Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1513

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1513/2001, 23. juuli 2001, millega muudetakse määruseid nr 136/66/EMÜ ja (EÜ) nr 1638/98 oliiviõli toetuskava kehtivusaja pikendamise ja oliiviõli kvaliteedistrateegia osas

OJ L 201, 26.7.2001, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1513/oj

32001R1513Euroopa Liidu Teataja L 201 , 26/07/2001 Lk 0004 - 0007


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1513/2001,

23. juuli 2001,

millega muudetakse määruseid nr 136/66/EMÜ ja (EÜ) nr 1638/98 oliiviõli toetuskava kehtivusaja pikendamise ja oliiviõli kvaliteedistrateegia osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 20. juuli 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 1638/98, millega muudetakse määrust nr 136/66/EMÜ õli- ja rasvaturu ühise korralduse kehtestamise kohta, [3] sätestatakse turustusaastatel 1998/99., 1999/2000. ja 2000/01. kohaldatavad meetmed. Selle kolmeaastase ajavahemiku eesmärgiks oli anda komisjonile aega koguda ja analüüsida nõutud andmeid, mis on vajalikud selleks, et esitada 2000. aastal nõukogule ettepanek eespool nimetatud turu ühist korraldust reformida. Kuigi käesoleva määrusega võetud meetmed on võimaldanud turu ühisesse korraldusse sisse viia mitmeid parandusi, ei ole kahe esimese turustusaasta jooksul kogutud teave ja saadud kogemused lõplikud ega piisavad selleks, et komisjon saaks teha põhjalikke ja lõplikke järeldusi 1. novembrist 2001 rakendatava õli- ja rasvaturu ühise korralduse osas.

(2) Tuleks hinnata nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/98 ja nõukogu 20. juuli 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 1639/98 (millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2261/84, milles sätestatakse oliiviõli tootmistoetuse ja oliiviõli tootjate organisatsioonidele makstava toetuse andmise üldeeskirjad) [4] 1998. aastaks kavandatud üleminekuaja tulemusi. Alates 1998/99. turustusaastast rakendatud meetmete tulemuste teadasaamiseks ja sektorit käsitleva rohkem üksikajaliku teabe kogumiseks ning üksikasjalike analüüside läbiviimiseks on vaja pikendada 2003/04. turustusaasta lõpuni praegu kehtivate sätete kehtivusaega, eelkõige 22. septembri 1966. aasta määruse nr 136/66/EMÜ (õli- ja rasvaturu ühise korralduse kehtestamise kohta) [5] sätete puhul.

(3) Tootjatele makstud abi kontrollimise kord sõltub suurel määral määruses (EÜ) nr 1638/98 osutatud geograafilise informatsiooni süsteemi olemasolust ja selle ladusast toimimisest. Geograafilise informatsiooni süsteem on oluline selleks, et kaaluda teatavaid tulevikuvõimalusi ning see on väga vajalik ka muude alternatiivide otsimisel. Seetõttu tuleks sätestada, et alates 1. novembrist 2003 hõlmab toetuskava ainult lõplikuks tunnistatud geograafilise informatsiooni süsteemi kantud õlipuid.

(4) Oliiviõlituru areng osutab vajadusele koostada kooskõlastatud strateegia, mille eesmärgiks on toote kvaliteedi tõstmine, sealhulgas selle keskkonnamõju parandamine, ja mis hõlmab muuhulgas stiimuleid sektori struktuuri parandamiseks ning kohandusi oliiviõlide ja oliivijääkõli liigitamises.

(5) Sektori ladusaks toimimiseks tuleks kehtestada kava, millega julgustada tunnustatud ettevõtjate organisatsioone rakendama kvaliteedi parandamise ja sertifitseerimise programme ning parandada oliivõlisektori ja turu korraldust. Kulub umbes üks aasta, et kehtestada üksikasjalikud eeskirjad sellise kava teatavate osade, näiteks asjaomaste organisatsioonide loomise ning programmide koostamise, hindamise ja liikmesriikide poolt heakskiitmise jaoks. Konkreetsete meetmete võimalikult kiireks kohaldamiseks tuleks praegu sätestada 1. novembrist 2002. kehtestatava kava alused.

(6) Oliiviõlide ja oliivijääkõlide kirjeldused ja määratlused on teatavatel juhtudel ebapiisavad ja võivad tekitada segadust nii tarbijate kui ettevõtjate hulgas. Sellised probleemid tekitavad turuhäireid ja nende vältimiseks tuleks määruse nr 136/66/EMÜ lisas sätestatud kirjeldused ja määratlused asendada uutega.

(7) Neitsioliiviõlide looduslike omaduste säilitamiseks tuleks keelata keemilist või biokeemilist toimet omavate abiainete kasutamine.

(8) Tootjate ja pressimisettevõtjate tehtud edusammude tulemusel on neitsioliiviõli ja ekstra neitsioliiviõli tootmine suurenenud ja toonud kaasa tavaliste õlide ja lambiõlide tootmise vähenemise. Turusuundumuste arvessevõtmiseks neitsioliiviõlide liigitamisel ja selleks, et tarbijad sellest kasu saaksid, tuleks ekstra neitsioliiviõli happesuse ülemmäära vähendada ja "tavaline neitsioliiviõli" tuleks oliiviõlitüüpide loetelust välja jätta ning lisada lambiõlide rühma.

(9) Üldnimetusega "oliiviõli" tähistatakse praegu määruse nr 136/66/EMÜ lisa punktis 3 osutatud õlitüüpe, st rafineeritud oliiviõli ja neitsioliiviõli (v.a lambiõli) segu. See võib tarbijaid viia segadusse ning põhjustada turul häireid. Seetõttu tuleks segud määratleda ilma nende kvaliteediklassi alandamata, kuna selliseid segusid hindab suur turuosa.

(10) Rafineerimisettevõtete poolt tehtud edusammude tõttu on võimalik kohandada rafineeritud oliiviõli määratlust, vähendades maksimaalse happesuse protsendimäära.

(11) Töötlemata oliivijääkõli määratlus peaks hõlmama mehhaanilisel teel saadud õlisid ja vastama lambiõli määratlusele, kuna mõlemal on traditsioonilistele töötlemata oliivijääkõlidele iseloomulikud omadused, v.a mõned eriomadused.

(12) Selleks, et sektoris oleks võimalik kohaneda uute sätetega, tuleks uued kirjeldused ja määratlused muuta üldjuhul kohustuslikuks alles kahe aasta pärast.

(13) Määruse nr 136/66/EMÜ rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus, [6]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust nr 136/66/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 4 lõikes 2 asendatakse sõnad "1998/99.–2000/01. majandusaasta" sõnadega "1998/99.–2003/04. majandusaasta".

2. Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a) lõikes 2 asendatakse sõnad "1998/99.–2000/01. majandusaasta" sõnadega "1998/99.–2003/04. majandusaasta";

b) lõike 9 esimeses lõigus asendatakse sõnad "parandada õlitootmise kvaliteeti" sõnadega "parandada oliiviõli ja lauaoliivide tootmise kvaliteeti";

c) lõike 9 teises lõigus:

i) asendatakse sõnad "1998/99.–2000/01. majandusaasta" sõnadega "1998/99.–2003/04. majandusaasta";

ii) asendatakse sõnad "oliiviõlitootjad" sõnadega "oliiviõli ja lauaoliivide tootjad".

3. Artikli 20d lõike 1 teises lõigus asendatakse sõnad "1998/99.–2000/01. majandusaasta" sõnadega "1998/99.–2003/04. majandusaasta".

4. Artikkel 37 tunnistatakse kehtetuks.

5. Artikkel 38 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 38

1. Komisjoni abistab õli- ja rasvaturu korralduskomitee (edaspidi "komitee").

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma kodukorra."

6. Määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 1638/98 muudetakse järgmiselt.

1. Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 esimeses lõigus asendatakse sõnad "1998/99.–2000/01. majandusaasta" sõnadega "1998/99.–2002/03. majandusaasta";

b) lõike 2 teises lõigus asendatakse sõnad "majandusaastatel 1998/99–2000/01" sõnadega "majandusaastatel 1998/99–2002/03";

c) lõikes 4 asendatakse sõnad "1998/99.–2000/01. majandusaasta" sõnadega "1998/99.–2002/03. majandusaasta".

2. Lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 2a

Alates 1. novembrist 2003 ei saa õlipuid ega vastavaid alasid, mida ei ole kantud käesoleva määruse artiklis 2 sätestatud geograafilise informatsiooni süsteemi, ning nimetatud õlipuudest toodetud oliiviõli võtta aluseks õli- ja rasvaturu ühise korralduse alusel oliivitootjatele abi maksmisel."

3. Artikli 3 lõikes 2 asendatakse aasta 2000 aastaga 2003 ja kuupäev 1. november 2001 kuupäevaga 1. november 2004.

4. Lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 4a

1. novembrist 2002 jõustuva õli- ja rasvaturu ühise korralduse alusel võivad oliiviõli tootvad liikmesriigid jätta vajaduse korral teatavas ulatuses osa oliiviõli ja/või lauaoliivide tootjatele ettenähtud abi maksmata, et tagada tunnustatud tootjaorganisatsioonide, tunnustatud tootmisharudevaheliste organisatsioonide või muude tunnustatud ettevõtjate organisatsioonide või nende ühenduste poolt koostatud tööprogrammide rahastamine ühes või mitmes järgmistest valdkondadest:

a) oliiviõli- ja lauaoliivisektori turu järelevalve ja haldamine;

b) oliivikasvatuse keskkonnamõjude parandamine;

c) oliiviõli ja lauaoliivide tootmise kvaliteedi parandamine;

d) oliiviõli ja lauaoliivide kvaliteedi jälgitavus, sertifitseerimine ja kaitsmine riiklike asutuste järelevalve all.

2. Käesoleva artikli kohaldamisel on "tunnustatud tootmisharudevahelised organisatsioonid" juriidilised isikud, mis:

- koosnevad määruse nr 136/66/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktides c ja d osutatud toodete tootmise ja/või müügi ja/või töötlemisega seotud majandustegevusalade esindajatest,

- on asutatud kõigi või osade neis osalevate organisatsioonide või liitude algatusel,

- on saanud tunnustuse sellelt liikmesriigilt, kus nad tegutsevad.

3. Selleks, et vältida moonutuste tekkimist turul, määrab:

- nõukogu komisjoni ettepanekul kindlaks kõikide lõikes 1 osutatud asjaomaste tegevusalade piirid ja, seejärel

- määrab komisjon kooskõlas otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 sätestatud menetluskorraga kindlaks lõikes 1 osutatud piirkonnad.

Kindlaksmääratud piiride raames on lõikes 1 osutatud tööprogrammide ühendusepoolse rahastamise maksimummäär võrdne liikmesriikide poolt abi maksmiseks reserveeritud osaga. Rahastatakse abikõlblikke kulusid, mille ülempiir on:

- 100 % punktides a ja b osutatud valdkondade puhul,

- 100 % investeeringute eest põhivarasse ja 75 % muude punktis c osutatud valdkondade puhul,

- 50 % punktis d osutatud valdkondade puhul.

Täiendava rahastamise tagavad asjaomased liikmesriigid, võttes arvesse ettevõtjate rahastamist, mis on lõike 1 punktides c ja d osutatud valdkondade puhul kohustuslikud ja punkti d puhul on see vähemalt 25 %.

4. Määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38 sätestatud korras täpsustab komisjon:

a) ettevõtjate organisatsioonide ja nende ühenduste tunnustamise tingimused;

b) tegevused, mis vastavad lõikes 1 osutatud neljas piirkonnas programmidesse kaasamise tingimustele;

c) liikmesriikide poolt kasutatava programmide heakskiitmise korra;

d) kontrolli- ja sanktsioonimeetmed;

e) muud üksikasjalikud eeskirjad, mis võivad asjaomaste programmide kiireks rakendamiseks alates 1. novembrist 2002 vajalikud olla."

5. Artikli 5 esimeses lõigus asendatakse kuupäev 1. november 2001 kuupäevaga 1. november 2004.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. novembrist 2001. Artikli 1 punkti 6 (mis asendab määruse nr 136/66/EMÜ lisa) kohaldatakse alles 1. novembrist 2003, välja arvatud asjaomase lisa punkt 4.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2001

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] Arvamus on esitatud 17. mail 2001 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[2] Arvamus on esitatud 30. mail 2001 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT L 210, 28.7.1998, lk 32.

[4] EÜT L 210, 28.7.1998, lk 38.

[5] EÜT 172, 30.9.1966, lk 3025/66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2826/2000 (EÜT L 328, 23.12.2000, lk 2).

[6] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

LISA

"

LISA

ARTIKLIS 35 OSUTATUD OLIIVIÕLIDE JA OLIIVIJÄÄKÕLIDE KIRJELDUSED JA MÄÄRATLUSED

1. NEITSIOLIIVIÕLID

Õlid, mis on saadud oliivipuu viljadest üksnes mehhaaniliste või muude füüsiliste vahendite abil tingimustel, mis ei põhjusta õli muutumist, ja mida ei ole töödeldud muul viisil kui pesemine, dekanteerimine, tsentrifuugimine ja filtreerimine, välja arvatud õlid, mis on saadud lahustite või keemilise või bioloogilise toimega abiainete, või ümberesterdamise abil ja muude õlidega segamisel.

Neitsioliiviõlisid liigitatakse ja kirjeldatakse järgmiselt:

a) ekstra-neitsioliiviõli:

neitsioliiviõli, mille oleiinhappena väljendatud vabade rasvhapete maksimumsisaldus on 0,8 g 100 g kohta ja mille muud omadused vastavad kõnealusele kategooriale sätestatud omadustele;

b) neitsioliiviõli

neitsioliiviõli, mille oleiinhappena väljendatud vabade rasvhapete maksimumsisaldus on 2 g 100 g kohta ja mille muud omadused vastavad kõnealusele kategooriale sätestatud omadustele;

c) lambiõli

neitsioliiviõli, mille oleiinhappena väljendatud vabade rasvhapete sisaldus on üle 2 g 100 g kohta ja/või mille muud omadused vastavad kõnealusele kategooriale sätestatud omadustele.

2. RAFINEERITUD OLIIVIÕLI

Neitsioliiviõli rafineerimisel saadud oliiviõli, mille oleiinhappena väljendatud vabade rasvhapete sisaldus ei ole üle 0,3 g 100 g kohta ja mille muud omadused vastavad kõnealusele kategooriale sätestatud omadustele.

3. OLIIVIÕLI, MIS KOOSNEB RAFINEERITUD OLIIVIÕLIST JA NEITSIOLIIVIÕLIST

Rafineeritud oliiviõli ja neitsioliiviõli (v.a lambiõli) segamisel saadud oliiviõli, mille oleiinhappena väljendatud vabade rasvhapete sisaldus ei ole üle 1 g 100 g kohta ja mille muud omadused vastavad kõnealusele kategooriale sätestatud omadustele.

4. TÖÖTLEMATA OLIIVIJÄÄKÕLI

Õli, mis on saadud oliivijääkõli töötlemisel lahustitega või füüsiliste vahendite abil või lambiõlile vastava õliga, v.a ümberesterdamise abil ja muude õlidega segamisel, ja mille muud omadused vastavad kõnealusele kategooriale sätestatud omadustele.

5. RAFINEERITUD OLIIVIJÄÄKÕLI

Töötlemata oliivijääkõli rafineerimisel saadud õli, mille oleiinhappena väljendatud vabade rasvhapete sisaldus ei ole üle 0,3 g 100 g kohta ja mille muud omadused vastavad kõnealusele kategooriale sätestatud omadustele.

6. OLIIVIJÄÄKÕLI

Rafineeritud oliivijääkõli ja neitsioliiviõli (v.a lambiõli) segamisel saadud õli, mille oleiinhappena väljendatud vabade rasvhapete sisaldus ei ole üle 1 g 100 g kohta ja mille muud omadused vastavad kõnealusele kategooriale sätestatud omadustele.

"

--------------------------------------------------

Top