Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D1152

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1152/2003/EÜ, 16. juuni 2003, aktsiisiga maksustatava kauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta

OJ L 162, 1.7.2003, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 81 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 71 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1152/oj

32003D1152Euroopa Liidu Teataja L 162 , 01/07/2003 Lk 0005 - 0008


euroopa parlamendi ja nõukogu otsus nr 1152/2003/EÜ,

16. juuni 2003,

aktsiisiga maksustatava kauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

vastavalt asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetlusele [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivis 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning jälgimise kohta [4] sätestatakse, et aktsiisi peatamise korra alusel liikmesriikide territooriumide vahel liikuv kaup peab olema varustatud kaubasaatja täidetud dokumendiga.

(2) Komisjoni 11. septembri 1992. aasta määruses (EMÜ) 2719/92 aktsiisi peatamise korra alusel liikuva aktsiisiga maksustatava kauba haldus-saatedokumendi kohta [5] nähakse ette direktiivis 92/12/EMÜ sätestatud saatedokumendi vorm ja sisu.

(3) Aktsiisiga maksustatava kauba liikumise jälgimiseks on vaja arvutipõhist süsteemi, et liikmesriigid saaksid reaalajas teavet kauba liikumise kohta ja teha nõutavaid kontrollimisi, sealhulgas kauba liikumise ajal tehtav kontroll direktiivi 92/12/EMÜ artikli 15 tähenduses.

(4) Arvutipõhise süsteemi loomine peaks võimaldama ka aktsiisi peatamise korra alusel liikuva kauba ühendusesisese liikumise lihtsustamist.

(5) Aktsiisiga maksustatava kauba ühendusesisese liikumise ja jälgimise arvutipõhine süsteem (EMCS) peaks olema kokkusobiv ja, kui see on tehniliselt võimalik, ühendatav uue arvutipõhise transiidisüsteemiga (NCTS), et lihtsustada haldus- ja äritoiminguid.

(6) Käesoleva otsuse rakendamisel peaks komisjon kooskõlastama liikmesriikide tegevust, et tagada siseturu tõrgeteta toimimine.

(7) Nimetatud arvutipõhise süsteemi ulatuse ja keerukuse tõttu vajavad nii ühendus kui ka liikmesriigid sellega seoses märkimisväärseid inimressursse ja rahalisi vahendeid. Seega tuleks ette näha sätted, mille kohaselt komisjon ja liikmesriigid eraldavad süsteemi arendamiseks ja kasutuselevõtmiseks vajalikud vahendid.

(8) Riiklikul vastutusel olevaid komponente arendades peaksid liikmesriigid kohaldama elektrooniliste haldussüsteemide jaoks ette nähtud põhimõtteid ning kohtlema ettevõtjaid samal viisil nagu muudes valdkondades, kus arvutipõhine süsteem on kasutusele võetud. Eelkõige peaksid liikmesriigid võimaldama selles sektoris tegutsevatel ettevõtjatel, eriti väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, kasutada neid riiklikul vastutusel olevaid komponente võimalikult soodsa hinnaga ning edendama kõiki abinõusid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime säilitamiseks.

(9) Tuleks eristada ka arvutipõhise süsteemi ühenduse ja ühendusevälised komponendid ning määratleda ühenduse ja liikmesriikide vastavad kohustused seoses süsteemi arendamise ja kasutuselevõtmisega. Selles kontekstis on komisjonil, keda abistab vastav komitee, oluline roll süsteemi kooskõlastamisel, organiseerimisel ja juhtimisel.

(10) Tuleks ette näha kord aktsiisiga maksustatava kauba jälgimise arvutipõhise süsteemi rakendamise hindamiseks.

(11) Süsteemi rahastamine peaks olema jagatud ühenduse ja liikmesriikide vahel, kusjuures ühenduse osa rahastatakse Euroopa Liidu üldeelarvest.

(12) Arvutipõhise süsteemi loomise eesmärk on edendada aktsiisiga maksustatava kauba liikumise siseturu-aspekti. Aktsiisiga maksustatava kauba liikumisega seotud maksualaseid aspekte tuleks käsitleda direktiivi 91/12/EMÜ muutes. Käesolev otsus ei kahjusta direktiivi 92/12/EMÜ mis tahes tulevaste muudatuste õiguslikke aluseid.

(13) Enne arvutipõhise süsteemi (EMCS) käivitamist uurib komisjon tekkinud probleeme silmas pidades koostöös liikmesriikidega ja arvesse võttes asjaomaste kaubandussektorite seisukohti, võimalusi olemasolevat paberipõhist süsteemi parendada.

(14) Käesoleva otsusega kehtestatakse süsteemi arendamiseks ja kasutuselevõtmiseks vajalikuks ajaks finantsraamistik, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele iga-aastase eelarvemenetluse ajal peamine juhis Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamise kohta) [6] punkti 33 tähenduses.

(15) Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, [7]

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1. Käesolevaga luuakse direktiivi 92/12/EMÜ artikli 3 lõikes 1 osutatud aktsiisiga maksustatava kauba liikumise ja jälgimise arvutipõhine süsteem, edaspidi "arvutipõhine süsteem".

2. Arvutipõhise süsteemi eesmärk on:

a) võimaldada määruse (EMÜ) nr 2719/92 sätestatud saatedokumendi elektroonilist edastamist ning kontrolli parandamist;

b) parandada siseturu toimimist, lihtsustades aktsiisi peatamise korra alusel liikuva kauba ühendusesisest liikumist ja andes liikmesriikidele võimaluse jälgida kaubavooge reaalajas ning teha vajaduse korral nõutavat kontrolli.

Artikkel 2

Liikmesriigid ja komisjon võtavad arvutipõhise süsteemi kasutusele kuue aasta jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest.

Arvutipõhise süsteemi kohaldamise alustamisega seotud tegevused algavad hiljemalt 12 kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest.

Artikkel 3

1. Arvutipõhine süsteem koosneb ühenduse ja ühendusevälistest komponentidest.

2. Komisjon tagab, et töös arvutipõhise süsteemi ühenduse komponentidega püütakse kõigiti kasutada uut arvutipõhist transiidisüsteemi (NCTS) ning tagada arvutipõhise süsteemi kokkusobivus ja, kui see on tehniliselt võimalik, ühendamine NCTSga, eesmärgiga luua integreeritud arvutisüsteem, et jälgida nii aktsiisiga maksustatava kauba ühendusesisest liikumist kui ka aktsiisi ja muude maksudega maksustatava kauba liikumist nende veol kolmandatest riikidest või kolmandatesse riikidesse.

3. Süsteemi ühenduse komponendid on üldised spetsifikatsioonid, tehnilised tooted, ühise teabevõrgu/ühise süsteemiliidese teenused ning kõikide liikmesriikide poolt kasutatavad kooskõlastusteenused, välja arvatud nende teenuste variandid või erijooned, mis on välja töötatud vastavalt riiklikele vajadustele.

4. Süsteemi ühendusevälised komponendid on riiklikud spetsifikatsioonid, süsteemi kuuluvad riiklikud andmebaasid, võrguühendus ühenduse ja ühenduseväliste komponentide vahel ning mis tahes tarkvara või seadmed, mida liikmesriik peab vajalikuks, et tagada süsteemi täielik kasutamine oma halduskorralduses.

Artikkel 4

1. Komisjon kooskõlastab artikli 7 lõikes 2 sätestatud korras arvutipõhise süsteemi ühenduse ja ühenduseväliste komponentide loomist ja toimimist, eelkõige seoses järgmisega:

a) süsteemi sidususe ja üldise koostalitusvõime tagamiseks vajalik infrastruktuur ja vahendid;

b) võimalikult kõrgetasemelise turvapoliitika arendamine, et vältida volitamata juurdepääsu andmetele ning tagada süsteemi terviklikkus;

c) andmete kasutamise vahendid pettusevastases võitluses.

2. Lõike 1 eesmärkide saavutamiseks sõlmib komisjon vajalikud lepingud, et luua arvutipõhise süsteemi ühenduse komponendid, ning koostab artikli 7 lõikes 1 osutatud komitee raames liikmesriikidega koostööd tehes üldplaani ja halduskavad, mis on vajalikud süsteemi loomiseks ja toimimiseks.

Üldplaanis ja halduskavades määratletakse esmased ja pidevad ülesanded, mida komisjon ja liikmesriigid täidavad. Halduskavades määratletakse tähtajad kõigi üldplaanis määratletud projektide elluviimisel nõutavate ülesannete täitmiseks.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid tagavad, et nad täidavad artikli 4 lõikes 2 osutatud halduskavades määratletud tähtaegadeks neile antud esmased ja pidevad ülesanded.

Nad teatavad komisjonile iga ülesande tulemustest ja täitmise ajast. Komisjon teatab sellest omakorda artikli 7 lõikes 1 nimetatud komiteele.

2. Ükski liikmesriik ei tee seoses arvutipõhise süsteemi loomise ja toimimisega midagi, mis võiks mõjutada süsteemi sidusust, üldist koostalitusvõimet või selle üldist tööd.

Kõik meetmed, mida liikmesriik soovib võtta ja mis võivad mõjutada arvutipõhise süsteemi sidusust, üldist koostalitusvõimet või selle üldist tööd, nõuavad komisjoni artikli 7 lõikes 2 sätestatud korras antud eelnevat luba.

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile korrapäraselt kõigist meetmetest, mida nad võtavad, et võimaldada oma asjaomastel ametitel süsteemi täielikult kasutada. Komisjon teatab sellest omakorda artikli 7 lõikes 1 nimetatud komiteele.

Artikkel 6

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed, mis on seotud arvutipõhise süsteemi loomise ja toimimisega ning artikli 4 lõikes 1 ja artikli 5 lõike 2 teises lõigus osutatud küsimustega, võetakse vastu artikli 7 lõikes 2 sätestatud korras. Need rakendusmeetmed ei mõjuta ühenduse sätteid, mis on seotud kaudsete maksude kehtestamisega või kontrollimisega või kaudse maksustamisega seotud koostöö ja vastastikuse haldusabiga.

Artikkel 7

1. Komisjoni abistab direktiivi 92/12/EMÜ artikli 24 alusel loodud aktsiisikomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse kõnealuse otsuse artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 8

1. Komisjon teeb kõik vajaliku, et kontrollida, kas Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatud meetmed viiakse ellu nõuetekohaselt ja kooskõlas käesoleva otsusega.

Komisjon jälgib korrapäraselt koostöös artikli 7 lõikes 1 osutatud komiteesse kuuluvate liikmesriikidega arvutipõhise süsteemi arendamise ja kasutuselevõtmise etappe, et kindlaks teha, kas seatud eesmärgid on saavutatud, ja anda suuniseid, kuidas arvutipõhise süsteemi rakendamisega seotud tegevuste tõhusust suurendada.

2. 30 kuu möödumisel käesoleva otsuse jõustumisest esitab komisjon artikli 7 lõikes 1 osutatud komiteele vahearuande järelevalvetoimingutest. Vajaduse korral sätestatakse selles aruandes meetodid ja kriteeriumid, mida kasutada arvutipõhise süsteemi toimimise edasisel hindamisel.

3. Artikli 2 esimeses lõigus osutatud kuueaastase tähtaja lõpuks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule arvutipõhise süsteemi rakendamise aruande. Selles aruandes sätestatakse muu hulgas meetodid ja kriteeriumid, mida kasutada arvutipõhise süsteemi toimimise edasisel hindamisel.

Artikkel 9

Komisjon hoiab Euroopa Liidu liikmestaatust taotlevaid riike kursis arvutipõhise süsteemi arendamise ja kasutuselevõtmisega ning riigid võivad soovi korral osaleda läbiviidavates testides.

Artikkel 10

1. Arvutipõhise süsteemi loomisega seotud kulud jaotatakse ühenduse ja liikmesriikide vahel lõigete 2 ja 3 kohaselt.

2. Ühendus katab arvutipõhise süsteemi ühenduse komponentide arendamise, hankimise, paigaldamise ja hooldamisega seotud kulud ning komisjoni või komisjoni määratud allhankija rajatistesse paigaldatud ühenduse komponentide jooksvad kasutamiskulud.

3. Liikmesriigid katavad arvutipõhise süsteemi ühenduseväliste komponentide loomise ja toimimisega seotud kulud ning liikmesriigi või liikmesriigi määratud allhankija rajatistesse paigaldatud ühenduse komponentide jooksvad kasutamiskulud.

Artikkel 11

1. Arvutipõhise süsteemi rahastamise finantsraamistikuks artikli 2 esimeses lõigus määratletud ajavahemikus määratakse 35 miljonit eurot Euroopa Liidu üldeelarvest.

Iga-aastased assigneeringud, sealhulgas assigneeringud, mis on eraldatud süsteemi kasutamiseks ja toimimiseks pärast eespool nimetatud rakendustähtaega, kinnitab eelarvepädev institutsioon finantsperspektiivi piires.

2. Liikmesriigid arvestavad ja teevad kättesaadavaks rahalised vahendid ja inimressursid, mis on vajalikud nende artiklis 5 kirjeldatud kohustuste täitmiseks. Komisjon ja liikmesriigid tagavad arvutipõhise süsteemi loomiseks ja toimimiseks vajalikud rahalised vahendid, inim- ja tehnilised ressursid.

Artikkel 12

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 13

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 16. juuni 2003

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Papandreou

[1] EÜT C 51 E, 26.2.2002, lk 372.

[2] EÜT C 221, 17.9.2002, lk 1.

[3] Euroopa Parlamendi 24. septembri 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 21. jaanuari 2003. aasta ühine seisukoht (ELT C 64 E, 18.3.2003, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 8. aprilli 2003. aasta otsus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Nõukogu 3. juuni 2003. aasta otsus.

[4] EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2000/47/EÜ (EÜT L 193, 29.7.2000, lk 73).

[5] EÜT L 276, 19.9.1992, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EMÜ) nr 2225/93 (EÜT L 198, 7.8.1993, lk 5).

[6] EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1.

[7] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

Top