Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1347

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1347/2001, 28. juuni 2001, millega täiendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras) lisa

OJ L 182, 5.7.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 128 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 128 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 207 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1347/oj

32001R1347Euroopa Liidu Teataja L 182 , 05/07/2001 Lk 0003 - 0004


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1347/2001,

28. juuni 2001,

millega täiendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras) lisa

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, [1] eriti selle artikli 17 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Saksamaa poolt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 17 alusel teatatud nime kohta on nõutud lisateavet, et tagada nime vastavus kõnealuse määruse artiklitele 2 ja 4. Kõnealune lisateave näitab, et nimi vastab kõnealustele artiklitele. Seepärast tuleks kõnealune nimi registreerida ja lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1107/96 [2] lisasse.

(2) Pärast seda, kui anti teada Saksamaa ametiasutuste taotlusest registreerida nimi "Bayerisches Bier" kaitstud geograafilise tähisena, teavitasid Hollandi ja Taani ametiasutused komisjoni õlle puhul kasutatavatest kaubamärkidest, mis sisaldavad kõnealust nime.

(3) Esitatud teave kinnitab nime "Bavaria" olemasolu kehtiva kaubamärgina. Olemasolevaid fakte ja teavet arvesse võttes on siiski leitud, et nime "Bayerisches Bier" registreerimine ei eksita tarbijat toote tegeliku määratluse osas. Sellest tulenevalt ei ole geograafiline tähis "Bayerisches Bier" ja kaubamärk "Bavaria" määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 14 lõikes 3 nimetatud olukorras.

(4) Hoolimata geograafilise tähise "Bayerisches Bier" registreerimisest, võib teatavate kaubamärkide, näiteks Hollandi kaubamärgi "Bavaria" ja Taani kaubamärgi "Høker Bajer", kasutamist jätkata seni, kuni need vastavad määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 14 lõikega 2 ettenähtud tingimustele.

(5) Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklile 3 tuleb nime registreerimist takistava üldise laadi hindamisel pidada silmas olukorda terves ühenduses. Kuigi antud juhul viitavad asjaolud sellele, et väljenditest "bajersk" ja "bajer", mis on taanikeelsed tõlked nimetusele "Bayerisches", on saamas väljendi "õlu" sünonüümid ja et kõnealused väljendid on sellest tulenevalt muutumas üldnimetuseks, ei ole nimetuse "Bayerisches" ega selle tõlgete üldist laadi täheldatud muudes keeltes ja teistes liikmesriikides.

(6) Määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 15 alusel loodud komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimi lisatakse määruse (EÜ) nr 1107/96 lisasse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 28. juuni 2001

Nõukogu nimel

eesistuja

B. Rosengren

[1] EÜT L 208, 24.7.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2796/2000 (EÜT L 324, 21.12.2000, lk 26).

[2] EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 913/2001 (EÜT L 129, 11.5.2001, lk 8).

--------------------------------------------------

LISA

Õlu

SAKSAMAA

Bayerisches Bier (KGT)

--------------------------------------------------

Top