EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0017

Komisjoni otsus, 31. detsember 2001, millega muudetakse otsust 2001/765/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse kiita ajutiselt heaks nõukogu direktiivide 66/404/EMÜ ja 71/161/EMÜ nõuetele mittevastava metsapaljundusmaterjali turustamine (teatavaks tehtud numbri K(2001) 4769 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 6, 10.1.2002, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 184 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 184 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 210 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/17(1)/oj

32002D0017Euroopa Liidu Teataja L 006 , 10/01/2002 Lk 0063 - 0064


Komisjoni otsus,

31. detsember 2001,

millega muudetakse otsust 2001/765/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse kiita ajutiselt heaks nõukogu direktiivide 66/404/EMÜ ja 71/161/EMÜ nõuetele mittevastava metsapaljundusmaterjali turustamine

(teatavaks tehtud numbri K(2001) 4769 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2002/17/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/404/EMÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta, [1] viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga, eriti selle artikli 15 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 30. märtsi 1971. aasta direktiivi 71/161/EMÜ ühenduses turustatava metsapaljundusmaterjali väliste kvaliteedistandardite kohta, [2] viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1) Käesoleva otsuse artiklis 1 osutatud liikide metsapaljundusmaterjali ei toodeta praegu piisavalt Hispaanias ja Prantsusmaal ning seepärast ei ole nende vajadused direktiivide 66/404/EMÜ või 71/161/EMÜ sätetele vastava kõnealuste liikide paljundusmaterjali järele rahuldatud.

(2) Teised liikmesriigid ja kolmandad riigid ei ole suutelised tarnima piisavas koguses asjaomaste liikide paljundusmaterjali, millel oleks samad garantiid kui ühenduse paljundusmaterjalil ja mis vastaks direktiivi 66/404/EMÜ või 71/161/EMÜ sätetele.

(3) Hispaania ja Prantsusmaa on vastavalt 17. septembril ja 29. oktoobril 2001 taotlenud komisjonilt kõnealuste direktiivide kohaselt luba kiita turustamiseks heaks kõnealustes direktiivides sätestatutest vähem rangetele nõuetele vastavat seemet.

(4) Seepärast tuleks puudujäägi katmiseks lubada taotlenud liikmesriikidel piiratud ajavahemikul turustada leebematele nõuetele vastavat asjaomaste liikide seemet.

(5) Geneetilistel põhjustel tuleks seemet koguda asjaomaste liikide looduslikest päritolukohtadest ning esitada seemne identifitseeritavuse tagamiseks võimalikult ranged garantiid. Lisaks tuleks seemet turustada üksnes juhul, kui sellele on lisatud dokument, kuhu on märgitud teatavad kõnealust seemet käsitlevad üksikasjad.

(6) Lisaks sellele tuleks igal liikmesriigil lubada oma territooriumil turustada lähtekoha osas vähem rangematele nõuetele vastavat seemet juhul, kui kõnealuse seemne turustamine on Hispaanias ja Prantsusmaal käesoleva otsuse alusel lubatud.

(7) Komisjoni otsust 2001/765/EÜ [3] tuleks vastavalt muuta.

(8) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2001/765/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt.

1. Veerus pealkirjaga "Abies alba, kg, lähtekoht" asendatakse Hispaania puhul kirjed "—" ja "—" kirjetega "70" ja "EC (E/OEP)".

2. Veerus pealkirjaga "Larix leptolepis, kg, lähtekoht" asendatakse Hispaania puhul kirjed "—" ja "—" kirjetega "15" ja "CN, JP".

3. Veerus pealkirjaga "Pinus strobus, kg, lähtekoht" asendatakse Hispaania puhul kirjed "—" ja "—" kirjetega "3" ja "US".

4. Veerus pealkirjaga "Picea sitchensis, kg, lähtekoht" asendatakse Hispaania puhul kirjed "—" ja "—" kirjetega "30" ja "US".

5. Veerus pealkirjaga "Pseudotsuga taxifolia, kg, lähtekoht" asendatakse Hispaania puhul kirjed "—" ja "—" kirjetega "280" ja "EC (E/OEP), US (California, Oregon, Washington)".

6. Veerus pealkirjaga "Larix decidua Mill., lähtekoht" asendatakse Prantsusmaa puhul kirje "CZ (Sudeten), CZ and SK (origin Polish)" kirjega "CZ (Sudeten), SK (Sudeten) and PL (central Poland)".

7. Veerus pealkirjaga "Quercus pedunculata Ehrh., kg, lähtekoht" asendatakse Prantsusmaa puhul kirjed "—" ja "—" kirjetega "1500" ja "EC (F/OEP)".

8. Veerus pealkirjaga "Quercus sessiliflora Sal., kg, lähtekoht" asendatakse Prantsusmaa puhul kirjed "—" ja "—" kirjetega "5200" ja "EC (F/OEP)".

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. detsember 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT 125, 11.7.1966, lk 2326/66.

[2] EÜT L 87, 17.4.1971, lk 14.

[3] EÜT L 288, 1.11.2001, lk 40.

--------------------------------------------------

Top