Help Print this page 

Document 32003L0125

Title and reference
Komisjoni direktiiv 2003/125/EÜ, 22. detsember 2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses investeerimissoovituste erapooletu esitamise ja huvide konflikti avalikustamisegaEMPs kohaldatav tekst.
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; kehtetuks tunnistatud 32014R0596
OJ L 339, 24.12.2003, p. 73–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 246 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 246 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 20 - 24

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/125/oj
Multilingual display
Text

32003L0125Euroopa Liidu Teataja L 339 , 24/12/2003 Lk 0073 - 0077


Komisjoni direktiiv 2003/125/EÜ,

22. detsember 2003,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses investeerimissoovituste erapooletu esitamise ja huvide konflikti avalikustamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2003. aasta 28. jaanuari direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu väärkasutamise) kohta, [1] eriti selle artikli 6 lõike 10 kuuendat taanet,

olles küsinud tehnilist nõu Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komiteelt (CESR) [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Teabe erapooletuks, selgeks ja täpseks esitamiseks ning huvide ja huvide konflikti avalikustamiseks on vaja ühtlustatud norme, mida peavad järgima need isikud, kes koostavad või levitavad investeerimisstrateegiat käsitlevaid soovitusi või ettepanekuid sisaldavat teavet, mis on mõeldud teabejaotuskanalitele või üldsusele. Eeskätt eeldab turu terviklikkus investeerimisstrateegiat käsitlevate soovitusi või ettepanekuid sisaldava teabe esitamisel rangete erapooletus-, ausus- ja läbipaistvusnõuete järgimist.

(2) Investeerimisstrateegia soovitamine või väljapakkumine toimub kas otse (näiteks soovitused "osta", "hoida" või "müüa") või kaudselt (viidates taotlushinnale või muul viisil).

(3) Investeerimisnõuandeid, mis seisnevad kliendile isikliku soovituse andmises ühe või mitme finantsinstrumentidega seotud tehingu suhtes (eeskätt klientidele selliste mitteametlike lühiajalise investeerimise soovituste andmises, mis pärinevad investeerimisühingu või krediidiasutuse müügi- või kauplemisosakonnast) ja mis tõenäoliselt ei muutu üldsusele kättesaadavaks, tuleks iseenesest käsitleda soovitustena käesoleva direktiivi tähenduses.

(4) Investeerimissoovitusi, mis võivad olla investeerimisotsuste aluseks, tuleks koostada ja levitada eriti hoolikalt, et vältida turuosaliste eksitamist.

(5) Investeerimissoovituste koostaja isik, tema järgitavad äritegevuseeskirjad ja tema pädeva asutuse nimi tuleks avalikustada, kuna see võib olla väärtuslik teave investoritele oma investeerimisotsuste tegemisel.

(6) Soovitused tuleks esitada selgelt ja täpselt.

(7) Investeerimisstrateegiat soovitavate või väljapakkuvate isikute oma huvid või huvide konflikt võivad mõjutada arvamust, mida nad investeerimissoovitustes väljendavad. Teabe erapooletuse ja usaldusväärsuse hindamise võimalikkuse tagamiseks tuleks asjakohaselt avalikustada märkimisväärsed majanduslikud huvid finantsinstrumentide suhtes, mida investeerimisstrateegiat käsitlev soovitus hõlmab, või huvide konflikt või käsutussuhe emitendi suhtes, keda teave otse või kaudselt käsitleb. Käesoleva direktiiviga ei tohiks siiski kohustada investeerimissoovitusi koostavaid asjaomaseid isikuid rikkuma teabepiiranguid, mis on kehtestatud huvide konflikti tõkestamiseks ja vältimiseks.

(8) Investeerimissoovitusi võib muutmata, muudetud või kokkuvõtte kujul levitada muu isik peale koostaja. Viis, kuidas levitajad selliseid soovitusi käsitlevad, võib märgatavalt mõjutada seda, kuidas investorid neid soovitusi hindavad. Eelkõige võib investoritele oma investeerimisotsuste tegemisel väärtuslikuks teabeks osutuda investeerimissoovituste levitaja isik, tema järgitavad äritegevuseeskirjad või algse soovituse muutumise ulatus.

(9) Investeerimissoovituste avaldamisel veebilehtedel tuleb järgida kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise eeskirju, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 1995. aasta 24. oktoobri direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. [3]

(10) Krediidivõime hindamise asutused annavad arvamusi teatava emitendi krediidivõime või finantsinstrumendi usaldusväärsuse kohta teatava kuupäeva seisuga. Iseenesest ei kujuta need arvamused soovitusi käesoleva direktiivi tähenduses. Siiski peaksid krediidivõime hindamise asutused kaaluma selliste sisemiste tegevuspõhimõtete ja sisekorra vastuvõtmist, mille eesmärk on tagada, et nende avaldatavad krediidivõime/usaldusväärsuse hinnangud esitatakse erapooletult ja et nad avaldavad nõuetekohaselt kõik olulised huvid või huvide konfliktid, mis on seotud finantsinstrumentide või emitentidega, mida või keda nende antud krediidivõime/usaldusväärsuse hinnangud käsitlevad.

(11) Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ning selles järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, eriti selle artiklis 11, ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 10 tunnustatud põhimõtteid. Käesolev direktiiv ei takista liikmesriike mingil viisil kohaldamast oma põhiõiguslikke sätteid, mis käsitlevad ajakirjandusvabadust ja sõnavabadust massiteabevahendites.

(12) Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I PEATÜKK

MÕISTED

Artikkel 1

Mõisted

Lisaks direktiivis 2003/6/EÜ sätestatutele kasutatakse käesolevas direktiivis järgmisi mõisteid:

1. investeerimisühing – nõukogu direktiivi 93/22/EMÜ [4] artikli 1 punktis 2 määratletud isik;

2. krediidiasutus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ [5] artikli 1 punktis 1 määratletud isik;

3. soovitus – teabejaotuskanalitele või üldsusele mõeldud uurimisandmed või muu teave, milles otse või kaudselt soovitatakse või pakutakse välja investeerimisstrateegiat, mis käsitleb ühte või mitut finantsinstrumenti või finantsinstrumentide emitenti, kaasa arvatud arvamused selliste instrumentide praeguse või tulevase väärtuse või hinna kohta;

4. uurimisandmed või muu teave, milles soovitatakse või pakutakse välja investeerimisstrateegiat:

a) teave, mille on koostanud sõltumatu analüütik, investeerimisühing, krediidiasutus või mõni muu isik, kelle põhitegevus on soovituste koostamine, või füüsiline isik, kes nende heaks töötab töölepingu alusel või muul viisil, ja milles otse või kaudselt väljendatakse teatavat investeerimissoovitust mõne finantsinstrumentide emitendi või finantsinstrumendi suhtes;

b) teave, mille on koostanud mõni muu isik peale alapunktis a osutatute ja milles otse soovitatakse teatavat investeerimisotsust mõne finantsinstrumendi suhtes;

5. asjaomane isik – füüsiline või juriidiline isik, kes koostab või levitab soovitusi oma kutse- või äritegevuse käigus;

6. emitent – soovitusega otse või kaudselt hõlmatud finantsinstrumendi emitent;

7. teabejaotuskanal – kanal, mille kaudu teave tehakse või tõenäoliselt tehakse üldsusele kättesaadavaks. "Üldsusele tõenäoliselt kättesaadavaks tehtav teave" on teave, mille juurde pääseb suur hulk isikuid;

8. asjakohane korraldus – liikmesriikides kehtiv korraldus, sealhulgas enesejärelevalvekord, nagu osutatud direktiivis 2003/6/EÜ.

II PEATÜKK

SOOVITUSTE KOOSTAMINE

Artikkel 2

Soovituste koostaja isik

1. Liikmesriigid tagavad, et kehtib asjakohane korraldus, mis tagab, et igas soovituses märgitakse selgelt ja nähtavalt selle koostamise eest vastutav isik, eelkõige soovituse koostanud füüsilise isiku nimi ja ametinimetus ning selle koostamise eest vastutava juriidilise isiku nimi.

2. Kui asjaomane isik on investeerimisühing või krediidiasutus, nõuavad liikmesriigid asjaomase pädeva asutuse nime avalikustamist.

Kui asjaomane isik ei ole investeerimisühing ega krediidiasutus, kuid tema suhtes kohaldatakse enesejärelevalvenorme või tegevuseeskirju, tagavad liikmesriigid, et esitatakse viide nendele normidele või eeskirjadele.

3. Liikmesriigid tagavad, et kehtib asjakohane korraldus, mis tagab, et lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid kohandatakse nii, et need ei oleks ebavõrdelised mittekirjalike soovituste puhul. Selline kohandamine võib hõlmata viidet kohale, kus üldsus pääseb selliste avalikustatud andmete juurde otse ja hõlpsasti, nagu näiteks asjaomase isiku vastavale veebilehele.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ajakirjanikele, kelle kohta kehtib liikmesriikides samaväärne asjakohane korraldus, sealhulgas samaväärne asjakohane enesejärelevalvekord, tingimusel et sellise korralduse mõju on sarnane lõigetes 1 ja 2 sätestatuga.

Artikkel 3

Soovituste erapooletu esitamise üldnorm

1. Liikmesriigid tagavad, et kehtib asjakohane korraldus, mis kindlustab, et kõik asjaomased isikud püüavad mõistlikkuse piires tagada, et:

a) asjaolud on selgelt eristatud tõlgendustest, hinnangutest, arvamustest ja muud liiki teabest, mis ei kujuta endast asjaolusid;

b) kõik allikad on usaldusväärsed või juhul, kui allika usaldusväärsus on kaheldav, on see selgelt nimetatud;

c) kõik hinnangud, prognoosid ja taotlushinnad on selgelt märgistatud sellistena ning nende koostamisel tehtud või kasutatud olulised eeldused on esitatud.

2. Liikmesriigid tagavad, et kehtib asjakohane korraldus, mis tagab, et mittekirjalike soovituste puhul kohandatakse lõikes 1 sätestatud nõudeid nii, et need ei oleks ebavõrdelised.

3. Liikmesriigid kohustavad kõiki asjaomaseid isikuid mõistlikkuse piires tagama, et pädevate asutuste nõudmisel saab tõendada kõikide soovituste mõistlikkust.

4. Lõikeid 1 ja 3 ei kohaldata ajakirjanikele, kelle kohta kehtib liikmesriikides samaväärne asjakohane korraldus, sealhulgas samaväärne asjakohane enesejärelevalvekord, tingimusel et sellise korralduse mõju on sarnane lõigetes 1 ja 3 sätestatuga.

Artikkel 4

Soovituste erapooletu esitamisega seotud lisakohustused

1. Kui asjaomane isik on sõltumatu analüütik, investeerimisühing, krediidiasutus, mõni seotud juriidiline isik või mõni muu asjaomane isik, kelle põhitegevus on soovituste koostamine, või füüsiline isik, kes nende heaks töötab töölepingu alusel või muul viisil, tagavad liikmesriigid lisaks artiklis 3 sätestatud kohustuste täitmisele, et kehtib asjakohane korraldus, mis kindlustab, et see isik püüab mõistlikkuse piires tagada vähemalt, et:

a) kõik sisulise tähtsusega allikad, sealhulgas asjaomane emitent, üheskoos asjaoluga, kas soovitus on sellele emitendile teatavaks tehtud ja kas seda on teatavakstegemise järel enne levitamist muudetud, on sobivalt märgitud;

b) finantsinstrumendi või finantsinstrumendi emitendi hindamisel või finantsinstrumendi taotlushinna määramisel kasutatud alustest või võtetest on tehtud asjakohane kokkuvõte;

c) antud soovituste (nagu soovitused "osta", "müüa" või "hoida"), mis võivad sisaldada nendes käsitletava investeeringu aega, tähendust on sobivalt selgitatud ja on esitatud kõik asjakohased ohuhoiatused, sealhulgas asjakohaste eelduste tundlikkuse analüüs;

d) viidatakse soovituse võimaliku ajakohastamise kavandatud sagedusele ja võimalikele suurtele muudatustele varem teatatud tegevuspõhimõtete kohaldamisalas;

e) märgitakse selgelt ja nähtavalt kuupäev, mil soovitus esimest korda avalikustati, samuti iga mainitud finantsinstrumendi hinna kuupäev ja kellaaeg;

f) juhul kui soovitus erineb selle avalikustamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul sama finantsinstrumendi või emitendi kohta antud soovitusest, on selline muutus ja varasema soovituse kuupäev märgitud selgelt ja nähtavalt.

2. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud nõuded on levitatava soovituse pikkuse suhtes ebavõrdelised, piisab sellest, kui soovituses viidatakse selgelt ja nähtavalt kohale, kus üldsus pääseb otse ja hõlpsasti nõutava teabe juurde, nagu näiteks asjaomase isiku vastaval veebilehel olevale otselingile selle teabe juurde, tingimusel et kasutatud hindamisaluseid või -võtteid ei ole muudetud.

3. Liikmesriigid tagavad, et kehtib asjakohane korraldus, mis tagab, et mittekirjalike soovituste puhul kohandatakse lõikes 1 sätestatud nõudeid nii, et need ei oleks ebavõrdelised.

Artikkel 5

Huvide ja huvide konflikti avalikustamise üldnorm

1. Liikmesriigid tagavad, et kehtib asjakohane korraldus, mis tagab, et asjaomased isikud avalikustavad kõik suhted ja asjaolud, mille puhul võib põhjendatult eeldada, et need nõrgendavad soovituse erapooletust, eriti kui asjaomastel isikutel on märkimisväärne rahaline huvi ühe või mitme finantsinstrumendi suhtes, mida soovitus käsitleb, või märkimisväärne huvide konflikt seoses emitendiga, kellega soovitus on seotud.

Kui asjaomane isik on juriidiline isik, kehtib see nõue ka kõikide füüsiliste isikute kohta, kes selle juriidilise isiku heaks töötavad töölepingu alusel või muul viisil ja kes on osalenud soovituse koostamises.

2. Kui asjaomane isik on juriidiline isik, peavad lõike 1 kohaselt avaldatavas teabes olema esitatud vähemalt järgmised seigad:

a) asjaomase isiku või seotud juriidiliste isikute huvid või huvide konfliktid, mis võivad soovituse koostamisel osalevatele isikutele teada olla või mille puhul võib põhjendatult eeldada, et need on sellistele isikutele teada;

b) asjaomase isiku või seotud juriidiliste isikute huvid või huvide konfliktid, mis on teada isikutele, kellel, olgugi et nad ei ole osalenud soovituse koostamisel, oli või võis põhjendatud eelduse kohaselt olla juurdepääs soovitusele enne selle avaldamist klientidele või üldsusele.

3. Liikmesriigid tagavad, et kehtib asjakohane korraldus, mis tagab, et soovitus sisaldab lõigete 1 ja 2 kohaselt avalikustatavat teavet. Kui selliselt avalikustatav teave oleks levitatava soovituse pikkuse suhtes ebavõrdeline, piisab sellest, kui soovituses viidatakse selgelt ja nähtavalt kohale, kus üldsus pääseb otse ja hõlpsasti selliselt avalikustatava teabe juurde, nagu näiteks asjaomase isiku vastaval veebilehel olevale otselingile selle teabe juurde.

4. Liikmesriigid tagavad, et kehtib asjakohane korraldus, mis tagab, et mittekirjalike soovituste puhul kohandatakse lõikes 1 sätestatud nõudeid nii, et need ei oleks ebavõrdelised.

5. Lõikeid 1–3 ei kohaldata ajakirjanikele, kelle kohta kehtib liikmesriikides samaväärne asjakohane korraldus, sealhulgas samaväärne asjakohane enesejärelevalvekord, tingimusel et sellise korralduse mõju on sarnane lõigetes 1–3 sätestatuga.

Artikkel 6

Huvide ja huvide konflikti avalikustamisega seotud lisakohustused

1. Lisaks artiklis 5 sätestatud kohustuste täitmisele nõuavad liikmesriigid, et igas soovituses, mille on koostanud sõltumatu analüütik, investeerimisühing, krediidiasutus, mõni seotud juriidiline isik või mõni muu asjaomane isik, kelle põhitegevus on soovituste koostamine, avalikustataks selgelt ja nähtavalt järgmine teave nende huvide ja huvide konflikti kohta:

a) ühelt poolt asjaomase isiku või seotud juriidilise isiku olulised osalused emitendi aktsiakapitalis või emitendi olulised osalused selliste isikute aktsiakapitalis. Need olulised osalused hõlmavad vähemalt järgmisi juhtumeid:

- kui asjaomase isiku või seotud juriidilise isiku osalus emitendi kogu märgitud aktsiakapitalis ületab 5 % või

- kui emitendi osalus asjaomase isiku või seotud juriidilise isiku kogu märgitud aktsiakapitalis ületab 5 %.

Liikmesriigid võivad kehtestada väiksemaid piirmäärasid kui nendel kahel juhul kohaldatav 5 % suurune piirmäär;

b) muud olulised rahalised huvid, mis asjaomasel isikul või seotud juriidilisel isikul on emitendi suhtes;

c) vajaduse korral avaldus, et asjaomane isik või seotud juriidiline isik on emitendi finantsinstrumentide turutagaja või likviidsuse võimaldaja;

d) vajaduse korral avaldus, et asjaomane isik või seotud juriidiline isik on eelnenud 12 kuu jooksul tegutsenud emitendi finantsinstrumentide avaliku pakkumise peakorraldaja või kaaskorraldajana;

e) vajaduse korral avaldus, et asjaomane isik või seotud juriidiline isik on osaline mõnes muus emitendiga sõlmitud kokkuleppes, mis käsitleb investeerimisteenuste osutamist, tingimusel et sellega ei kaasne konfidentsiaalse äriteabe avalikustamine ja et kokkulepe on sõlmitud eelnenud 12 kuu jooksul või selle alusel on samal ajavahemikul makstud hüvitist või antud lubadus maksta hüvitist;

f) vajaduse korral avaldus, et asjaomane isik või seotud juriidiline isik on osaline emitendiga sõlmitud kokkuleppes, mis käsitleb soovituse koostamist.

2. Liikmesriigid nõuavad, et üldjoontes avalikustataks organisatsioonilised või halduslikud meetmed, mida investeerimisühingus või krediidiasutuses rakendatakse huvide konflikti tõkestamiseks ja vältimiseks seoses soovitustega, kaasa arvatud teabepiirangud.

3. Liikmesriigid nõuavad, et investeerimisühingu või krediidiasutuse heaks töölepingu alusel või muul viisil töötavate füüsiliste või juriidiliste isikute puhul, kes osalesid soovituse koostamisel, avalikustataks artikli 5 lõike 1 teises lõigus oleva nõude raames eelkõige see, kas selliste isikute tasustamine on seotud investeerimisühingu, krediidiasutuse või mõne seotud juriidilise isiku sooritatud investeerimistehingutega.

Kui need füüsilised isikud saavad või ostavad emitentide aktsiaid enne selliste aktsiate avalikku pakkumist, avalikustatakse ka hind, millega need aktsiad omandati, ja omandamise kuupäev.

4. Liikmesriigid kohustavad investeerimisühinguid ja krediidiasutusi kord kvartali jooksul avalikustama selle, kui suure võrdelise osa moodustavad kõikidest soovitustest soovitused "osta", "hoida" ja "müüa" või samaväärsed soovitused, samuti igasse sellisesse rühma, kellele investeerimisühing või krediidiasutus on osutanud märkimisväärseid investeerimisteenuseid eelnenud 12 kuu jooksul, kuuluvate emitentide võrdelise osa.

5. Liikmesriigid tagavad, et soovituses sisaldub lõigete 1–4 kohaselt avalikustatav teave. Kui lõigetes 1–4 sätestatud nõuded oleksid levitatava soovituse pikkuse suhtes ebavõrdelised, piisab sellest, kui soovituses viidatakse selgelt ja nähtavalt kohale, kus üldsus pääseb otse ja hõlpsasti selliselt avalikustatava teabe juurde, nagu näiteks investeerimisühingu või krediidiasutuse vastaval veebilehel olevale otselingile selle teabe juurde.

6. Liikmesriigid tagavad, et kehtib asjakohane korraldus, mis tagab, et mittekirjalike soovituste puhul kohandatakse lõikes 1 sätestatud nõudeid nii, et need ei oleks ebavõrdelised.

III PEATÜKK

KOLMANDATE ISIKUTE KOOSTATUD SOOVITUSTE LEVITAMINE

Artikkel 7

Soovituste levitaja isik

Liikmesriigid tagavad, et kehtib asjakohane korraldus, mis tagab, et juhul, kui asjaomane isik levitab kolmanda isiku koostatud soovitust omal vastutusel, märgitakse soovituses selgelt ja nähtavalt see asjaomane isik.

Artikkel 8

Soovituste levitamise üldnorm

Liikmesriigid tagavad, et kehtib asjakohane korraldus, mis tagab, et juhul, kui kolmanda isiku koostatud soovitust levitatakse oluliselt muudetud kujul, kirjeldatakse levitamisel olulist muudatust selgelt ja üksikasjalikult. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui oluline muudatus seisneb soovituse sisu muutmises (näiteks soovituse "osta" muutmine soovituseks "hoida" või "müüa" või vastupidi), täidab levitaja artiklitega 2–5 koostajatele kehtestatud nõudeid selle olulise muudatuse ulatuses.

Lisaks sellele tagavad liikmesriigid, et kehtib asjakohane korraldus, mis tagab, et asjaomastel isikutel, kes ise või füüsiliste isikute kaudu levitavad oluliselt muudetud soovitust, on ametlikud kirjalikud tegevuspõhimõtted, mis võimaldavad teavet saavaid isikuid suunata kohtadesse, kus neil on juurdepääs andmetele soovituse koostaja isiku kohta, soovitusele endale ja andmetele koostaja avalikustatud huvide või huvide konflikti kohta, tingimusel et need andmed on üldsusele kättesaadavad.

Esimest ja teist lõiku ei kohaldata kolmanda isiku koostatud soovitusi käsitlevate uudiste edastamise suhtes, kui soovitust ei ole oluliselt muudetud.

Kolmanda isiku koostatud soovituse kokkuvõtte levitamise korral tagavad sellist kokkuvõtet levitavad asjaomased isikud, et kokkuvõte on selge ega ole eksitav, selles nimetatakse allikdokument ja koht, kus üldsus pääseb otse ja hõlpsasti allikdokumendiga seonduva avalikustatud teabe juurde, tingimusel et see teave on üldsusele kättesaadav.

Artikkel 9

Investeerimisühingute ja krediidiasutuste lisakohustused

Kui asjaomane isik on investeerimisühing, krediidiasutus või selliste isikute heaks töölepingu alusel või muul viisil töötav füüsiline isik, nõuavad liikmesriigid lisaks artiklites 7 ja 8 sätestatud kohustuste täitmisele, et:

a) investeerimisühingu või krediidiasutuse suhtes pädeva asutuse nimi oleks selgelt ja nähtavalt märgitud;

b) levitaja täidaks artikliga 6 koostajatele kehtestatud nõudeid, kui soovituse koostaja ei ole soovitust veel levitanud teabejaotuskanali kaudu;

c) täidetaks artiklitega 2–6 koostajatele kehtestatud nõudeid, kui investeerimisühing või krediidiasutus on soovitust oluliselt muutnud.

IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 10

Ülevõtmine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 12. oktoobril 2004. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga korraldatavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 11

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 12

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. detsember 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Frederik Bolkestein

[1] ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.

[2] CESR (Committee of European Securities Regulators) loodi komisjoni otsusega 2001/527/EÜ (EÜT L 191, 13.7.2001, lk 43).

[3] EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

[4] EÜT L 141, 11.6.1993, lk 27.

[5] EÜT L 126, 26.5.2000, lk 1.

--------------------------------------------------

Top