Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2355

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2355/2002, 27. detsember 2002, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 438/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad juhtimis- ja kontrollisüsteemi kohta seoses struktuurifondidest antava abiga

OJ L 351, 28.12.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; mõjud tunnistatud kehtetuks 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2355/oj

32002R2355Euroopa Liidu Teataja L 351 , 28/12/2002 Lk 0042 - 0043


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2355/2002,

27. detsember 2002,

millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 438/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad juhtimis- ja kontrollisüsteemi kohta seoses struktuurifondidest antava abiga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta, [1] muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1447/2001, [2] eriti selle artikli 53 lõiget 2,

pärast konsulteerimist asutamislepingu artikli 147 alusel moodustatud komiteega,

pärast konsulteerimist põllumajandusstruktuuride ja maaelu arengu komiteega,

pärast konsulteerimist kalanduse ja akvakultuuri struktuurikomiteega

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 38 lõikega 6 nõutakse, et liikmesriikide vastutavad asutused hoiaksid kolme aasta jooksul pärast komisjoni poolt tehtud lõppmakset komisjonile kättesaadavana kõik mis tahes abiga seotud kulusid ja asjassepuutuva abi kontrolli käsitlevad tõendavad dokumendid, kui kahepoolsetes halduskokkulepetes ei ole otsustatud teisiti.

(2) Oleks soovitav täpsustada selle kohustusega seotud tõendavad dokumendid, nende säilitamise vorm ja kohustus määrata kindlaks organid, kes neid säilitavad.

(3) Et kõnealused dokumendid moodustavad määruse (EÜ) nr 438/2001 [3] artiklis 7 nimetatud kontrolljälje osa, on asjakohane kõnealusele artiklile lisada vajalikud dokumentide säilitamist käsitlevad sätted.

(4) Dokumentide säilitamist käsitlevad sätted ei piira muude ühenduse või siseriiklike erieeskirjade kohaldamist.

(5) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piirkondade arengu ja ümberkorraldamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 438/2001 artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 järele lisatakse järgmine lõige:

"2 a) Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 38 lõikes 6 nimetatud kulude ja kontrolliga seotud tõendavad dokumendid on järgmised:

- dokumendid, mis käsitlevad tehtud ja deklareeritud erikulusid ja abi raames tehtud makseid ning mis on nõutavad piisava kontrolljälje jaoks, sealhulgas dokumendid, mis tõendavad kaasfinantseeritavate toodete tegelikku tarnimist või teenuste tegelikku osutamist;

- aruanded ja dokumendid, mis on seotud käesoleva määruse artiklite 4, 9, 10 ja 15 alusel tehtud kontrollidega.

Pädevad siseriiklikud asutused otsustavad, milline organ peab nõutava aja jooksul dokumente säilitama.

b) Dokumente tuleb säilitada kas originaalidena või üldtunnustatud andmekandjatel.

Üldtunnustatud andmekandjad on eelkõige:

- originaaldokumentide valguskoopiad;

- originaaldokumentide mikrofišid;

- originaaldokumentide elektroonilised versioonid optilistel andmekandjatel (nagu CD-ROM, kõvaketas või magnetketas);

- üksnes elektroonilises versioonis dokumendid.

Menetluse, millega tunnistatakse üldtunnustatud andmekandjatel säilitatavate dokumentide vastavust originaaldokumendile, näevad ette siseriiklikud ametiasutused ja see tagab, et säilitatavad versioonid on kooskõlas siseriiklike juriidiliste nõuetega ja neid saab kontrollimisel kasutada. Kui dokumendid on üksnes elektroonilises versioonis, peavad arvutisüsteemid, milles neid säilitatakse, vastama tunnustatud turvanormidele, mis tagavad, et säilitatavad dokumendid on kooskõlas siseriiklike juriidiliste nõuetega ja neid saab kontrollimisel kasutada."

b) Lõike 3 punkt a asendatakse järgmise tekstiga:

"a) on olemas kord, mille kohaselt tagatakse, et lõikes 2a nimetatud dokumente säilitatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 38 lõikele 6 ning vastavalt käesoleva määruse I lisale;".

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. detsember 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Michel Barnier

[1] EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1.

[2] EÜT L 139, 29.7.2001, lk 1.

[3] EÜT L 63, 3.3.2001, lk 21.

--------------------------------------------------

Top