Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0863

Komisjoni otsus, 2. detsember 2003, terviseohutuse sertifikaatide kohta loomsete saaduse impordil Ameerika Ühendriikidest (teatavaks tehtud numbri K(2003) 4444 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 325, 12.12.2003, p. 46–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 150 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/863/oj

32003D0863Euroopa Liidu Teataja L 325 , 12/12/2003 Lk 0046 - 0058


Komisjoni otsus,

2. detsember 2003,

terviseohutuse sertifikaatide kohta loomsete saaduse impordil Ameerika Ühendriikidest

(teatavaks tehtud numbri K(2003) 4444 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/863/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. märtsi 1998. aasta otsust 98/258/EÜ elusloomade ja loomsete toodetega kauplemisel inimeste ja loomade tervise kaitseks võetavaid sanitaarmeetmeid käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel, [1] eriti selle artiklit 3,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ tervishoiu ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste ja sigade ja värske liha impordil kolmandatest riikidest, [2] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003, [3] eriti selle artikli 11 lõiget 2 ja artikli 22 lõiget 2, ning muude direktiivide vastavaid sätteid, millega kehtestatakse sanitaartingimused ja näidissertifikaadid elusloomade ja loomsete saaduste impordi kohta kolmandatest riikidest,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud elusloomade ja loomsete toodetega kauplemisel inimeste ja loomade tervise kaitseks võetavaid sanitaarmeetmeid käsitleva kokkuleppe (edaspidi "kokkulepe") V lisas sätestatakse muu hulgas sanitaarmeetmed värske liha, lihatoodete ja teatavate muude loomsete saaduste kohta, millega kaubeldakse Ameerika Ühendriikidega, mille osas on samaväärsus kindlaks määratud.

(2) Nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivis 92/118/EMÜ, milles sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste terviseohutuse nõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I punktis ja nakkusetekitajate puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid, [4] viimati muudetud komisjoni otsusega 2003/721/EÜ, [5] sätestatakse sertifitseerimise erinõuded loomadele ja loomsetele toodetele, et vältida loomade ja inimeste haiguste levimist.

(3) Direktiivi 92/118/EMÜ artikkel 10 nõuab, et EÜsse imporditava inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeniga peab kaasas olema terviseohutuse sertifikaat, mis vastab II lisa 4. peatükis esitatud näidisele.

(4) Komisjoni otsusega 2003/833/EÜ, [6] millega kiideti Euroopa Ühenduse nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud elusloomade ja loomsete saadustega kauplemisel inimeste ja loomade tervise kaitseks võetavaid sanitaarmeetmeid käsitleva kokkuleppe lisade muudatused, kiideti heaks kokkuleppe alusel moodustatud ühise korralduskomitee soovitused, mis käsitlevad Ameerika Ühendriikide želatiini ja kollageeni standardite samaväärsust ühenduse standarditega, ja neid tuleks rakendada; vastavalt tuleks kinnitada želatiini ja kollageeni impordi jaoks Ameerika Ühendriikidest ühendusse näidissertifikaadid, mis kindlustavad nõutavad tagatised.

(5) Ühendusel on asjakohane rakendada Ameerika Ühendriikidele ajutiselt antud samaväärsuse tunnistamist, kuni Ameerika Ühendriigid kinnitavad kokkuleppe muutuste heakskiitmise.

(6) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid lubavad importida Ameerika Ühendriikidest inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni, tingimusel et nendega on kaasas ametlik(ud) terviseohutuse sertifikaat (sertifikaadid) kooskõlas vastavalt A lisas ja B lisas osutatud näidistega.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 15. detsembrist 2003.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. detsember 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 118, 21.4.1998, lk 1.

[2] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28.

[3] EÜT L 122, 16.5.2003, lk 36.

[4] EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49.

[5] EÜT L 260, 11.10.2003, lk 21.

[6] EÜT L 316, 29.11.2003, lk 20.

--------------------------------------------------

A LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top