Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1921

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1921/2001, 28. september 2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksi läbivaatamise miinimumstandardite kohta ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2602/2000EMPs kohaldatav tekst.

OJ L 261, 29.9.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 83 - 85

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 19/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1921/oj

32001R1921Euroopa Liidu Teataja L 261 , 29/09/2001 Lk 0049 - 0051


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1921/2001,

28. september 2001,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksi läbivaatamise miinimumstandardite kohta ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2602/2000

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 2494/95 tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta, [1] eriti selle artiklit 4 ja artikli 5 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 2494/95 artikli 5 lõike 1 punkti b kohaselt peab iga liikmesriik koostama tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) alates 1997. aasta jaanuari indeksist.

(2) Eriti oluline on tagada THHI kõrge usaldatavusaste, mida võib toetada eesmärgiga piirata THHI läbivaatamist minimaalse vajaliku määrani antud kontekstis.

(3) On üldtunnustatud, et THHIde keskmine aastamuutus ning iga-aastane ja igakuine muutus on olulised inflatsiooni mõõtmiseks, eriti hindade lähenemise hindamiseks ja Euroopa Keskpanga rahapoliitika varustamiseks teabega.

(4) Siseriiklike või ühtlustatud eeskirjade süsteemi muutused on THHIde läbivaatamiseks mõjuvad põhjused niivõrd, kuivõrd need tagavad või parandavad THHIde võrreldavust, usaldusväärsust või asjakohasust; ühtlustatud eeskirjade süsteemi muutused ei tohiks nõuda läbivaatamisi, kui konkreetsete rakendussmeetmete puhul ei ole sätestatud teisiti.

(5) Komisjoni 17. novembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2602/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksites hinnaalanduste käsitlemise miinimumstandardite kohta, [3] artiklit 6 tuleb vastavalt muuta.

(6) Vead või uued ja paremad alusandmed on mõjuv põhjus THHIde läbivaatamiseks, sest selle käigus parandatakse THHIde võrreldavust, usaldusväärsust või asjakohasust.

(7) Indeksiseeriate läbivaatamise viisid erinevad liikmesriigiti märkimisväärselt. Ühtlustatud eeskirjad on vajalikud, et saadavad THHId vastaksid määruse (EÜ) nr 2494/95 artikli 4 võrreldavusnõudele, samuti nende usaldusväärsuse ja asjakohasuse tagamiseks.

(8) Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom [4] loodud statistikaprogrammi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva määruse eesmärk on anda teavet määrusele (EÜ) nr 2494/95 vastavate rakendusmeetmete märkimisväärse mõju kohta ning kehtestada ühtlustatud eeskirjad THHI läbivaatamise kohta, mis on nende meetmetega kooskõlas ja piisavad nende võrreldavuse, usaldusväärsuse ja asjakohasuse tagamiseks:

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) läbivaatus - THHI seeria, indeksitaseme, iga-aastase muutuse või kaalumise tagasiulatuv muutmine, mille komisjon (Eurostat) teeb avalikult kättesaadavaks trükis või elektrooniliselt ja mis mõjutab tulemusi ühe kümnendkoha võrra;

b) viga - kehtestatud eeskirja ettekavatsematu rikkumine, mis mõjutab vähemalt üht THHI seeriat;

c) esialgne tulemus - tulemus, mis sõltuvalt läbivaatusest eeldatavasti kinnitatakse hiljem.

Artikkel 3

Läbivaadatavus

1. Ametlikult avalikustatud THHI seeriaid võib läbi vaadata.

2. Iga THHI seeria läbivaatuse, välja arvatud käesoleva määruse artiklite 4, 5 või 9 alusel tehtav läbivaatus, peab komisjon (Eurostat) eelnevalt heaks kiitma. Nende ulatus ja ajastus kooskõlastatakse komisjoniga (Eurostat).

Artikkel 4

Vead

1. Vead parandatakse ja neist tulenevad läbivaatused tehakse viivitamata.

2. Enne vigade tõttu tehtavat läbivaatust esitavad asjaomased liikmesriigid komisjonile (Eurostat) omal algatusel vajaliku üksikasjaliku teabe kõnealusele THHI seeriale avaldatava mõju hindamiseks. Samuti teatavad liikmesriigid komisjonile (Eurostat) edaspidi samalaadsete juhtumite vältimiseks võetud meetmetest.

Artikkel 5

Uued või paremad andmed

Uutest või parematest alusandmetest tulenevaid läbivaatusi, mida liikmesriigid peavad THHI täpsuse parandamiseks vajalikuks, rakendatakse juhul, kui komisjon (Eurostat) ei vaidlusta tehtavate läbivaatuste ajastust.

Artikkel 6

Ühtlustatud eeskirjade süsteemi muutused

Kui pole sätestatud teisiti:

1. ei vaja ühtlustatud süsteemi muutused läbivaatamist;

2. THHIsid reguleerivast raamistikust tulenevad määratluste, meetodite või tavade muutused jõustuvad kõigis asjaomastes liikmesriikides alates iga aasta jaanuarikuu indeksist;

3. kõigi selliste muutuste mõju hinnatakse 12 kuu kohta alates selle jaanuarikuu indeksist, kui muutused jõustuvad;

4. kui muutused võivad mõjutada kõigi punktide indeksi keskmist aastamuutust muutmisele järgneva 12 kuu jooksul vähemalt kümnendiku protsendipunkti võrra, hinnatakse mõju kõigi punktide indeksile iga kuu kohta neist kaheteistkümnest;

5. kui lisaks võib muutmine iga COICOP/THHI jaotise, rühma või klassi indeksit mõjutada vastavalt vähemalt kolme, nelja või viie kümnendiku protsendipunkti võrra, mis arvutatakse artikli 6 lõike 4 kohaselt, hinnatakse mõju kõnealusele indeksiseeriale iga kuu kohta neist kaheteistkümnest.

Artikkel 7

Mõju hinnangud

1. Käesoleva määruse artikli 6 lõigetes 4 ja 5 nimetatud hinnangud kasutavad parimaid kättesaadavaid meetodeid majanduslikult kõige tõhusamal viisil. Need edastatakse komisjonile (Eurostat) hiljemalt koos neis käsitletud THHIdega. Lisatakse hindamismeetodi kirjeldus ja asjakohased märkused hinnangute täpsuse kohta.

2. Hinnangud võrdlevad THHI ja asjakohaste osaindeksite aastamuutusi sellise indeksiga, mis ei arvesta määratluste, meetodite või tavade muutmist.

3. Artikli 6 lõigetes 4 ja 5 nimetatud hinnangud on avalikult kättesaadavad koos asjakohaste märkustega nende kvaliteedi kohta. Hinnangud ei asenda ametlikku THHIt.

Artikkel 8

Läbivaatuste avaldamine

1. Komisjoni (Eurostat) väljaantud ametlikus THHI seerias on läbivaatused tähistatud. Läbivaatuse tähis määratakse neile esmastele või tuletatud seeriatele, mille tulemused pärast läbivaatust on muutunud avaldatavate üksikasjade tasandil. Läbivaatuse tähiseid näidatakse läbivaadatud seeria avaldamise ajal ja need eemaldatakse järgmisel kuul.

2. Kõigi punktide THHI, välja arvatud esialgsete tulemuste läbivaatused, teatatakse avalikult koos selgitusega asjaomase liikmesriigi ja komisjoni (Eurostat) tihedas koostöös.

Artikkel 9

Esialgne tulemus

Kui indeks avaldatakse esialgsena, kinnitatakse see järgmise kuu väljaandes.

Artikkel 10

Kvaliteedikontroll

Läbivaatuse korral, välja arvatud artiklite 4 või 9 alusel tehtav läbivaatus, esitab asjaomane liikmesriik komisjonile (Eurostat) viimase taotluse põhjal vajaliku üksikasjaliku teabe kõnealusele THHI seeriale avaldatava mõju hindamiseks ja näitab, et läbivatused on kooskõlas THHI standarditega.

Artikkel 11

Muutmine

Määruse (EÜ) nr 2601/2000 (THHIs hinnaalanduste käsitlemise miinimumstandardite kohta) artikkel 6 asendatakse järgmise tekstiga:"Kui käesoleva määruse rakendamine mõjutab kõigi punktide indeksi iga-aastast muutust (m/(m-12)) rohkem kui ühe kümnendiku protsendi võrra võrreldes sellise indeksiga, mis ei arvesta hinnaalandusi, vaadatakse asjakohane indeksiseeria asjakohaselt läbi."

Artikkel 12

Rakendamine

Liikmesriigid kohaldavad käesolevat määrust alates detsembrist 2001 ja see jõustub alates 2002. aasta jaanuari indeksist.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. september 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pedro Solbes Mira

[1] EÜT L 257, 27.10.1995, lk 1.

[2] EÜT C 244, 1.9.2001, lk 5.

[3] EÜT L 300, 29.11.2000, lk 16.

[4] EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

--------------------------------------------------

Top