugustel tingimustel ei pea liikmesriigid tegema tollivormistusjärgset arvestuskannet juhul, kui faktid ja õiguslikud asjaolud on samaväärsed."

4. Artikkel 899 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 899

1. Kui otsuseid tegev tolliasutus teeb kindlaks, et seadustiku artikli 239 lõike 2 alusel esitatud tagasimaksmise või vähendamise taotlus:

- põhineb ühel artiklites 900-903 osutatud asjaoludest ja et need asjaolud ei tulene asjaomase isiku poolsest pettusest või ilmsest hoolimatusest, maksab kõnealune tolliasutus asjakohased impordi- või eksporditollimaksud tagasi või vähendab neid,

- põhineb ühel artiklis 904 osutatud asjaoludest, ei maksa kõnealune tolliasutus asjakohaseid impordi- või eksporditollimakse tagasi ega vähenda neid.

2. Muudel juhtudel, v.a need, mille kohta tuleb toimik esitada komisjonile vastavalt artiklile 905, teeb otsuseid tegev tolliasutus ise impordi- või eksporditollimaksude tagasimaksmise või vähendamise otsuse, kui on tegemist eriolukorraga, mille on põhjustanud asjaolud, mille puhul asjaomast isikut ei saa süüdistada pettuses või ilmses hoolimatuses.

Artikli 905 lõike 2 teise taande kohaldamise korral ei või toll teha otsust kõnealuste tollimaksude tagasimaksmise või vähendamise lubamise kohta kuni artiklite 906-909 kohaselt algatatud menetluse lõpuni.

3. Seadustiku artikli 239 lõike 1 ja käesoleva artikli kohaldamisel tähendab "asjaomane isik" artikli 878 lõikes 1 osutatud isikut või isikuid või nende esindajaid ja mis tahes teisi isikuid, kes olid seotud asjaomase kaubaga seotud tolliformaalsuste täitmisega või kes andsid nende formaalsuste täitmiseks vajalikke juhtnööre.

4. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel annavad liikmesriigid üksteisele vastastikust abi eelkõige juhul, kui on tegemist mõne muu liikmesriigi kui otsuse tegemise eest vastutava liikmesriigi tolliasutuse veaga."

5. Artikli 904 järele lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 904a

1. Kui lõike 2 kohast teavitamist ei nõuta, annab iga liikmesriik komisjoni käsutusse artikli 899 lõike 2 kohaldamise juhtude loendi.

2. Iga liikmesriik edastab komisjonile artikli 899 lõike 2 sätete kohaldamise juhtude loendi, kui ühe eriolukorra tõttu seoses ühe või mitme impordi- või eksporditoiminguga tagasimakstud või vähendatud summa on suurem kui 50 000 eurot, kirjeldades lühidalt igat juhtu. Kõnealune loend edastatakse iga aasta esimese ja kolmanda kvartali jooksul kõigi nende juhtude kohta eelneva poolaasta jooksul, kui otsustati tollimaksud tagasi maksta või neid vähendada."

6. Artiklid 905 ja 906 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 905

1. Kui koos seadustiku artikli 239 lõike 2 alusel esitatud tagasimaksmise või vähendamise taotlusega esitatakse tõendusmaterjal eriolukorra kohta, mille on põhjustanud asjaolud, mille puhul asjaomast isikut ei saa süüdistada pettuses või ilmses hoolimatuses, edastab liikmesriik, kus otsuseid tegev tolliasutus asub, komisjonile dokumendid juhu kohta, mis võidaks lahendada artiklites 906-909 sätestatud korras kui:

- toll leiab, et eriolukord on põhjustatud sellest, et komisjon ei ole täitnud oma kohustusi,

- juhu asjaolud on seotud järeldustega, milleni on jõutud ühenduse uurimise käigus, mis on läbi viidud määruse (EÜ) nr 515/97 alusel, muude ühenduse õigusaktide alusel või kokkuleppe alusel, mille ühendus on sõlminud riigi või riikidega, kus on sätestatud kõnealuste ühenduse uurimiste läbiviimine või

- summa, mille eest asjaomane isik võib ühe eriolukorra tõttu olla vastutav seoses ühe või mitme impordi- või eksporditoiminguga, on vähemalt 500 000 eurot.

Mõistet "asjaomane isik" tõlgendatakse samuti nagu artiklis 899.

2. Lõikes 1 osutatud juhtude kohta ei esitata dokumente järgmistel juhtudel:

- komisjon on juba vastu võtnud otsuse faktide ja õiguslike asjaolude poolest samaväärse juhu kohta artiklites 906-909 sätestatud korras,

- komisjon käsitleb juba faktide ja õiguslike asjaolude poolest samaväärset juhtu.

3. Komisjonile esitatud toimik sisaldab kogu juhu käsitlemiseks vajalikku teavet. See hõlmab üksikasjalikku teavet asjaomase ettevõtja käitumise, eelkõige tema töökogemuse, heausksuse ja tähelepanelikkuse kohta. Sellisele hinnangule lisatakse teave, mis võib tõendada, et ettevõtja tegutses heauskselt. Juhtu käsitlev toimik peab sisaldama ka tagasimaksmise või vähendamise taotleja allkirjaga selgituse, mis tõendab, et taotleja on toimikuga tutvunud ja et tal ei ole midagi lisada või ta loetleb kogu lisateabe, mis tema arvates tuleks dokumentidele lisada.

4. Niipea kui komisjon on juhtu käsitleva toimiku kätte saanud, teavitab ta sellest asjaomast liikmesriiki.

5. Komisjon võib nõuda lisateabe esitamist, kui liikmesriigi esitatud teave ei ole piisav, et teha kõiki asjaolusid arvestav otsus asjaomase juhu kohta.

6. Kui tekib vähemalt üks järgmistest olukordadest, tagastab komisjon juhtu käsitleva toimiku tollile ja artiklites 906-909 osutatud menetlust käsitletakse mittealgatatuna:

- toimikust nähtub, et selle edastanud tolliasutuse ja lõikes 3 osutatud selgitusele allakirjutanud isiku vahel on lahkarvamus arvestuskannet käsitlevate asjaolude osas,

- toimik on ilmselt mittetäielik, kuna see ei sisalda mingeid põhjendusi selle kohta, et komisjon peaks juhtu käsitlema,

- toimikut ei ole vaja esitada lõigete 1 ja 2 alusel,

- tollivõla olemasolu ei ole tõendatud,

- toll on esitanud komisjonile juhtu käsitleva toimiku läbivaatamise ajal sellekohast uut teavet, mis võib märgatavalt muuta asjaolude esitamist või õiguslikku hinnangut.

Artikkel 906

Komisjon edastab liikmesriikidele artikli 905 lõikes 3 osutatud toimiku koopia 15 päeva jooksul pärast kõnealuse toimiku kättesaamist.

Kõnealuse juhu läbivaatamine lisatakse niipea kui võimalik artikliga 907 ettenähtud ekspertrühma koosoleku päevakorda."

7. Artiklid 907 ja 908 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 907

Pärast komitee raames kõnealuse juhu läbivaatamiseks kokkutulnud liikmesriikide esindajatest koosneva ekspertrühmaga konsulteerimist otsustab komisjon, kas läbivaadatud olukord on aluseks tollimaksude tagasimaksmisele või vähendamisele.

Kõnealune otsus tehakse üheksa kuu jooksul alates kuupäevast, mil komisjon sai kätte artikli 905 lõikes 3 osutatud dokumendid. Kui toimik ei sisalda artikli 905 lõikes 3 osutatud selgitust ega üksikasjalikku hinnangut ettevõtja käitumise kohta, algab üheksakuuline tähtaeg alles alates kuupäevast, kui komisjon on kõnesolevad dokumendid kätte saanud. Sellest teatatakse tollile ja tollimaksude tagasimaksmise või vähendamise taotlejale.

Kui komisjon on pidanud vajalikuks küsida liikmesriigilt otsuse tegemiseks lisateavet, pikendatakse seda üheksakuulist tähtaega perioodi võrra, mis jääb komisjoni poolt lisateabe saamiseks nõude esitamise kuupäeva ja selle teabe kättesaamise kuupäeva vahele. Tollimaksude tagasimaksmise või vähendamise taotlejat teavitatakse tähtaja pikendamisest.

Kui komisjon viib otsuse tegemiseks ise läbi uurimisi, pikendatakse üheksakuulist tähtaega uurimiste lõpuleviimiseks vajaliku aja võrra. Tähtaega võidakse pikendada kuni üheksa kuud. Tolli ja tollimaksude tagasimaksmise või vähendamise taotlejat teavitatakse uurimise alustamise ja lõpetamise kuupäevadest.

Kui komisjon on artikli 906a kohaselt edastanud oma vastuväited tollimaksude tagasimaksmise või vähendamise taotlejale, pikendatakse üheksakuulist tähtaega ühe kuu võrra.

Artikkel 908

1. Asjaomasele liikmesriigile teatatakse artiklis 907 osutatud otsusest niipea kui võimalik ja igal juhul ühe kuu jooksul pärast selles artiklis kindlaksmääratud tähtaja lõppemist.

Komisjon teavitab liikmesriike vastuvõetud otsustest, et aidata tollil teha otsuseid faktide ja õiguslike asjaolude poolest samaväärsete juhtude kohta.

2. Otsuseid tegev tolliasutus otsustab talle esitatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise komisjoni otsuse alusel, millest on teavitatud kooskõlas lõikega 1.

3. Kui artiklis 907 osutatud otsusega määratakse, et kõnealused asjaolud on aluseks tollimaksude tagasimaksmisele või vähendamisele, võib komisjon kindlaks määrata, missugustel tingimustel võivad liikmesriigid tollimaksud tagasi maksta või neid vähendada faktide ja õiguslike asjaolude poolest samaväärsetel juhtudel."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artiklit 1 kohaldatakse alates 1. augustist 2003 kõikide juhtude suhtes, mida ei ole saadetud komisjonile otsustamiseks enne kõnealust kuupäeva.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuli 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Frederik BOLKESTEIN

1 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

2 EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17.

3 EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.

4 EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1.

5 EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

6 ELT L 134, 29.5.2003, lk 1.

7 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

Top