EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

Euroopa Keskpanga otsus, 7. november 2003, Euroopa Ühenduse laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemis (EKP/2003/14)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 118 - 119

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)Euroopa Liidu Teataja L 297 , 15/11/2003 Lk 0035 - 0036


Euroopa Keskpanga otsus,

7. november 2003,

Euroopa Ühenduse laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemis

(EKP/2003/14)

(2003/797/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA ÜLDNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 119 ja artikli 123 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 21.2, 44 ja artikli 47.1 esimest taanet,

võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem, [1] eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1) Kooskõlas asutamislepingu artikli 123 lõikega 2 ja põhikirja artikli 44 esimese lõiguga ning 23. juuni 1998. aasta otsuse EKP/1998/NP2 (teatud ülesannete täitmise kohta Euroopa Keskpanga poolt, mis on üle võetud Euroopa Rahainstituudilt) artikli 1 lõike 1 kohaselt võttis Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Rahainstituudilt (ERI) üle ülesanded, millele osutatakse asutamislepingu artikli 117 lõike 2 viiendas taandes, ERI põhikirja artikli 4.1 viiendas taandes ja artikli 6.1 kolmandas taandes, hiliseima tähtajaga kuni kuupäevani, mis vahetult eelneb majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi (kolmas etapp) esimesele päevale.

(2) 1. detsembri 1998. aasta otsuse EKP/1998/NP15 (EKP poolt teatud funktsioonide teostamise kohta seoses keskmise tähtajaga rahalise abiga liikmesriikide maksebilansi toetamiseks) [2] kohaselt jäi kehtima ERI 2. mai 1995. aasta otsus nr 8/95 Euroopa Ühenduse laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemis ja seda kohaldatakse jätkuvalt alates kolmanda etapi esimesest päevast.

(3) Põhjenduses 2 nimetatud funktsioone täideti 24. juuni 1988. aasta määruse (EMÜ) nr 1969/88 (millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luukase keskmise tähtajaga rahalise abi ühtne süsteem) [3] artikli 11 alusel.

(4) Määrus (EMÜ) nr 1969/88 tunnistati kehtetuks määrusega (EÜ) nr 332/2002, mis jõustus 24. veebruaril 2002.

(5) Vastavalt määruse (EÜ) nr 332/2002 artiklile 9 peab EKP teostama vajalikud toimingud selle määrusega loodud keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemi alusel antud laenude haldamiseks.

(6) Käesoleva otsusega, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 332/2002 artikkel 9, tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/1998/NP15. Seoses asjaoluga, et ka muud ERI ülesanded ja otsused, millele osutatakse otsuses EKP/1998/NP2, enam ei kehti või ei ole kolmandas etapis kohaldatavad, võib selguse huvides kehtetuks tunnistada ka otsuse EKP/1998/NP15,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EKP teostab määruse (EÜ) nr 332/2002 artiklis 9 sätestatud ülesandeid järgmistes artiklites 2-8 kirjeldatud viisil.

Artikkel 2

Euroopa Ühenduse laenusaamise ja laenuandmise toimingutega seonduvad maksed tehakse arvete kaudu, mille EKP avab EKP nimel.

Artikkel 3

1. EKP poolt Euroopa Ühenduse jaoks saadud rahalised vahendid viimase poolt sõlmitud laenusaamise kokkulepete alusel kantakse üle vastava laenu saava määratletud liikmesriigi keskpanga arvele samal väärtuspäeval.

2. EKP poolt Euroopa Ühenduse jaoks saadud rahalised vahendid seoses intressi või laenu põhisumma tagasimaksmisega laenu saanud liikmesriigi poolt kantakse üle samal väärtuspäeval kreeditoride poolt Euroopa Ühendusega sõlmitud laenu kokkulepetes määratud kontodele.

Artikkel 4

Oma raamatupidamises avab EKP iga laenusaamise ja laenuandmise toimingu kohta järgmised kontod:

a) nostrokonto nimetusega "Saldo eurodes … [millises pangas]", mis vastab Euroopa Ühenduse kontole saadud vahenditele;

b) kohustuste poolel olev konto, mis on punktis a nimetatud konto vastaskonto;

c) vahekonto "Euroopa Ühenduse laenutehingutega seotud Euroopa Ühenduse kohustused", mis jaotatakse vajaduse korral alamkontodeks, mis vastavad laenukokkulepetega seotud konkreetsetele võlausaldajatele;

d) vahekonto "Euroopa Ühenduse nõuded seoses Euroopa Ühenduse laenuandmise toimingutega".

Artikkel 5

EKP kirjendab artiklis 3 kirjeldatud finantstehingud nende väärtuspäeval debiteerides või krediteerides artiklis 4 kirjeldatud kontosid.

Artikkel 6

1. EKP kontrollib laenusaamise ja laenuandmise kokkulepetes sätestatud intressi ja laenu põhisumma maksmise tähtpäevi.

2. EKP teatab liikmesriigi keskpangale tema võlgnevusest Euroopa Ühendusele vähemalt viisteist kalendripäeva enne iga tähtpäeva.

Artikkel 7

EKP teatab Euroopa Komisjonile viitamatult kirjalikult mis tahes tehingust, mida ta on teostanud Euroopa Ühenduse arvel. Vastavad teatised adresseerib EKP Euroopa Komisjoni majanduse ja rahanduse peadirektoraadile.

Artikkel 8

Iga kalendriaasta lõpus koostab EKP aruande teavitamaks Euroopa Komisjoni tema poolt aasta jooksul teostatud laenusaamise ja laenuandmise toimingutega seotud finantstoimingutest. See aruanne peab sisaldama ka selgitust Euroopa Ühenduse nõuete ja kohustuste kohta, mis tulenevad laenusaamise ja laenuandmise toimingutest.

Artikkel 9

Otsus EKP/1998/NP2 ja otsus EKP/1998/NP15 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 10

EKP juhatus võtab meetmed, mis on vajalikud käesoleva otsuse jõustamiseks.

Artikkel 11

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Frankfurt Maini ääres, 7. november 2003

EKP üldnõukogu nimel

Jean-Claude Trichet

[1] EÜT L 53, 23.2.2002, lk 1.

[2] Avaldatud 10. novembri 2000. aasta otsuse EKP/2000/12 (teatud Euroopa Keskpanga õigusaktide ja dokumentide avaldamise kohta) V lisas, EÜT L 55, 24.2.2001, lk 76.

[3] EÜT L 178, 8.7.1988, lk 1; määrust on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

--------------------------------------------------

Top