Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0214

Komisjoni määrus (EÜ) nr 214/2001, 12. jaanuar 2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul

OJ L 37, 7.2.2001, p. 100–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010; kehtetuks tunnistatud 32009R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/214/oj

32001R0214Official Journal L 037 , 07/02/2001 P. 0100 - 0111


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 214/2001,

12. jaanuar 2001,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta,1 muudetud määrusega (EÜ) nr 1040/2000,2 eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EÜ) nr 1255/1999 asendati nõukogu määrus (EMÜ) nr 804/683 ning muu hulgas ka nõukogu määrus (EMÜ) nr 777/87,4 milles käsitletakse või ja lõssipulbri kokkuostukorda. Pidades silmas uut korda ja arvestades olemasolevaid kogemusi, tuleks muuta lõssipulbriturul sekkumist reguleerivaid üksikasjalikke eeskirju. Seetõttu tuleks selguse huvides uuesti sõnastada sekkumise eri tahke reguleerivad konkreetsed määrused ehk komisjoni 10. septembri 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 2213/76 lõssipulbri müügi kohta riigiladudest,5 viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2080/96,6 18. mai 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 1362/87, millega sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 777/87 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses lõssipulbri kokkuostu ja selle puhul eraladustusabi andmisega,7 viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 569/96,8 3. mai 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 1158/91 lõssipulbri pakkumismenetluse teel kokkuostu kohta sekkumisasutustesse,9 viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 124/1999,10 ja 22. veebruari 1996. aasta määrus (EÜ) nr 322/96, millega nähakse ette lõssipulbri riikliku ladustamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad,11 viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 419/98,12 ja nende sätted tuleks koondada ühte määrusesse.

(2) Sekkumisametid võivad kokku osta üksnes sellist lõssipulbrit, mis vastab määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 1 sätestatud nõuetele ning kvaliteedi- ja esitamistingimustele, mis tuleb määratleda. Tuleks kindlaks määrata ka analüüsimeetodid ja kvaliteedi kontrolli hõlmavad üksikasjalikud eeskirjad ning kui olukord seda nõuab, ette näha lõssipulbri radioaktiivsuse kontrollimine ja piirnormid, mis tuleb kehtestada vajaduse korral ühenduse õigusaktidega.

(3) Sekkumissüsteemi tõrgeteta toimimise tagamiseks on vaja kindlaks määrata tootmisettevõtjate heakskiitmise tingimused ja nende järgimise kontroll. Kõnealuse korra toimimise tagamiseks tuleks ette näha meetmed, mida võetakse nimetatud tingimuste täitmata jätmise korral. Kuna lõssipulbrit võib kokku osta muu liikmesriigi sekkumisamet peale selle, mille territooriumil või on toodetud, peab kokkuostuga tegelev sekkumisamet suutma kontrollida, et kvaliteeti ja esitamist käsitlevad tingimused on täidetud.

(4) Kõnealuste nõuete täitmata jätmine ei tohiks koormata ühenduse eelarvet. Ettevõtja peaks lõssipulbri, mis ei vasta nõuetele, tagasi võtma ja kandma tekkinud laokulud.

(5) Tuleks kindlaks määrata müügiks pakutava koguse alammäär. Pakkumistele tuleks lisada ka tagatis, et tagada pakkumise jõusolek ja lõssipulbri tarnimine kehtestatava tähtaja jooksul.

(6) Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 kohaselt võivad sekkumisametid kokku osta ainult väikseima proteiinisisaldusega lõssipulbrit. Kokkuostuhind võib olenevalt proteiinisisaldusest muutuda. Tuleks määratleda kokkuostuhinna arvutamise meetod.

(7) Ladustatud varude nõuetekohaseks haldamiseks tuleks täpsustada liikmesriikide kohustused, määrates kindlaks ladustamiskoha maksimumkauguse ja kulud, mis tuleb katta suurema vahemaa korral, ning nõudes eelkõige, et varud oleksid kättesaadavad, partiid identifitseeritud ja ladustatud lõssipulber riskide vastu kindlustatud. Kontrollimiste ühtse sageduse ja taseme tagamiseks on samuti vaja täpsustada riiklike ametiasutuste läbiviidavate ladustamiskohtade inspekteerimiste laad ja arv. Kuna sekkumisametid on jooksvaks ladustusajaks olemasolevate lepingutega seotud, tuleks sätestada, et uusi nõudeid hoidlatele seoses lattu saabumise ja laost äraviimisega kohaldatakse ainult alates 1. septembrist 2000 sekkumiseks ostetud lõssipulbri koguste suhtes.

(8) Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 2 osutatud lõssipulbri kokkuost peatatakse niipea, kui igal aastal ajavahemikul 1. märts - 1. august sekkumiseks pakutavad kogused ületavad 109 000 tonni. Sel juhul võib kokkuostu korraldada alalise pakkumismenetluse abil, mille üksikasjalikud eeskirjad on vaja sätestada. Pakkumise üksikasjad, eelkõige miinimumkogus, esitamistähtajad ja maksimaalne kokkuostuhind tuleks kindlaks määrata. Lõssipulbri kvaliteedi- ja esitamisnõuete täitmise tagamiseks pakkumise esitamise ajal ja lattu jõudmise järel tuleks pakkujailt koos pakkumisega nõuda sellekohase kirjaliku kohustuse esitamist. Pakkumisele tuleks lisada ka tagatis, et tagada pakkumise jõusolek pakkumiste esitamise tähtaja möödumisel ja lõssipulbri tarnimine teatavate kehtestatavate tähtaegade jooksul. Tuleks määratleda meetod kokkuostuhinna arvestamiseks vastavalt kokkuostetava lõssipulbri proteiinisisaldusele.

(9) Sekkumisvaru nõuetekohane haldamine eeldab lõssipulbri edasimüüki niipea kui turustusvõimalused avanevad. Müügiks ettenähtud lõssipulbri võrdse kättesaadavuse tagamiseks tuleks kõikidele huvitatud pooltele anda ostuvõimalus. Turu tasakaalu häirimise vältimiseks tuleks kehtestada müügihind, võttes arvesse turuolukorda. Tuleks sätestada müügitingimused, mille puhul on nõutav täitmisgarantii esitamine, eelkõige lõssipulbi ülevõtmise ja maksetähtaegade osas. Varude olukorra jälgimiseks peaksid liikmesriigid teavitama komisjoni müüdud lõssipulbri kogustest.

(10) Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikega 3 nähakse ette lõssipulbri eraladustamise toetus. Korra nõuetekohase jälgimise tagamiseks tuleks ette näha sätted ladustamistingimusi käsitleva lepingu ja spetsifikatsioonide kohta. Samal põhjusel tuleks kehtestada dokumentatsiooni, raamatupidamisarvestust ja kontrollimiste sagedust käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad, eelkõige artikli 7 lõikes 3 sätestatud nõuete osas. Hõlbustamaks eraladustuslepingute alusel ladustatud toodete olemasolu kontrolli laos, tuleks ette näha nende laost äraviimine partiide kaupa, kui liikmesriik ei anna luba väiksema koguse äraviimiseks.

(11) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

REGULEERIMISALA

Artikkel 1

Käesoleva määrusega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 7 ettenähtud lõssipulbrituru sekkumismeetmete üksikasjalikud rakenduseeskirjad, milles käsitletakse:

a) kokkuostu sekkumishinnaga;

b) kokkuostu alalise pakkumismenetluse teel;

c) lõssipulbri müüki riigi varudest kindlaksmääratud hinnaga;

d) eraladustusabi andmist.

II PEATÜKK

RIIKLIK LADUSTAMINE

1. jagu

Kokkuostu tingimused

Artikkel 2

1. Sekkumisametid võivad kokku osta üksnes sellist lõssipulbrit, mis vastab määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 1 esimeses ja teises lõigus ja käesoleva artikli lõigetes 2-7 sätestatud nõuetele ning mis on sekkumiseks pakutud ajavahemikul 1. märts - 31. august.

2. Pädevad asutused kontrollivad lõssipulbri kvaliteeti I lisas sätestatud analüüsimeetodite abil ning III lisas sätestatud eeskirjade kohaselt võetud proovide alusel. Kontrollimised peavad kinnitama, et lõssipulber ei sisalda muid tooteid, eelkõige petipiima ega vadakut, nagu on määratletud I lisas.

Liikmesriigid võivad luua komisjoni nõusolekul ja oma järelevalve all teatavate kvaliteedinõuete ja teatavate heakskiidetud ettevõtete osas enesekontrolli süsteemi.

3. Lõssipulbri radioaktiivsuse tase ei tohi ületada ühenduse määrustega kohaldatavat piirmäära.

Toote radioaktiivse saastumise taset kontrollitakse ainult siis, kui olukord seda nõuab ning üksnes vajaliku ajavahemiku jooksul. Vajaduse korral määratakse kontrollimise kestus ja ulatus kindlaks määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikliga 42 ettenähtud korras.

4. Lõssipulber peab olema valmistatud 30 päeva jooksul enne sekkumisametile müügipakkumise laekumise päeva. Kui lõssipulbrit hoitakse silos, peab ta olema valmistatud nelja nädala jooksul enne pakkumise saamise nädalat.

5. Müügiks pakutava koguse alammäär on 20 tonni. Liikmesriigid võivad nõuda, et lõssipulbrit pakutakse üksnes täistonnide kaupa.

6. Lõssipulber pakitakse kottidesse netomassiga 25 kg, mis vastavad II lisas sätestatud nõuetele ja millele on märgitud järgmised andmed, vajaduse korral koodina:

a) loanumber tootjatehase ja liikmesriigi kindlakstegemiseks;

b) valmistamise kuupäev või vajaduse korral nädal;

c) tootepartii number;

d) nimetus "pihustuskuivatamisel saadud lõssipulber".

7. Lõssipulbrit tarnitakse pikaajaliseks ladustamiseks sobivatel kaubaalustel.

Kui tarnitakse ühekordselt kasutatavatel kaubaalustel, katab lõssipulbri kokkuostuhind kaubaaluste ostmise.

Kui tarnitakse EUR-kaubaalustel või võrreldava kvaliteediga kaubaalustel, tagastatakse need müüjale või vahetatakse hiljemalt laost äraviimise ajal samaväärsete kaubaaluste vastu.

Artikkel 3

1. Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 1 nimetatud ettevõtjad kiidetakse heaks üksnes juhul, kui nad:

a) on nõukogu direktiivi 92/46/EMÜ13 artikli 10 kohaselt heaks kiidetud ja neil on nõuetekohane tehniline sisseseade;

b) kohustuvad pidama iga liikmesriigi pädeva asutuse määratud vormis püsiregistrit, kuhu kantakse teave tooraine päritolu, toodetud lõssipulbri, petipiima ja vadaku koguse ja pakendi, toote märgistuse ja iga partii väljalaskekuupäeva kohta;

c) nõustuvad sekkumiseks pakutava lõssipulbritoodangu ametliku erikontrolliga;

d) kohustuvad informeerima inspekteerivat asutust vähemalt kaks tööpäeva varem oma kavatsusest toota lõssipulbrit riiklikuks sekkumiseks; liikmesriigid võivad määrata ka lühema tähtaja.

2. Käesoleva määruse järgimise tagamiseks teevad pädevad asutused asjaomaste ettevõtete sekkumislõssipulbri tootmiskava alusel kohapeal etteteatamata kontrollimisi.

Viiakse läbi vähemalt:

a) üks kontroll 28 tootmispäeva kohta, mil lõssipulbrit on valmistatud sekkumise jaoks, ja vähemalt üks kontroll poolaastas lõike 1 punktis b nimetatud registrite kontrollimiseks;

b) üks kontroll poolaastas, et kontrollida, kuidas on järgitud lõikes 1 nimetatud muid loasaamistingimusi.

3. Luba tühistatakse, kui lõike 1 punktis a sätestatud eeltingimusi enam ei täideta. Asjaomase ettevõtja taotlusel võib loa pärast põhjalikku kontrollimist taastada kõige rutem kuue kuu möödudes.

Kui leitakse, et ettevõtja ei ole järginud ühte lõike 1 punktides b, c ja d märgitud kohustustest, välja arvatud vääramatu jõu korral, peatatakse loa kehtivus 1-12 kuuks olenevalt kõrvalekalde tõsidusest.

Liikmesriik ei kohalda nimetatud kehtivuse peatamist, kui leitakse, et kõrvalekalle ei olnud tahtlik ega leidnud aset tõsise hooletuse tulemusena ja selle mõju lõikes 2 ettenähtud kontrollide tõhususele on olnud tähtsusetu.

4. Lõigete 2 ja 3 kohaselt korraldatud kontrollide kohta koostatakse aruanne, milles esitatakse:

a) kontrolli kuupäev;

b) selle kestus;

c) sooritatud toimingud.

Aruandele kirjutab alla vastutav inspektor ja see saadetakse ettevõtjale.

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni meetmetest, mis on võetud seoses lõigetes 2 ja 3 ettenähtud kontrollidega, ühe kuu jooksul pärast meetmete vastuvõtmist.

Artikkel 4

1. Kui lõssipulbrit pakutakse sekkumiseks mõnes teises liikmesriigis kui tootjaliikmesriigis, tuleb kokkuostuks esitada tootjariigi pädeva asutuse poolt hiljemalt 45 päeva jooksul pärast pakkumise esitamistähtpäeva väljaantud sertifikaat.

Sertifikaat peab sisaldama artikli 2 lõike 6 punktides a, b ja c osutatud teavet ning kinnituse selle kohta, et kõnealuse lõssipulbri on valmistanud ühenduses heakskiidetud ettevõtja vahetult ja üksnes lõssist määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 5 määratletud tähenduses.

2. Kui tootjaliikmesriik on korraldanud artikli 2 lõikes 2 osutatud kontrollimised, sisaldab sertifikaat ka nende tulemused ja kinnituse, et kõnealune toode on lõssipulber määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 1 määratletud tähenduses. Sel juhul peavad artikli 2 lõikes 6 osutatud kotid olema kinni pitseeritud nummerdatud etiketiga, mille on väljastanud tootjaliikmesriigi pädev asutus. Etiketi number tuleb märkida lõikes 1 osutatud sertifikaadile.

2. jagu

Sekkumishinnaga kokkuostmise kord

Artikkel 5

1. Pakkumises esitatakse:

a) müüja nimi ja aadress;

b) pakutavad kogused;

c) lõssipulbri ladustamiskoht.

2. Sekkumisamet registreerib pakkumise saamise kuupäeva, kogused, lõssipulbri valmistamise kuupäeva ja hoiukoha.

Kui sekkumishinnaga kokkuostmine katkestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 2 esimesele lõigule, katkestatakse pakkumiste vastuvõtmine ja registreerimine alates kokkuostmise katkestamise otsuse tegemise päevale järgnevast päevast.

3. Pakkumised kehtivad üksnes juhul, kui:

a) need on seotud artikli 2 lõikes 5 sätestatud tingimustele vastava lõssipulbri kogusega;

b) nendega on kaasas müüja kirjalik kohustus järgida artikli 2 lõike 4 ja artikli 9 sätteid;

c) esitatakse tõendid, et müüja on hiljemalt pakkumise saamise kuupäeval esitanud liikmesriigile, kus pakkumine on esitatud, tagatise suurusega 2 eurot 100 kg kohta.

4. Lõike 3 punktis b nimetatud kohustust, kui see on algselt edastatud sekkumisametile, käsitatakse hilisemate pakkumiste korral automaatselt uuendatuna, kuni müüja või sekkumisamet need selgesõnaliselt lõpetab, tingimusel et:

a) esimeses pakkumises on kinnitus, et ostja soovib juhinduda käesolevast sättest;

b) hilisemad pakkumised viitavad käesolevale sättele (viitega artikli 5 lõikele 4) ja esimese pakkumise esitamise kuupäevale.

Artikkel 6

Pakkumise kehtimine ja lõssipulbri toimetamine sekkumisameti määratud hoidlasse artikli 7 lõikes 2 sätestatud aja jooksul on esmanõuded komisjoni määruse (EMÜ) nr 2220/8514 artiklis 20 määratletud tähenduses.

Artikkel 7

1. Pärast pakkumise kontrollimist väljastab sekkumisamet pakkumise kättesaamisele järgneva viie tööpäeva jooksul kuupäevastatud ja nummerdatud tarnekorralduse, kus on märgitud järgmine teave:

a) tarnitava lõssipulbri kogus;

b) viimane tarnekuupäev;

c) hoidla, kuhu see tuleb tarnida.

2. Lõssipulber tuleb tarnida 28 päeva jooksul alates müügipakkumise vastuvõtmise päevast. Tarnida võib mitme kaubasaadetisena.

3. Artikli 5 lõike 3 punktis c osutatud tagatis vabastatakse niipea, kui pakkumises märgitud kogus on tarnitud.

Kui artikli 2 lõikes 2 osutatud kontrollimised näitavad, et lõssipulber ei vasta nimetatud artikliga kehtestatud nõuetele, vabastatakse tagatis veel tarnimata koguste osas.

4. Lõssipulbri sekkumisametipoolse vastuvõtmise päevana käsitatakse päeva, mil pakkumises nimetatud lõssipulbri täiskogus jõuab sekkumisameti määratud hoidlasse, kuid see päev ei või olla varasem kui tarnekorralduse väljastamispäevale järgnev päev.

5. Kui müüja ei ole muudel juhtudel kui vääramatu jõu korral ettenähtud aja jooksul tarnet sooritanud, kaotab ta artikli 5 lõike 3 punktis c nimetatud tagatise tarnimata koguste osas ja kokkuost tühistatakse ülejäänud koguste osas.

Artikkel 8

1. Kui leitakse, et sekkumisameti poolt kokkuostetud lõssipulber vastab artiklis 2 sätestatud nõuetele, tuleb selle eest tasuda ajavahemikul 120. kuni 140. päevani alates kuupäevast, mil sekkumisamet selle üle võttis.

2. Kui rasvata kuivaine proteiinisisaldus, mis on määratud I lisas kirjeldatud meetodil, on 35,6 % või rohkem, on kokkuostuhind võrdne lõssipulbri valmistamise päeval kohaldatud sekkumishinnaga.

Kui proteiinisisaldus on 31,4 % või rohkem, kuid alla 35,6 %, on kokkuostuhind võrdne vahega, mis saadakse, kui sekkumishinnast lahutatakse järgmisel viisil arvutatud summa:

sekkumishind × [(0,356 - proteiinisisaldus) × 1,75].

Artikkel 9

Pakkumise esitamisega kaasneb müüjapoolne kohustus, juhul kui kontrollimine näitab, et lõssipulber ei vasta artiklis 2 sätestatud nõuetele:

a) võtta kõnealune kaup tagasi;

b) tasuda enne kauba tagasivõtmist asjaomaste koguste laokulud alates nende ülevõtmise kuupäevast kuni nende laost äraviimise kuupäevani.

Tasutavad laokulud arvutatakse kindlasummaliste lattu toomise, laost äraviimise ja ladustamiskulude alusel vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 1883/7815 artiklile 6.

3. jagu

Lattu saabumine ja laost äraviimine

Artikkel 10

1. Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 1 neljandas lõigus osutatud hoidlad peavad:

a) olema kuivad, hästi hooldatud ja kahjurivabad;

b) olema vabad kõrvallõhnadest;

c) olema hästi õhutatavad;

d) mahutama vähemalt 1 000 tonni ja olema valmis ära viima vähemalt 3 % ladustatavast kogusest, kuid vähemalt 100 tonni päevas. Selle nõude kohaldamisel võetakse arvesse üksnes alates 1. septembrist 2000 kokkuostetud lõssipulbri koguseid.

Lõssipulbri hoidmise risk kindlustatakse kas ladustaja lepingujärgse kohustuse või sekkumisameti üldise vastutuse vormis. Liikmesriik võib olla iseenda kindlustusandja.

2. Sekkumisametid nõuavad, et lõssipulber oleks hoidlatesse ladustatud ja seal hoitud kaubaalustel kergesti eristatavate ja ligipääsetavate partiidena.

3. Kontrollimise eest vastutav pädev asutus kontrollib toodete olemasolu hoidlas, nagu on ette nähtud komisjoni määruse (EÜ) nr 2148/9616 artikliga 4.

Artikkel 11

1. Sekkumisamet valib lõssipulbri ladustamispaigale lähima vaba hoidla.

Lõikes 2 osutatud vahemaa piires võib valida mõne muu hoidla. Kaugemal asuva hoidla valimisel tuleb arvestada ladustus- ja veokulusid. Sel juhul teatab sekkumisamet oma valikust viivitamata komisjonile.

2. Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 1 kolmandas lõigus osutatud pikim vahemaa on 350 km. Pikemate vahemaade puhul tuleb sekkumisametil kanda täiendavad veokulud, mille suurus on 0,05 eurot tonnkilomeetri kohta.

Kui müügiks pakutud lõssipulbrit kokkuostev sekkumisamet ei asu selles liikmesriigis, mille territooriumil lõssipulbrit ladustatakse, siis vahemaad müüja hoidlast liikmesriigi piirini, kus asub ostu sooritav sekkumisamet, ei võeta arvesse esimeses lõigus nimetatud pikima vahemaa arvestamisel.

Artikkel 12

1. Laost äraviimisel võimaldab sekkumisamet lõssipulbrit kätte saada lao laadimisplatvormil kaubaalustel veovahendile laadituna, kuid mitte stoovituna.

Kui lõssipulber tehakse kättesaadavaks EUR-kaubaalustel või võrreldava kvaliteediga kaubaalustel, tagastab ostja laost äraviimisel samaväärsed kaubaalused sekkumisametile.

2. Võimalikud lastimis- ja kaubaaluselt mahatõstmise kulud kannab lõssipulbri ostja. Need kulud määrab kindlaks liikmesriik ühtsel alusel ja teatab need taotluse korral huvitatud pooltele. Sellest tuleb komisjonile teatada käesoleva määruse vastuvõtmisele järgneva ühe kuu jooksul ja enne hiljem tehtavaid muudatusi.

4. jagu

Pakkumismenetluse teel kokkuostmise suhtes kohaldatavad erieeskirjad

Artikkel 13

Kui komisjon otsustab, et lõssipulber ostetakse kokku avatud alalise pakkumismenetluse teel vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikele 2 ja artiklis 42 sätestatud korras, kohaldatakse käesoleva määruse artikleid 2, 3, 4, 10, 11 ja 12, kui käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 14

1. Pakkumismenetluse teadaanded avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

2. Iga vooru pakkumiste esitamise tähtaeg lõpeb kuu teisel ja neljandal teisipäeval kell 12 päeval (Brüsseli aja järgi), välja arvatud augusti teine teisipäev. Kui teisipäev on riigipüha, pikendatakse seda tähtaega järgmise tööpäeva keskpäevani (Brüsseli aja järgi).

Artikkel 15

1. Liikmesriigi sekkumisameti poolt väljakuulutatud pakkumismenetluses osalemiseks esitavad huvitatud pooled pakkumise kirjalikult või telekommunikatsiooniseadmete kaudu, saades vastu tõendi selle kättesaamise kohta.

2. Pakkumistes peab olema esitatud:

a) pakkuja nimi ja aadress;

b) pakutav kogus;

c) pakutav hind 100 kg lõssipulbri kohta eurodes kuni sajandikkohani ümardatult, arvestamata riiklikke makse, ning tarnituna kaubaalustel hoidla laadimisplatvormile;

d) lõssipulbri ladustamiskoht.

3. Pakkumised kehtivad üksnes juhul, kui:

a) need käsitlevad artikli 14 lõikes 2 osutatud pakkumiste esitamise tähtpäevale eelneva 21 päeva jooksul või, kui asjakohane, kolme nädala jooksul valmistatud lõssipulbrit. Kui kahe järjestikuse pakkumise vahe on pikem kui 21 päeva, võib lõssipulber olla valmistatud sellel ajavahemikul;

b) need esitatakse artikli 2 lõikes 5 sätestatud tingimustele vastava lõssipulbrikoguse kohta;

c) nendega on kaasas pakkuja kirjalik kohustus järgida käesoleva lõike punkti a ja artikli 9 sätteid;

d) esitatakse tõendid, et pakkuja on enne kõnealuse vooru pakkumiste esitamiskuupäeva andnud liikmesriigile, kus pakkumine esitati, pakkumistagatise suurusega 2 eurot kõnealuse pakkumise 100 kg kohta.

4. Lõike 3 punktis c nimetatud kohustust, kui see on algselt edastatud sekkumisametile, käsitatakse hilisemate pakkumiste korral automaatselt kehtivana, kuni pakkuja või sekkumisamet selle selgesõnaliselt lõpetab, tingimusel et:

a) esimeses pakkumises on kinnitus, et pakkuja soovib juhinduda käesolevast sättest;

b) hilisemad pakkumised viitavad käesolevale sättele (artikli 15 lõige 4) ja esimese pakkumise kuupäevale.

5. Pärast artikli 14 lõikes 2 osutatud asjaomaste pakkumismenetlustega seotud pakkumiste esitamise tähtpäeva ei saa pakkumisi tagasi võtta.

Artikkel 16

Pakkumiste kehtimine pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist ja lõssipulbri tarnimine sekkumisameti määratud hoidlasse artikli 19 lõikes 3 sätestatud ajavahemiku jooksul on esmanõuded määruse (EMÜ) nr 2220/85 artiklis 20 määratletud tähenduses.

Artikkel 17

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile pakkujate pakutud kogused ja hinnad hiljemalt artikli 14 lõikes 2 osutatud tähtpäevale järgneva päeva hommikul kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

2. Võttes arvesse iga pakkumismenetluse puhul saadud pakkumisi, määrab komisjon määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 42 sätestatud korras maksimaalse kokkuostuhinna, võttes aluseks kohaldatavad sekkumishinnad.

3. Komisjon võib vastu võtta otsuse pakkumismenetluse katkestamise kohta käimasolevas voorus.

Artikkel 18

1. Pakkumised lükatakse tagasi, kui pakutud hind on kõrgem kui asjaomase pakkumismenetluse jaoks kindlaksmääratud artikli 17 lõikes 2 nimetatud maksimumhind.

2. Pakkumismenetlusest tulenevad õigused ja kohustused ei ole edasiantavad.

Artikkel 19

1. Sekkumisamet teatab viivitamata kõikidele pakkujatele pakkumismenetluses osalemise tulemustest.

Pakkumiste tagasilükkamise korral vabastatakse kohe artikli 15 lõike 3 punktis d osutatud tagatis.

2. Sekkumisamet väljastab edukatele pakkujatele viivitamatult kuupäeva ja numbriga varustatud tarnekorralduse, milles on märgitud:

a) tarnitav kogus;

b) lõssipulbri tarnimise lõppkuupäev;

c) hoidla, kuhu lõssipulber tuleb tarnida.

3. Edukad pakkujad tarnivad lõssipulbri hiljemalt 28 päeva jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtpäeva. Tarnida võib mitme kaubasaadetisena.

4. Tagatis vabastatakse niipea, kui edukas pakkuja on ettenähtud aja jooksul tarnekorralduses märgitud koguse kohale toimetanud.

5. Kui edukas pakkuja ei ole muudel juhtudel kui vääramatu jõu korral ettenähtud aja jooksul tarnet sooritanud, kaotab ta artikli 15 lõike 3 punktis d nimetatud tagatise tarnimata koguste osas ja kokkuost tühistatakse ülejäänud koguste osas.

Artikkel 20

1. Kui sekkumisameti poolt kokkuostetud lõssipulber vastab artikli 2 lõigetes 1, 2, 3, 5, 6, ja 7 ning artikli 15 lõike 3 punktis a sätestatud nõuetele, tuleb selle eest maksta käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud hind ajavahemikul 120. kuni 140. päevani alates kuupäevast, mil sekkumisamet lõssipulbri vastu võttis.

2. Kui rasvata kuivaine proteiinisisaldus, mis on määratud I lisas kirjeldatud meetodil, on 35,6 % või rohkem, on kokkuostuhind võrdne pakkumises märgitud hinnaga.

Kui proteiinisisaldus on 31,4 % või rohkem, kuid alla 35,6 %, on kokkuostuhind võrdne vahega, mis saadakse, kui sekkumishinnast lahutatakse järgmisel viisil arvutatud summa:

pakkumise hind × [(0,356 - proteiinisisaldus) × 1,75].

3. Lõssipulbri sekkumisametipoolse vastuvõtmise päevana käsitatakse päeva, mil pakkumises nimetatud lõssipulbri täiskogus jõuab sekkumisameti määratud hoidlasse, kuid see päev ei või olla varasem kui tarnekorralduse väljastamispäevale järgnev päev.

5. jagu

Müük

Artikkel 21

Liikmesriikide sekkumisametid müüvad kõigile huvitatud isikutele oma valduses olevat lõssipulbrit, mis on ladustatud enne 1. septembrit 1997.

Artikkel 22

1. Lõssipulber müüakse vahetult hoidlast hinnaga, mis võrdub müügilepingu sõlmimise päeval kehtiva ja määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 4 lõike 1 punktis b kindlaksmääratud sekkumishinnaga, millele lisandub üks euro 100 kilogrammi kohta.

2. Ostutaotlustes on märgitud:

a) ostja nimi ja aadress;

b) soovitud kogus;

c) võimaluse korral hoidla, kus soovitud lõssipulber asub, ja soovi korral asendushoidla.

3. Ostutaotlused kehtivad üksnes juhul, kui:

a) taotletakse vähemalt 10 tonni: kui hoidlasse jäänud kogus on alla kümne tonni, võib müüa kõnealuse väiksema koguse;

b) on esitatud tõend selle kohta, et ostja on esitanud tagatise 7 eurot 100 kg kohta, tagamaks et täidetakse lõssipulbri ülevõtmise esmanõudeid määruse (EMÜ) nr 2220/85 artiklis 20 määratletud tähenduses käesoleva määruse artikli 24 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud ajavahemiku jooksul.

Artikkel 23

1. Sekkumisamet müüb lõssipulbrit vastavalt selle lattu paigutamise kuupäevale, alustades kogu saadaoleva koguse või vajaduse korral ostja määratud hoidlas või hoidlates saadaoleva koguse vanimast tootest.

2. Kui ostutaotluse rahuldamine tooks kaasa suurema koguse lõssipulbri müügi kui kõnealuses hoidlas saada on, müüakse kõnealusele ostjale ainult saadaolev kogus. Sekkumisamet võib kokkuleppel ostjaga määrata taotletud koguse saamiseks muud hoidlad.

3. Kui kahe või enama ostutaotluse rahuldamine konkreetse hoidla lõssipulbri puhul tooks kaasa saadaolevat kogust ületava koguse müümise, jaotatakse olemasolevad kogused võrdeliselt taotletud kogustega. Kui selline jaotamine tooks kaasa viiest tonnist väiksemate koguste müügi, otsustatakse ostuõigus liisu teel.

4. Kõiki samal päeval sekkumisametisse jõudnud kehtivaid ostutaotlusi käsitatakse samal ajal esitatuna.

5. Sekkumisamet teeb vajalikud korraldused, mis võimaldavad huvitatud isikutel enne müügilepingu sõlmimist omal kulul uurida müügiks pakutava lõssipulbri proove.

Artikkel 24

1. Ostja võtab lõssipulbri tarne vastu ühe kuu jooksul alates müügilepingu sõlmimise päevast.

Tarne võib vastu võtta osade kaupa, kui iga osa on vähemalt 10 tonni. Kui hoidlasse jäänud kogus on alla 10 tonni, võib tarnida kõnealuse väiksema koguse.

2. Enne iga lõssipulbrikoguse tarne vastuvõtmist tasub ostja sekkumisametile tarnitavale kogusele vastava müügihinna.

3. Kui tegemist ei ole vääramatu jõuga, öeldakse müügileping üles iga koguse suhtes, mille tarnet ei ole ostja lõikes 1 täpsustatud aja jooksul vastu võtnud.

4. Artikli 22 lõike 3 punktis b ettenähtud tagatisest jäädakse ilma kõigi koguste suhtes, mille müügileping öeldakse üles vastavalt käesoleva artikli lõikele 3. Tagatis vabastatakse viivitamata nende koguste osas, mille tarned võetakse vastu ettenähtud ajavahemikus.

5. Vääramatu jõu korral võtab sekkumisamet meetmed, mida ta asjaolusid arvestades vajalikuks peab.

III PEATÜKK

ERALADUSTUS

1. jagu

Ladustusleping ja -tingimused

Artikkel 25

Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) laopartii - samast tehasest saadud ning samal päeval ühte hoidlasse ladustatud kogus, mis kaalub vähemalt kümme tonni ning on ühesuguse koostise ja kvaliteediga;

b) lepingulise ladustuse alguspäev - hoidlasse saabumise päevale järgnev päev;

c) lepingulise ladustuse viimane päev - hoidlast äraviimise päevale eelnev päev.

Artikkel 26

Kui komisjon otsustab anda lõssipulbri suhtes eraladustusabi vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikele 3, sõlmivad eraladustuslepingud nende liikmesriikide sekkumisametid, kelle territooriumil lõssipulbrit ladustatakse, ja füüsilised või juriidilised isikud, edaspidi "lepingupooled".

Artikkel 27

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 3 esimesele lõigule võib eraladustuslepinguid sõlmida ainult nimetatud lõssipulbri kohta:

a) mis sisaldab kuni 11 % rasva ja 5 % vett ning mille rasvata kuivaine proteiinisisaldus on vähemalt 31,4 %;

b) on toodetud 28 päeva või nelja nädala jooksul enne lepingulise ladustuse alguspäeva vastavalt artikli 3 lõike 1 punktidele a ja b heakskiidetud ettevõttes, mis nõustub oma ladustamislepinguga hõlmatava lõssipulbritoodangu ametliku erikontrolliga;

c) mille radioaktiivsuse tase ei ületa artikli 2 lõikes 3 osutatud ülemmäärasid;

d) mida ladustatakse kottides, mille netomass on 25 kg, või kuni 1 500 kg kaaluvates suurtes kottides ("big bags"), millel on järgmine, vajaduse korral kodeeritud teave:

i) loanumber tootjatehase ja liikmesriigi kindlakstegemiseks;

ii) valmistamise kuupäev või nädal;

iii) tootepartii number;

iv) netomass;

e) mille suhtes ei kohaldata nõukogu määruse (EMÜ) nr 565/8017 artikli 5 lõikes 1 osutatud korda; nimetatud korra edaspidist kohaldamist käsitatakse lepingulise ladustuse lõppemisena.

Artikkel 28

1. Ladustuslepingud sõlmitakse ühe ja enama laopartii kohta kirjalikult ning need sisaldavad eelkõige sätteid:

a) lepinguga hõlmatud lõssipulbri koguse kohta;

b) abi suuruse kohta;

c) lepingu täitmisega seotud kuupäevade kohta, ilma et see piiraks komisjoni otsust vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 3 kolmanda lõigu teisele lausele ja artiklis 42 sätestatud korras;

d) hoidlate kindlakstegemise kohta.

2. Kontrollimiste, eelkõige artiklis 33 osutatud kontrollimiste alusel koostab ladustusliikmesriigi sekkumisamet spetsifikaadi. Ladustuslepingus viidatakse neile spetsifikaatidele.

Artikkel 29

1. Lattu saabumise ja laost äraviimise ajavahemikud määratakse kindlaks lõssipulbri suhtes eraladustusabi andmise otsustamise ajal.

2. Laost äraviimine toimub tervete laopartiide kaupa. Artikli 33 lõike 2 punktis a osutatud tingimustel võib laost ära viia üksnes pitseeritud koguse.

Artikkel 30

1. Sekkumisametiga lepingute sõlmimise taotlusi võib teha üksnes lõssipulbri koguste kohta, mis on täies ulatuses ladustatud.

Sekkumisamet peab saama taotlused hiljemalt 30 päeva jooksul alates lattu saabumise kuupäevast. Sekkumisametid registreerivad taotluste vastuvõtmise kuupäevad.

Kui sekkumisamet saab taotluse eespool nimetatud tähtajale järgneva 10 tööpäeva jooksul, võib ladustuslepingu siiski sõlmida, kuid abi vähendatakse 30 %.

2. Ladustuslepingud sõlmitakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse registreerimise kuupäevast.

Artikkel 31

Kui lõssipulbrit ladustatakse mõnes muus liikmesriigis kui tootjariigis, tuleb artiklis 30 osutatud ladustuslepingu sõlmimiseks esitada tootjaliikmesriigi pädeva asutuse väljaantud sertifikaat 50 päeva jooksul alates lõssipulbri lattu saabumisest.

Sertifikaadis on märgitud loanumber tootjatehase ja liikmesriigi kindlakstegemiseks, valmistamise kuupäev või nädal ja tootepartii number ning kinnitus, et kõnealune toode on lõssipulber määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 3 esimeses lõigus määratletud tähenduses.

Käesolevas artiklis esimeses lõigus osutatud juhtudel sõlmitakse ladustuslepingud hiljemalt 60 päeva jooksul alates taotluse registreerimise kuupäevast.

2. jagu

Kontroll

Artikkel 32

1. Liikmesriik tagab, et kõik toetuse maksmiseks nõutavad tingimused on täidetud.

2. Lepingupool või liikmesriigi nõudmisel või loal hoidla eest vastutav isik teeb kontrolli eest vastutavale pädevale asutusele kättesaadavaks kõik dokumendid, mis võimaldavad kontrollida eraladustamisele kuuluvate toodete järgmisi üksikasju:

a) loanumber tootjatehase ja liikmesriigi kindlakstegemiseks;

b) valmistamise kuupäev;

c) hoidlasse saabumise kuupäev;

d) tootepartii number;

e) olemasolu hoidlas ja hoidla aadress;

f) hoidlast äraviimise kuupäev.

3. Lepingupool või vajaduse korral hoidla eest vastutav isik peavad iga lepingu kohta hoidlas kättesaadavat laoarvestust, mis sisaldab järgmisi andmeid:

a) eraladustatud toodete laopartii number;

b) hoidlasse saabumise ja hoidlast äraviimise kuupäev;

c) lõssipulbrikogused laopartiide kaupa;

d) toodete asukoht hoidlas.

4. Ladustatavad tooted peavad olema kergesti identifitseeritavad ja kättesaadavad. Tooted peavad olema lepingu järgi eristatavad.

Artikkel 33

1. Hoidlasse saabumisel korraldab pädev asutus kontrolle ajavahemikus, mis algab hoidlasse saabumise kuupäeval ja lõpeb 28. päeval pärast lepingu sõlmimise taotluse registreerimise kuupäeva.

Ladustatud toodete abi õigustatuse kontrollimiseks tuleb võtta representatiivne proov vähemalt 5 % ladustatud kogustest, et teha kindlaks, kas laopartiid tervikuna vastavad toodete massi, märgistuse ja omaduste poolest füüsiliselt lepingu sõlmimise taotlusele.

2. Pädev asutus:

a) pitseerib lõikes 1 sätestatud kontrolli toimumise ajal kõik lepinguga seotud laopartiid ja väiksemad kogused;

b) või kontrollib ette teatamata juhusliku valiku põhjal toodete olemasolu hoidlas. Juhuslik valim peab olema esinduslik ja vastama vähemalt 10 protsendile eraladustusabi lepingus ettenähtud üldkogusest.

3. Lepingulise ladustusaja lõpul peab pädev asutus kontrollima juhusliku valiku põhjal massi ja märgistust. Kui maksimaalse lepingulise ladustusaja lõppemise järel on lõssipulber veel hoidlas, võib kõnealuseid kontrolle teha siis, kui toode hoidlast ära viiakse.

Kontrollimiste eesmärgil teatab lepingupool pädevale asutusele asjaomastest laopartiidest vähemalt viis tööpäeva enne:

a) 180päevase maksimaalse lepingulise ladustamisaja lõppu;

või

b) äraviimise toiminguid, kui need algavad nimetatud 180päevase ajavahemiku jooksul või pärast seda.

Liikmesriik võib määrata lühema ajavahemiku kui viis tööpäeva.

4. Lõigete 1, 2 ja 3 kohaste kontrollimiste kohta koostatakse aruanne, milles märgitakse:

a) kontrolli kuupäev;

b) selle kestus;

c) sooritatud toimingud.

Aruandele peavad alla kirjutama vastutav inspektor ja kaasallkirjastajana lepingupool või vajaduse korral hoidla eest vastutav isik ning see peab kuuluma maksedokumendi juurde.

5. Kui vähemalt 5 protsendil kontrollitud tootekogustest esineb kõrvalekaldeid, laiendatakse kontrolli pädeva asutuse määratavale suuremale valimile.

Liikmesriigid teatavad kõnealustest juhtudest komisjonile nelja nädala jooksul.

3. jagu

Ladustusabi

Artikkel 34

1. Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 3 sätestatud eraladustusabi võib anda üksnes juhul, kui lepingulise ladustusaja pikkus on 60-180 päeva.

Kui lepingupool ei pea kinni käesoleva määruse artikli 33 lõikes 3 nimetatud tähtajast, vähendatakse abi 15 % ja seda makstakse üksnes ajavahemiku puhul, mille kohta lepingupool pädevale asutusele nõuetekohaselt tõendab, et lõssipulbri lepinguline ladustamine on jätkunud.

2. Komisjon määrab kindlaks abi suuruse vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 3 teisele lõigule, ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 35 kohaldamist.

3. Abi makstakse lepingupoole taotluse alusel lepingulise ladustusaja lõpus 120 päeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest, tingimusel et artikli 33 lõikes 3 osutatud kontrollimine on toimunud ja abi saamise õiguse tingimused on täidetud.

Kui aga abi saamise õiguse ametlik läbivaatamine on pooleli, ei tehta väljamakset enne õiguse tunnustamist.

Artikkel 35

Kui olukord turul seda nõuab, võib abisummat, lattu saabumise ja laost äraviimise perioode ja ladustamise pikkust alles sõlmitavate lepingute puhul aasta jooksul muuta.

IV PEATÜKK

TEATAMINE

Artikkel 36

Igal kolmapäeval hiljemalt kell 12 (Brüsseli aja järgi) teatavad liikmesriigid komisjonile lõssipulbri kogustest, mille suhtes eelmisel nädalal:

a) on esitatud müügipakkumine vastavalt artiklile 5;

b) on sõlmitud müügileping vastavalt artikli 22 lõikele 1;

c) on sõlmitud eraladustusleping vastavalt artiklile 28.

V PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 37

Määrused (EMÜ) nr 2213/76, (EMÜ) nr 1362/87, (EMÜ) nr 1158/91 ja (EÜ) nr 322/96 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 38

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. jaanuar 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER

1 EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48.

2 EÜT L 118, 19.5.2000, lk 1.

3 EÜT L 148, 28.6.1968, lk 13.

4 EÜT L 78, 20.3.1987, lk 10.

5 EÜT L 249, 11.9.1976, lk 6.

6 EÜT L 279, 31.10.1996, lk 15.

7 EÜT L 129, 19.5.1987, lk 9.

8 EÜT L 80, 30.3.1996, lk 48.

9 EÜT L 112, 4.5.1991, lk 65.

10 EÜT L 16, 21.1.1999, lk 19.

11 EÜT L 45, 23.2.1996, lk 5.

12 EÜT L 52, 21.2.1998, lk 20.

13 EÜT L 268, 14.9.1992, lk 1.

14 EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5.

15 EÜT L 216, 5.8.1978, lk 1.

16 EÜT L 288, 9.11.1996, lk 6.

17 EÜT L 62, 7.3.1980, lk 5.

I LISA

KOOSTISELE ESITATAVAD NÕUDED, KVALITEEDINÄITAJAD JA ANALÜÜSIMEETODID

Parameeter Sisaldus ja kvaliteediomadused Standardmeetod

Proteiinisisaldus Vähemalt 31,4 % rasvata kuivainest 1

Rasvasisaldus Kuni 1,00 % 1

Veesisaldus Kuni 3,5 % 1

Tiitritav happesus ml detsinormaalse naatrium-hüdroksiidilahuse kohta Kuni 19,5 ml 1

Laktaadisisaldus Kuni 150 mg/100 g 1

Lisaained Puuduvad 1

Fosfataastest Negatiivne, s.o kuni 4 g fenooli 1 grammi pulbrilõssi kohta 1

Lahustuvusindeks Kuni 0,5 ml (24 °C) 1

Kõrbenud osakeste indeks Kuni 15,0 mg, s.o vähemalt ketas B 1

Mikroorganismide sisaldus Kuni 40 000 grammi kohta 1

Avastatud kolibakterid Negatiivne 0,1 grammis 1

Avastatud petipiim2 Negatiivne3 1

Avastatud laabivadak4 Puudub 1

Avastatud happevadak4 Puudub Pädeva asutuse poolt heakskiidetud meetod

Maitse ja lõhn Puhas 1

Välimus Valge või veidi kollakas värvus, lisanditeta ja värviliste osakesteta 1

Antimikroobikumid Negatiivne5 1

1 Komisjoni 9. jaanuari 2001. aasta määrus (EÜ) nr 213/2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete analüüsimise ning kvaliteedi hindamise meetoditega ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2771/1999 ja (EÜ) nr 2799/1999 (EÜT L 37, 7.2.2001, lk 1).

2Petipiim - või tootmise kõrvalsaadus, mis tekib pärast koore kloppimist ja tahke rasva eraldamist.

3 Petipiima puudumist saab kindlaks teha vähemalt kord nädalas ettevõttes etteteatamiseta läbiviidava tootmisplaani kohapealse kontrolli või lõpptoote laboratoorse analüüsi abil, mille tulemus on kuni 69,31 mg PEDP-d 100 g kohta.

4Vadak - juustu või kaseiini tootmise kõrvalsaadus, mis tekib laabi või hapete toimel ja/või keemilis-füüsikaliste protsesside tulemusena.

5 Lõssipulbri valmistamiseks kasutatav toorpiim peab vastama direktiivi 92/46/EMÜ A lisa III peatüki D osas sätestatud nõuetele.

II LISA

PAKENDAMINE

1. Lõssipulber pakitakse uutesse, puhastesse, kuivadesse ja tervetesse kottidesse, mille netomass on 25 kg.

2. Kotid peavad koosnema vähemalt kolmest kihist, mille vastupidavus on koos vähemalt 420 J/m2 TEA Average.

Teine kiht peab olema kaetud polüetüleeni kihiga vähemalt 15 g/m.

Iga paberist kihi siseküljel peab olema vähemalt 0,08 mm paksune põhjast kokku sulatatud polüetüleenkott.

3. Kotid peavad vastama standardile EN 770.

4. Pakendamisel tuleb pulber hästi kokku suruda. Pulber ei tohi sattuda pakkematerjali kihtide vahele.

III LISA

SEKKUMISEKS PAKUTAVA LÕSSIPULBRI PROOVI VÕTMINE JA ANALÜÜS

1. Proove võetakse vastavalt rahvusvahelise standardiga ISO 707 sätestatud korrale. Liikmesriigid võivad kasutada muud proovide võtmise meetodit, kui see on kooskõlas eespool nimetatud standardi põhimõtetega.

2. Pakendite arv, millest proov võetakse, on:

a) pakkumiste puhul, mille maht on kuni 800 25kilogrammist kotti: vähemalt 8;

b) pakkumiste puhul, mille maht on rohkem kui 800 25kilogrammist kotti: vähemalt 8, millele lisandub üks pakend iga järgmise 800 koti või selle koguse osa kohta.

3. Proovi mass: igast pakendist võetakse vähemalt 200 g suurune proov.

4. Proovide grupeerimine: segatakse koondproov kuni 9 proovist.

5. Proovide analüüs: iga koondproovi analüüsitakse I lisas ettenähtud kvaliteedinõuete suhtes.

6. Kui proovid ei vasta nõuetele:

a) kui liitproov ei vasta nõuetele ühe parameetri osas, praagitakse välja kogus, millest proov on võetud;

b) kui liitproov ei vasta nõuetele rohkem kui ühe parameetri osas, siis kogus, millest proov on võetud, praagitakse välja ja võetakse proovid sama tehase valmistatud ülejäänud kogustest; nende proovide analüüsi tulemused on otsustavad. Sellisel juhul:

- kahekordistatakse punktis 2 ettenähtud proovide arvu,

- kui liitproov ei vasta nõuetele ühe või enama parameetri osas, praagitakse välja kogus, millest proov on võetud.

Top