Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0033

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/33/EÜ, 26. mai 2003, tubakatoodete reklaami ja sponsorlusega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta liikmesriikidesEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 152, 20.6.2003, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 460 - 463
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 460 - 463
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 460 - 463
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 460 - 463
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 460 - 463
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 460 - 463
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 460 - 463
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 460 - 463
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 460 - 463
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 4 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 4 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 79 - 82

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 20/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/33/oj

32003L0033Euroopa Liidu Teataja L 152 , 20/06/2003 Lk 0016 - 0019


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/33/EÜ,

26. mai 2003,

tubakatoodete reklaami ja sponsorlusega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta liikmesriikides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõiget 2 ning artikleid 55 ja 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

olles nõu pidanud regioonide komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Liikmesriikide õigus- ja haldusnormid tubakatoodete reklaami ja sponsorluse kohta on erinevad. Selline reklaam ja sponsorlus ületab teatavatel juhtudel liikmesriikide piire või on seotud rahvusvahelisel tasandil korraldatavate üritustega, mis on tegevused, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingu artiklit 49. Siseriiklike õigusaktide erinevused võivad põhjustada lisatõkkeid selliste kaupade või teenuste liikmesriikide vahel liikumises, mis on sellise reklaami ja sponsorluse aluseks. Ajakirjanduslikus reklaamis on teatavad tõkked juba tekkinud. Sponsorluse puhul võivad konkurentsitingimuste moonutused suureneda ning seda on juba märgatud teatavate suurte spordi- ja kultuuriürituste korraldamisel.

(2) Need tõkked tuleks kõrvaldada ja selleks tuleks tubakatoodete reklaami ja sponsorlust käsitlevaid eeskirju erijuhtudel ühtlustada. Eelkõige on vaja määratleda, millises ulatuses võib tubakatoodete reklaami teatavates trükiseliikides lubada.

(3) Asutamislepingu artikli 95 lõikes 3 nõutakse, et komisjon võtaks tervisega seotud siseturu kehtestamiseks ja toimimiseks esitatavates ettepanekutes aluseks kaitse kõrge taseme. Oma vastavate volituste piires püüavad ka Euroopa Parlament ja nõukogu saavutada sama eesmärki. Ühtlustatavate liikmesriikide õigusaktide eesmärk on kaitsta rahva tervist tubakatoodete (tubakas on sõltuvust tekitav toode ja põhjustab ühenduses igal aastal poole miljoni inimese surma) reklaami reguleerimise kaudu, vältides seeläbi olukorda, kus noored alustavad reklaami tõttu suitsetamist varases eas ja satuvad sellest sõltuvusse.

(4) Selliste trükiste nagu perioodiliste väljaannete, ajalehtede ja ajakirjade ringlemine siseturul on seotud märgatava ohuga, et nende vaba liikumist takistavad liikmesriikide õigus- ja haldusnormid, mis keelavad ja reguleerivad tubakatoodete reklaami kasutamist sellistes massiteabevahendites. Selleks, et tagada selliste massiteabevahendite vaba ringlemine siseturul, peab tubakareklaam piirduma nende ajakirjade ja perioodiliste väljaannetega, mis ei ole suunatud kogu riigi elanikkonnale, vaid on näiteks eranditult tubakakaubanduse spetsialistidele mõeldud väljaanded, ja kolmandates riikides trükitud ja avaldatud väljaannetega, mis ei ole ette nähtud peamiselt ühenduse turu jaoks.

(5) Liikmesriikide õigus- ja haldusnormid, mis käsitlevad selliseid tubakatoodete sponsorluse teatavaid liike, millel on riigipiire ületav mõju, põhjustavad siseturul selles valdkonnas märgatavat konkurentsitingimuste moonutamise ohtu. Nende moonutuste kõrvaldamiseks on vaja keelata niisugune sponsorlus ainult nende riigipiire ületava mõjuga tegevuste või ürituste puhul, mis võivad olla vahendiks otsese reklaami piirangutest kõrvalehiilimisel, ilma et reguleeritaks sponsorlust ainult siseriiklikul tasandil.

(6) Infoühiskonna teenused on tubakatoodete reklaamimise vahend, mida kasutatakse üha rohkem vastavalt sellele, kuidas kasvab niisugustele teenustele tarbimine ja nendele juurdepääs. Need teenused nagu ka raadioringhääling, mida on samuti võimalik edastada infoühiskonna teenuste kaudu, on eriti ligitõmbavad ja kättesaadavad noortele tarbijatele. Nende massiteabevahendite kaudu edastatav tubakareklaam on oma loomult riigipiire ületav ja seda tuleks reguleerida ühenduse tasandil.

(7) Kõrge sõltuvusttekitava potentsiaali tõttu on tubakatoodete tasuta jagamine mitmes liikmesriigis piiratud. Tasuta jagamist on esinenud seoses ürituste sponsorlusega, millel on riigipiire ületav mõju, ja seetõttu tuleks see keelata.

(8) Rahvusvaheliselt kohaldatavad tubakatoodete reklaami- ja sellega seotud sponsorluse standardid on läbirääkimiste teema Maailma Tervishoiuorganisatsioonis tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni koostamisel. Nende läbirääkimiste eesmärk on luua siduvad rahvusvahelised eeskirjad, mis täiendaksid käesolevas direktiivis sisalduvaid eeskirju.

(9) Komisjon peaks koostama aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta. Vastavates ühenduse programmides tuleb sätestada selle mõju hindamine, mis tuleneb käesolevast direktiivist rahva tervisele.

(10) Liikmesriigid peaksid võtma piisavaid ja tõhusaid meetmeid, et tagada käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud meetmete rakendamise kontroll vastavalt nende siseriiklikele õigusaktidele, nagu on sätestatud komisjoni teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb karistuste osa ühenduse siseturgu reguleerivate õigusaktide rakendamisel, ning nõukogu 29. juuni 1995. aasta resolutsioonis ühenduse õiguse tõhusa ja ühtse kohaldamise ning siseturul ühenduse õiguse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta. [4] Niisugused vahendid peaksid sisaldama sätteid isikute ja organisatsioonide sekkumise kohta, kellel on õigustatud huvi niisuguste tegevuste tõkestamiseks, mis ei vasta käesolevale direktiivile.

(11) Käesolevas direktiivis sätestatud karistused ei piira ühtki muud siseriiklikes õigusaktides ettenähtud karistust või heastamisvahendit.

(12) Käesolevas direktiivis reguleeritakse tubakatoodete reklaami muudes massiteabevahendites kui televisioon, st reklaami ajakirjanduses ja teistes trükistes, raadioringhäälingus and infoühiskonna teenustes. Samuti reguleeritakse sellega tubakafirmade poolt selliste raadioprogrammidele ning ürituste ja tegevuste sponsimist, mis hõlmavad mitut liikmesriiki või leiavad aset mitmes liikmesriigis või millel on muul viisi riigipiire ületav mõju, sealhulgas tasuta või alandatud hindadega tubakatoodete jaotamine. Muud reklaamivormid, näiteks kaudne reklaam riigipiire ületava mõjuta ürituste või tegevuste sponsorlus, jäävad väljapoole käesoleva direktiivi reguleerimisala. Asutamislepingu kohaselt jätavad liikmesriigid endale õiguse reguleerida neid küsimusi, kui nad peavad vajalikuks tagada oma kodanike tervise kaitse.

(13) Inimtervishoius kasutatavate ravimitega seotud reklaami reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiviga 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavate ravimite ühenduse eeskirjade kohta. [5] Tubakasõltuvusest vabanemiseks mõeldud toodetega seotud reklaam ei kuulu käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

(14) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) [6] kohaldamist, millega keelatakse kõik sigarettide ja muude tubakatoodete televisioonireklaami vormid. Direktiiviga 89/552/EMÜ nähakse ette, et televisiooniprogramme ei või sponsida sellised ettevõtted, kelle peategevus on sigarettide või muude tubakatoodete valmistamine ja müük, või niisuguste teenuste osutamine, mille reklaam on nimetatud direktiiviga keelatud. Tubakatoodete kaugostmine on direktiiviga 89/552/EMÜ samuti keelatud.

(15) Reklaami riikidevahelist iseloomu on tunnustatud nõukogu 10. septembri 1984. aasta direktiiviga 84/450/EMÜ, mis käsitleb eksitava reklaamiga seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamist liikmesriikides. [7] Euroopa Parlamendi ja ühenduse 5. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) [8] sisaldab sätteid eksitavate kirjelduste kasutamise kohta tubakatoodete etikettidel, mille riigipiire ületavat mõju on samuti täheldatud.

(16) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998 direktiiv 98/43/EÜ (liikmesriikide tubakatoodete reklaami ja sponsorlusega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta liikmesriikides) [9] tühistati Euroopa Kohtu kohtuasjaga C-376/98 Saksa Liitvabariik v. Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu. [10] Viiteid direktiivile 98/43/EÜ tuleks seega tõlgendada viidetena käesolevale direktiivile.

(17) Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt on siseturu nõuetekohase toimimise põhieesmärgi saavutamiseks vajalik ja asjakohane kehtestada tubakatoodete reklaami ja sellega seotud sponsorlust käsitlevad eeskirjad. Käesolev direktiiv ei lähe kaugemale, kui on vaja asutamislepingu artikli 5 kolmanda lõigu kohaste eesmärkide saavutamiseks.

(18) Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva direktiiviga tagada, et austataks põhiõiguste hulka kuuluvat sõnavabadust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide tubakatoodete reklaami ja nende leviku soodustamisega seotud õigus- ja haldusnormid:

a) ajakirjanduses ja muudes trükistes;

b) raadioringhäälingus;

c) infoühiskonna teenustes ning

d) tubakaga seotud sponsorluse kaudu, sealhulgas tubakatoodete tasuta jagamine.

2. Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada vastavate massiteabevahendite ja nendega seotud teenuste vaba liikumine ning kõrvaldada siseturu toimimise takistused.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) tubakatooted – kõik suitsetamiseks, nuusutamiseks, imemiseks ja mälumiseks ettenähtud tooted, kui need on vähemalt osaliselt valmistatud tubakast;

b) reklaam – iga liiki kaubanduslikud teated, mille eesmärk on kas otseselt või kaudselt soodustada tubakatoote tarbimist;

c) sponsorlus – iga liiki avalik või eratoetus üritusele, tegevusele või isikule, mille eesmärk on kas otseselt või kaudselt soodustada tubakatoote tarbimist;

d) infoühiskonna teenused – teenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord) [11] artikli 1 lõike 2 tähenduses.

Artikkel 3

Reklaam trükistes ja infoühiskonna teenustes

1. Reklaam ajakirjanduses ja muudes trükistes peab piirduma väljaannetega, mis on suunatud eranditult tubakakaubanduse spetsialistidele, ning kolmandates riikides trükitud ja avaldatud väljaannetega, kui need väljaanded ei ole ette nähtud peamiselt ühenduse turu jaoks.

Kogu muu reklaam ajakirjanduses ja muudes trükistes on keelatud.

2. Reklaam, mis ei ole lubatud ajakirjanduses ja muudes trükistes, ei ole lubatud ka infoühiskonna teenustes.

Artikkel 4

Raadioreklaam ja sponsorlus

1. Kõik tubakatoodete raadioreklaami vormid on keelatud.

2. Raadioprogramme ei või sponsida ettevõtjad, kelle põhitegevus on sigarettide ja muude tubakatoodete valmistamine või müümine.

Artikkel 5

Ürituste sponsorlus

1. Selliste ürituste ja tegevuste sponsorlus, mis hõlmab mitut liikmesriiki või toimub mitmes liikmesriigis või millel on muul viisil riigipiire ületav mõju, on keelatud.

2. Tubakatoodete tasuta jaotamine lõikes 1 nimetatud ürituste sponsorluse korras, mille eesmärk on kas otseselt või kaudselt soodustada selliste toodete tarbimist, on keelatud.

Artikkel 6

Aruandlus

Komisjon esitab hiljemalt 20. juuniks 2008 Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta. Nimetatud aruandele lisatakse kõik käesoleva direktiivi parandusettepanekud, mida komisjon peab vajalikuks.

Artikkel 7

Karistused ja jõustamine

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigus- ja haldusnormide rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende rakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist eeskirjadest komisjonile hiljemalt artiklis 10 kindlaksmääratud kuupäevaks ja annavad viivitamata teada neid edaspidi mõjutavatest muudatustest.

Nimetatud eeskirjad sisaldavad sätteid, millega tagatakse, et isikud ja organisatsioonid, kes siseriiklike õigusaktide kohaselt suudavad tõestada, et neil on õigustatud huvi reklaami, sponsorluse või käesolevale direktiivile mittevastava muu tegevuse tõkestamiseks, saaksid võtta õiguslikke meetmeid sellise reklaami või sponsorluse vastu või juhtida sellisele reklaamile või sponsorlusele niisuguse haldusasutuse tähelepanu, mis on pädev kas esitama kaebusi või kehtestama asjakohaseid õiguslikke meetmeid.

Artikkel 8

Kaupade ja teenuste vaba liikumine

Liikmesriigid ei keela ega piira sellele direktiivile vastavate toodete või teenuste vaba liikumist.

Artikkel 9

Viited direktiivile 98/43/EÜ

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile 98/43/EÜ tõlgendatakse viidetena käesolevale direktiivile.

Artikkel 10

Rakendamine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. juuliks 2005. Nad teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Nende normide vastuvõtmisel lisavad liikmesriigid neisse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käeolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 11

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 12

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. mai 2003.

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Drys

[1] EÜT C 270 E, 25.9.2001, lk 97.

[2] EÜT C 36, 8.2.2002, lk 104.

[3] Euroopa Parlamendi 20. novembri 2002. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 27. märtsi 2003. aasta otsus.

[4] EÜT C 188, 22.7.1995, lk 1.

[5] EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.

[6] EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60).

[7] EÜT L 250, 19.9.1984, lk 17. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/55/EÜ (EÜT L 290, 23.10.1997, lk 18).

[8] EÜT L 194, 18.7.2001, lk 26.

[9] EÜT L 213, 30.7.1998, lk 9.

[10] ECR [2000] I-8419.

[11] EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Direktiivi on muudetud direktiiviga 98/48/EÜ (EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18).

--------------------------------------------------

Top