Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2495

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2495/2001, 19. detsember 2001, millega muudetakse teatavate kalandustoodete ühiseid turustusnorme sätestavat nõukogu määrust (EÜ) nr 2406/96

OJ L 337, 20.12.2001, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 121 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2495/oj

32001R2495Euroopa Liidu Teataja L 337 , 20/12/2001 Lk 0023 - 0024


Nõukogu määrus (EÜ) nr 2495/2001,

19. detsember 2001,

millega muudetakse teatavate kalandustoodete ühiseid turustusnorme sätestavat nõukogu määrust (EÜ) nr 2406/96

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, [1] eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2406/96, [2] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2578/2000, [3] on kehtestatud eelkõige uus suurusklasside jaotus Clupea harengus liiki kuuluva heeringa puhul. Räime puhul määratakse selle suurusklasside jaotusega kindlaks ainult üks suurusklass laiuskraadist 59°30′ põhja pool püütud ja lossitud toodetele ja üks suurusklass laiuskraadist 59°30 lõuna pool püütud ja lossitud toodetele.

(2) Laiuskraadist 59°30′ põhja pool püütud ja lossitud räime suurusklass ei vasta enam selle piirkonna tegelikele turunõuetele ja seepärast tuleks määrata rohkem suurusklasse.

(3) Räime keskmine kaal ja pikkus Läänemere põhibasseinis on viimase 15 aasta jooksul oluliselt vähenenud. Sellest tulenevalt on suurem osa põhibasseini räimevarudest ja -saagist põhjapoolset tüüpi (väikesemõõdulised, kuid pikaealised). Rahvusvaheline Läänemere kalanduskomisjon (IBSFC) ei ole räime alammõõtu kehtestanud.

(4) Seepärast tuleks selle liigi turustamiseks määrata rohkem suurusklasse.

(5) Seepärast tuleks üle vaadata Läänemere põhjaosas seni kehtinud suurused. See tähendab määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 2 lõikega 3 ettenähtud ühiste turustusnormide muutmist.

(6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2406/96 II lisas esitatud laiuskraadist 59°30′ põhja pool püütud ja lossitud räime (Clupea harengus) suhtes kohaldatavat suurusklasside jaotust muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2002.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

[2] EÜT L 334, 23.12.1996, lk 1.

[3] EÜT L 298, 25.11.2000, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

Kaaluskaala | Alammõõdud, mida tuleb järgida artiklis 7 nimetatud määrustes ettenähtud tingimustel |

Liigid | Suurus | Kala kaal (kg) | Kalade arv/kg | Piirkond | Geograafiline ala | Alammõõt |

Harilik heeringas (Clupea harengus) | 1 | vähemalt 0,250 | kuni 4 | 1 | ICES Vb (EÜ vöönd) | 20 cm |

2 | 0,125— 0,250 | 5—8 | 2 | a) | 20 cm |

3 | 0,085— 0,125 | 9—11 | | b) | 18 cm |

4 a) | 0,050— 0,085 | 12—20 | 3 | | 20 cm |

Laiuskraadist 59°30′ lõuna pool püütud ja lossitud räim | 4 b) | 0,036— 0,085 | 12—27 | | | |

Laiuskraadist 59°30′ põhja pool püütud ja lossitud räim | 4 c) | 0,057— 0,085 | 12—17 | | | |

5 | 0,031— 0,057 | 18—32 | | | |

6 | 0,023— 0,031 | 33—44 | | | |

--------------------------------------------------

Top