EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0046

Komisjoni määrus (EÜ) nr 46/2003, 10. jaanuar 2003, millega muudetakse värske puu- ja köögivilja turustusnorme samas müügipakendis olevate eri tüüpi värske puu- ja köögivilja segude osas

OJ L 7, 11.1.2003, p. 61–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/46/oj

32003R0046Euroopa Liidu Teataja L 007 , 11/01/2003 Lk 0061 - 0063


Komisjoni määrus (EÜ) nr 46/2003,

10. jaanuar 2003,

millega muudetakse värske puu- ja köögivilja turustusnorme samas müügipakendis olevate eri tüüpi värske puu- ja köögivilja segude osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 545/2002, [2] eriti selle artikli 2 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 3 kohaselt võib värskeid puu- ja köögivilju, mis on hõlmatud selle määruse artikli 2 kohaselt vastuvõetud turustusstandarditega, müüki panna, müüa, tarnida või turustada üksnes siis, kui need vastavad kõnealustele turustusstandarditele. Nende standarditega nähakse ette, et kõik samas pakendis olevad tooted peavad olema üht tüüpi.

(2) Vastuseks teatavate tarbijate nõudmistele tulevad turule eri tüüpi puu- ja köögivilju sisaldavad pakendid. Seetõttu tuleks kõiki värske puu- ja köögivilja turustusstandardeid muuta, et lubada kasutada sellist tava vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 48/2003, millega sätestatakse samas müügipakendis olevatele eri tüüpi värske puu- ja köögiviljasegudele kohaldatavad eeskirjad. [3]

(3) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud määruste lisade V jaotise (Esitusviisi nõuded) punkti A (Ühtlikkus) lisatakse järgmine lõige:

"Olenemata selle punkti eelmistest sätetest võivad käesoleva määrusega hõlmatud tooted komisjoni määruses (EÜ) nr 48/2003 [4] sätestatud tingimustel olla müügipakendites netomassiga alla kolme kilogrammi eri tüüpi puu- ja köögiviljade seguna."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1.

[2] EÜT L 84, 28.3.2002, lk 1.

[3] EÜT L 7, 11.1.2003, lk 65.

[4] EÜT L 7, 11.1.2003, lk 65

--------------------------------------------------

LISA

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1292/81, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1135/2001. [2]

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2213/83, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1508/2001. [4]

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 899/87, [5] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 843/2002. [6]

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1591/87, [7] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1135/2001.

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1677/88, [8] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 888/97. [9]

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 410/90, [10] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 888/97.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 831/97, [11] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1167/1999. [12]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1093/97, [13] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1615/2001. [14]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2288/97. [15]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 963/98, [16] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1135/2001.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 730/1999. [17]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1168/1999, [18] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 848/2000. [19]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1455/1999, [20] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2706/2000. [21]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2335/1999. [22]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2377/1999. [23]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2561/1999, [24] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 532/2001. [25]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2789/1999, [26] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 716/2001. [27]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2000, [28] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 717/2001. [29]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 851/2000. [30]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 175/2001. [31]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 912/2001. [32]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1508/2001.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1543/2001. [33]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1615/2001. [34]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1619/2001. [35]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1799/2001, [36] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 453/2002. [37]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2396/2001. [38]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 843/2002.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 982/2002. [39]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1284/2002. [40]

[1] EÜT L 129, 15.5.1981, lk 38.

[2] EÜT L 154, 9.6.2001, lk 9.

[3] EÜT L 213, 4.8.1983, lk 13.

[4] EÜT L 200, 25.7.2001, lk 14.

[5] EÜT L 88, 31.3.1987, lk 17.

[6] EÜT L 134, 22.5.2002, lk 24.

[7] EÜT L 146, 6.6.1987, lk 36.

[8] EÜT L 150, 16.6.1988, lk 21.

[9] EÜT L 126, 17.5.1997, lk 11.

[10] EÜT L 43, 17.2.1990, lk 22.

[11] EÜT L 119, 8.5.1997, lk 13.

[12] EÜT L 141, 4.6.1999, lk 4.

[13] EÜT L 158, 17.6.1997, lk 21.

[14] EÜT L 214, 8.8.2001, lk 21.

[15] EÜT L 315, 19.11.1997, lk 3.

[16] EÜT L 135, 8.5.1998, lk 18.

[17] EÜT L 154, 9.6.2001, lk 9.

[18] EÜT L 93, 8.4.1999, lk 14.

[19] EÜT L 141, 4.6.1999, lk 5.

[20] EÜT L 103, 28.4.2000, lk 9.

[21] EÜT L 167, 2.7.1999, lk 22.

[22] EÜT L 311, 12.12.2000, lk 35.

[23] EÜT L 281, 4.11.1999, lk 11.

[24] EÜT L 287, 10.11.1999, lk 6.

[25] EÜT L 310, 4.12.1999, lk 7.

[26] EÜT L 79, 17.3.2001, lk 21.

[27] EÜT L 336, 29.12.1999, lk 13.

[28] EÜT L 100, 11.4.2001, lk 9.

[29] EÜT L 95, 15.4.2000, lk 24.

[30] EÜT L 100, 11.4.2001, lk 11.

[31] EÜT L 103, 28.4.2000, lk 22.

[32] EÜT L 26, 27.1.2001, lk 24.

[33] EÜT L 129, 11.5.2001, lk 4.

[34] EÜT L 203, 28.7.2001, lk 9.

[35] EÜT L 214, 8.8.2001, lk 21.

[36] EÜT L 215, 9.8.2001, lk 3.

[37] EÜT L 244, 14.9.2001, lk 12.

[38] EÜT L 72, 14.3.2002, lk 9.

[39] EÜT L 325, 8.12.2001, lk 11.

[40] EÜT L 150, 8.6.2002, lk 45.

--------------------------------------------------

Top