Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0116

Komisjoni direktiiv 2001/116/EÜ, 20. detsember 2001, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohtaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 18, 21.1.2002, p. 1–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 033 P. 127 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 033 P. 127 - 242

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/116/oj

32001L0116

Komisjoni direktiiv 2001/116/EÜ, 20. detsember 2001, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohtaEMPs kohaldatav tekst.

Euroopa Liidu Teataja L 018 , 21/01/2002 Lk 0001 - 0115
CS.ES Peatükk 13 Köide 27 Lk 199 - 314
ET.ES Peatükk 13 Köide 27 Lk 199 - 314
HU.ES Peatükk 13 Köide 27 Lk 199 - 314
LT.ES Peatükk 13 Köide 27 Lk 199 - 314
LV.ES Peatükk 13 Köide 27 Lk 199 - 314
MT.ES Peatükk 13 Köide 27 Lk 199 - 314
PL.ES Peatükk 13 Köide 27 Lk 199 - 314
SK.ES Peatükk 13 Köide 27 Lk 199 - 314
SL.ES Peatükk 13 Köide 27 Lk 199 - 314


Komisjoni direktiiv 2001/116/EÜ,

20. detsember 2001,

millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/40/EÜ, [2] eriti selle artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 70/156/EMÜ ja selle lisasid on korduvalt muudetud ning et neid tuleb ka edaspidi muuta, seetõttu tuleks lisad selguse huvides ühendada terviktekstiks.

(2) Kõnesolevates lisades sisalduvat kogu sõiduki tüübikinnituseks vajalikke haldusdokumente käsitlevat sätet tuleks kohaldada ka sisepõlemismootoriga varustatud M1-kategooria sõidukitele.

(3) Direktiivi 70/156/EMÜ lisad, mida on muudetud käes-oleva direktiiviga, sätestavad ka muudesse kategooriatesse kui M1 kuuluvate sõidukite kogu sõiduki tüübikinnituseks vajalikud haldusdokumendid. Selliseid tüübikinnitusi tuleks siiski anda alles pärast direktiivi 70/156/EMÜ kehtetuks tunnistava ja seda asendava direktiivi ning asjakohaste üksikdirektiivide muudatuste jõustumist, mida peetakse vajalikuks seoses kohaldamisega muudele kui M1-kategooria sõidukitele.

(4) Asjakohane on sätestada ka tüübikinnitusnumbrite ühtne väljastamiskord.

(5) Direktiivi 70/156/EMÜ tuleks vastavalt muuta.

(6) Käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiiviga 70/156/EMÜ asutatud tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 1970/156/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 4 lõike 1 teises lõigus kustutatakse järgmine tekst: "ja antakse eri-tüübikinnitusnumber vastavalt VII lisa sätetele".

2. Artikli 8 lõike 2 alapunkti c kuuendas lõigus kustutatakse järgmine tekst: "ja asendatakse eri-tüübikinnitusnumbrid tavaliste tüübikinnitusnumbritega".

3. Direktiivi 70/156/EMÜ lisad asendatakse käesoleva direktiivi lisa tekstiga.

Artikkel 2

1. Tüübikinnitusel rakendavad liikmesriigid direktiivi 70/156/EMÜ, mida on muudetud käesoleva direktiiviga, ainult sisepõlemismootoriga varustatud M1-kategooria sõidukitele.

2. Eriotstarbeliste M1-kategooria sõidukite korral rakendavad liikmesriigid direktiivi 70/156/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 1998/14/EÜ, [3] artikli 4 lõiget 1 ainult tootja soovil.

3. Direktiiviga 87/358/EMÜ [4] muudetud direktiivi 70/156/EEC artikkel 10 kehtib edasi muude kui lõikes 1 viidatud sõidukite tüübikinnituse korral.

Artikkel 3

1. EÜ tüübikinnituste põhjal väljaantavate vastavussertifikaatide osas võib olemasolevaid näidiseid edasi kasutada kuni 30. juunini 2003.

2. Käesoleva direktiiviga ei tunnistata kehtetuks ühtegi enne selle jõustumist välja antud tüübikinnitust ega takistata selliste tüübikinnituste laiendamist selle direktiivi alusel, mille kohaselt esialgne tüübikinnitus anti.

Artikkel 4

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 1. juuliks 2002. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile. Liikmesriigid kohaldavad neid õigusnorme alates 1. juulist 2002.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse õigusnormidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Erkki Liikanen

[1] EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1.

[2] EÜT L 292, 9.11.2001, lk 21.

[3] EÜT L 91, 25.3.1998, lk 1.

[4] EÜT L 192, 11.7.1987, lk 51.

--------------------------------------------------

LISADE LOETELU

I lisa | Sõidukite EÜ tüübikinnituseks vajalike andmete täielik loend |

II lisa | Sõidukikategooriate ja -tüüpide määratlused |

III lisa | Teatis sõiduki EÜ tüübikinnituse kohta |

IV lisa | Sõiduki EÜ tüübikinnituse nõuete loetelu |

V lisa | Sõiduki EÜ tüübikinnitusmenetlus |

VI lisa | Sõiduki EÜ tüübikinnitustunnistus |

VII lisa | EÜ tüübikinnitustunnistuse numeratsioonisüsteem |

VIII lisa | Katsetulemused |

IX lisa | EÜ vastavussertifikaat |

X lisa | Toodangu vastavuse kontrollimise kord |

XI lisa | Eriotstarbeliste sõidukite olemus ja neile kohaldatavad sätted |

XII lisa | Suurimad lubatud tükiarvud väikeseeriatele ja seeria lõpetamise korral |

XIII lisa | Üksikdirektiivide kohaselt välja antud EÜ tüübikinnituste loend |

XIV lisa | Mitmeastmeline EÜ tüübikinnitusmenetlus |

XV lisa | Sõiduki päritolusertifikaat — M1-kategooriasse mittekuuluva baas-/mittekomplektse sõiduki tootja avaldus |

--------------------------------------------------

Top