Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0300

Komisjoni otsus, 18. aprill 2002, millega kehtestatakse Bonamia ostreae ja/või Marteilia refringens’i osas heakskiidetud tsoonid (teatavaks tehtud numbri K(2002) 1426 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 103, 19.4.2002, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 216 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 216 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009; kehtetuks tunnistatud 32009D0177 . Latest consolidated version: 25/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/300/oj

32002D0300Euroopa Liidu Teataja L 103 , 19/04/2002 Lk 0024 - 0026


Komisjoni otsus,

18. aprill 2002,

millega kehtestatakse Bonamia ostreae ja/või Marteilia refringens’i osas heakskiidetud tsoonid

(teatavaks tehtud numbri K(2002) 1426 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2002/300/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/67/EMÜ akvakultuurloomade ja -toodete turuleviimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 98/45/EÜ, [2] eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1) Ühe või enama karploomahaiguse bonamioosi ja marteilioosi osas heakskiidetud tsooni staatuse saamiseks – kui need on põhjustatud haigusetekitajate Bonamia ostreae (B. ostreae) ja Marteilia refringens (M. Refrigens) poolt – esitavad liikmesriigid asjakohased põhjendused ja riiklikud eeskirjad, millega tagatakse direktiivis 91/67/EMÜ sätestatud tingimuste täitmine.

(2) Komisjoni otsusega 93/55/EMÜ, [3] muudetud otsusega 93/169/EMÜ, [4] muudetakse tagatisi karploomade toomiseks tsoonidesse, mille suhtes on heaks kiidetud programm B. ostreae ja M. refringens’i kohta.

(3) Programm bonamioosi ja marteilioosi kohta Iirimaal kiideti heaks komisjoni otsusega 93/56/EMÜ. [5]

(4) Nõukogu 12. märtsi 1973. aasta määruses (EMÜ) nr 706/73 Kanalisaarte ja Mani saare suhtes kohaldatava põllumajandustoodetega kauplemist käsitleva ühenduse korra kohta, [6] muudetud määrusega (EMÜ) nr 1174/86, [7] sätestatakse, et kõnealuste saarte suhtes tuleks veterinaaria-alaseid õigusakte kohaldada samadel tingimustel nagu Ühendkuningriigis toodete suhtes, mis on imporditud saartele või eksporditud saartelt ühendusse.

(5) Ühendkuningriigi esitatud programmid bonamioosi ja marteilioosi kohta kiideti heaks komisjoni otsustega 92/528/EMÜ [8] (Suurbritannias ja Põhja-Iirimaal), 93/57/EMÜ [9] (Jerseyl), 93/58/EMÜ [10] (Guernseyl) ja 93/59/EMÜ [11] (Mani saarel).

(6) Iirimaa on B. ostreae ja M. refringens’i osas Iirimaa teatavate piirkondade kohta esitanud heakskiidetud tsooni staatuse saamiseks nõutavad asjakohased tõendid ning samuti siseriiklikud õigusnormid, millega tagatakse heakskiidetud staatuse säilitamist käsitlevate tingimuste täitmine.

(7) Ühendkuningriik on B. ostreae ja M. refringens’i osas teatavate piirkondade kohta esitanud heakskiidetud tsooni staatuse saamiseks nõutavad asjakohased tõendid ning samuti vastavad siseriiklikud õigusnormid, millega tagatakse heakskiidetud staatuse säilitamist käsitlevate tingimuste täitmine.

(8) Iirimaa ja Ühendkuningriigi asjaomaste tsoonide kohta esitatud dokumentidest ilmneb, et need tsoonid vastavad direktiivi 91/67/EMÜ artikli 5 nõuetele. Seepärast tuleks neile anda heakskiidetud tsoonide staatus.

(9) Selguse ja lihtsuse huvides on asjakohane koostada kõigi bonamioosi ja marteilioosi osas heakskiidetud tsoonide kohta üks loetelu ning tunnistada kehtetuks otsused, millega kiidetakse heaks programmid, mida varem kohaldati tsoonidele, mis on nüüd saanud heakskiidetud staatuse.

(10) Seetõttu tuleks otsused 92/528/EMÜ, 93/56/EMÜ, 93/57/EMÜ, 93/58/EMÜ ja 93/59/EMÜ kehtetuks tunnistada ning asendada käesoleva otsusega.

(11) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

B. ostreae ja M. refringens’i osas heakskiidetud tsoonid on loetletud lisas.

Artikkel 2

Käesolevaga tunnistatakse otsused 92/528/EMÜ, 93/56/EMÜ, 93/57/EMÜ, 93/58/EMÜ ja 93/59/EMÜ kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsustele käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. aprill 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1.

[2] EÜT L 189, 3.7.1998, lk 12.

[3] EÜT L 14, 22.1.1993, lk 24.

[4] EÜT L 71, 24.3.1993, lk 16.

[5] EÜT L 14, 22.1.1993, lk 25.

[6] EÜT L 68, 15.3.1973, lk 1.

[7] EÜT L 107, 24.4.1986, lk 1.

[8] EÜT L 332, 18.11.1992, lk 25.

[9] EÜT L 14, 22.1.1993, lk 26.

[10] EÜT L 14, 22.1.1993, lk 27.

[11] EÜT L 14, 22.1.1993, lk 28.

--------------------------------------------------

LISA

ÜHE VÕI ENAMA B. OSTREAE JA M. REFRINGENS’I KARPLOOMAHAIGUSE SUHTES HEAKSKIIDETUD TSOONID

1.A. B. ostrae suhtes heakskiidetud tsoonid Iirimaal

- Kogu Iirimaa rannik, välja arvatud järgmised neli piirkonda:

- Corki sadam,

- Galway laht,

- Ballinakilli sadam,

- Clew’ laht.

1.B. M. refringens’i suhtes heakskiidetud tsoonid Iirimaal

- Kogu Iirimaa rannik.

2.A. B. ostrae suhtes heakskiidetud tsoonid Ühendkuningriigis, Kanalisaartel ja Mani saarel

- Kogu Suurbritannia rannik, välja arvatud järgmised piirkonnad:

- Cornwalli lõunarannik Lizardist Start Pointini,

- piirkond Solenti suudmeala ümbruses Portland Billist Selsey Billini,

- Essexi rannikupiirkond Shoeburynessist Landguardini.

- Kogu Põhja-Iirimaa rannik.

- Kogu Guernsey ja Hermi rannik.

- Jersey osariikide tsoon: tsoon koosneb padumerest ja vahetust rannikupiirkonnast, mis jääb Jersey saare peamise tõusuveemärgi ja Jersey saare peamisest mõõnaveemärgist kolme meremiili kaugusele tõmmatud kujuteldava joone vahele. Tsoon asub Saint-Malo lahes, La Manche’i väina lõunaosas.

- Kogu Mani saare rannik.

2.B. M. refringens’i suhtes heakskiidetud tsoonid Ühendkuningriigis, Kanalisaartel ja Mani saarel

- Kogu Suurbritannia rannik.

- Kogu Põhja-Iirimaa rannik.

- Kogu Guernsey ja Hermi rannik.

- Jersey osariikide tsoon: tsoon koosneb padumerest ja vahetust rannikupiirkonnast, mis jääb Jersey saare peamise tõusuveemärgi ja Jersey saare peamisest mõõnaveemärgist kolme meremiili kaugusele tõmmatud kujuteldava joone vahele. Tsoon asub Saint-Malo lahes, La Manche’i väina lõunaosas.

- Kogu Mani saare rannik.

--------------------------------------------------

Top