EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0996

Komsijoni määrus (EÜ) nr 996/2001, 22. mai 2001, millega muudetakse määrusi (EMÜ) nr 1764/86, (EMÜ) nr 2319/89 ja (EMÜ) nr 2320/89, milles sätestatakse tootmistoetuskava alusel tomatitest, pirnidest ja virsikutest valmistatud toodete kvaliteedi miinimumnõuded

OJ L 139, 23.5.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 198 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 198 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 83 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/996/oj

32001R0996Euroopa Liidu Teataja L 139 , 23/05/2001 Lk 0009 - 0010


Komsijoni määrus (EÜ) nr 996/2001,

22. mai 2001,

millega muudetakse määrusi (EMÜ) nr 1764/86, (EMÜ) nr 2319/89 ja (EMÜ) nr 2320/89, milles sätestatakse tootmistoetuskava alusel tomatitest, pirnidest ja virsikutest valmistatud toodete kvaliteedi miinimumnõuded

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2201/96 puu- ja köögiviljatooteturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2699/2000, [2] eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 2201/96 artikliga 2 nähakse ette toetuste süsteem tootjaorganisatsioonidele, kes tarnivad tomateid, virsikuid ja pirne töötlemiseks kõnealuse määruse I lisas loetletud toodeteks.

(2) Komisjoni 27. mai 1986. aasta määruses (EMÜ) nr 1764/86 (milles sätestatakse tootmistoetuskava alusel tomatitest valmistatud toodete kvaliteedi miinimumnõuded, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1593/98 [4]), 28. juuli 1989. aasta määruses (EMÜ) nr 2319/89 (tootmistoetuskava tingimustele vastavate siirupis ja omas mahlas säilitatavate "Williamsi" ja "Rocha" pirnide kvaliteedi miinimumnõuete kohta) [5] ja 28. juuli 1989. aasta määruses 2320/89 (tootmistoetuskava tingimustele vastavate siirupis ja omas mahlas säilitatavate virsikute kvaliteedi miinimumnõuete kohta) [6] sätestatakse kõnealuste töödeldud toodete kvaliteedi miinimumnõuded; kõnealuseid määrusi tuleks muuta, et võtta arvesse toetuste süsteemi käsitleva nõukogu määrusega (EÜ) nr 2699/2000 kehtestatud muudatusi.

(3) Määrustes (EMÜ) nr 1764/86, (EMÜ) nr 2319/89 ja (EMÜ) nr 2320/89 sätestatud kvaliteedi miinimumnõuded on komisjoni 2. märtsi 2001. aasta määruse (EÜ) nr 449/2001 (milles sätestatakse nõukogude määruse (EÜ) nr 2201/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljatoodete toetuskavaga) [7] (millega tunnistati kehtetuks ja asendati komisjoni määrus (EÜ) nr 504/97 [8]) täiendavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(4) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas puu- ja köögiviljatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 1764/86 muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse kvaliteedi miinimumnõuded, millele peavad vastama määruse (EÜ) nr 449/2001 artikli 1 lõikes 2 määratletud tomatitest töödeldud tooted."

2. Artiklites 2, 3, 8, artikli 10 lõike 3 punktis a ja artiklis 11 asendatakse viide määrusele (EÜ) nr 504/97 viitega määrusele (EÜ) nr 449/2001.

Artikkel 2

Määrust (EMÜ) nr 2319/89 muudetakse järgmiselt.

1. Pealkiri asendatakse järgmisega:

"milles sätestatakse tootmistoetuskava kohaldamisalasse kuuluvate siirupis ja/või omas mahlas säilitatavate "Williamsi" ja "Rocha" pirnide kvaliteedi miinimumnõuded."

2. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse kvaliteedi miinimumnõuded, millele peavad vastama määruse (EÜ) nr 449/2001 artikli 1 lõikes 2 määratletud ning siirupis ja/või omas mahlas säilitatavad "Williamsi" ja "Rocha" pirnid (edaspidi "pirnid siirupis ja/või omas mahlas")."

Artikkel 3

Määrust (EMÜ) nr 2320/89 muudetakse järgmiselt.

1. Pealkiri asendatakse järgmisega:

"milles sätestatakse tootmistoetuskava kohaldamisalasse kuuluvate siirupis ja/või omas mahlas säilitatavate virsikute kvaliteedi miinimumnõuded."

2. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse kvaliteedi miinimumnõuded, millele peavad vastama määruse (EÜ) nr 449/2001 artikli 1 lõikes 2 määratletud ning siirupis ja/või omas mahlas säilitatavad virsikud."

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. mai 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29.

[2] EÜT L 311, 12.12.2000, lk 9.

[3] EÜT L 153, 7.6.1986, lk 1.

[4] EÜT L 208, 29.7.1998, lk 17.

[5] EÜT L 220, 29.7.1989, lk 51.

[6] EÜT L 220, 29.7.1989, lk 54.

[7] EÜT L 64, 6.3.2001, lk 16.

[8] EÜT L 78, 20.3.1997, lk 14.

--------------------------------------------------

Top