EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0017

Nõukogu otsus, 16. detsember 2002, kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohtaEMPs kohaldatav tekst

EÜT L 8, 14.1.2003, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/oj

32003D0017Euroopa Liidu Teataja L 008 , 14/01/2003 Lk 0010 - 0017


Nõukogu otsus,

16. detsember 2002,

kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/17/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/401/EMÜ söödakultuuride seemnete turustamise kohta, [1] eriti selle artikli 16 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, [2] eriti selle artikli 16 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta, [3] eriti selle artikli 23 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/57/EÜ õli- ja kiutaimede turustamise kohta, [4] eriti selle artikli 20 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Argentiina, Austraalia, Bulgaaria, Kanada, Tšiili, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Horvaatia, Ungari, Iisraeli, Läti, Maroko, Uus-Meremaa, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Türgi, Ameerika Ühendriikide, Uruguay, Jugoslaavia ja Lõuna-Aafrika ametliku seemnekontrolli eeskirjadega on ette nähtud ametlik põldtunnustamine seemnekasvatusperioodil.

(2) Kõnealuste eeskirjadega on ette nähtud, et seemet võib ametlikult sertifitseerida ja seemnepakendeid ametlikult sulgeda vastavalt OECD rahvusvaheliseks kaubanduseks ettenähtud seemne sordisertifitseerimise kavadele. Eeskirjadega on ette nähtud ka seemneproovide võtmine ja analüüsimine Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (ISTA) meetodite või Ametlike Seemneanalüütikute Assotsiatsiooni (AOSA) eeskirjade kohaselt.

(3) Kõnealuste eeskirjade ja nende rakendamise kontroll nimetatud kolmandates riikides on näidanud, et seemnekultuuride põldtunnustamine vastab direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ ja 2002/57/EÜ sätestatud tingimustele. Nendes riikides koristatud ja kontrollitud seemet käsitlevad siseriiklikud normid annavad seemne omaduste osas ja seemne katsetamise, sordiehtsuse tagamise, märgistamise ja kontrolli korra osas samad tagatised kui ühenduses koristatud ja kontrollitud seemne suhtes kohaldatavad sätted, tingimusel et täidetakse seemnekultuuride ja kasvatatud seemne, eelkõige pakendite märgistamise suhtes esitatavad lisatingimused.

(4) Nõukogu 29. novembri 1995. aasta otsuses 95/514/EÜ kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta [5] on sätestatud, et piiratud aja vältel käsitatakse teatavat liiki seemnekultuuride põldtunnustamisi, mida teostatakse teatavates kolmandates riikides, samaväärsetena ühenduse õigusaktide kohaselt sooritatud põldtunnustamistega ning kõnealustes riikides kasvatatud teatavate liikide seemet samaväärsena ühenduse õigusaktide kohaselt kasvatatud seemnega.

(5) Et otsus 95/514/EÜ muutub kehtetuks 31. detsembril 2002, tuleks vastu võtta uus otsus ja hõlmata sellega ka Eesti, Läti ja Jugoslaavia.

(6) Soovitav on piirata ajavahemik, mil samaväärsus käesoleva otsuse alusel kehtib, viie aastaga.

(7) Asjakohane on sätestada käesolevas otsuses konkreetsed eeskirjad, mis käsitlevad uuesti märgistamist ja uuesti sulgemist ühenduses ja mis hõlmavad eeskirju, mis on sarnased otsuses 86/110/EMÜ [6] sätestatutele, mida enam ei kohaldata.

(8) Olemasolevates õigusaktides on juba sätestatud, et ühenduses turustatava seemne, kaasa arvatud lõplikult sertifitseerimata seemne tähistusest peab selguma, kas seeme on keemiliselt töödeldud ja kas sort on geneetiliselt muundatud. On asjakohane sätestada üksikasjalikud eeskirjad andmete kohta, mida käesoleva otsuse kohaselt imporditud sertifitseeritud seemne etikett peab sisaldama. On asjakohane, et need eeskirjad kajastaksid otsuse 95/514/EÜ sätteid. Tulevikus on asjakohane käesoleva otsuse lisasid ajakohastada, tagamaks imporditud seemne suhtes kohaldatavate nõuete vastavus mis tahes uutele eeskirjadele, eriti lõplikult sertifitseerimata seemne puhul.

(9) Käesoleva otsuse lisade teatavad muudatused tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, [7]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas loetletud liikide seemnekultuuride põldtunnustamisi kõnealuses lisas loetletud riikides, välja arvatud eliitseemnele eelnevate põlvkondade seemne põldtunnustamine, käsitatakse samaväärsena vastavalt direktiividele 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ ja 2002/57/EÜ sooritatud põldtunnustamistega, tingimusel et:

a) neid teostavad ametlikult asutused, mis on loetletud I lisas, või neid teostatakse kõnealuste asutuste ametliku järelevalve all;

b) nad vastavad II lisa punktis a sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

I lisas loetletud liikide seemet, mis on kasvatatud nimetatud lisas loetletud kolmandates riikides ja ametlikult sertifitseeritud nimetatud lisas loetletud asutuste poolt, käsitatakse samaväärsena direktiividele 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ ja 2002/57/EÜ vastava seemnega, kui ta vastab II lisa punktis B sätestatud tingimustele.

Artikkel 3

1. Kui samaväärset seemet ühenduses "uuesti märgistatakse" ja "uuesti suletakse" OECD rahvusvaheliseks kaubanduseks ette nähtud seemnete sordisertifitseerimise eeskirjade tähenduses, kohaldatakse analoogia põhjal ühenduses toodetud pakendite uuesti sulgemist käsitlevate direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ ja 2002/57/EÜ sätteid.

Esimese lõigu kohaldamine ei piira kõnealuste toimingute suhtes OECD eeskirjade kohaldamist.

2. Kui on vajalik samaväärse seemne uuesti märgistamine ja uuesti sulgemine ühenduses, kasutatakse EÜ etikette üksnes juhul, kui:

a) liikmesriikides kasvatatud seemet ja kolmandates riikides kasvatatud sama sordi ja sama kategooria seemet segatakse idanevuse parandamiseks ning:

- segu on homogeenne,

- etiketil nimetatakse kõik tootjariigid; või

b) kasutatakse EÜ väikepakendeid direktiivide 66/401/EMÜ või 2002/54/EÜ tähenduses.

Artikkel 4

Lisade muudatused, välja arvatud I lisa tabeli esimese veeru muudatused, võetakse vastu artiklis 5 sätestatud korras.

Artikkel 5

1. Komisjoni abistab alaline põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 6

Käesolevat otsust kohaldatakse 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2007.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. detsember 2002

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Fischer Boel

[1] EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2001/64/EÜ (EÜT L 234, 1.9.2001, lk 60).

[2] EÜT 125, 11.7.1966, lk 1309/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2001/64/EÜ.

[3] EÜT L 193, 20.7.2002, lk 12.

[4] EÜT L 193, 20.7.2002, lk 74. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2002/68/EÜ (EÜT L 195, 24.7.2002, lk 32).

[5] EÜT L 296, 9.12.1995, lk 34. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2002/276/EÜ (EÜT L 96, 13.4.2002, lk 28).

[6] EÜT L 93, 8.4.1986, lk 23.

[7] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

I LISA

Riigid, ametiasutused ja liigid

Riik | Ametiasutus | Järgmistes direktiivides käsitletud liigid |

1 | 2 | 3 |

Argentiina | Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires | 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Austraalia | AFFA Grains Section, Canberra | 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Bulgaaria | Executive Agency for variety testing, field inspection and seed control, Sofia | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Kanada | Canadian Food Inspection Agency, Ottawa | 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Tšiili | Servicio Agricola y Ganadero, Santiago | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Tšehhi Vabariik | Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Praha | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Eesti | Estonian Plant Production Inspectorate, Saku, Harjumaa | 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ, välja arvatud Zea mays ja Sorghum spp. 2002/57/EÜ |

Horvaatia | State Institute for Seed and Seedlings, Osijek | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Ungari | Rumeenia National Institute for Agricultural Quality Control, Budapest | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Iisrael | Ministry of Agriculture, Bet-Dagan | 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Läti | Ministry of Agriculture, Riia | 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ |

Maroko | Service de Controle des Sentences et des Plants, Rabat | 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Uus-Meremaa | Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Poola | Seed Inspection Service General Inspectorate, Varssavi | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ välja arvatud Zea mays 2002/57/EÜ |

Rumeenia | Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Bukarest | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Sloveenia | Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Ljubljana | 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Slovakkia | Central Control and Testing Institute in Agriculture, Bratislava | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Türgi | Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Ameerika Ühendriigid | USDA, Beltsville, Maryland | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Uruguay | Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Montevideo | 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Jugoslaavia | Federal Ministry of Economic and Internal Trade, Belgrad | 2002/54/EÜ 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ 2002/57/EÜ |

Lõuna-Aafrika Vabariik | National Department of Agriculture, Pretoria | 66/401/EMÜ 66/402/EMÜ üksnes Zea mays ja Sorghum spp. puhul 2002/57/EÜ |

--------------------------------------------------

II LISA

A. Kolmandate riikide seemnekultuuride põldtunnustamise tingimused

1. Põldtunnustamisi sooritatakse vastavalt järgmiste OECD rahvusvaheliseks kaubanduseks ette nähtud seemnete sordisertifitseerimise kavade kohaldamise siseriiklikele eeskirjadele:

- direktiivis 2002/54/EÜ käsitletud liiki Beta vulgaris kuuluva suhkrupeedi ja söödapeedi seeme,

- direktiivis 66/401/EMÜ käsitletud heintaime- või kaunviljaliikide seeme,

- direktiivides 66/401/EMÜ ja 2002/57/EÜ käsitletud ristõieliste ja muude õli- või kiutaimeliikide seeme,

- direktiivis 66/402/EMÜ käsitletud teraviljaliikide seeme, välja arvatud Zea mays ja Sorghum spp.,

- direktiivis 66/402/EMÜ käsitletud liiki Zea mays ja perekonda Sorghum spp. kuuluva maisi ja sorgo seeme.

2. Ametlikult sertifitseerimata seemne pakendid peavad olema ametlikult suletud ja varustatud OECD poolt kõnesolevaks otstarbeks ette nähtud märgisega.

3. Ilma et see piiraks OECD kavadega ette nähtud sertifikaadi kohaldamist, peab lõplikult sertifitseerimata seemnega kaasas olema ametlik sertifikaat, mis sisaldab järgmist teavet:

- põllule külvatud seemne viitenumber ja asjaomase seemne sertifitseerinud liikmesriigi või kolmanda riigi nimi,

- seemnekasvatusala,

- seemne kogus,

- tõend selle kohta, et tingimused, millele peab vastama põllukultuur, millest seeme on saadud, on täidetud.

B. Kolmandates riikides kasvatatud seemet käsitlevad tingimused

1. Seemne ametlikul sertifitseerimisel ja pakendite ametlikul sulgemisel ja märgistamisel järgitakse järgmiste OECD rahvusvaheliseks kaubanduseks ette nähtud seemnete sordisertifitseerimise kavade kohaldamise siseriiklikke eeskirju; seemnepartiidega peavad kaasas olema nimetatud OECD kavadega nõutavad sertifikaadid:

- direktiivis 2002/54/EÜ käsitletud liiki Beta vulgaris kuuluva suhkrupeedi ja söödapeedi seeme,

- direktiivis 66/401/EMÜ käsitletud heintaime- või kaunviljaliikide seeme,

- direktiivides 66/401/EMÜ ja 2002/57/EÜ käsitletud ristõieliste ja muude õli- või kiutaimeliikide seeme,

- direktiivis 66/402/EMÜ käsitletud teraviljaliikide seeme, välja arvatud Zea mays ja Sorghum spp.,

- direktiivis 66/402/EMÜ käsitletud liiki Zea mays ja perekonda Sorghum spp. kuuluva maisi ja sorgo seeme.

Lisaks peab seeme vastama tingimustele, mis on sätestatud muudes kui sordiehtsust ja sordipuhtust käsitlevates ühenduse eeskirjades.

2. Seeme peab vastama järgmistele tingimustele.

2.1. Tingimused, millele seeme peab vastama lõike 1 teise lõigu kohaselt, on sätestatud järgmistes direktiivides:

- direktiiv 66/401/EMÜ, II lisa,

- direktiiv 66/402/EMÜ, II lisa,

- direktiiv 2002/54/EÜ, I lisa B osa,

- direktiiv 2002/57/EÜ, II lisa.

2.2. Eespool nimetatud tingimuste täitmise kontrollimiseks võetakse Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni eeskirju järgides ametlikke proove, mille mass peab vastama kõnealustes meetodites ette nähtud massile, võttes arvesse järgmiste direktiivide asjakohaseid sätteid:

- direktiiv 66/401/EMÜ, III lisa, veerud 3 ja 4,

- direktiiv 66/402/EMÜ, III lisa, veerud 3 ja 4,

- direktiiv 2002/54/EÜ, II lisa, teine rida,

- direktiiv 2002/57/EÜ, III lisa, veerud 3 ja 4.

2.3. Kontroll sooritatakse ametlikult, järgides Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni eeskirju.

2.4. Erandina punktidest 2.2 ja 2.3 võib seemneproovide võtmisel ja seemne kontrollimisel kohaldada "Seemneproovide võtmise ja seemnekontrolli katsemenetlust," mis on sätestatud OECD nõukogu 28. septembri 2000. aasta OECD rahvusvaheliseks kaubanduseks ette nähtud seemnete sordisertifitseerimise kavasid käsitleva otsuse V lisa A osas.

3. Seemnepakendite märgistus peab vastama järgmistele lisatingimustele.

3.1. Esitatakse järgmine ametlik teave:

- märge, et seeme vastab tingimustele, mis on sätestatud muudes kui sordiehtsust ja sordipuhtust käsitlevates ühenduse eeskirjades: "EÜ eeskirjad ja standardid",

- märge, et seemnest on võetud proovid ja need on analüüsitud kooskõlas kaasaegsete rahvusvaheliste meetoditega: "Proovid on võtnud ja analüüsinud kooskõlas ISTA oranže ja rohelisi sertifikaate käsitlevate eeskirjadega … (ISTA seemnekontrollijaama nimi või lühend)",

- ametliku sulgemise kuupäev,

- kui partiid on OECD kavade tähenduses uuesti märgistatud ja uuesti suletud, märge kõnealuse toimingu sooritamise kohta, viimase sulgemise kuupäev ja vastutav ametiasutus,

- tootjariik,

- deklareeritud neto- või brutomass või deklareeritud puhaste seemnete arv, peediseemne korral kogumite arv,

- kaalu märkimise ning granuleeritud pestitsiidide, puhtimisvahendite või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad, samuti ligikaudne puhaste seemnete massi ja kogu massi suhe.

Kõnealuse teabe võib esitada kas OECD etiketil või ametlikul lisaetiketil, millel esitatakse talituse ja riigi nimi. Tarnija etiketid koostatakse nii, et neid ei saa segi ajada ametliku lisaetiketiga.

3.2. Geneetiliselt muundatud sordi seemne korral märgitakse kõikidele ametlikele ja mitteametlikele etikettidele ja dokumentidele, mis on kinnitatud seemnepartiile või on sellega kaasas, et sort on geneetiliselt muundatud, samuti mis tahes muu ühenduse õiguse kohaselt nõutava loamenetlusega ettenähtud teave.

3.3. Pakendi sisse asetatavas ametlikus teatises märgitakse vähemalt partii viitenumber, liik ja sort; peediseemne korral märgitakse, kas seeme on üheseemnelise viljaga või täpsuskülviks kasutatav seeme.

Kõnealune teatis ei ole vajalik, kui miinimumteave trükitakse kustutamatult otse pakendile või kui kasutatakse isekleepuvat või rebenemiskindlast materjalist etiketti.

3.4. Seemne keemiline töötlemine ja toimeaine märgitakse kas ametlikule etiketile või erietiketile ning mahuti peale või selle sisse.

3.5. Kõik ametlike etikettide, ametlike teatiste ja pakendite puhul nõutav teave esitatakse vähemalt ühes ühenduse ametlikus keeles.

4. Seemnepartiidega on kaasas oranž või roheline ISTA sertifikaat, milles esitatakse lõikes 2 sätestatud tingimustega seotud teave.

5. Selliste sortide eliitseemne korral, mida säilitatakse üksnes ühenduses, peavad eelnevad põlvkonnad olema kasvatatud ühenduses.

Muude sortide eliitseemne korral peab eelnevate põlvkondade seeme olema kasvatatud ühises põllumajandustaimesortide kataloogis nimetatud isikute poolt, kes vastutavad sordi säilimiseks vajaliku aretuse eest kas ühenduses või kolmandas riigis, kus sordisäilitustavasid käsitlevad kontrollid on samaväärseks tunnistatud otsusega 97/788/EÜ. [1]

6. Kõikide põlvkondade sertifitseeritud seemne korral on eelnevate põlvkondade seeme kasvatatud ning ametlikult kontrollitud ja sertifitseeritud:

- ühenduses, või

- kolmandas riigis, kus asjaomaste liikide eliitseemne kasvatamine on käesoleva otsusega tunnistatud samaväärseks, tingimusel, et see on kasvatatud vastavalt lõikele 5 kasvatatud seemnest.

7. Kanadas ja Ameerika Ühendriikides tohivad erandina järgmistest sätetest:

- punktid 2.2 ja 2.3,

- punkti 3.1 teine taane ja

- punkt 4,

proove võtta ja analüüsida ning seemneanalüüsi sertifikaate väljastada ametlikud seemnekontrollilaborid vastavalt Ametlike Seemneanalüütikute Assotsiatsiooni (AOSA) eeskirjadele. Sel juhul:

- esitatakse vastavalt lõikele 3.1 järgmine märge: "Proovid on võtnud ja analüüsinud kooskõlas AOSA eeskirjadega …" (ametliku seemnekontrollilabori nimi või lühend), ja

- lõikega 4 nõutavad sertifikaadid väljastab ametlik seemnekontrollilabor I lisas loetletud ametiasutuse vastutusel.

[1] EÜT L 322, 25.11.1997, lk 39. Otsust on viimati muudetud otsusega 2002/580/EÜ (EÜT L 184, 13.7.2002, lk 26).

--------------------------------------------------

Top