EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0060

Komisjoni direktiiv 2003/60/EÜ, 18. juuni 2003, millega muudetakse nõukogu direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ (vastavalt teraviljas, loomses toidus ja teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta) lisasidEMPs kohaldatav tekst

OJ L 155, 24.6.2003, p. 15–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 222 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 222 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; mõjud tunnistatud kehtetuks 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/60/oj

32003L0060Euroopa Liidu Teataja L 155 , 24/06/2003 Lk 0015 - 0034


Komisjoni direktiiv 2003/60/EÜ,

18. juuni 2003,

millega muudetakse nõukogu direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ (vastavalt teraviljas, loomses toidus ja teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta) lisasid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1976. aasta direktiivi 76/895/EMÜ puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/79/EÜ, [2] eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, [3] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/79/EÜ, eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/363/EMÜ, millega kehtestatakse loomset päritolu toiduainetes ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide lubatud piirnormid, [4] viimati muudetud direktiiviga 2002/79/EÜ, eelkõige selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimsetes saadustes, kaasa arvatud puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, [5] viimati muudetud direktiiviga 2002/100/EÜ, [6] eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, [7] viimati muudetud direktiiviga 2003/39/EÜ, [8] eriti selle artikli 4 lõike 1 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1) Olemasolevad toimeained amitrool, dikvaat, isoproturoon ja etofumesaat on komisjoni direktiividega 2001/21/EÜ, [9] 2002/18/EÜ [10] ja 2002/37/EÜ [11] kantud nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(2) Uued toimeained fenheksamiid, atsibensolaar-S-metüül, tsüklaniliid, püraflufeenetüül, iprovalikarb, prosulfuroon, sulfosulfuroon, tsinidoonetüül, tsühalofop-butüül,famoksadoon, florasulaam, metalaksüül-M, pikolinafeen ja flumioksasiin on komisjoni direktiividega 2001/28/EÜ, [12] 2001/87/EÜ, [13] 2002/48/EÜ, [14] 2002/64/EÜ [15] ja 2002/81/EÜ [16] kantud nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(3) Nimetatud toimeained kanti direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kasutusviisi kohta esitatud teabe hindamise alusel. Teatavad liikmesriigid on esitanud asjaomase teabe vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f. Olemasolev teave on läbi vaadatud ning see on piisav, et lubada kindlaks määrata teatavate jääkide piirnormid.

(4) Kui ei ole kehtestatud ühenduse piirnormi või ajutist jääkide piirnormi, peavad liikmesriigid enne kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubamist kehtestama ajutised siseriiklikud piirnormid vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f.

(5) Komisjoni otsustega 2001/697/EÜ, [17] 2002/478/EÜ [18] ja 2002/479/EÜ [19] otsustati mitte kanda toimeaineid klorofenapüür, fentiinatsetaat ja fentiinhüdroksiid direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Need otsused nägid ette, et kõnealuseid toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid ei lubata ühenduses kasutada. Seega tuleb kõik kõnealused pestitsiidide jäägid lisada direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisadesse, et oleks võimalik nõuetekohaselt jälgida ja kontrollida nende kasutust ning kaitsta tarbijat.

(6) Et täita pestitsiidide olemasolevate varude kasutamisega seotud õiguspäraseid ootusi, määrati kindlaks komisjoni otsustes kandmata jätmise kohta üleminekuperiood ning kõnealuste ainete kasutamiskeelust ühenduses lähtuvaid jääkide piirnorme ei tohiks kohaldada kõnealuse aine puhul rakendatava üleminekuperioodi lõpuni.

(7) Samasuguses korras määratakse kindlaks ja hinnatakse ühenduse jääkide suhtes kehtestatud piirnorme ja Codex Alimentarius’es soovitatud piirnorme. Codex Alimentarius’es on dikvaadi ning fentiinatsetaadi ja -hüdroksiidi kohta piiratud arv jääkide piirnorme. Neid võetakse arvesse käesolevas direktiivis fikseeritud jääkide piirnormide kehtestamisel. Codex Alimentarius’es kehtestatud jääkide piirnorme, mida soovitatakse lähitulevikus tühistada, ei võetud arvesse. Codex Alimentarius’el põhinevaid jääkide piirnorme hinnati tarbijale mõjuvate riskide seisukohast, kuid kättesaadavate uurimuste kohaselt ei konstateerinud komisjon mingisugust riski toksikoloogiliste lõpp-punktide põhjal.

(8) Asjaomaste toimeainete lisamisega või väljajätmisega direktiivi 91/414/EMÜ I lisast vormistati nende toimeainete tehnilised ja teaduslikud hinnangud komisjoni aruannetena. Nimetatud toimeainete hindamisaruanded vormistati punktides 1 ja 2 esitatud komisjoni direktiivides ja punktis 5 esitatud komisjoni otsustes nimetatud kuupäevadel. Need aruanded määrasid kindlaks nimetatud toimeainete aktsepteeritava päevadoosi (ADI) ja vajaduse korral akuutse standarddoosi. Tarbijate eluaegset kokkupuutumist asjaomaste toimeainetega töödeldud toiduainetega on mõõdetud ja hinnatud vastavalt ühenduse menetlustele. Samuti on arvesse võetud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni juhiseid [20] ja taimede teaduskomitee arvamust [21] kasutatava metoodika kohta. Järelduste kohaselt ei põhjusta kavandatud jääkide piirnormid kõnealuste aktsepteeritavate päevadooside või akuutsete standarddooside ületamist.

(9) Tarbijate nõuetekohaseks kaitsmiseks kokkupuute eest taimekaitsevahendite loata kasutamisest tekkinud jääkainetega kehtestatakse ajutiseks jääkide piirnormiks asjakohastele toote ja pestitsiidi kombinatsioonidele alumine määramispiir.

(10) Selliste ajutiste piirnormide kehtestamine ühenduse tasandil ei takista liikmesriikidel kehtestada ajutisi jääkide piirnorme käesolevas direktiivis nimetatud ainetele vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f ja selle VI lisale. Nelja aastat peetakse asjaomase toimeaine edasiste kasutusviiside lubamiseks piisavaks. Pärast seda peaksid jääkide piirnormid muutuma lõplikuks.

(11) Kõik kõnealused jäägid tuleb lisada direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisadesse, et oleks võimalik nõuetekohaselt jälgida ja kontrollida nende kasutust ning kaitsta tarbijat. Seepärast tuleks vastavalt muuta direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisasid.

(12) Pestitsiidi jääkide piirnormide kehtestamiseks dikvaadile ühenduse tasandil on vaja üle kanda direktiivi 76/895/EMÜ sätted direktiividesse 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ, kustutada kõnealused sätted direktiivist 76/895/EMÜ ja muuta mõnda neist sätetest, pidades silmas nii tehnika ja teaduse arengut kui ka muutusi pestitsiidide kasutamisviisides ja lubamises siseriiklikul ja ühenduse tasandil.

(13) Käesolev direktiiv on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/895/EMÜ II lisas jäetakse välja kanne dikvaadi kohta.

Artikkel 2

Käesoleva direktiivi I lisas esitatud pestitsiidide jääkide piirnormid lisatakse direktiivi 86/362/EMÜ II lisa A ossa.

Artikkel 3

Käesoleva direktiivi II ja III lisas esitatud pestitsiidide jääkide piirnormid lisatakse direktiivi 86/363/EMÜ II lisa A ja B ossa.

Artikkel 4

Käesoleva direktiivi IV lisas esitatud pestitsiidi jääkide piirnormid lisatakse direktiivi 90/642/EMÜ II lisasse.

Artikkel 5

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juuniks 2003, v.a sätted fentiinhüdroksiidi, fentiinatsetaadi ja klorofenapüüri kohta, mis tuleb jõustada 30. juuniks 2004. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kõnealuseid sätteid kohaldatakse alates 1. juulist 2003, v.a sätted fentiinhüdroksiidi, fentiinatsetaadi ja klorofenapüüri kohta, mida kohaldatakse 1. juulist 2004.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. juuni 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26.

[2] EÜT L 291, 28.10.2002, lk 1.

[3] EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37.

[4] EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43.

[5] EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71.

[6] EÜT L 2, 7.1.2003, lk 33.

[7] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

[8] EÜT L 124, 20.5.2003, lk 30.

[9] EÜT L 69, 10.3.2001, lk 17.

[10] EÜT L 55, 26.2.2002, lk 29.

[11] EÜT L 117, 4.5.2002, lk 10.

[12] EÜT L 113, 24.4.2001, lk 5.

[13] EÜT L 276, 19.10.2001, lk 17.

[14] EÜT L 148, 6.6.2002, lk 19.

[15] EÜT L 189, 18.7.2002, lk 27.

[16] EÜT L 276, 12.10.2002, lk 28.

[17] EÜT L 249, 19.9.2001, lk 19.

[18] EÜT L 164, 22.6.2002, lk 41.

[19] EÜT L 164, 22.6.2002, lk 43.

[20] Juhised pestitsiidide jääkide toidu kaudu omandamise hindamiseks (läbi vaadatud), mille on koostanud GEMS/Food Programme koostöös pestitsiidide jääkide Codex komiteega, avaldanud Maailma Tervishoiuorganisatsioon 1997. aastal (WHO/FSF/FOS.97.7).

[21] Taimede teaduskomitee arvamus direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisade muutmisega seotud küsimuste kohta (Taimede teaduskomitee avaldatud arvamus, 14. juuli 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

--------------------------------------------------

I LISA

Nende üksiktoodete rühmad ja näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme | Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg) |

tsinidoonetüül (tsinidoonetüüli ja selle E-isomeeri summa) | tsühalofop-butüül (tsühalofop-butüüli ja selle vabade hapete summa) | famoksadoon | florasulaam | flumioksasiin | metalaksüül-M | pikolinafeen | iprovalikarb |

TERAVILI | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |

Oder | | | 0,2 | | | | | |

Tatar | | | | | | | | |

Mais | | | 0,02 | | | | | |

Hirss | | | | | | | | |

Kaer | | | | | | | | |

Riis | | | 0,02 | | | | | |

Rukis | | | | | | | | |

Sorgo | | | | | | | | |

Tritikale | | | | | | | | |

Nisu | | | | | | | | |

Muu teravili | | | 0,1 | | | | | |

Nende üksiktoodete rühmad ja näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme | Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg) |

prosulfuroon | sulfosulfuroon | fenheksamiid | atsibensolaar-S-metüül | tsüklaniliid | püraflufeen-etüül | amitrool | dikvaat |

TERAVILI | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | |

Oder | | | | | | | | 10 |

Tatar | | | | | | | | |

Mais | | | | | | | | 1 |

Hirss | | | | | | | | 1 |

Kaer | | | | | | | | 2 |

Riis | | | | | | | | |

Rukis | | | | | | | | |

Sorgo | | | | | | | | |

Tritikale | | | | | | | | |

Nisu | | | | | | | | |

Muu teravili | | | | | | | | 0,05 |

Nende üksiktoodete rühmad ja näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme | Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg) |

isoproturoon | etofumesaat (etofumesaadi ja metaboliidi 2,3-dihüdro-3,3-dimetüül-2-oksobensofuraan-5-üül-metaansulfonaadi summa, väljendatud etofumesaadina) | klorofenapüür | fentiinatsetaat | fentiinhüdroksiid |

TERAVILI | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Oder | | | | | |

Tatar | | | | | |

Mais | | | | | |

Hirss | | | | | |

Kaer | | | | | |

Riis | | | | | |

Rukis | | | | | |

Sorgo | | | | | |

Tritikale | | | | | |

Nisu | | | | | |

Muu teravili | | | | | |

--------------------------------------------------

II LISA

Piirnormid mg/kg (ppm) |

Pestitsiidide jäägid | I lisas CN-koodide ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 ja 1602 all nimetatud liha (sh rasva), lihatoodete, rupsi ja loomse rasva puhul | I lisas CN-koodi 0401 all nimetatud lehmatoorpiima ja täispiima puhul: muude, CN-koodide 0401, 0402, 040500 ja 0406 alla kuuluvate toiduainete puhul vastavalt joonealustele märkustele | I lisas CN-koodide 040700 ja 0408 all loetletud värskete koorega munade, linnumunade ja munarebude puhul |

tsüklaniid | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

--------------------------------------------------

III LISA

Pestitsiidide jäägid | Piirnorm mg/kg (ppm) |

I lisas CN-koodide ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 ja 1602 nimetatud liha (sh rasva), lihatoodete, rupsi ja loomse rasva puhul | I lisas CN-koodide 0401, 0402, 040500 ja 0406 all loetletud piima ja piimatoodete puhul | I lisas CN-koodide 040700 ja 0408 all loetletud värskete koorega munade, linnumunade ja munarebude puhul |

famoksadoon | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

sulfosulfuroon | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

fenheksamiid | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

atsibensolaar-S-metüül | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

dikvaat | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

isoproturoon | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

etofumesaat (etofumesaadi ja metaboliidi 2,3-dihüdro-3,3-dimetüül-2-oksobensofuraan-5-üül-metaansulfonaadi summa, väljendatud etofumesaadina) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------

IV LISA

Nende üksiktoodete rühmad ja näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme | Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg) |

tsinidoonetüül (tsinidoonetüüli ja selle E-isomeeri summa) | tsüha-lofop-butüül (tsühalofop-butüüli ja selle vabade hapete summa) | famoksadoon | florasulaam | flumioksasiin | metalaksüül-M, sh muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa) | pikolinafeen | iprovalikarb | prosulfuroon | sulfosulfuroon | fenheksamiid | atsibensolaar-S-metüül | tsüklaniliid | pürflufeen-etüül | amitrool | dikvaat | isoproturoon | etofumesaat (etofumesaadi ja metaboliidi 2,3-dihüdro-3,3-dimetüül-2-oksobensofuraan-5-üül-metaansulfonaadi summa, väljendatud etofumesaadina) | klorofenapüür | fentiinatsetaat | fentiinhüdroksiid |

1.Puuvili, värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud, suhkrulisandita; pähklid | 0,05 | 0,02 | | | 0,05 | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

i)TSITRUSVILJAD | | | 0,02 | 0,01 | | 0,5 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

Greipfruudid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sidrunid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Laimid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mandariinid (sh klementiinid ja samalaadsed hübriidid) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apelsinid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pomelod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ii)PÄHKLIPUUDE VILJAD (koortega või koorteta) | | | 0,02 | 0,1 | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,1 | 0,01 | | | | | | |

Mandlid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Brasiilia pähklid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kašupähklid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kastanid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kookospähklid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sarapuupähklid | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |

Makadaamiapähklid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pekaanipähklid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Piiniapähklid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pistaatsiad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kreeka pähklid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

iii)ÕUNVILJAD | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

Õunad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pirnid | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

Aivad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

iv)LUUVILJAD | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

Aprikoosid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kirsid | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Virsikud (sh nektariinid ja samalaadsed hübriidid) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ploomid | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

v)MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

a)Laua- ja veiniviinamarjad | | | 2 | | | 1 | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | |

Lauaviinamarjad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Veiniviinamarjad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Maasikad (v.a metsmaasikad) | | | 0,02 | | | 0,3 | | 0,05 | | | 5 | | | | | | | | | | |

c)Koguviljad (v.a metsamarjad) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 10 | | | | | | | | | | |

Kitsemurakad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Põldmurakad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Logani murakad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vaarikad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

d)Muud väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsamarjad) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Mustikad | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Jõhvikad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sõstrad (punased, mustad ja valged) | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Karusmarjad | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

e)Looduses kasvavad marjad ja viljad | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

vi)MUUD VILJAD | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,02 | | | | | | | |

Avokaadod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Banaanid | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |

Datlid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Viigimarjad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kiivid | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |

Kääbusapelsinid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Litšid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mangod | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | |

Oliivid | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | |

Passionid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ananassid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Papaiad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | 0,01 | | | | | | |

2.Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud | 0,05 | 0,02 | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

i)JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI | | | 0,02 | | | | | | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | | | | |

Söögipeet | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | |

Porgandid | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Juurseller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mädarõigas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Maapirn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pastinaak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Juurpetersell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Redis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aed-piimjuur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Maguskartul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kaalikas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Naeris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jamss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | |

ii)SIBULKÖÖGIVILI | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Küüslauk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sibulad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Šalottsibul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Talisibul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iii)VILIKÖÖGIVILI | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)Maavitsalised | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tomatid | | | 0,2 | | | 0,2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |

Punapiprad | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Baklažaanid | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

b)Kõrvitsalised – söödav koor | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

Kurgid | | | 0,2 | | | 0,5 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Kornišonid | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Kabatšokid | | | 0,2 | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

c)Kõrvitsalised – mittesöödav koor | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

Melonid | | | 0,3 | | | 0,05 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Patissonid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Arbuusid | | | | | | 0,05 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

d)Suhkrumais | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

iv)KAPSASKÖÖGIVILI | | | 0,02 | | | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)Õisik-kapsad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Spargelkapsas | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Lillkapsas | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Peakapsad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rooskapsas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Peakapsas | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

c)Lehtkapsad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hiina kapsas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lehtkapsas | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

d)Nuikapsas | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

v)LEHTKÖÖGIVILI JA VÄRSKED MAITSETAIMED | | | 0,02 | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)Salat ja muu sarnane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Salatkress | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Põldkännak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Salat | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

Eskariool | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

b)Spinat ja muu sarnane | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Seller | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Lehtpeet (mangold) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

c)Ürt-allikkress | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

d)Salatsigur | | | | | | 0,3 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

e)Maitsetaimed | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Aed-harakputk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Murulauk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petersell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lehtseller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

vi)KAUNKÖÖGIVILI (värske) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Oad (kaunadega) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Oad (kaunadeta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Herned (kaunadega) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Herned (kaunadeta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

vii)VARSKÖÖGIVILI (värske) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Spargel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hispaania artišokk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Seller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apteegitill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Artišokid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Porrulauk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rabarber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

viii)SEENED | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)Kultuurseened | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Looduses kasvavad seened | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.Kaunviljad | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Oad | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | |

Läätsed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Herned | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | |

4.Õliseemned | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Linaseeme | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |

Maapähklid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Unimagunaseemned | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Seesamiseemned | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Päevalilleseemned | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rapsiseemned | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Soja | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | |

Sinepiseemned | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Puuvillaseemned | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | |

Muud | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | 0,1 | | | | | |

5.Kartulid | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Varajane kartul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Söögikartul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6.Tee (kuivatatud lehed ja varred, kääritatud või muul viisil töödeldud, Camellia sinensis) | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

7.Humal (kuivatatud), sh humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------

Top