EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0654

Komisjoni otsus, 8. september 2003, millega kehtestatakse viinamarjakasvatusalade statistiliste vahevaatluste andmete masinloetavale kujule viimise standardkood ja -eeskirjad (teatavaks tehtud numbri K(2003) 3191 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 230, 16.9.2003, p. 44–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 58 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 58 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 102 - 111

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/654/oj

32003D0654Euroopa Liidu Teataja L 230 , 16/09/2003 Lk 0044 - 0053


Komisjoni otsus,

8. september 2003,

millega kehtestatakse viinamarjakasvatusalade statistiliste vahevaatluste andmete masinloetavale kujule viimise standardkood ja -eeskirjad

(teatavaks tehtud numbri K(2003) 3191 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/654/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 5. veebruari 1979. aasta määrust (EMÜ) nr 357/79 viinamarjakasvatusalade statistiliste vaatluste kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2329/98, [2] eriti selle artikli 5 lõiget 6 ja artikli 6 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 8. juuli 1980. aasta otsust 80/765/EMÜ, millega kehtestatakse viinamarjakasvatusalade statistiliste vahevaatluste andmete masinloetavale kujule viimise standardkood ja -eeskirjad, [3] on mitu korda oluliselt muudetud [4]; nimetatud otsus tuleks selguse ja otstarbekuse huvides kodifitseerida.

(2) Määruse (EMÜ) nr 357/79 kohaselt peavad liikmesriigid esitama komisjonile viinamarjakasvatusalade põhi- ja vahevaatluste raames kogutud andmed geograafiliste üksuste kaupa tabelite kujul ning need üksused määratakse kindlaks nimetatud määruse artiklis 8 ettenähtud korra kohaselt, st komisjoni otsusega, mis on tehtud pärast alalise põllumajandusstatistika komitee arvamuse saamist.

(3) Liikmesriigid, kes töötlevad oma vaatlustulemusi elektrooniliselt, peavad esitama need tulemused komisjonile masinloetaval kujul. Vaatlustulemuste edastamise koodid määratakse samuti kindlaks määruse (EMÜ) nr 357/79 artiklis 8 sätestatud korras.

(4) Liikmesriigid peaksid praktilistel põhjustel edastama määruse (EMÜ) nr 357/79 artiklis 6 osutatud andmed ka masinloetaval kujul.

(5) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajandusstatistika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Need liikmesriigid, kes töötlevad oma vaatlustulemusi elektrooniliselt, esitavad määruse (EMÜ) nr 357/79 artiklites 5 ja 6 sätestatud masinloetavad andmed magnetlindil.

Artikkel 2

Määruse (EMÜ) nr 357/79 artiklites 5 ja 6 sätestatud andmete magnetlindile viimise kood ja eeskirjad on kehtestatud käesoleva otsuse I ja II lisas.

Artikkel 3

Otsus 80/765/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid nimetatud kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele ning neid tõlgendatakse kooskõlas IV lisa vastavustabeliga.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. september 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pedro Solbes Mira

[1] EÜT L 54, 5.3.1979, lk 124.

[2] EÜT L 291, 30.10.1998, lk 2.

[3] EÜT L 213, 16.8.1980, lk 34.

[4] Vt III lisa.

--------------------------------------------------

I LISA

SPETSIFIKATSIOON VIINAMARJAKASVATUSALADE STATISTILISTE VAHEVAATLUSTE ANDMETE KOHTA, MIS ESITATAKSE EUROSTATILE MAGNETLINDIL

(Nõukogu määrus (EMÜ) nr 357/79)

EESMÄRK JA REGULEERIMISALA

I. Vaatlusandmeid elektrooniliselt töötlevad liikmesriigid esitavad Eurostatile määruse (EMÜ) nr 357/79 artiklis 5 ja 6 osutatud tunnuste kohta salvestatud andmed järgmisel kujul.

1. Andmed esitatakse majandite üldnäitajate kohta, kui tegemist on kõikse vaatlusega (või majandite liiaga üldnäitajate kohta, kui vaatlus põhineb juhuvalimil), mitte aga üksikmajandite kohta.

2. Andmed esitatakse standardmärgendusega üheksarealisel magnetlindil/1600 BPI (630 baiti/cm).

3. Andmete kindlaksmääratud pikkus on 145 kohta ja need salvestatakse EBCDICs.

4. Kaks esimest andmevälja sisaldavad teavet, mille abil toimub identifitseerimine. Esimesel väljal (kolm kohta) identifitseeritakse geograafiline üksus, mille koodid on esitatud erisätetes ja II lisas.

5. Teisel väljal (kolm kohta) identifitseeritakse määruses (EMÜ) nr 357/79 sätestatud tabelite hulgast üks tabel. Nende tabelite koodid on esitatud erisätetes.

6. Andmeväljade hulk ja suurus varieerub vastavalt tabelile. Kui teatud tabelite puhul ei täideta 145 kohta, lõpetatakse need nullidega.

7. Teave sisestatakse igale väljale paremale joondatud kujul ning ülejäänud kohad täidetakse nullidega. Kui vabatahtlikku teavet ei esitata, täidetakse andmete vastavad baidid tühikutega.

8. Pindala esitatakse aarides, toodanguandmed hektoliitrites.

9. Liikmesriigid valivad rühmitamisteguri ja teatavad Eurostatile, millist rühmitamistegurit on kasutatud.

10. Andmed sorteeritakse antud järjekorras geograafiliste üksuste, tabelite ja muudatuste kaupa.

11. Eurostat ja liikmesriigid kehtestavad koos magnetlintide Eurostatile üleandmise standardse halduskorra.

II. Järgmistel lehekülgedel esitatakse iga tabeli ja andmete erinevate osade:

a) kasutatavad koodid;

b) kõnealuse osa maksimaalne kohtade arv;

c) eri andmete positsioonide järjestikune nummerdus.

ÜKSIKASJALIKUD SÄTTED

Esimesed kaks andmevälja sisaldavad järgmist teavet:

| Kood | Numbrite arv | Baitide arv lindil |

1.Geograafiline üksus | Vt II lisa | 3 | 1 – 3 |

2.Tabelid | | 2 | 4 – 5 |

5 | 50 | | |

6 | 60 | | |

7 | 70 | | |

8 | 80 | | |

5.1.Maa-ala tüüp | | 1 | 6 |

Tootmises | 1 | | |

Ei ole veel tootmises | 2 | | |

5.2.Kõik

Pindala (aarides) | | 10 | 7–16 |

5.3.Mpv-kvaliteetveinid

Kogupindala (aarides) | | 10 | 17–26 |

I saagikusklass

Klassifitseerimine | 11 | 2 | 27–28 |

Pindala (aarides) | | 10 | 29–38 |

II saagikusklass

Klassifitseerimine | 12 | 2 | 39–40 |

Pindala (aarides) | | 10 | 41–50 |

III saagikusklass

Klassifitseerimine | 13 | 2 | 51–52 |

Pindala (aarides) | | 10 | 53–62 |

IV saagikusklass

Klassifitseerimine | 14 | 2 | 63–64 |

Pindala (aarides) | | 10 | 65–74 |

5.4.Muud veinid

Kogupindala (aarides) | | 10 | 75–84 |

I saagikusklass

Klassifitseerimine | 21 | 2 | 85–86 |

Pindala (aarides) | | 10 | 87–96 |

II saagikusklass

Klassifitseerimine | 22 | 2 | 97–98 |

Pindala (aarides) | | 10 | 99–108 |

III saagikusklass

Klassifitseerimine | 23 | 2 | 109–110 |

Pindala (aarides) | | 10 | 111–120 |

IV saagikusklass

Klassifitseerimine | 24 | 2 | 121–122 |

Pindala (aarides) | | 10 | 123–132 |

V saagikusklass

Klassifitseerimine | 25 | 2 | 133–134 |

Pindala (aarides) | | 10 | 135–144 |

6.1.Veiniaasta | | 1 | 6 |

1979/1981 | 2 | | |

1981/1982 | 3 | | |

1982/1983 | 4 | | |

1983/1984 | 5 | | |

1984/1985 | 6 | | |

1985/1986 | 7 | | |

1986/1987 | 8 | | |

1987/1988 | 9 | | |

6.2.Muudatused | | 1 | 7 |

Välja juuritud või harimine lõpetatud | 1 | | |

Istutatud | 2 | | |

Taasistutatud | 3 | | |

6.3.Kokku

Pindala (aarides) | | 10 | 8–17 |

6.4.Mpv-kvaliteetveinid

Kogupindala (aarides) | | 10 | 18–27 |

I saagikusklass

Klassifitseerimine | 11 | 2 | 28–29 |

Pindala (aarides) | | 10 | 30–39 |

II saagikusklass

Klassifitseerimine | 12 | 2 | 40–41 |

Pindala (aarides) | | 10 | 42–51 |

III saagikusklass

Klassifitseerimine | 13 | 2 | 52–53 |

Pindala (aarides) | | 10 | 54–63 |

IV saagikusklass

Klassifitseerimine | 14 | 2 | 64–65 |

Pindala (aarides) | | 10 | 66–75 |

6.5.Muud veinid

Kogupindala (aarides) | | 10 | 76–85 |

I saagikusklass

Klassifitseerimine | 21 | 2 | 86–87 |

Pindala (aarides) | | 10 | 88–97 |

II saagikusklass

Klassifitseerimine | 22 | 2 | 98–99 |

Pindala (aarides) | | 10 | 100–109 |

III saagikusklass

Klassifitseerimine | 23 | 2 | 110–111 |

Pindala (aarides) | | 10 | 112–121 |

IV saagikusklass

Klassifitseerimine | 24 | 2 | 122–123 |

Pindala (aarides) | | 10 | 124–133 |

V saagikusklass

Klassifitseerimine | 25 | 2 | 134–135 |

Pindala (aarides) | | 10 | 136–145 |

Tabel 7

7.1.Veiniaasta | | 1 | 6 |

1979/1981 | 2 | | |

1981/1982 | 3 | | |

1982/1983 | 4 | | |

1983/1984 | 5 | | |

1984/1985 | 6 | | |

1985/1986 | 7 | | |

1986/1987 | 8 | | |

1987/1988 | 9 | | |

7.2.Alkoholisisalduse ühik | | 1 | 7 |

Mahuprotsent | 1 | | |

Oechsle kraadid | 2 | | |

7.3.Mpv-kvaliteetveinid

I saagikusklass

Klassifitseerimine | 11 | 2 | 8–9 |

Toodang (hl) | | 10 | 10–19 |

II saagikusklass

Klassifitseerimine | 12 | 2 | 20–21 |

Toodang (hl) | | 10 | 22–31 |

III saagikusklass

Klassifitseerimine | 13 | 2 | 32–33 |

Toodang (hl) | | 10 | 34–43 |

IV saagikusklass

Klassifitseerimine | 14 | 2 | 44–45 |

Toodang (hl) | | 10 | 46–55 |

Alkoholisisaldus (1 kümnendkoht, 1 võimalik koma) | | 3 | 56–58 |

7.4.Muud veinid

I saagikusklass

Klassifitseerimine | 21 | 2 | 59–60 |

Toodang (hl) | | 10 | 61–70 |

II saagikusklass

Klassifitseerimine | 22 | 2 | 71–72 |

Toodang (hl) | | 10 | 73–82 |

III saagikusklass

Klassifitseerimine | 23 | 2 | 83–84 |

Toodang (hl) | | 10 | 85–94 |

IV saagikusklass

Klassifitseerimine | 24 | 2 | 95–96 |

Toodang (hl) | | 10 | 97–106 |

V saagikusklass

Klassifitseerimine | 25 | 2 | 107–108 |

Toodang (hl) | | 10 | 109–118 |

Alkoholisisaldus (1 kümnendkoht, 1 võimalik koma) | | 3 | 119–121 |

Tabel 8

8.1.Esimene aasta | Jooksev aasta | 4 | 6–9 |

8.2.Märk | | | |

+ | 1 | 1 | |

– | 2 | | |

8.3.Mpv-kvaliteetveinid

I saagikusklass

Klassifitseerimine | 11 | 2 | 10–11 |

Märk | | 1 | 12 |

Muudatused (1 kümnendkoht, 1 võimalik koma) | | 3 | 13–15 |

II saagikusklass

Klassifitseerimine | 12 | 2 | 16–17 |

Märk | | 1 | 18 |

Muudatused | | 3 | 19–21 |

III saagikusklass

Klassifitseerimine | 13 | 2 | 22–23 |

Märk | | 1 | 24 |

Muudatused | | 3 | 25–27 |

IV saagikusklass

Klassifitseerimine | 14 | 2 | 28–29 |

Märk | | 1 | 30 |

Muudatused | | 3 | 31–33 |

8.4.Muud veinid

I saagikusklass

Klassifitseerimine | 21 | 2 | 34–35 |

Märk | | 1 | 36 |

Muudatused | | 3 | 37–39 |

II saagikusklass

Klassifitseerimine | 22 | 2 | 40–41 |

Märk | | 1 | 42 |

Muudatused | | 3 | 43–45 |

III saagikusklass

Klassifitseerimine | 23 | 2 | 46–47 |

Märk | | 1 | 48 |

Muudatused | | 3 | 49–51 |

IV saagikusklass

Klassifitseerimine | 24 | 2 | 52–53 |

Märk | | 1 | 54 |

Muudatused | | 3 | 55–57 |

V saagikusklass

Klassifitseerimine | 25 | 2 | 58–59 |

Märk | | 1 | 60 |

Muudatused | | 3 | 61–63 |

--------------------------------------------------

II LISA

NÕUKOGU MÄÄRUSE (EMÜ) nr 357/79 ARTIKLI 4 LÕIKES 3 SÄTESTATUD GEOGRAAFILISED ÜKSUSED

| Kood |

SAKSAMAA LIITVABARIIK (veinikasvatuspiirkonnad) | 100 |

Ahr | 101 |

Mittelrhein | 102 |

Mosel-Saar-Ruwer | 103 |

Nahe | 104 |

Rheinhessen | 105 |

Pfalz | 106 |

Hessische Bergstraße | 107 |

Rheingau | 108 |

Württemberg | 109 |

Baden | 110 |

Franken | 111 |

Saale-Unstrut | 112 |

Sachsen | 113 |

KREEKA | 600 |

Ανατολική Μακεδονία,Θράκη | 601 |

Κεντρική Μακεδονία | 602 |

Δυτική Μακεδονία | 603 |

Ήπειρος | 604 |

Θεσσαλία | 605 |

Ιόνια Νησιά | 606 |

Δυτική Ελλάδα | 607 |

Στερεά Ελλάδα | 608 |

Αττική | 609 |

Πελοπόννησος | 610 |

Βόρειο Αιγαίο | 611 |

Νότιο Αιγαίο | 612 |

Κρήτη | 613 |

HISPAANIA (provintsid või autonoomsed piirkonnad) | 700 |

Galicia | 701 |

Principado de Asturias | 702 |

Cantabria | 703 |

País Vasco A (Territorio Histórico de Álava) | 704 |

País Vasco B (Territorios Históricos de | 705 |

Navarra | 706 |

La Rioja | 707 |

Aragón A (provincia de Zaragoza) | 708 |

Aragón B (provincias de Huesca y Teruel) | 709 |

Catalunya A (provincia de Barcelona) | 710 |

Catalunya B (provincia de Tarragona) | 711 |

Catalunya C (provincias de Girona y Lleida) | 712 |

Illes Balears | 713 |

Castilla y León A (provincia de Burgos) | 714 |

Castilla y León B (provincia de León) | 715 |

Castilla y León C (provincia de Valladolid) | 716 |

Castilla y León D (provincia de Zamora) | 717 |

Castilla y León E (provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria) | 718 |

Madrid | 719 |

Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete) | 720 |

Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real) | 721 |

Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca) | 722 |

Castilla-La Mancha D (provincia de Guadala- jara) | 723 |

Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo) | 724 |

Comunidad Valenciana A (provincia de Alicante) | 725 |

Comunidad Valenciana B (provincia de Castellón) | 726 |

Comunidad Valenciana C (provincia de Valencia) | 727 |

Región de Murcia | 728 |

Extremadura A (provincia de Badajoz) | 729 |

Extremadura B (provincia de Cáceres) | 730 |

Andalucía A (provincia de Cádiz) | 731 |

Andalucía B (provincia de Córdoba) | 732 |

Andalucía C (provincia de Huelva) | 733 |

Andalucía D (provincia de Málaga) | 734 |

Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla) | 735 |

Canarias | 736 |

PRANTSUSMAA (departemangud või departemangude rühmad) | 200 |

Aude | 201 |

Gard | 202 |

Hérault | 203 |

Lozère | 204 |

Pyrénées-Orientales | 205 |

Var | 206 |

Vaucluse | 207 |

Bouches-du-Rhône | 208 |

Gironde | 209 |

Gers | 210 |

Charente | 211 |

Charente-Maritime | 212 |

Ardèche | 213 |

Aisne | 214 |

Seine-et-Marne | 215 |

Ardenne, Aube, Marne, Haute-Marne | 250 |

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | 251 |

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | 252 |

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | 253 |

Bas-Rhin, Haut-Rhin | 254 |

Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort | 255 |

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée | 256 |

Deux-Sèvres, Vienne | 220 |

Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | 221 |

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne | 222 |

Corrèze, Haute-Vienne | 223 |

Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie | 224 |

Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | 257 |

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes | 225 |

Corse-du-Sud, Haute-Corse | 258 |

ITAALIA (provintsid) | 300 |

Torino | 301 |

Vercelli | 302 |

Novara | 303 |

Cuneo | 304 |

Asti | 305 |

Alessandria | 306 |

Biella | 307 |

Verbano–Cusio–Ossola | 308 |

Aosta | 309 |

Imperia | 310 |

Savona | 311 |

Genova | 312 |

La Spezia | 313 |

Varese | 314 |

Como | 315 |

Sondrio | 316 |

Milano | 317 |

Bergamo | 318 |

Brescia | 319 |

Pavia | 320 |

Cremona | 321 |

Mantova | 322 |

Lecco | 323 |

Lodi | 324 |

Bolzano-Bozen | 325 |

Trento | 326 |

Verona | 327 |

Vicenza | 328 |

Belluno | 329 |

Treviso | 330 |

Venezia | 331 |

Padova | 332 |

Rovigo | 333 |

Pordenone | 334 |

Udine | 335 |

Gorizia | 336 |

Trieste | 337 |

Piacenza | 338 |

Parma | 339 |

Reggio nell'Emilia | 340 |

Modena | 341 |

Bologna | 342 |

Ferrara | 343 |

Ravenna | 344 |

Forlì | 345 |

Rimini | 346 |

Massa Carrara | 347 |

Lucca | 348 |

Pistoia | 349 |

Firenze | 350 |

Livorno | 351 |

Pisa | 352 |

Arezzo | 353 |

Siena | 354 |

Grosseto | 355 |

Prato | 356 |

Perugia | 357 |

Terni | 358 |

Pesaro e Urbino | 359 |

Ancona | 360 |

Macerata | 361 |

Ascoli Piceno | 362 |

Viterbo | 363 |

Rieti | 364 |

Roma | 365 |

Latina | 366 |

Frosinone | 367 |

Caserta | 368 |

Benevento | 369 |

Napoli | 370 |

Avellino | 371 |

Salerno | 372 |

L'Aquila | 373 |

Teramo | 374 |

Pescara | 375 |

Chieti | 376 |

Campobasso | 377 |

Isernia | 378 |

Foggia | 379 |

Bari | 380 |

Taranto | 381 |

Brindisi | 382 |

Lecce | 383 |

Potenza | 384 |

Matera | 385 |

Cosenza | 386 |

Catanzaro | 387 |

Reggio di Calabria | 388 |

Crotone | 389 |

Vibo Valentia | 390 |

Trapani | 391 |

Palermo | 392 |

Messina | 393 |

Agrigento | 394 |

Caltanissetta | 395 |

Enna | 396 |

Catania | 397 |

Ragusa | 398 |

Siracusa | 399 |

Sassari | 400 |

Nuoro | 401 |

Cagliari | 402 |

Oristano | 403 |

LUKSEMBURG (moodustab ühe geograafilise üksuse) | 500 |

AUSTRIA | 900 |

Burgenland | 901 |

Niederösterreich | 902 |

Steiermark | 903 |

Wien und die anderen Bundesländer | 904 |

PORTUGAL | 800 |

Entre Douro e Minho | 801 |

Trás-os-Montes | 802 |

Beira Litoral | 803 |

Beira Interior | 804 |

Ribatejo e Oeste | 805 |

Alentejo | 806 |

Algarve | 807 |

Região Autónoma dos Açores | 808 |

Região Autónoma da Madeira | 809 |

ÜHENDKUNINGRIIK (moodustab ühe geograafilise üksuse) | 550 |

--------------------------------------------------

III LISA

Kehtetuks tunnistatud direktiivid ja nende hilisemad muudatused

Komisjoni otsus 80/765/EMÜ | (EÜT L 213, 16.8.1980, lk 34) |

Komisjoni otsus 85/621/EMÜ | (EÜT L 379, 31.12.1985, lk 12) |

Komisjoni otsus 96/20/EÜ, ainult otsuse 80/765/EMÜ II lisa artiklis 1 sätestatud viite puhul | (EÜT L 7, 10.1.1996, lk 6) |

Komisjoni otsus 1999/661/EÜ, ainult otsuse 80/765/EMÜ II lisa artiklis 1 sätestatud viite puhul. | (EÜT L 261, 7.10.1999, lk 42) |

--------------------------------------------------

IV LISA

VASTAVUSTABEL

Otsus 80/765/EMÜ | Käesolev otsus |

Artiklid 1—2 | Artiklid 1—2 |

— | Artikkel 3 |

Artikkel 3 | Artikkel 4 |

I lisa | I lisa |

II lisa | II lisa |

— | III lisa |

— | IV lisa |

--------------------------------------------------

Top