EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0124

Komisjoni direktiiv 2003/124/EÜ, 22. detsember 2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses siseteabe määratluse ja avalikustamisega ning turuga manipuleerimise määratlusegaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 339, 24.12.2003, p. 70–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 243 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 243 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 17 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; kehtetuks tunnistatud 32014R0596

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/124/oj

32003L0124Euroopa Liidu Teataja L 339 , 24/12/2003 Lk 0070 - 0072


Komisjoni direktiiv 2003/124/EÜ,

22. detsember 2003,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses siseteabe määratluse ja avalikustamisega ning turuga manipuleerimise määratlusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2003. aasta 28. jaanuari direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu väärkasutamise) kohta, [1] eriti selle artikli 1 teist lõiku ja artikli 6 lõike 10 esimest, teist ja kolmandat taanet,

olles küsinud tehnilist nõu Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komiteelt (CESR) [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Mõistlikud investorid tuginevad oma investeerimisotsustes teabele, mis on juba nende käsutuses, ehk eelnevalt kättesaadavale teabele. Seetõttu tuleks küsimust, kas investeerimisotsuse tegemisel võtaks mõistlik investor arvesse teatavat teavet, vaadelda eelnevalt kättesaadava teabe põhjal. Sellisel vaatlemisel tuleb arvesse võtta teabe eeldatavat mõju, pidades silmas asjakohase emitendi kogu tegevust, teabeallika usaldusväärsust ja muid turgu iseloomustavaid muutujaid, mis tõenäoliselt mõjutavad teatavatel asjaoludel asjakohast finantsinstrumenti või sellega seotud tuletisinstrumenti.

(2) Tagantjärele kättesaadavat teavet võib kasutada selle eelduse õigsuse kindlakstegemiseks, et eelnevalt kättesaadav teave oli hinnatundlik, kuid seda ei tohiks kasutada selleks, et võtta meetmeid kellegi vastu, kes tegi talle eelnevalt kättesaadavast teabest mõistlikke järeldusi.

(3) Turuosaliste õiguskindlust tuleks suurendada, määrates täpsemalt kindlaks kaks siseteabe määratluses sisalduvat tähtsat tegurit, nimelt selle teabe täpse laadi ja finantsinstrumentide või nendega seotud tuletisinstrumentide hindadele avalduva võimaliku mõju olulisuse.

(4) Selleks et tagada ühenduse tasandil investoritele võrdne juurdepääs siseteabele ja vältida siseringitehinguid, eeldab investorite kaitse lisaks sellele, et emitendid avalikustaksid siseteabe õigel ajal, ka seda, et selline avalikustamine toimuks võimalikult kiiresti ja ühel ajal kõikide investorirühmade lõikes kõikides liikmesriikides, kus emitent on taotlenud luba kaubelda oma finantsinstrumentidega reguleeritud turul või on sellise loa saanud. Selleks võivad liikmesriigid ametlikult määrata mehhanismid, mida selliseks avalikustamiseks kasutatakse.

(5) Emitentide õigustatud huvide kaitsmiseks peaks olema täpselt piiritletud erilistel asjaoludel lubatud viivitada siseteabe avalikustamisega. Investorite kaitse eeldab siiski, et sellistel juhtudel hoitaks teavet konfidentsiaalsena, et vältida siseringitehinguid.

(6) Nii turuosaliste kui ka pädevate asutuste juhendamiseks on vaja võimaliku manipuleerimise uurimisel arvesse võtta turu märguandeid.

(7) Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Siseteave

1. Direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 punkti 1 kohaldamisel peetakse teavet täpseks, kui see viitab ilmnenud või mõistliku eelduse kohaselt ilmnevatele asjaoludele või toimunud või mõistliku eelduse kohaselt toimuda võivale sündmusele ja kui see on sedavõrd üksikasjalik, et võimaldab teha järelduse mõju kohta, mida need asjaolud võivad või see sündmus võib avaldada finantsinstrumentide või nendega seotud tuletisinstrumentide hindadele.

2. Direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 punkti 1 kohaldamisel tähendab "teave, mis avalikustamisel avaldaks tõenäoliselt märkimisväärset mõju finantsinstrumentide või nendega seotud tuletisinstrumentide hindadele," teavet, mida mõistlik investor tõenäoliselt võtaks arvesse oma investeerimisotsuste tegemisel.

Artikkel 2

Siseteabe avalikustamise viisid ja tähtajad

1. Direktiivi 2003/6/EÜ artikli 6 lõike 1 kohaldamisel kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/34/EÜ [3] artikli 102 lõige 1 ja artikkel 103.

Lisaks sellele tagavad liikmesriigid, et emitent avalikustab siseteabe viisil, mis võimaldab üldsusel teabele kiiresti juurde pääseda ning seda täielikult, õigesti ja aegsasti hinnata.

Samuti tagavad liikmesriigid, et emitent ei ühenda siseteabe avalikustamist oma tegevuse reklaamimisega viisil, mis on tõenäoliselt eksitav.

2. Liikmesriigid tagavad, et emitente käsitatakse direktiivi 2003/6/EÜ artikli 6 lõike 1 esimest lõiku järginuna, kui teatava asjaolu ilmnemisel või teatava sündmuse toimumisel on emitendid selle viivitamata avalikustanud, olgugi et seda ei ole veel ametlikult kinnitatud.

3. Kõik olulised muudatused juba avalikustatud siseteabes avalikustatakse kohe pärast nende muudatuste toimumist sama kanali kaudu, mida kasutati algse teabe avalikustamiseks.

4. Liikmesriigid kohustavad emitente mõistlikul viisil tagama, et siseteabe avalikustamine toimuks võimalikult ühel ajal kõikide investorirühmade lõikes kõikides liikmesriikides, kus emitent on taotlenud luba kaubelda oma finantsinstrumentidega reguleeritud turul või on sellise loa saanud.

Artikkel 3

Avalikustamise edasilükkamist võimaldavad õigustatud huvid ja konfidentsiaalsus

1. Direktiivi 2003/6/EÜ artikli 6 lõike 2 kohaldamisel võivad õigustatud huvid olla seotud muu hulgas järgmiste asjaoludega:

a) käimasolevad läbirääkimised või nendega seotud asjaolud, kui avalikustamine tõenäoliselt mõjutaks nende läbirääkimiste tulemust või harilikku käiku. Eeskätt juhul, kui emitendi majanduslik elujõulisus on suures ja otseses ohus, olgugi et väljaspool maksejõuetust käsitlevate kehtivate õigusnormide kohaldamisala, võib teabe avalikustamist edasi lükata piiratud aja võrra, kui selline avalikustamine ohustaks tõsiselt olemasolevate ja võimalike aktsionäride huve, halvendades võimalusi viia lõpule läbirääkimised, mille eesmärk on tagada emitendi majanduslik taastumine pikema aja jooksul;

b) emitendi juhtimisorgani tehtud otsused või sõlmitud lepingud, mille jõustumine eeldab heakskiidu saamist emitendi mõnelt muult organilt, kui emitendi ülesehitus eeldab nende organite lahushoidmist, tingimusel et teabe avalikustamine enne sellist heakskiitmist üheskoos samaaegse teatega, et heakskiitu ei ole veel saadud, ohustaks teabe õiget hindamist üldsuse hulgas.

2. Direktiivi 2003/6/EÜ artikli 6 lõike 2 kohaldamisel näevad liikmesriigid ette, et siseteabe konfidentsiaalsuse tagamiseks peab emitent valvama sellisele teabele juurdepääsu järele, ja eelkõige, et:

a) emitent peab olema kehtestanud tõhusa korra tagamaks, et sellise teabe juurde pääsevad üksnes isikud, kes vajavad seda oma ülesannete täitmiseks emitendi juures;

b) emitent peab olema võtnud vajalikke meetmeid tagamaks, et iga isik, kes pääseb sellise teabe juurde, tunnustaks sellega kaasnevaid õiguslikke ja järelevalvekohustusi ja oleks teadlik karistustest, mis on seotud sellise teabe väära kasutamise või levitamisega;

c) emitent peab rakendama meetmeid, mis võimaldavad teabe viivitamata avalikustada, juhul kui emitent ei ole suutnud tagada asjakohase siseteabe konfidentsiaalsust, ilma et see piiraks direktiivi 2003/6/EÜ artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaldamist.

Artikkel 4

Valedes või eksitavates märguannetes ja hindade kindlustamises seisnev manipuleerimine

Direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 punkti 2 alapunkti a kohaldamisel, ilma et see piiraks selle punkti 2 teises lõigus esitatud näidete kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et muu hulgas järgmisi märguandeid, mida iseenesest ei tuleks ilmtingimata käsitleda turuga manipuleerimisena, võetakse arvesse, kui turuosalised ja pädevad asutused uurivad tehinguid või kauplemiskorraldusi:

a) see, mil määral antud kauplemiskorraldused või sooritatud tehingud kujutavad endast märkimisväärset osa asjakohase finantsinstrumendiga tehtud tehingute päevamahust asjakohasel reguleeritud turul, eriti kui selline tegevus põhjustab finantsinstrumendi hinna olulise muutuse;

b) see, mil määral teatava finantsinstrumendi puhul märkimisväärset ostu- või müügivõimalust omavate isikute antud kauplemiskorraldused või sooritatud tehingud põhjustavad olulisi muutusi reguleeritud turul kauplemisele lubatud finantsinstrumendi või sellega seotud tuletisinstrumendi või aluseks oleva vara hinnas;

c) see, kas sooritatud tehingute tagajärjel muutub reguleeritud turul kauplemisele lubatud finantsinstrumendi tulusaav omanik;

d) see, mil määral antud kauplemiskorraldused või sooritatud tehingud hõlmavad positsioonide muutumist vastupidiseks lühikese aja jooksul ja kujutavad endast märkimisväärset osa asjakohase finantsinstrumendiga tehtud tehingute päevamahust asjakohasel reguleeritud turul ja mil määral seda võidakse seostada reguleeritud turul kauplemisele lubatud finantsinstrumendi hinna olulise muutumisega;

e) see, mil määral antud kauplemiskorraldused või sooritatud tehingud koonduvad lühikesse ajavahemikku kauplemiseks ettenähtud ajavahemikus ja põhjustavad hinnamuutuse, mis hiljem muutub vastupidiseks;

f) see, mil määral antud kauplemiskorraldused muudavad reguleeritud turul kauplemisele lubatud finantsinstrumendi suhtes pakutud soodsaimat ostu- või müügihinda ehk üldisemalt turuosalistele kättesaadava kauplemisraamatu sisu ja mil määral neid tühistatakse enne täitmist;

g) see, mil määral kauplemiskorraldusi antakse või tehinguid sooritatakse täpselt või umbes ajal, mil võrdlushindu, arveldushindu ja hinnangulisi väärtusi arvutatakse, ja mil määral see põhjustab selliseid hindu ja hinnangulisi väärtusi mõjutavaid hinnamuutusi.

Artikkel 5

Näilike vahendite või muud liiki pettuse või võtete kasutamises seisnev manipuleerimine

Direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 punkti 2 alapunkti b kohaldamisel, ilma et see piiraks selle punkti 2 teises lõigus esitatud näidete kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et muu hulgas järgmisi märguandeid, mida iseenesest ei tuleks ilmtingimata käsitleda turuga manipuleerimisena, võetakse arvesse, kui turuosalised ja pädevad asutused uurivad tehinguid või kauplemiskorraldusi:

a) see, kas isikute antud kauplemiskorralduste või sooritatud tehingute eel või järel levitavad samad või nendega seotud isikud vale- või eksitavaid andmeid;

b) see, kas kauplemiskorraldusi andnud või tehinguid sooritanud isikud või nendega seotud isikud on enne või pärast koostanud või levitanud uurimusi või investeerimissoovitusi, mis on vigased, erapoolikud või ilmselgelt mõjutatud olulistest huvidest.

Artikkel 6

Ülevõtmine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 12. oktoobril 2004. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. detsember 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Frederik Bolkestein

[1] ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.

[2] CESR (Committee of European Securities Regulators) loodi komisjoni otsusega 2001/527/EÜ (EÜT L 191, 13.7.2001, lk 43).

[3] EÜT L 184, 6.7.2001, lk 1.

--------------------------------------------------

Top