EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002O0006

Euroopa Keskpanga suunis, 26. september 2002, miinimumnõuete kohta Euroopa Keskpanga ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel (EKP/2002/6)

OJ L 270, 8.10.2002, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/777/oj

32002O0006Euroopa Liidu Teataja L 270 , 08/10/2002 Lk 0014 - 0016


Euroopa Keskpanga suunis,

26. september 2002,

miinimumnõuete kohta Euroopa Keskpanga ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel

(EKP/2002/6)

(2002/777/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut ja eelkõige selle artikli 105 lõike 2 esimest, teist ja kolmandat taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikleid 12.1 ja 14.3 koosmõjus artikli 3.1 esimese, teise ja kolmanda taandega ning artiklitega 18.2 ja 30.6

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 2 esimese, teise ja kolmanda taande kohaselt on Euroopa Keskpankade Süsteemi põhiülesannete hulgas ühenduse rahapoliitika määratlemine ja rakendamine, välisvaluutatehingute tegemine kooskõlas asutamislepingu artikli 111 sätetega ning liikmesriikide ametlike välisreservide hoidmine ja haldamine.

(2) Euroopa Keskpank (EKP) peab vajalikuks, et EKP ja kõikide osalevate liikmesriikide keskpangad rakendaksid miinimumnõuded järgmistele toimingute puhul: i) rahapoliitiliste toimingute tegemine; ii) EKP välisreservidega välisvaluutatehingute tegemine ja iii) EKP välisvaluutareservide haldamine ulatuses, mil riikide keskpangad tegutsevad EKP esindajana vastavalt 3. veebruari 2000. a suunisele EKP/2000/1, mis käsitleb riikide keskpankade teostatavat Euroopa Keskpanga välisvaluutareservide haldamist ja Euroopa Keskpanga välisvaluutareservidega tehtavate tehingute õigusdokumente, [1] viimati muudetud suunisega EKP/2001/12. [2]

(3) Põhikirja artikkel 38.1 näeb ette, et EKP ja riikide keskpankade juhtorganite liikmed ja personal ei tohi isegi pärast oma ametikohustuste lõppemist avalikustada ametisaladuse pidamise kohustuse alla kuuluvat mis tahet teavet.

(4) EKP nõukogu liikmed koostasid nõukogu 16. mai 2002. a koosolekul samateemalise vastastikuse mõistmise memorandumi. [3]

(5) Kooskõlas põhikirja artiklitega 12.1 ja 14.3 on EKP suunised ühenduse õiguse lahutamatu osa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Miinimumnõuded EKP ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute tegemisel, EKP välisreservidega välisvaluutatehingute tegemisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel

Rahapoliitiliste toimingutega ja EKP välisvaluutareservidega tehtavate välisvaluutatehingutega seotud toimingute tegemisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel tagavad EKP ja kõik RKPd, et nende sise-eeskirjad, s.o tegevusjuhised, personalieeskirjad või muud liiki sise-eeskirjad, mis selliseid tehinguid või haldamist reguleerivad, vastaksid kehtivate siseriiklike seaduste ja tööturutavade raames järgmistele miinimumnõuetele.

1. ULATUS

Käesolevaga sätestatud reegleid tuleks kohaldada:

- EKP juhatuse liikmete suhtes, kui nad ei täida nõukogu liikmete ülesandeid,

- riikide keskpankade otsuseid tegevate organite liikmete suhtes, välja arvatud EKP nõukogu liikmed (ja nende asendajad, kes on määratud Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 4.4 kohaselt), kes täidavad nõukogu liikmete ülesandeid,

- kõikide EKP töötajate suhtes, kes tegelevad rahapoliitilise tegevuse ja toimingutega, EKP välisvaluutareservidega tehtavate välisvaluutatehingute ning EKP välisvaluutareservide haldamisega seonduvaga, ning

- kõikide riikide keskpankade töötajate suhtes, kes tegelevad rahapoliitilise tegevuse ja toimingutega, EKP välisvaluutareservidega tehtavate välisvaluutatehingute ning EKP välisvaluutareservide haldamisega seonduvaga

2. JUHTKONNA TEOSTATAV JÄRELEVALVE TURU VASTASPOOLTEGA TEHTAVATE TEHINGUTE ÜLE

3. VÕIMALIKE HUVIDE KONFLIKTIDE VÄLTIMINE

4. SISERINGITEHINGUTE KEELD

5. MEELELAHUTUS JA KINGITUSED

Artikkel 2

Suunise EKP/2000/1 muudatused

Suunise EKP/2000/1 artikkel 3a ja lisa 4 tühistatakse.

Artikkel 3

Kontroll

RKPd esitavad EKP-le tekstid ja vahendid, mille abil nad kavatsevad käesolevat suunist järgida, hiljemalt 15. oktoobriks 2002, kuivõrd nad ei ole seda juba teinud suunise EKP/2001/5 [4] rakendamise kontekstis.

Artikkel 4

Lõppsätted

1. Käesolev suunis on adresseeritud liikmesriikide keskpankadele, kes on asutamiselepingu kohaselt ühisraha kasutusele võtnud.

2. Käesolev suunis jõustub 30. novembril 2002.

3. Käesolev suunis avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 26. september 2002

EKP nõukogu nimel

president

Willem F. Duisenberg

[1] EÜT L 207, 17.8.2000, lk 24.

[2] EÜT L 310, 28.11.2001, lk 31.

[3] EÜT L 123, 24.5.2002, lk 9.

[4] EÜT L 190, 12.7.2001, lk 26.

--------------------------------------------------

Top