EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0044

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/44/EÜ, 16. juuni 2003, millega muudetakse direktiivi 94/25/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohtaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 214, 26.8.2003, p. 18–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 105 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 105 - 122
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 56 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2016; kehtetuks tunnistatud 32013L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/44/oj

32003L0044

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/44/EÜ, 16. juuni 2003, millega muudetakse direktiivi 94/25/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohtaEMPs kohaldatav tekst.

Euroopa Liidu Teataja L 214 , 26/08/2003 Lk 0018 - 0035
CS.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 409 - 426
ET.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 409 - 426
HU.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 409 - 426
LT.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 409 - 426
LV.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 409 - 426
MT.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 409 - 426
PL.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 409 - 426
SK.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 409 - 426
SL.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 409 - 426


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/44/EÜ,

16. juuni 2003,

millega muudetakse direktiivi 94/25/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras [3] vastavalt lepituskomisjonis 9. aprillil 2003 heakskiidetud ühistekstile

ning arvestades järgmist:

(1) Pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 1994. aasta direktiivi 94/25/EÜ (väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) [4] vastuvõtmist toimunud arengu tõttu on tarvis seda direktiivi muuta.

(2) Direktiiv 94/25/EÜ ei hõlma jetisid, kuid pärast selle vastuvõtmist on mõned liikmesriigid võtnud vastu neid sõidukeid käsitlevad õigus- ja haldusnormid.

(3) Väikelaevade ja jetide mootorid tekitavad süsinikmonooksiidi (CO), süsivesiniku (HC), lämmastikoksiidide (NOx) heitgaase, müra ja tahkete osakeste heitmeid, mis kahjustavad nii inimeste tervist kui keskkonda.

(4) Samuti ei hõlma direktiiv 94/25/EÜ niisuguste väikelaevade ja jetide mootorite tekitatud heitgaase ja müra.

(5) Säästva arengu soodustamiseks on tarvis keskkonnakaitsealased nõuded nüüd ühenduse mitmesugusesse tegevusse lülitada. Neid sätteid, mida juba käsitleti nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioonis tööstusliku konkurentsi ja keskkonnakaitse suhete kohta, [5] võeti arvesse tööstusnõukogu 29. aprilli 1999. aasta kokkuvõtetes.

(6) Mõnedes liikmesriikides kehtivad õigusnormid piiravad väikelaevade ja mootorite müra ja heitgaase, et kaitsta inimeste tervist, keskkonda ja vajaduse korral koduloomade tervist. Need meetmed on erinevad ning takistavad tõenäoliselt nende toodete vaba liikumist ja põhjustavad kaubandustõkkeid ühenduses.

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehniliste standardite ja normide kohta käiva teabe ning infoühiskonna teenuste eeskirjade esitamise kord) [6] raames on liikmesriigid teatanud siseriiklike määruste eelnõudest, mille eesmärgiks on väikelaevade mootorite müra ja heitgaaside vähendamine. Arvatakse, et niisugused tehnilised määrused, nagu ka juba kehtivaid siseriiklikud sätted, takistavad tõenäoliselt nende toodete vaba liikumist või põhjustavad tõkkeid siseturu nõuetekohases toimimises. Seetõttu on tarvis koostada siduv ühenduse õigusakt.

(8) Siseriiklike õigusaktide ühtlustamine on ainus viis niisuguste siseturul avastatud kaubandustõkete ja ebaausa konkurentsi kaotamiseks. Liikmesriigid üksi ei suuda müra ja heitgaaside piiramise esmatähtsat eesmärki rahuldavalt täita. Käesolevas direktiivis ettenähtud meetmetega sätestatakse üksnes olulised nõuded nende väikelaevade, jetide ja kõigi mootoritüüpide vabaks ringluseks, mille suhtes kohaldatakse käesolevat direktiivi.

(9) Need meetmed on vastavuses nõukogu 7. mai 1985. aasta resolutsiooniga uue lähenemisviisi kohta tehnilisele ühtlustamisele ja standarditele, [7] osutades Euroopa ühtlustatud standarditele.

(10) Käesolevas direktiivis müra ja heitgaaside kohta ettenähtud sätteid tuleks kohaldada kõigile mootoritele, nii pardamootoritele kui integreeritud väljalaskesüsteemiga ja -süsteemita päramootoritele ning jetidele, et tagada võimalikult suur tulemuslikkus inimeste tervise ja keskkonna kaitsel. Nende hulka tuleks heitgaase arvesse võttes lisada mootorid, millesse on tehtud suuri muudatusi. Võttes arvesse müra tuleks lisada ka ulatuslikult ümber ehitatud integreeritud väljalaskesüsteemita päramootoritega või pardal olevate käiturseadmetega laevad, kui need viiakse ühenduse turule viie aasta jooksul pärast ümberehitamist.

(11) Inimeste tervise ja keskkonna kaitsel on põhiline asjaomaste mootorite heitgaaside vastavus põhinõuetele. Tuleks sätestada süsinikmonooksiidi (CO), süsivesiniku (HC), lämmastikoksiidi (NOx) ja tahkete osakeste heitmete piirmäärad heitgaasides. Müra puhul tuleks piirmäärad liigitada kõnealuste mootorite töövõimsuse ning laeval olevate mootorite arvu ja tüübi järgi. Need meetmed peaksid olema kooskõlas mootorite emissiooni vähendamise kõigi muude meetmetega inimeste ja keskkonna kaitseks.

(12) Liikmesriigid peaksid kaaluma siseriiklike meetmete kehtestamist, soodustamaks sünteetiliste biolagundatavate määrdeõlide kasutamist, et vähendada väikelaevade tekitatavat veereostust. Meetmete kasutuselevõtmist ühenduse tasandil tuleks kaaluda käesoleva direktiivi läbivaatamisel.

(13) Kõnealuste heitmete kahe liigi puhul peaks nende nõuetelevastavust tõendav teave väikelaeva, jeti või mootoriga alati kaasas olema.

(14) Ka käesoleva määrusega hõlmatud väikelaevade ja jetide heitgaaside puhul muudavad Euroopa ühtlustatud standardid, eelkõige taseme mõõtmise ja katsemeetodite osas, põhinõuetele vastavuse tõendamise lihtsamaks.

(15) Võttes arvesse asjaomaste ohtude olemust on vajaliku kaitsetaseme tagamiseks tarvis vastu võtta vastavushindamismenetlus. Tootja, tema volitatud esindaja või, kui nimetatud ei täida oma kohustusi nõuetekohaselt, toote turule lasknud ja/või kasutusele võtnud isik peaksid tagama, et käesoleva direktiiviga hõlmatud tooted vastavad asjakohastele olulistele nõuetele, kui need on turule lastud ja/või kasutusele võetud. Tuleks sätestada asjakohane menetlus, millega nähakse ette õigus valida samaväärselt rangete menetluste vahel. Need menetlused peaksid olema kooskõlas nõukogu 22. juuli 1993. aasta otsusega 93/465/EMÜ [8] vastavushindamismenetluse eri etappidel kasutatavate moodulite ning CE-vastavusmärgi kinnitamise ja kasutamise eeskirjade kohta, mis on mõeldud kasutamiseks tehnilise ühtlustamise direktiivides.

(16) Heitgaaside puhul peaks kõigil mootoritel, k.a väikelaevade ja muude sarnaste laevade mootorid, olema CE-märgis, mille on kinnitanud tootja või tema volitatud esindaja ühenduses, v.a integreeritud väljalaskesüsteemita põhja- ja päramootorid, direktiivi 97/68/EÜ [9] II järgu kohase tüübikinnitusega mootorid ning direktiivi 88/77/EMÜ [10] kohase tüübikinnitusega mootorid, millega peaks kaasas olema tootja vastavusdeklaratsioon. Müra puhul peab üksnes integreeritud väljalaskesüsteemiga päramootoritel olema CE-märgis, mille on kinnitanud tootja või tema volitatud esindaja või toote ühenduses turule lasknud ja/või kasutusele võtnud isik. Müra puhul tõendab laevale kinnitatud CE-märgis kõigi mootoritüüpide puhul, v.a integreeritud väljalaskesüsteemiga päramootorid, asjakohaste oluliste nõuete järgimist.

(17) Samuti tuleks muuta direktiivi 94/25/EÜ, et võtta arvesse tootmisvajadusi, mis tõendamismenetluste osas nõuavad suuremat valikut.

(18) Õiguskindluse huvides ning tagamaks väikelaevade ohutut kasutust on vaja selgitada väikelaevade oluliste konstruktsiooninõuetega seotud tehnilisi küsimusi paaditüübi, maksimaalse lubatud lasti, laeva identifitseerimisnumbri, kütusemahutite, tuletõrjevahendite ja heitmete vettejuhtimise vältimise kohta.

(19) Müra ja heitgaaside piirmäärade jätkuva vähendamise võimaluste uurimiseks peaks komisjon hoolikalt jälgima mootoritehnoloogia arengut ja keskkonnakaitsenõuete edaspidise täitmise vajalikkust.

(20) Võimaldamaks rakendada õigusaktide tõhusa toimimise abinõusid tuleks säilitada ja tugevdada menetlust, millega komitee raames kehtestatakse tihe koostöö komisjoni ja liikmesriikide vahel.

(21) Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus. [11]

(22) On tarvis sätestada üleminekumeetmed, et käesoleva direktiivi jõustumise tähtajal võimaldada teatavate kehtivatele siseriiklikele eeskirjadele vastavate toodete turuletoomist ja/või kasutuselevõtmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 94/25/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Reguleerimisala ja mõisted

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse:

a) projekteerimise ja ehitamise osas:

i) väikelaevadele ja poolvalmis paatidele;

ii) jetidele;

iii) II lisas osutatud komponentidele, kui need tuuakse eraldi ühenduse turule ja on ette nähtud paigaldamiseks;

b) heitgaaside osas:

i) käituritele, mis on paigaldatud või spetsiaalselt ette nähtud väikelaevade või jetide peale või sisse paigaldamiseks;

ii) käituritele, mis on paigaldatud niisuguste laevade peale või sisse, millel on "suurte muudatustega mootor";

c) müra osas:

i) integreeritud väljalaskesüsteemita päramootori või pardal paikneva peajõuseadmeta väikelaevadele;

ii) integreeritud väljalaskesüsteemita päramootoriga väikelaevadele või laevadele, millel on pardal paiknev peajõuseade, mida on oluliselt ümber ehitatud, ning mis seejärel tuuakse ühenduse turule viie aasta jooksul pärast ümberehitamist;

iii) jetidele;

iv) integreeritud väljalaskesüsteemiga päramootoritele, mis on ette nähtud paigaldamiseks väikelaevadele;

d) punkti a alapunkti ii ning punktide b ja c alla kuuluvate toodete puhul kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid üksnes esmakordsel turuletoomisel ja/või kasutuselevõtmisel pärast käesoleva direktiivi jõustumise tähtaega.

2. Käesoleva direktiivi reguleerimisalast jäetakse välja järgmine:

a) lõike 1 punkti a puhul:

i) veesõidukid, mis on ette nähtud üksnes võidusõiduks, sh võistlussõudepaadid ja treeningsõudepaadid, ning tootja poolt vastavalt märgistatud;

ii) süstad, kanuud ja kajakid, gondlid ja vesijalgrattad;

iii) purjelauad;

iv) lainelauad, sh mootoriga lainelauad;

v) algupärased, enne 1950. aastat kavandatud ajaloolised veesõidukid ja nende üksikkoopiad, mis on valdavalt ehitatud algupärastest materjalidest ja tootja poolt vastavalt märgistatud;

vi) eksperimentaalveesõidukid, tingimusel et neid ei tooda seejärel ühenduse turule;

vii) oma tarbeks ehitatud veesõidukid, tingimusel et neid ei tooda seejärel viie aasta jooksul ühenduse turule;

viii) veesõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud mehitamiseks ja reisijateveoks ärilistel eesmärkidel, piiramata lõike 3 punkti a kohaldamist, eriti sõidukid, mis on määratletud nõukogu 4. oktoobri 1982. aasta direktiivis 82/714/EMÜ, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, [*] EÜT L 301, 28.10.1982, lk 1. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga. olenemata reisijate arvust;

ix) allveelaevad;

x) õhkpadjal veesõidukid;

xi) tiiburlaevad;

xii) välispõlemismootoriga kivisöe-, koksi-, puu-, õli- või gaasiküttel aurulaevad;

b) lõike 1 punkti b puhul:

i) käiturid, mis on installeeritud või spetsiaalselt ettenähtud installeerimiseks järgmistele veesõidukitele:

- üksnes võidusõiduks ettenähtud veesõidukid, mis on tootja poolt vastavalt märgistatud,

- eksperimentaalveesõidukid, tingimusel et neid ei tooda seejärel ühenduse turule,

- veesõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud mehitamiseks ja reisijateveoks ärilistel eesmärkidel, piiramata lõike 3 punkti a kohaldamist, eriti sõidukid, mis on määratletud direktiivis 82/714/EMÜ, olenemata reisijate arvust,

- allveelaevad,

- õhkpadjal veesõidukid,

- tiiburlaevad;

ii) algupärased ajaloolised käiturid ja nende üksikkoopiad, mis põhinevad 1950ndate aastate eelsel väliskujul, ei ole seeriatoodang ning sobivad lõike 2 punkti a alapunktides v ja vii osutatud veesõidukitele;

iii) oma tarbeks ehitatud käiturid, tingimusel et neid ei tooda seejärel viie aasta jooksul ühenduse turule;

c) lõike 1 punkti c puhul:

- kõik kõnealuse lõike punktis b osutatud veesõidukid,

- oma tarbeks ehitatud veesõidukid, tingimusel et neid ei tooda seejärel viie aasta jooksul ühenduse turule.

3. Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) väikelaevad – kõik mistahes tüüpi paadid, mis on ette nähtud spordiks ja meelelahutuseks, kerepikkusega 2,5–24 m, mõõdetud vastavalt ühtlustatud standardile, olenemata sellest, mille jõul nad kulgevad; asjaolu, et sama paati võib kasutada tšarterveoks või paadisõidutreeninguks, ei takista selle hõlmamist käesoleva direktiiviga, kui see on toodud ühenduse turule väikelaevana;

b) jetid – alla 4 m pikkused veesõidukid, mis kasutavad sisepõlemismootorit, mille esmaseks edasiliikumisvahendiks on veejoapump ning mis on kavandatud juhitavaks selle kerel istuva, seisva või põlvitava isiku või isikute poolt;

c) käitur – mistahes säde- või survesüütega sisepõlemismootor, mida kasutatakse edasiliikumisvahendina, sh kahetaktilised ja neljataktilised pardamootorid ning integreeritud väljalaskesüsteemiga või -süsteemita päramootorid;

d) suured mootori muudatused – muudatused mootoris, mis:

- võivad põhjustada mootori poolt I lisa B osas sätestatud heitgaaside piirmäära ületamist, v.a mootori osade tavapärane asendamine, mis ei muuda heitgaasikarakteristikuid, või

- suurendavad mootori nimivõimsust rohkem kui 15 % võrra;

e) veesõiduki oluline ümberehitamine – veesõiduki ümberehitamine, millega:

- muudetakse veesõiduki käitureid,

- kaasnevad suured mootori muudatused,

- muudetakse veesõidukit nii suures ulatuses, et seda võib pidada uueks veesõidukiks;

f) käitamisvahendid – mehaanilised meetodid, mille abil veesõiduk edasi liigub, eelkõige meresõidukite sõukruvid või jetide mehaanilised edasiliikumissüsteemid;

g) mootoritüüpkond – mootorite jaotamine tootjate poolt nende ehituse põhjal rühmadesse, millel eeldatavasti on võrdväärsed heitgaasikarakteristikud ja mis vastavad käesoleva direktiivi nõuetele heitgaaside kohta;

h) tootja – kõik füüsilised või juriidilised isikud, kes projekteerivad ja valmistavad käesoleva direktiiviga hõlmatud tooteid või kes on selliseid tooteid projekteerinud ja/või valmistanud, et neid oma kulul turule tuua;

i) volitatud esindaja – kõik ühenduse füüsilised või juriidilised isikud, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tema nimel tegutseda seoses viimase käesolevast direktiivist tulenevate kohustustega."

2. Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

Artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete vaba liikumine

1. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista selliste artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete turuletoomist ja/või kasutuselevõtmist oma territooriumil, mis kannavad IV lisas osutatud CE-märgist näitamaks nende vastavust kõigile käesoleva direktiivi sätetele, sealhulgas II peatükis sätestatud vastavusmenetlustele.

2. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista poolvalmis paatide turuletoomist, kui ehitaja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja või turuletoomise eest vastutav isik kinnitab kooskõlas IIIa lisaga, et need on ette nähtud teiste poolt lõpetamiseks.

3. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista II lisas osutatud osade turuletoomist ja/või kasutuselevõtmist oma territooriumil, mis kannavad IV lisas osutatud CE-märgist näitamaks nende vastavust asjakohastele olulistele nõuetele, kui nende osadega on kaasas kirjalik vastavusdeklaratsioon, nagu on sätestatud XV lisas, ning need on ette nähtud paigaldamiseks väikelaevale vastavalt IIIb lisas osutatud deklaratsioonile, mille on välja andnud tootja, tema ühenduses asuv volitatud esindaja või impordi puhul kolmandatest riikidest isik, kes toob need osad ühenduse turule.

4. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista järgmiste mootorite turuletoomist ja/või kasutuselevõtmist:

- integreeritud väljalaskesüsteemita pardamootorid ja päramootorid,

- direktiivi 97/68/EÜ [*] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/68/EÜ liikurmasinatesse paigaldatud sisepõlemismootoritest paisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu võetavaid meetmeid käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 59, 27.2.1998, lk 1). Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga 2001/63/EÜ (EÜT L 227, 23.8.2001, lk 41). kohase tüübikinnitusega mootorid, mis vastavad nimetatud direktiivi I lisa jaotises 4.2.3 sätestatud II järgule, ja

- direktiivi 88/77/EMÜ [**] Nõukogu 3. detsembri 1987. aasta direktiiv 88/77/EMÜ liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta, mis käsitlevad meetmeid, mida võetakse sõidukite diiselmootoritest väljapaisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu ning sõidukites kasutatavatest maagaasil või veeldatud naftagaasil töötavatest ottomootoritest väljapaisatavate gaasiliste osakeste heitmete vastu (EÜT L 36, 9.2.1988, lk 33). Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/27/EÜ (EÜT L 107, 18.4.2001, lk 10). kohase tüübikinnitusega mootorid;

kui tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kinnitab vastavalt XV lisa 3. jaotisele, et mootor vastab käesoleva direktiivi heitgaasinõuetele, kui see paigaldatakse väikelaevale või jetile tootja poolt lisatud juhtnööride kohaselt.

5. Liikmesriigid ei loo takistusi käesoleva direktiivi nõuetele mittevastavate artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete esitlemiseks messidel, näitustel, esitlustel vm, tingimusel et nähtaval sildil on selgelt osutatud, et selliseid tooteid ei või turustada ega kasutusele võtta enne, kui need on nimetatud nõuetele vastavaks muudetud.

6. Kui artikli 1 lõikes 1 osutatud tooted kuuluvad teisi aspekte käsitlevate direktiivide rakendusalasse, mis näevad samuti ette CE-märgise kinnitamist, näitab märgis, et eeldatakse nende toodete vastavust ka nende direktiivide sätetele. CE-märgis näitab vastavust kohaldatavatele direktiividele või nende asjakohastele osadele. Sel juhul tuleb kõnealustes tootja poolt kohaldatud direktiivides ettenähtud dokumentides, vastavusdeklaratsioonis ja juhendites, mis lisatakse sellistele toodetele, esitada kohaldatavate direktiivide viiteandmed Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kujul."

3. Lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 6a

Komiteemenetlus

1. Muudatused, mis tehniliste teadmiste arengu ja uute teaduslike tõendite valguses on tarvis teha lisade I lisa B osa 2. jaotise ja I lisa C osa 1. jaotise nõuetesse, v.a otsesed või kaudsed muudatused heitgaaside või müra piirväärtustes ning Froude ja P/D suhte väärtustes, võtab vastu komisjon, keda abistab artikli 6 lõike 3 kohaselt moodustatud alaline komitee, mis tegutseb regulatiivkomiteena lõikes 2 osutatud korras. Probleemid, millega tuleb tegelda, hõlmavad etalonkütuseid ning heitgaaside ja müraga seotud katsetustel kasutatavaid standardeid.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma kodukorra."

4. Artikli 7 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"1. Kui liikmesriik teeb kindlaks, et artikli 1 reguleerimisalasse kuuluvad tooted, millel on IV lisas osutatud CE-märgis ja mida on nõuetekohaselt projekteeritud, ehitatud ja vajaduse korral paigaldatud, hooldatud ja sihtotstarbeliselt kasutatud, võivad ohustada inimeste, omandi või keskkonna turvalisust ja tervist, võtab ta kõik asjakohased ajutised meetmed, et need turult kõrvaldada või keelata või piirata nende turuletoomist ja/või kasutuselevõtmist."

5. Artikli 7 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Kui CE-märgis on kinnitatud artiklis 1 osutatud mittevastavale tootele, võtab märgi kinnitaja suhtes järelevalvet teostav liikmesriik vajalikud meetmed; kõnealune liikmesriik teatab sellest teistele liikmesriikidele ja komisjonile."

6. Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Enne artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete turuletoomist ja/või kasutuselevõtmist kohaldab tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud korda.

Kui väikelaevade ehitusjärgsel hindamisel tootja ega tema ühenduses asuv volitatud esindaja ei täida oma kohustusi toote vastavuseks käesolevale direktiivile, eeldatakse seda ühenduses asuvalt mistahes füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kes toote omal vastutusel turule toob ja/või kasutusele võtab. Niisugusel juhul peab isik, kes toote turule toob või kasutusele võtab, esitama teavitatud asutusele ehitusjärgse aruande taotluse. Isik, kes toote turule toob ja/või kasutusse võtab, peab esitama teavitatud asutusele kõik kättesaadavad dokumendid ja tehnilise toimiku, mis viitavad kõnealuse toote esmakordsele turuletoomisele tema päritoluriigis. Teavitatud asutus kontrollib üksiktoodet ning teeb arvutused ja muu hindamise, tagamaks selle võrdväärset vastavust kõnealuse direktiivi asjakohastele nõuetele. Sellisel juhul on I lisa punktis 2.2 kirjeldatud tehasetähisel sõnad ("Ehitusjärgne sertifikaat"). Teavitatud asutus koostab läbiviidud hindamise kohta vastavusaruande ning teavitab isikut, kes toote turule toob ja/või kasutusele võtab, tema kohustustest. Kõnealune isik koostab vastavusdeklaratsiooni (vt XV lisa) ning kinnitab või laseb kinnitada tootele CE-märgise koos asjakohase teavitatud asutuse eraldusnumbriga.

2. Artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud toodete projekteerimise ja ehituse suhtes kohaldab paadiehitaja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja paaditüüpide A, B, C ja D puhul, nagu on osutatud I lisa A osas, järgmist korda:

a) A- ja B-kategooria puhul:

i) paadid kerepikkusega 2,5–12 m: toote sisekontroll pluss VI lisas osutatud katsed (moodul Aa) või VII lisas kirjeldatud EÜ tüübihindamine (moodul B), mida täiendatakse VIII lisas osutatud tüübivastavuskontrolliga (moodul C), või mõnega järgmistest moodulitest: B + D või B + E või B + F või G või H;

ii) paadid kerepikkusega 12–24 m: VII lisas kirjeldatud EÜ tüübihindamine (moodul B), mida täiendatakse VIII lisas osutatud tüübivastavuskontrolliga (moodul C), või mõnega järgmistest moodulitest: B + D või B + E või B + F või G või H;

b) C-kategooria puhul:

i) paadid kerepikkusega 2,5–12 m:

- kui need vastavad ühtlustatud standarditele I lisa A osa jaotiste 3.2 ja 3.3 suhtes: V lisas osutatud toote sisekontroll (moodul A) või toote sisekontroll pluss VI osas osutatud katsed (moodul Aa) või VII lisas kirjeldatud EÜ tüübihindamine (moodul B), mida täiendatakse VIII lisas osutatud tüübivastavuskontrolliga (moodul C), või mõnega järgmistest moodulitest: B + D või B + E või B + F või G või H,

- kui need ei vasta ühtlustatud standarditele I lisa A osa jaotiste 3.2 ja 3.3 suhtes: toote sisekontroll pluss VI lisas osutatud katsed (moodul Aa) või VII lisas kirjeldatud EÜ tüübihindamine (moodul B), mida täiendatakse VIII lisas osutatud tüübivastavuskontrolliga (moodul C), või mõnega järgmistest moodulitest: B + D või B + E või B + F või G või H;

ii) paadid kerepikkusega 12–24 m: VII lisas kirjeldatud EÜ tüübihindamine (moodul B), millele järgneb VIII lisas osutatud tüübivastavuskontroll (moodul C), või mõni järgmistest moodulitest: B + D või B + E või B + F või G või H;

c) D-kategooria puhul:

paadid kerepikkusega 2,5–24 m: V lisas osutatud toote sisekontroll (moodul A) või toote sisekontroll pluss VI osas osutatud katsed (moodul Aa) või VII lisas kirjeldatud EÜ tüübihindamine (moodul B), mida täiendatakse VIII lisas osutatud tüübivastavuskontrolliga (moodul C), või mõnega järgmistest moodulitest: B + D või B + E või B + F või G või H;

d) jetide puhul:

V lisas osutatud toote sisekontroll (moodul A) või toote sisekontroll pluss VI osas osutatud katsed (moodul Aa) või VII lisas kirjeldatud EÜ tüübihindamine (moodul B), millele järgneb VIII lisas osutatud tüübivastavuskontroll (moodul C), või mõni järgmistest moodulitest: B + D või B + E või B + F või G või H;

e) II lisas osutatud toodete puhul: mõni järgmistest moodulitest: B + C või B + D või B + F või G või H.

3. Heitgaaside suhtes:

artikli 1 lõike 1 punktis b osutatud toodete puhul kohaldab tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja VII lisas kirjeldatud EÜ tüübihindamist (moodul B), millele järgneb VIII lisas osutatud tüübivastavuskontroll (moodul C), või mõni järgmistest moodulitest: B + D või B + E või B + F või G või H.

4. Müra suhtes:

a) artikli 1 lõike 1 punkti c alapunktides i ja ii osutatud toodete puhul kohaldab paadiehitaja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja:

i) kui müra mõõtmiseks on läbi viidud testid ühtlustatud standardit [*] EN ISO 14509. kasutades: kas toote sisekontroll pluss VI lisas osutatud testid (moodul Aa) või XI lisas osutatud üksiktoote vastavustõendamine (moodul G) või XII lisas osutatud täielik kvaliteedi tagamine (moodul H);

ii) kui hindamisel kasutatakse Froude arvu ja võimsusnihke suhte meetodit: kas V lisas osutatud toote sisekontroll (moodul A) või toote sisekontroll pluss VI lisas osutatud testid (moodul Aa) või XI lisas osutatud üksiktoote vastavustõendamine (moodul G) või XII lisas osutatud täielik kvaliteedi tagamine (moodul H);

iii) kui hindamisel kasutatakse vastavalt punktile i kehtestatud sertifitseeritud etalonpaadi andmeid: kas V lisas osutatud toote sisekontroll (moodul A) või toote sisekontroll pluss VI lisas osutatud täiendavad nõuded (moodul Aa) või XI lisas osutatud üksiktoote vastavustõendamine (moodul G) või XII lisas osutatud täielik kvaliteedi tagamine (moodul H);

b) artikli 1 lõike 1 punkti c alapunktides iii ja iv osutatud toodete puhul kohaldab mootori- või jetiehitaja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja: toote sisekontrolli pluss VI lisas osutatud täiendavaid nõudeid (moodul Aa) või moodulit G või H."

7. Artikli 10 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

"1. Kui turule tuuakse järgmised tooted, on neil CE-vastavusmärk:

a) II lisas osutatud väikelaevad, jetid ja osad, mida loetakse vastavaks I osas sätestatud olulistele nõuetele;

b) päramootorid, mida loetakse vastavaks I lisa B ja C osas sätestatud olulistele nõuetele;

c) integreeritud väljalaskesüsteemiga päramootorid, mida loetakse vastavaks I lisa B ja C osas sätestatud olulistele nõuetele.

2. IV lisas esitatud CE-vastavusmärk peab olema nähtaval, loetaval ja kustumiskindlal kujul laevadel ja jetidel vastavalt I lisa A osa jaotisele 2.2, osadel ja/või nende pakendil, nagu on osutatud II lisas, ning integreeritud väljalaskesüsteemiga päramootoritel vastavalt I lisa B osa jaotisele 1.1.

CE-märgise juures peab olema IX, X, XI, XII ja XVI lisas sätestatud menetluste rakendamise eest vastutava volitatud asutuse tunnuskood.

3. Tuleb keelata selliste märgiste või kirjete kinnitamine käesoleva direktiiviga hõlmatud toodetele, mida kolmandad isikud nende tähenduse ja kuju tõttu võivad ekslikult pidada CE-märgiseks. Muid märgiseid võib käesoleva direktiiviga hõlmatud toodetele ja/või nende pakendile kinnitada tingimusel, et nendega ei halvendata CE-märgise nähtavust ja loetavust."

8. I lisa muudetakse järgmiselt.

1. Pealkiri asendatakse järgmisega:

"

I LISA

OLULISED NÕUDED

SISSEJUHATAV MÄRKUS

Käesolevas lisas hõlmatakse terminiga "laevad" väikelaevu ja jetisid.

A. Olulised ohutusnõuded laevade projekteerimisel ja ehitamisel.

"

2. Tabel pealkirjaga

"1. PAADITÜÜBID"

asendatakse järgmisega:

"Tüüp | Tuule tugevus (Beauforti skaala järgi) | Märkimisväärne lainekõrgus (H 1/3, meetrites) |

A –"Ookean" | üle 8 | üle 4 |

B –"Avameri" | kuni 8 (kaasa arvatud) | kuni 4 (kaasa arvatud) |

C– "Rannikumeri" | kuni 6 (kaasa arvatud) | kuni 2 (kaasa arvatud) |

D –"Kaitstud veed" | kuni 4 (kaasa arvatud) | kuni 0,3 (kaasa arvatud)" |

3. Paaditüübi A määratlus asendatakse järgmisega:

"A. Ookean: Projekteeritud pikkadeks merereisideks, mille käigus võib tuule tugevus ületada 8 (Beauforti skaala järgi) ja märkimisväärne lainekõrgus olla 4 m ja rohkem, kuid välja arvatud erakorralised tingimused ja täiesti sõltumatud veesõidukid."

4. Paaditüübi D määratlus asendatakse järgmisega:

"D. Kaitstud veed – projekteeritud meresõiduks kaitstud rannikuvetes, väikestes lahtedes, väikestel järvedel, jõgedel ja kanalitel, kui tuule tugevus on kuni 4 (kaasa arvatud) ning märkimisväärne lainekõrgus kuni 0,3 m (kaasa arvatud), üksikute lainetega (mida tekitavad näiteks mööduvad veesõidukid), maksimumkõrgusega 0,5 m."

5.

5. jaotise

"Paaditüübid"

viimane lõik asendatakse järgmisega:

"Kõigisse tüüpidesse kuuluvad laevad peavad olema projekteeritud ja ehitatud nii, et nad vastavad I lisas loetletud püsivuse, ujuvuse ja muude asjakohaste oluliste nõuete parameetritele, ning olema hästi juhitavad."

6. 2. jaotise

"Põhinõuded"

tekst asendatakse järgmisega:

"Artikli 1 lõike 1 punkti a kuuluvad tooted vastavad olulistele nõuetele niivõrd, kuivõrd neid toodetele kohaldatakse."

7. Jaotises 2.1:

a) pealkiri sõnastatakse järgmiselt: "Laeva identifitseerimine";

b) sissejuhatus sõnastatakse järgmiselt:

"Kõik laevad tähistatakse identifitseerimisnumbriga, mis sisaldab järgmist teavet:".

8. Jaotises 2.2

"Tehasetähis"

sõnastatakse neljas taane järgmiselt:

"— tootja poolt maksimaalselt lubatud last saadakse jaotisest 3.6, välja arvatud kinnitatud kütusepaakide sisu kaal, kui need on täis".

9. Jaotisest 3.6

"Tootja poolt maksimaalselt lubatud last"

jäetakse välja järgmised sõnad:

"…, nagu on märgitud tehasetähisele,…"

10. Jaotisesse 5

"Paigaldusnõuded"

lisatakse järgmine alajaotis:

"5.1.5. Juhita töötav jeti.

Jeti projekteeritakse kas automaatse mootori väljalülitajaga või automaatseadmega, mis tagab vähendatud kiirusel ringikujulise edasiliikumise, kui juht tahtmatult sõidukilt maha tuleb või üle parda kukub."

11. Jaotis 5.2.2 asendatakse järgmisega:

"5.2.2. Kütusepaagid

Kütusepaagid, torud ja liitmikud kinnitatakse ning eraldatakse mistahes tugevatest soojusallikatest või kaitstakse nende eest. Materjal, millest paagid on valmistatud, ja nende konstruktsioon peavad vastama nende mahule ja kütuse liigile. Paake tuleb ventileerida.

Mootoribensiini tuleb hoida paakides, mis ei moodusta osa kerest ning on:

a) isoleeritud mootoriruumist ja muudest süüteallikatest;

b) eraldatud eluruumidest.

Diislikütust võib hoida kere sisse ehitatud paakides."

12. Jaotis 5.6.2 asendatakse järgmisega:

"5.6.2. Tuletõrjevahendid

Laevad peavad olema varustatud tuleohule vastavate tuletõrjevahenditega või peab tuleohule vastavate tuletõrjevahendite asukoht ja võimsus olema tähistatud. Laeva ei tohi kasutusele võtta enne, kui asjakohased tuletõrjevahendid on paigaldatud. Bensiinimootori kaitsekest peab olema kaitstud tulekustutussüsteemiga, mis hoiab tulekahju korral ära kaitsekesta avamise vajaduse. Kui laev on varustatud kantavate tulekustutitega, siis peavad need paiknema kergesti ligipääsetavas kohas ning üks neist tuleb paigutada selliselt, et seda ulatuks võtma laeva peamisest roolimiskohast."

13. Jaotis 5.8. asendatakse järgmisega:

"5.8. Heitmete vettejuhtimise vältimine ja seadmed, mis hõlbustavad jäätmete kaldaletoimetamist

Laevad ehitatakse viisil, mis väldib saasteainete (õli, kütus jne) juhuslikku leket üle parda.

Tualetiga varustatud laevadel on kas:

a) kogumispaagid või

b) mahutid, mis sobivad kogumispaakidena kasutamiseks.

Alaliselt paigaldatud kogumispaakidega laev varustatakse standardsete väljalaskeliitmikega, võimaldamaks vastuvõtuseadmete torude ühendamist laeva väljalasketorustikuga.

Lisaks varustatakse kõik fekaale läbi kere juhtivad torud ventiilidega, mida on võimalik lukustada suletud asendisse."

14. Lisatakse järgmised artiklid:

"B. Olulised nõuded käiturite heitgaaside osas

Käiturid peavad heitgaaside osas vastama järgmistele olulistele nõuetele.

1. Mootori identifikatsioon

1.1. Kõigile mootoritele peavad olema selgelt märgitud järgmised andmed:

- mootori valmistaja kaubamärk või kaubanimi,

- mootoritüüp, vajaduse korral mootoritüüpkond,

- mootori kordumatu identifitseerimisnumber,

- CE-tähis, kui see on artikli 10 alusel nõutav.

1.2. See märgistus peab püsima selgesti loetava ja kustutamatuna mootori normaalse kasutusaja vältel. Kui kasutatakse silte või plaate, tuleb need kinnitada nii, et need püsivad mootori normaalse kasutusaja vältel ja silte/plaate ei saa eemaldada ilma neid hävitamata või rikkumata.

1.3. See märgistus tuleb kinnitada mootori niisugusele osale, mis on vajalik mootori tavapäraseks toimimiseks ja mida mootori kasutusaja jooksul harilikult asendama ei pea.

1.4. Peale selle tuleb see märgistus paigutada selliselt, et pärast kõigi mootori tööks vajalike komponentide paigaldamist on see keskmist kasvu inimesele kergesti nähtav.

2. Nõuded heitgaaside osas

Käiturid projekteeritakse, ehitatakse ja monteeritakse nii, et kui need on korralikult paigaldatud ja normaalses kasutuses, ei ületa heitgaasid piirväärtusi, mis saadakse järgmisest tabelist:

Tabel 1

(g/kWh) |

Liik | Süsinikmonooksiid CO = A + B / PNn | Süsivesinik HC = A + B / PNn | Lämmastikoksiidid NOx | Tahked osakesed PT |

A | B | n | A | B | n |

Kahetaktiline sädesüütega mootor | 150,0 | 600,0 | 1,0 | 30,0 | 100,0 | 0,75 | 10,0 | Ei kohaldata |

Neljataktiline sädesüütega mootor | 150,0 | 600,0 | 1,0 | 6,0 | 50,0 | 0,75 | 15,0 | Ei kohaldata |

Diiselmootor | 5,0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 9,8 | 1,0 |

Kus A, B ja n on vastavalt tabelile konstandid, PN on mootori nimivõimsus kilovattides ning heitgaase mõõdetakse vastavalt ühtlustatud standardile. [*] EN ISO 8178-1: 1996.

Üle 130 kW võimsusega mootorite E3 (IMO) või E5 (lõbusõidumerelaevad) puhul võib kasutada töötsükleid.

Bensiini ja diislikütusega töötavate mootorite testimiseks kasutatavad etalonkütused on määratletud direktiivis 98/69/EÜ (IX lisa, tabelid 1 ja 2) ning veeldatud naftagaasiga töötavate mootorite etalonkütused direktiivis 98/77/EÜ.

3. Kestvus

Mootori tootja varustab mootori paigaldus- ja hooldusjuhenditega, mille kohaldamisest peaks tulenema, et tavakasutuses vastab mootor jätkuvalt eespool esitatud piirmääradele kogu normaalse kasutusaja jooksul ja tavapärastes kasutustingimustes.

Kõnealuse teabe saab mootori tootja, kasutades eelnevalt harilikel töötsüklitel põhinevaid kulumiskatseid ning arvutades väsimiskomponendi, nii et tootja võib vajaliku hooldusjuhendi ette valmistada ja välja anda koos kõigi uute mootoritega, kui need esmakordselt turule tuuakse.

Mootori normaalseks kasutusajaks peetakse:

a) integreeritud väljalaskesüsteemiga või -süsteemita parda- või päramootorite puhul: 480 tundi või 10 aastat, olenevalt sellest, kumb täitub enne;

b) jetide puhul: 350 tundi või viis aastat, olenevalt sellest, kumb täitub enne;

c) päramootorite puhul: 350 tundi või 10 aastat, olenevalt sellest, kumb täitub enne.

4. Kasutusjuhend

Kõik mootorid peavad olema varustatud kasutusjuhendiga ühes või mitmes ühenduse keeles, mille võib määrata liikmesriik, kus mootorit turustatakse. Selles kasutusjuhendis:

a) sätestatakse paigaldus- ja hooldusjuhised, et tagada mootori nõuetekohane toimimine vastavalt lõikele 3 (Kestvus);

b) määratletakse mootori võimsus, mis on mõõdetud vastavalt ühtlustatud standardile.

C. Olulised nõuded müra osas

Pardamootoriga või integreeritud väljalaskesüsteemita päramootoriga väikelaevad, jetid ning integreeritud väljalaskesüsteemiga päramootorid peavad müra osas vastama järgmistele olulistele nõuetele.

1. Müratasemed

1.1. Pardamootoriga või integreeritud väljalaskesüsteemita päramootoriga väikelaevad, jetid ning integreeritud väljalaskesüsteemiga päramootorid projekteeritakse, ehitatakse ja monteeritakse nii, et vastavalt ühtlustatud standardites [**] EN ISO 14509. määratletud testidele mõõdetud müra ei ületa piirväärtusi järgmises tabelis:

Tabel 2

Ühe mootori võimsus kilovattides | Helirõhu piirnorm = LpASmax detsibellides |

PN ≤ 10 | 67 |

10 < PN ≤ 40 | 72 |

PN > 40 | 75 |

kus PN = mootori nominaalvõimsus kilovattides nominaalkiirusel ja LpASmax = helirõhu piirnorm detsibellides.

Kõigi mootoritüüpidega kahe ja enama mootoriga veesõidukitele võib kohaldada vähendamist 3 dB võrra.

1.2. Alternatiivina helimõõtmistestidele loetakse integreeritud väljalaskesüsteemita parda- või päramootoriga väikelaevu neile nõuetele müra osas vastavaiks, kui nende Froude arv on ≤ 1,1 ja veeväljasurve võimsuse suhtarv ≤ 40 ning kui mootor ja heitgaasisüsteem on paigaldatud vastavalt mootori tootja spetsifikaatidele.

1.3. "Froude arvu" saamiseks jagatakse paadi suurim kiirus V (m/s) veepiiri pikkuse lwl (m) ja antud gravitatsioonilise konstandi (g = 9,8 m/s2) korrutise ruutjuurega.

Fn =

"Veeväljasurve võimsuse suhtarvu" saamiseks jagatakse mootori võimsus P (kW) paadi veeväljasurvega

D

=

1.4. Täiendava alternatiivina helimõõtmistestidele loetakse integreeritud väljalaskesüsteemita parda- või päramootoriga väikelaevu neile nõuetele müra osas vastavaiks, kui nende esmatähtsad konstruktsiooniparameetrid on samaväärsed või võrreldavad sertifitseeritud etalonpaatide parameetrite ühtlustatud standardis määratletud hälvetega.

1.5. "Sertifitseeritud etalonpaat" tähendab teatavat kere ja pardamootori või integreeritud väljalaskesüsteemita päramootori kombinatsiooni, mis on leitud müra osas nõuetele vastavat, kui mõõdetakse jaotise 1.1 kohaselt, ning mille puhul kõik asjakohased esmatähtsad konstruktsiooniparameetrid ja helitugevuse mõõtmised on vastavalt võetud sertifitseeritud etalonpaatide avaldatud loetelusse.

2. Kasutusjuhend

Pardamootoriga või integreeritud väljalaskesüsteemita päramootoritega väikelaevade puhul peab I lisa A osa jaotises 2.5 nõutav kasutusjuhend sisaldama teavet, mis on vajalik laeva ja heitgaasisüsteemi hoidmiseks seisukorras, mis tavakasutuse puhul tagab võimalikult suure vastavuse kindlaksmääratud müra piirväärtustele.

Päramootorite puhul peab I lisa B osa 4. jaotises nõutav kasutusjuhend sisaldama juhendeid, mis on vajalikud laeva ja heitgaasisüsteemi hoidmiseks seisukorras, mis tavakasutuse puhul tagab võimalikult suure vastavuse kindlaksmääratud müra piirväärtustele."

9. II lisa 4. jaotis asendatakse järgmisega:

"4. Püsirajatiste ja kütusevoolikute jaoks ettenähtud kütusepaagid."

10. VI lisa asendatakse järgmisega:

"

VI LISA

TOOTE SISEKONTROLL PLUSS TESTID (Moodul Aa, 1. optsioon)

See moodul koosneb V lisas osutatud moodulist A pluss järgmised täiendavad nõuded.

A. Konstrueerimine ja ehitamine

Laeval või laevadel, mis esindavad tootja toodangut ühel või mitmel järgnevatest testidest, viib võrdväärse arvutuse või kontrolli läbi tootja või tema esindaja:

a) püsivustest vastavalt "Oluliste nõuete" (I lisa A osa) jaotisele 3.2;

b) ujuvusnäitajate test vastavalt "Oluliste nõuete" (I lisa A osa) jaotisele 3.3.

Nõuded mõlema variandi puhul:

Need testid või arvutused viiakse läbi tootja valitud määratud asutuse vastutusel.

B. Müra

Integreeritud väljalaskesüsteemita parda- või päramootoritega väikelaevade ja jetide puhul:

Laeval või laevadel, mis esindavad laevaehitaja toodangut, viib I lisa C osas määratletud helitugevuse testid läbi laevaehitaja või tema esindaja tootja valitud määratud asutuse vastutusel.

Integreeritud väljalaskesüsteemiga päramootorite puhul:

Iga mootoritüüpkonna mootori või mootorite puhul, mis esindavad laevaehitaja toodangut, viib I lisa C osas määratletud helitugevuse testid läbi laevaehitaja või tema esindaja tootja valitud määratud asutuse vastutusel.

Kui mootoritüüpkonnast testitakse rohkem kui üht mootorit, kohaldatakse näidise vastavuse tagamiseks XVII lisas kirjeldatud statistilist meetodit.

11. VIII lisasse lisatakse järgmised punktid:

4. Vastavushindamise suhtes käesoleva direktiivi heitgaasinõuete osas ning kui tootja ei tööta asjakohase kvaliteedisüsteemi kohaselt, nagu on kirjeldatud XII lisas, võib tootja valitud teavitatud asutus teha või lasta teha toodangu kontrolli suvaliste ajavahemike järel. Kui kvaliteedi tase osutub ebarahuldavaks või kui on vaja kontrollida tootja esitatud andmete kehtivust, võib kasutada järgmisi menetlusi:

Mootor võetakse seeriast ning tehakse I lisa B osas kirjeldatud katse. Katsetatavad mootorid on tootja spetsifikatsioonide kohaselt osaliselt või täielikult sisse sõidetud. Kui seeriast võetud mootori eriheitmed ületavad I lisa B osa piirmäärasid, võib tootja taotleda mõõtmisi seeriast võetud mootoritest koosneval näidisel, mille koosseisus on ka algselt võetud mootor. Tagamaks eespool määratletud mootorite näidise vastavust direktiivi nõuetele kohaldatakse XVII lisas kirjeldatud statistilist meetodit.

"

11. VIII lisasse lisatakse järgmised punktid:

"4. Vastavushindamise suhtes käesoleva direktiivi heitgaasinõuete osas ning kui tootja ei tööta asjakohase kvaliteedisüsteemi kohaselt, nagu on kirjeldatud XII lisas, võib tootja valitud teavitatud asutus teha või lasta teha toodangu kontrolli suvaliste ajavahemike järel. Kui kvaliteedi tase osutub ebarahuldavaks või kui on vaja kontrollida tootja esitatud andmete kehtivust, võib kasutada järgmisi menetlusi:

Mootor võetakse seeriast ning tehakse I lisa B osas kirjeldatud katse. Katsetatavad mootorid on tootja spetsifikatsioonide kohaselt osaliselt või täielikult sisse sõidetud. Kui seeriast võetud mootori eriheitmed ületavad I lisa B osa piirmäärasid, võib tootja taotleda mõõtmisi seeriast võetud mootoritest koosneval näidisel, mille koosseisus on ka algselt võetud mootor. Tagamaks eespool määratletud mootorite näidise vastavust direktiivi nõuetele kohaldatakse XVII lisas kirjeldatud statistilist meetodit."

12. X lisa jaotisesse 5.3 lisatakse järgmine lõik:

"Vastavushindamiseks heitgaasinõuete osas kohaldatakse XVII lisas määratletud menetlust."

13. XIII lisa asendatakse järgmisega:

"

XIII LISA

TOOTJA POOLT ESITATAVAD TEHNILISED DOKUMENDID

V, VII, VIII, IX, XI ja XVI lisas osutatud tehnilised dokumendid peavad hõlmama kõiki asjassepuutuvaid andmeid või vahendeid, mida tootja kasutab tagamaks, et osad või veesõidukid vastavad nende kohta käivatele olulistele nõuetele.

Tehnilised dokumendid peavad võimaldama arusaamist toote projekteerimisest, valmistamisest ja tööpõhimõttest ning võimaldama vastavushindamist käesoleva direktiivi nõuetega.

Kui see on hindamise jaoks oluline, peab dokumentatsioon sisaldama järgmist:

a) tüübi üldkirjeldus,

b) põhimõtteline projekt, tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektriskeemide jms plaanid,

c) nimetatud tööjoonistest ja plaanidest ning toodete tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused,

d) artiklis 5 nimetatud standardite nimekiri, mida kohaldatakse täielikult või osaliselt, ning nende lahenduste kirjeldused, mida on kasutatud olulistele nõuetele vastavuse saavutamiseks, kui ei kohaldata artiklis 5 nimetatud standardeid,

e) konstruktsiooniarvutuste, sooritatud uuringute jms tulemused,

f) katseprotokollid või püstuvusarvutused vastavalt "Oluliste nõuete" jaotisele 3.2 ja ujuvusarvutused vastavalt jaotisele 3.3 (I lisa A osa),

g) heitgaasitestide protokollid, mis näitavad vastavust "Oluliste nõuete" jaotisele 2 (I lisa B osa),

h) müratestide protokollid või etalonpaadi andmed, mis näitavad vastavust "Oluliste nõuete" jaotisele 1 (I lisa C osa).

"

14. XIV lisa punkt 1 asendatakse järgmisega:

"1. Registreeritud asutus, selle juht ja vastavustõendamiskatsete eest vastutav personal ei tohi olla artiklis 1 osutatud toodete konstrueerija, tootja, tarnija ega paigaldaja ega ühegi nimetatud isiku volitatud esindaja. Nad ei tohi otseselt ega volitatud esindajana osaleda nimetatud toote projekteerimises, konstrueerimises, turuleviimises või hoolduses. See ei välista võimalust vahetada tehnilist teavet tootja ja asutuse vahel.

1a. Teavitatud asutus peab olema sõltumatu ja ei tohi olla tootjate ega tarnijate mõju all."

15. XV lisa asendatakse järgmisega:

"

XV LISA

KIRJALIK VASTAVUSAVALDUS

1. Kirjalik vastavusavaldus käesoleva direktiivi sätetele peab alati kaasas olema:

a) väikelaevadega ja jetidega ning peab sisalduma kasutusjuhendis (I lisa A osa jaotis 2.5),

b) osadega, nagu on osutatud II lisas,

c) käituritega ning peab sisalduma kasutusjuhendis (I lisa B osa 4. jaotis).

2. Kirjalik vastavusdeklaratsioon peab hõlmama järgmist: [*] Tuleb koostada I lisa A osa jaotises 2.5 ettenähtud keeles/keeltes.

a) tootja või tema ühenduses tegevuskohta omava volitatud esindaja nimi ja aadress, [**] Ärinimi ja täielik aadress; volitatud esindaja peab samuti esitama tootja ärinime ja täieliku aadressi.

b) punktis 1 nimetatud toote kirjeldus, [***] Vajaduse korral toote kirjeldus, kaubaliik, järjekorranumber.

c) viited kasutatud asjassepuutuvatele ühtlustatud standarditele või viited spetsifikaatidele, mille puhul vastavust deklareeritakse,

d) vajaduse korral viited teistele kohaldatud ühenduse direktiividele,

e) vajaduse korral viide teavitatud asutuse väljastatud EÜ tüübihindamistõendile,

f) vajaduse korral teavitatud asutuse nimetus ja aadress,

g) tootja või tema ühenduses registrisse kantud volitatud esindaja nimel alla kirjutama volitatud isiku andmed.

3. Silmas pidades:

- integreeritud väljalaskesüsteemita pardamootoreid ja päramootoreid,

- direktiivi 97/68/EÜ kohase tüübikinnitusega mootoreid, mis vastavad nimetatud direktiivi I lisa jaotises 4.2.3 sätestatud II järgule ja

- direktiivi 88/77/EMÜ kohase tüübikinnitusega mootoreid;

lisaks punkti 2 andmetele hõlmab vastavusdeklaratsioon tootja teatist, et heitgaasi osas vastab mootor käesoleva direktiivi nõuetele, kui on paigaldatud väikelaevale vastavalt tootja lisatud juhenditele, ning et kõnealust mootorit ei või kasutusele võtta enne, kui väikelaeva kohta, millele see paigaldatakse, on vajaduse korral esitatud vastavusdeklaratsioon käesoleva direktiivi sätetega;

"

16. Lisatakse järgmised lisad:"

XVI LISA

TOOTEKVALITEEDI TAGAMINE (MOODUL E)

1. Käesolevas moodulis kirjeldatakse menetlust, mille puhul tootja, kes täidab punktis 2 sätestatud nõudeid, tagab ja kinnitab, et asjaomased tooted vastavad EÜ tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübinäidisele ja on kooskõlas nende suhtes kohaldatava direktiivi nõuetega. Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kinnitab igale tootele CE-märgise ja koostab kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. CE-vastavusmärgisele tuleb lisada punktis 4 piiritletud järelevalve eest vastutava teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.

2. Tootja peab rakendama punkti 3 kohast kinnitatud kvaliteedisüsteemi toodete lõpliku ülevaatamise ja katsetamise suhtes ja tema suhtes kohaldatakse punktis 4 piiritletud järelevalvet.

3. Kvaliteedisüsteem

3.1. Tootja peab oma kvaliteedisüsteemi hindamiseks asjakohaste toodete osas esitama taotluse enda valitud teavitatud asutusele.

Taotlus peab sisaldama:

- kogu asjakohast teavet kavandatava tooteliigi kohta,

- kvaliteedisüsteemi dokumendid,

- vajaduse korral kinnitatud tüübi tehniline dokumentatsioon ja EÜ tüübihindamistõendi ärakiri.

3.2. Kvaliteedisüsteemi kohaselt kontrollitakse iga toodet ja tehakse artiklis 5 nimetatud asjakohas(t)ele standardi(te)le vastavad või nendega samaväärsed katsed, et kontrollida selle vastavust direktiivi asjakohastele nõuetele. Kõik tootja vastuvõetud elemendid, nõuded ja sätted tuleb süstemaatiliselt dokumenteerida kirjalike põhimõtete, menetluste ja juhenditena. Kvaliteedisüsteemi käsitlevad dokumendid peavad võimaldama kvaliteedikavasid, -plaane, -käsiraamatuid ja -aruandeid mõista ühtemoodi.

Eelkõige peavad nad sisaldama piisava kirjelduse järgmise kohta:

- kvaliteedieesmärgid ning organisatsiooniline struktuur, juhtkonna vastutus ja volitused seoses tootekvaliteediga,

- pärast tootmist tehtavad uuringud ja katsed,

- kvaliteedisüsteemi tõhususe järele valvamise vahendid,

- kvaliteediandmestikud, näiteks inspekteerimisaruanded ja katsetulemused, kalibreerimisandmed, andmed töötajate erialase pädevuse kohta jms.

3.3. Volitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi, et teha kindlaks, kas see vastab jaotises 3.2 nimetatud nõuetele.

Teavitatud asutus eeldab, et kvaliteedisüsteemid, millega kohaldatakse asjakohaseid ühtlustatud standardeid, vastavad nendele nõuetele.

Kontrollivas rühmas peab olema vähemalt üks liige, kellel on asjaomase tootetehnoloogia hindamise kogemusi. Hindamise käigus tuleb teha kontrollkäik tootja ettevõttesse.

Otsusest tuleb teatada tootjale. Teade peab sisaldama kontrolli põhjal tehtud järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust.

3.4. Tootja kohustub täitma heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma süsteemi asjakohase ja tõhusana.

Tootja või tema volitatud esindaja peab teatama kvaliteedisüsteemi heakskiitnud volitatud asutusele igasugusest kvaliteedisüsteemi kavatsetavast ajakohastamisest.

Teavitatud asutus peab hindama kavandatavaid muudatusi ja otsustama, kas ka muudetud kvaliteedisüsteem rahuldab punktis 3.2 esitatud nõudeid või on vaja hindamist korrata.

Teavitatud asutus peab oma otsusest teatama tootjale. Teade peab sisaldama kontrolli põhjal tehtud järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust.

4. Teavitatud asutuse vastutusel olev järelevalve

4.1. Järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

4.2. Tootja peab teavitatud asutusel lubama ülevaatamiseks pääseda ülevaatus- ja katsetuskohtadesse ning laoruumidesse ja edastama talle kogu vajaliku teabe, eelkõige:

- kvaliteedisüsteemi dokumendid,

- tehnilised dokumendid,

- kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katse- ja taatlustulemused ja aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne.

4.3. Määratud asutus peab regulaarselt tegema kontrolle kindlustamaks, et tootja säilitab ja kohaldab kvaliteedisüsteemi, ja esitama tootjale selle kohta aruande.

4.4. Lisaks sellele võib teavitatud asutus tootjale ette teatamata teha kontrollkäike. Selliste kontrollkäikude ajal võib teavitatud asutus teha või lasta teha katseid, et vajaduse korral kontrollida kvaliteedisüsteemi nõuetekohast toimimist; ta peab esitama tootjale kontrollkäigu aruande ja katse tegemise korral ka katseprotokolli.

5. Tootja peab vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmimist säilitama riigi ametiasutuste jaoks järgmisi dokumente:

- jaotise 3.1 teise lõigu kolmandas taandes märgitud dokumendid,

- jaotise 3.4 teises lõigus osutatud ajakohastamist käsitlevad andmed,

- teavitatud asutuse otsused ja aruanded, mis on nimetatud punkti 3.4 viimases lõigus ning punktides 4.3 ja 4.4.

6. Kõik määratud asutused peavad edastama teistele määratud asutustele asjaomase teabe väljastatud ja tühistatud kvaliteedisüsteemide kohta.

XVII LISA

TOODETE VASTAVUSHINDAMINE HEITGAASIDE JA MÜRA OSAS

1. Mootoritüüpkonna vastavustõendamiseks võetakse seeriast mootoritest koosnev näidis. Tootja määrab kokkuleppel teavitatud asutusega kindlaks näidise suuruse (n).

2. Heitgaasi ja müra iga reguleeritava komponendi kohta arvutatakse näidisest saadud aritmeetiline keskmine X. Seeria toodang tunnistatakse nõuetele vastavaks (positiivne otsus), kui on täidetud järgmised tingimused:

X + K. S ≤ L

S on standardhälve, kui:

S

= ∑

/

X = tulemuste aritmeetiline keskmine

x = näidise üksiktulemus

L = asjassepuutuv piirtase

n = mootorite arv näidises

k = arvust n sõltuv statistiline tegur (vt tabelit)

n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

k | 0,973 | 0,613 | 0,489 | 0,421 | 0,376 | 0,342 | 0,317 | 0,296 | 0,279 |

n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

k | 0,265 | 0,253 | 0,242 | 0,233 | 0,224 | 0,216 | 0,210 | 0,203 | 0,198 |

Kui n ≥ 20, siis k = 0,860 / √n.

k = 0,860 /

"

Artikkel 2

Komisjon esitab 31. detsembriks 2006 aruande mootorite keskkonnaomaduste edasise parandamise võimaluste kohta ning kaalub muu hulgas paaditüüpide läbivaatamise vajadust. Kui seda aruannet silmas pidades vajalikuks peetakse, esitab komisjon 31. detsembriks 2007 asjakohased ettepanekud Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Saadud kogemuste põhjal võtab komisjon arvesse:

a) vajadust õhusaaste ja müra edasiseks vähendamiseks, et vastata keskkonnakaitse nõuetele;

b) kasutatava vastavussüsteemi võimalikke hüvesid;

c) heitmete kontrolli hinnatõhususe meetodite käideldavust;

d) vajadust vähendada kütuse aurumist ja reostust;

e) võimalust kokku leppida saaste ja müra rahvusvaheliste standardite osas;

f) vastavushindamismenetluse süsteemi võimalikku lihtsustamist.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi nõuete järgimiseks vajalikud õigusnormid 30. juuniks 2004. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid meetmeid alates 1. jaanuarist 2005.

2. Liikmesriigid lubavad turule tuua ja/või kasutusele võtta tooteid, mis käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval vastavad nende territooriumil kehtivatele eeskirjadele, järgmiselt:

a) artikli 1 lõike 1 punkti a alla kuuluvaid tooteid kuni 31. detsembrini 2005;

b) diiselmootoreid ja neljataktilisi sädesüütemootoreid kuni 31. detsembrini 2005; ja

c) kahetaktilisi sädesüütemootoreid kuni 31. detsembrini 2006.

3. Kui liikmesriigid lõikes 1 nimetatud meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näeb ette liikmesriik.

4. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusaktide teksti.

Artikkel 4

Liikmesriigid määravad kindlaks sanktsioonid, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise korral. Need karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 16. juuni 2003

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Papandreou

[1] EÜT C 62 E, 27.2.2001, lk 139 jaEÜT C 51 E, 26.2.2002, lk 339.

[2] EÜT C 155, 29.5.2001, lk 1.

[3] Euroopa Parlamendi 5. juuli 2001. aasta arvamus (EÜT C 65 E, 14.3.2002, lk 310), nõukogu 22. aprilli 2002. aasta ühine seisukoht (EÜT C 170 E, 16.7.2002, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 26. septembri 2002. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi 14. mai 2002. aasta otsus ja nõukogu 19. mai 2003. aasta otsus.

[4] EÜT L 164, 30.6.1994, lk 15.

[5] EÜT C 331, 16.12.1992, lk 5.

[6] EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Direktiivi on muudetud direktiiviga 98/48/EÜ (EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18).

[7] EÜT C 136, 4.6.1985, lk 1.

[8] EÜT L 220, 30.8.1993, lk 23.

[9] EÜT L 59, 27.2.1998, lk 1. Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga 2001/63/EÜ (EÜT L 227, 23.8.2001, lk 41).

[10] EÜT L 36, 9.2.1988, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/27/EÜ (EÜT L 107, 18.4.2001, lk 10).

[11] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

Top