Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003E0468

Nõukogu ühine seisukoht 2003/468/ÜVJP, 23. juuni 2003, relvavahenduse kontrolli kohta

OJ L 156, 25.6.2003, p. 79–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/468/oj

32003E0468Euroopa Liidu Teataja L 156 , 25/06/2003 Lk 0079 - 0080


Nõukogu ühine seisukoht 2003/468/ÜVJP,

23. juuni 2003,

relvavahenduse kontrolli kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi rakendamisel leppisid liikmesriigid kokku käsitleda relvavahenduse kontrolli küsimust.

(2) Liikmesriigid on arutelusid illegaalse relvakaubanduse ja vahendustegevuse üle jätkanud ja süvendanud ning leppinud kokku reas sätetes, mis käsitlevad kontrolli kõnealuse tegevuse üle siseriiklike õigusaktide alusel, nagu on sätestatud allpool.

(3) Enamikus liikmesriikides on asjakohased siseriiklikud õigusaktid juba vastu võetud või vastuvõtmisel.

(4) Liikmesriigid leppisid Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi rakendussätte 8 kohases neljandas aastaaruandes kokku jätkata relvavahendusega seotud probleemide arutamist juba heakskiidetud suuniste põhjal, et võtta selles küsimuses vastu ühine seisukoht.

(5) Wassenaari kokkuleppe osalisriigid leppisid vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt kokku kaaluda relvavahendust reguleerivate siseriiklike meetmete vastuvõtmist.

(6) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni väike- ja kergrelvade tegevusprogrammi (SALW) kohaselt on riigid kohustatud välja töötama väike- ja kergrelvade vahendustegevust reguleerivad nõuetekohased siseriiklikud õigusaktid ja halduskorra ning astuma täiendavaid samme rahvusvahelise koostöö tugevdamiseks väike- ja kergrelvade ebaseadusliku vahendamise vastu võitlemisel, selle tõkestamisel ja likvideerimisel.

(7) Tulirelvade, nende osade ja komponentide ning lõhkeaine ebaseadusliku tootmise ja nendega kauplemise vastase Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni protokolli kohaselt, millega täiendatakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu, peavad osalisriigid looma süsteemi relvavahendusega tegelevate isikute tegevuse reguleerimiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

1. Käesoleva ühise seisukoha eesmärk on kontrollida relvavahendust, et vältida ÜRO, ELi ja OSCE relvaekspordiembargodest ja Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendis ettenähtud kriteeriumidest kõrvalehoidmist.

2. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tagavad liikmesriigid, et nende olemasolevad või tulevased relvavahendust käsitlevad õigusaktid on kooskõlas allpool esitatud sätetega.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et kontrollida relvavahendust oma territooriumil. Liikmesriikidel soovitatakse tungivalt kaaluda relvavahenduse kontrollimist väljaspool oma territooriumi, kui vahendaja on kodanik, kelle elukoht või registreeritud asukoht on selle liikmesriigi territooriumil.

2. Liikmesriigid kehtestavad kindla õigusraamistiku ka seaduslikuks relvavahenduseks.

3. Lõike 1 kohaldamisel tegelevad vahendusega isikud ja üksused, kes:

- peavad läbirääkimisi seoses tehingutega või korraldavad tehinguid, mis võivad sisaldada Euroopa Liidu sõjavarustuse üldnimekirja kantud toodete üleviimist ühest kolmandast riigist teise kolmandasse riiki;

või

- ostavad või müüvad selliseid tooteid või korraldavad enda omandilises kuuluvuses olevate selliste toodete üleviimist ühest kolmandast riigist teise kolmandasse riiki.

See lõige ei takista liikmesriigil määratleda vahendustegevust oma siseriiklikes õigusaktides nii, et oleks hõlmatud juhud, mil kõnealused tooted eksporditakse riigi enda või teise liikmesriigi territooriumilt.

Artikkel 3

1. Vahendustegevuseks on vaja litsentsi või kirjalikku luba selle liikmesriigi kompetentsetelt asutustelt, mille territooriumil vahendus toimub, ning selle liikmesriigi kompetentsetelt asutustelt, mille territooriumil on vahendaja elukoht või registreeritud asukoht, kui see on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga. Liikmesriigid hindavad konkreetsete vahendustehingute litsentsi või kirjaliku loa taotlusi Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi sätete kohaselt.

2. Liikmesriigid peaksid vähemalt kümme aastat säilitama kõikide nende isikute ja üksuste dokumente, kes on litsentsi saanud lõike 1 tingimuste kohaselt.

Artikkel 4

1. Liikmesriigid võivad ka nõuda, et vahendajad omandaksid kirjaliku loa vahendajatena tegutsemiseks, ning seada sisse relvavahendusega tegelevate isikute registri. Registrisse kandmine või vahendaja tegevusluba ei asenda ühelgi juhul iga tehingu jaoks litsentsi või kirjaliku loa taotlemise nõuet.

2. Hinnates vahendustegevust võimaldavate kirjalike lubade või registrisse kandmise taotlusi, võivad liikmesriigid muu hulgas arvesse võtta kõiki andmeid taotleja varasema ebaseadusliku tegevuse kohta.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid seavad sisse vahendustegevusega seotud teabevahetussüsteemi omavahel ja kolmandate riikidega, kui see on vajalik. Sellise teabevahetuse jaoks seatakse sisse erikord. Selle korra kohaldamisel võetakse eelkõige arvesse juhtusid, mil sama(de) vahendustehingu(te) kontrollimine hõlmab mitut liikmesriiki.

2. Teavet vahetatakse muu hulgas järgmistes valdkondades:

- õigusaktid,

- registrisse kantud vahendajad (vajaduse korral),

- andmed vahendajate kohta,

- tagasilükatud registreerimistaotlused (vajaduse korral) ja litsentsitaotlused.

Artikkel 6

Liikmesriigid kehtestavad asjakohased karistused, kaasa arvatud kriminaalkaristused tagamaks, et kontroll relvavahenduse üle on tõhusalt rakendatud.

Artikkel 7

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 8

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. juuni 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Papandreou

--------------------------------------------------

Top