Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0997

Komisjoni määrus (EÜ) nr 997/2002, 11. juuni 2002, millega kehtestatakse kolmandatest riikidest toodavate taimede ja taimsete saaduste fütosanitaarkontrollide infrastruktuuri tugevdamiseks liikmesriikidele antava ühenduse rahalise toetuse jaotamist käsitlevate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad

OJ L 152, 12.6.2002, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 65 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 65 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 39 - 41

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 15/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/997/oj

32002R0997Euroopa Liidu Teataja L 152 , 12/06/2002 Lk 0016 - 0018


Komisjoni määrus (EÜ) nr 997/2002,

11. juuni 2002,

millega kehtestatakse kolmandatest riikidest toodavate taimede ja taimsete saaduste fütosanitaarkontrollide infrastruktuuri tugevdamiseks liikmesriikidele antava ühenduse rahalise toetuse jaotamist käsitlevate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta [1] (direktiiv), viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/36/EÜ, [2] eriti selle artikli 13 lõike 9 viiendat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi sätete kohaselt võib ühenduse rahalist toetust liikmesriikidele anda (kuni 50 % ulatuses) selliste kulude katmiseks, mis on otseselt seotud kontrollide läbiviimiseks vajalike seadmete ja vahendite tõhustamisega mujal kui sihtkohas asuvates kontrollipunktides, et ületada tase, mis on juba saavutatud miinimumnõuete täitmisega vastavalt direktiivi artikli 13 lõike 8 neljanda lõigu rakendussätetele.

(2) On vaja sätestada liikmesriikidele selliseks tõhustamiseks ettenähtud ühenduse rahalise toetuse jaotamist käsitlevate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(3) Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 [3] artikli 3 lõikele 2 rahastab ühenduse eeskirjade kohaselt võetud veterinaar- ja taimetervisemeetmeid Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu. Kõnealuste meetmete finantskontrolli suhtes kohaldatakse eespool nimetatud määruse artikleid 8 ja 9.

(4) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigi "fütosanitaarkontrolli punktide rahalise toetuse" taotlus:

a) tehakse direktiivi artikli 1 lõikes 4 osutatud ametiasutuse poolt kirjalikult;

b) adresseeritakse Euroopa Ühenduste Komisjonile, tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraati, B-1049 Brüssel, Belgia;

c) esitatakse 1. juuniks ja vaadatakse läbi samal aastal; 2002. aasta puhul lükatakse esitamise tähtaega erandlikult edasi 15. juulini 2002;

d) sisaldab tõendit seadmete ja vahendite kohta, mida liikmesriik kavatseb asjakohase rakendatava programmi raames osta, ning milles on märgitud:

i) kontrollipunkti(de) asukoht, kuhu seadmed ja/või vahendid paigutatakse;

ii) kontrollipunkti kirjeldus, teave olemasolevate töötajate, varustuse ning taimede ja taimsete saaduste põhikaubanduse eripära kohta;

iii) seadmete ja/või vahendite ostmise ja/või tõhustamise põhjendus;

iv) ostmist ja/või tõhustamist vajavate seadmete ja/või vahendite tehniline kirjeldus;

v) eespool kirjeldatud seadmete ja/või vahendite kavandatava ostmise ja/või tõhustamise üksikasjalik finantskalkulatsioon (v.a käibemaks ja muud maksud);

e) esitatakse niisuguste seadmete ja/või vahendite kohta, nagu on osutatud käesoleva määruse lisas, välja arvatud äratarvitatav kaup.

Artikkel 2

1. Iga saadud taotluse puhul otsustab komisjon, kas:

a) kavandatava ostmise või tõhustamise fütosanitaarne põhjendus on veenev;

b) ostmise või tõhustamise hinnangulised kulud on mõistlikud.

Asjaomane liikmesriik teatab komisjoni taotlusel mis tahes lisateabe, mida komisjon taotluse läbivaatamiseks vajab.

2. Komisjon koostab iga aasta 15. septembriks nende programmide loetelu, mis vastavad lõike 1 punktides a ja b esitatud nõuetele ning mis võivad sellest tulenevalt saada ühenduse rahalist toetust. Tõhusa ja järjekindla ühenduse panuse kindlustamiseks ning võttes arvesse fütosanitaarolukorda ühenduses, reastab komisjon eespool nimetatud programmid.

Prioriteet antakse neile programmidele, mis tõstavad kõige rohkem asjakohaste kontrollipunkide kvalitatiivset ja kvantitatiivset väärtust ning käsitlevad seetõttu:

- ekspertide poolt soovitatud tõhustamist, millele on osutatud direktiivi artiklis 21,

- olulisel määral ümberkujundatavaid kontrollipunkte.

Loetelu, milles märgitakse üksikasjalikult igale programmile kavandatud ühenduse rahalise toetuse suurus, esitatakse aruteluks alalisele taimetervise komiteele.

3. Iga lõikes 2 osutatud loetellu kantud programm kiidetakse eraldi heaks direktiivi artiklis 18 sätestatud korras. Selline kinnitamine hõlmab ühenduse rahalise toetuse määra, kõiki tingimusi, millest see võib sõltuda, ja toetuse ülemmäära. Ühenduse rahalist toetust ei anta programmidele, mille abi saamise tingimustele vastavate kulutuste kogusumma on väiksem kui 25000 eurot. Programm võib hõlmata rohkem kui üht samas liikmesriigis asuvat kontrollipunkti.

Artikkel 3

Heakskiidetud programmile ühenduse rahalise toetuse saamiseks:

a) peab programmis loetletud seadmete ja/või vahendite ostmine ja/või tõhustamine toimuma ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember artikli 2 lõikes 3 osutatud heakskiitmisele vahetult järgneval aastal;

b) liikmesriigi maksed programmile tehakse kuue kuu jooksul pärast selle lõpetamist;

c) liikmesriik esitab rahalise toetuse taotluse komisjonile eurodes kuue kuu jooksul pärast programmi lõpetamist ning igal juhul hiljemalt programmi alustamise aastale järgneva aasta 30. septembriks;

d) liikmesriigi taotlus sisaldab asjakohaste dokumentide kujul tõendeid tehtud maksete kohta, nt maksekviitungeid.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuni 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

[2] EÜT L 116, 3.5.2002, lk 16.

[3] EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.

--------------------------------------------------

LISA

Seadmed

1. Binokulaar

2. Optiline mikroskoop

3. Digitaalne hügroskoop

4. Digitaalkaamera

5. Digitaalvideo

6. Külmik

7. Muud sarnased seadmed

Vahendid

1. Alalised või teisaldatavad ametiruumid

2. Ülevaatuslaud (teisaldatav agregaat ülevaatuseks)

3. Muud sarnased vahendid

--------------------------------------------------

Top