Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1104

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1104/2003, 26. mai 2003, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1766/92 seoses teatavate teraviljade imporditollimaksu arvutamisega

OJ L 158, 27.6.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1104/oj

32003R1104Euroopa Liidu Teataja L 158 , 27/06/2003 Lk 0001 - 0002


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1104/2003,

26. mai 2003,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1766/92 seoses teatavate teraviljade imporditollimaksu arvutamisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 30. juuni 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 1766/92 (teraviljaturu ühise korralduse kohta) [3] artikli 10 lõikes 2 sätestatakse teatavate põhiteraviljade puhul imporditollimaksu arvutamiseks täiendav erandmehhanism.

(2) Kõnealune erand on keskmise ja madala kvaliteediga nisu ja odra puhul tühistatud pärast GATTi XXVIII artikli alusel Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga toimunud läbirääkimiste tulemust, mis kiideti heaks nõukogu otsustega 2003/253/EÜ [4] ja 2003/254/EÜ, [5] milles käsitletakse kokkulepete sõlmimist kirjavahetuse teel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt vastavalt Kanada ja Ameerika Ühendriikide vahel.

(3) Seetõttu tuleks määrust (EMÜ) nr 1766/92 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 1766/92 artikli 10 lõiked 2, 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

"1. Olenemata lõikest 1 võrdub CN-koodi 10011000, 10019091, ex10019099 (kõrge kvaliteediga pehme nisu) ja 1002 alla kuuluvate toodete, CN-koodi ex1005 alla kuuluvate toodete, välja arvatud hübriidseemned, ning CN-koodi ex1007 alla kuuluvate toodete, välja arvatud hübriidkülviseemned, imporditollimaks nende toodete suhtes impordil kohaldatava sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, miinus kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See tollimaks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

2. Lõikes 2 viidatud impordimaksu arvutamiseks kehtestatakse kõnealuses lõikes viidatud toodetele tüüpilised CIF-impordihinnad.

Tüüpilised CIF-impordihinnad kehtestatakse korrapäraselt.

3. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 23 sätestatud korras.

Nende üksikasjalike eeskirjadega määratakse eelkõige:

a) miinimumnõuded kõrge kvaliteediga pehmele nisule,

b) hinnanoteeringud, mida tuleb arvesse võtta,

c) asjakohastel konkreetsetel juhtudel võimalus anda kohaldatav maksusumma ettevõtjatele teada enne kõnealuste kaubasaadetiste saabumist."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2003.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. mai 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Drys

[1] Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

[2] Arvamus on esitatud 8. aprillil 2003. aastal (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT L 181, 1.7.1992, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1666/2000 (EÜT L 193, 29.7.2000, lk 1).

[4] ELT L 95, 11.4.2003, lk 36.

[5] ELT L 95, 11.4.2003, lk 40.

--------------------------------------------------

Top