EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0046

Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu direktiiv 2001/46/EÜ, 23. juuli 2001, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/53/EÜ, millega määratakse kindlaks loomasöötade ametliku kontrollimise põhimõtted, ning direktiive 70/524/EMÜ, 96/25/EÜ ja 1999/29/EÜ loomasöötade kohta

OJ L 234, 1.9.2001, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 52 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 52 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/46/oj

32001L0046Euroopa Liidu Teataja L 234 , 01/09/2001 Lk 0055 - 0059


Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu direktiiv 2001/46/EÜ,

23. juuli 2001,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/53/EÜ, millega määratakse kindlaks loomasöötade ametliku kontrollimise põhimõtted, ning direktiive 70/524/EMÜ, 96/25/EÜ ja 1999/29/EÜ loomasöötade kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 152 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

olles konsulteerinud regioonide komiteega vastavalt asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetlusele [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Loomasöödaks ettenähtud toodete ohutus on ülimalt tähtis ja on vaja tagada, et ühenduses loomasöödana ringlusse lastud tooted on ohutud. Nõukogu 25. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/53/EÜ, millega määratakse kindlaks loomasöötade ametliku kontrollimise põhimõtted, [4] aitab kaasa selle eesmärgi saavutamisele.

(2) Nõukogu 22. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/29/EÜ (soovimatute ainete ja toodete kohta loomasöötades) [5] artikliga 16 tunnistati kehtetuks nõukogu direktiiv 74/63/EMÜ. Seepärast tuleb vastavalt direktiivi 1999/29/EÜ IV lisa tabelile muuta viiteid direktiivile 74/63/EMÜ.

(3) Loomasöödana kasutatavate toodete ringlusele viitamise puhul on vajalik ühtlustada direktiivides 70/524/EMÜ, [6] 95/53/EÜ ja 96/25/EÜ [7] loomasööta käsitlevas osas kasutatud mõisteid.

(4) Hiljuti on kahel korral esinenud tõsist dioksiiniga saastumist toodetes, mis on ette nähtud loomasöötades kasutamiseks. Võttes arvesse nendest vahejuhtumitest saadud kogemusi, on tarvis täiustada meetmeid, mida kohaldatakse juhul, kui loomasöödaks kasutatav toode kujutab tõsist riski inimeste või loomade tervisele või keskkonnale või kui avastatakse teatavaid direktiivi 1999/29/EÜ rikkumisi. Eesmärgiks on parandada selliste riskide juhtimist, mis võiksid ohustada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitse taset, nagu on sätestatud ühenduse määrusega loomasöötade kohta, samas hoidudes nende erimeetmete devalveerimisest, mis võib kaasneda nende süstemaatilisel rakendamisel väiksemate probleemide puhul.

(5) Komisjoni kontroll, mis viidi läbi pärast loomade ja inimeste toiduahela dioksiiniga saastumist, näitas, et liikmesriikidel oli olnud raskusi sellise ebatavalise kriisiga toimetulekuks. Pidades silmas saadud kogemusi ning tagamaks, et loomasöötades kasutatavaid tooteid hõlmavaid tõsiseid riske juhitakse kogu ühenduses võrdväärse tõhususega, on vaja kehtestada sätted, mis nõuavad liikmesriikidelt erakorralistes olukordades tegutsemise plaanide olemasolu loomasöödasektoris esinevate hädaolukordadega toimetulekuks.

(6) Kui mõnes liikmesriigis tekib loomasöötades kasutatavate toodete tõttu tõsine risk inimeste või loomade tervisele või keskkonnale ning kui asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid ei suuda seda riski rahuldavalt juhtida, on hädavajalik, et komisjon saaks võtta kõik vajalikud ettevaatusabinõud ja et komisjonil oleksid eelkõige volitused peatada asjaomase liikmesriigi kogu territooriumilt või osalt sellest kauplemine loomasöötades kasutatavate toodetega ning nende eksport või kehtestada asjakohaste toodete või ainete kohta eritingimused.

(7) Direktiivis 1999/29/EÜ kehtestatakse teatavate soovimatute ainete ja toodete maksimaalne lubatud tase söödamaterjalides ja söötades.

(8) Juba on loodud süsteem, mis võimaldab liikmesriikidel saada loomasööda tootmisahela kõigil etappidel ettevõtjatelt teavet teatud juhtumite kohta, mil ei ole järgitud soovimatute toodete ja ainete suhtes kehtestatud eeskirju. Pidades silmas nii saadud kogemusi kui ka sarnaseid korraldusi, mis on sätestatud ühenduse üldise tooteohutuse eeskirjadega, tuleks seda süsteemi parandada ja laiendada, et seda oleks võimalik kohaldada kõigi juhtumite suhtes, kui ettevõtja avastab, et loomasöötades kasutatav toode kujutab tõsist ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale.

(9) Hetkel on kohustuslik teatada teistele liikmesriikidele ja komisjonile sellest, kui on tõenäoline soovimatute ainete ja toodete piirnormidele mittevastavate söödamaterjalide ja loomasöötade saadetise saatmine teistesse liikmesriikidesse.

(10) Selline kiire teabevahetamise süsteem on vaja inkorporeerida direktiivi 95/53/EÜ ning kehtestada selle toimimiseks standardmenetlused, et tulevikus saaks seda rakendada kõigi juhtumite puhul, kui toode ohustab inimeste ja loomade tervist või keskkonda; samuti selleks, et parandada kontrollsüsteemi tervikuna. Lihtsuse ja tõhususe eesmärgil peaks seda süsteemi rakendama ka siis, kui liikmesriik keeldub kolmandast riigist pärit tootest, seda importimisel kontrollides. Kui teatavatest muudatustest ei tulene teisiti, võiksid need standardmenetlused olla samad, mis on sätestatud teabe vahetamise kohta hädaolukordades vastavalt nõukogu 29. juuni 1992. aasta direktiivile 92/59/EÜ üldise tooteohutuse kohta. [8]

(11) Kõiki potentsiaalselt ohtlikke bioloogilise või keemilise päritoluga saastumisi, mis võivad toimuda õnnetuse või ebaseadusliku tegevuse tagajärjel ja loomasöötadena kasutatavat toodet mõjutada, ei ole võimalik loetleda.

(12) Arvesse tuleb võtta valest märgistamisest või käsitsemisest, transpordist, ladustamisest või töötlemisest tulenevaid ohtusid.

(13) Kontrollisüsteemi ja asjakohaste kontrollmeetmete tõhususe parandamiseks inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale tõsist ohtu kujutava saaste kahtluse puhul peaks liikmesriikidelt nõudma saaste laadi ja ulatuse kontrollimist ning kõigi jõupingutuste tegemist selle päritolu tuvastamiseks, et avastada muu võimalik saastatus.

(14) Direktiiviga 95/53/EÜ nõutakse liikmesriikidelt komisjonile teabe esitamist kontrollimiste tulemuste kohta, mida viiakse läbi igal aastal, esmakordselt enne 1. aprilli 2000. Samuti on sätestatud, et komisjon kasutab neid aruandeid kokkuvõtva üldaruande koostamiseks ja esitamiseks ühenduse tasandil tehtud kontrollimiste tulemuste kohta koos soovitusega järgmise aasta kooskõlastatud kontrolliprogrammide kohta. Iga-aastaste kooskõlastatud kontrolliprogrammide prioriteetide kindlaksmääramisel võtavad liikmesriigid ja komisjon arvesse teavet loomasöötades kasutatavate toodete ohutust mõjutava saastatuse kohta. Kogu inimeste ja loomade tervise või keskkonnariskide kohta kogutud teavet, mis on seotud loomasöötades kasutatavate toodete ringluse ja kasutamisega, saab paremini analüüsida, kui see esitatakse ühtlustatud ja standardses vormis.

(15) Eelnevat arvesse võttes tuleks muuta direktiive 95/53/EÜ, 70/524/EMÜ, 96/25/EÜ ja 1999/29/EÜ,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Nõukogu direktiivi 95/53/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a) punktis a asendatakse teine taane järgmisega:

"— nõukogu 22. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/29/EÜ soovimatute ainete ja toodete kohta loomasöötades. [9]

b) punkt e asendatakse järgmisega:

"e) loomasöötadeks ettenähtud toode ehk toode – loomatoit või mis tahes loomasöötades kasutatav aine;"

c) punkt h asendatakse järgmisega:

"h) ringlusse laskmine ehk ringlus – loomasöötadeks ettenähtud toote valdamine müügi eesmärgil, sealhulgas müügiks pakkumine või mis tahes muuks kolmandatele isikutele üleandmiseks kas tasu eest või ilma ning müük ja muud liiki üleandmine."

2. Pärast artiklit 4 lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 4a

1. Liikmesriigid koostavad erakorralistes situatsioonides tegutsemise plaanid, milles sätestatakse viivitamatult rakendatavad meetmed, kui leitakse, et loomasöötades kasutatav toode kujutab tõsist ohtu inimeste tervisele, loomade tervisele või keskkonnale, ning täpsustatakse nii volitused ja vastutus kui ka teabevahetuskanalid. Liikmesriigid vaatavad need plaanid vastavalt vajadusele läbi, pidades silmas eriti kontrollimisteenuste korralduses toimunud muudatusi ja saadud kogemusi, kaasa arvatud need, mis on saadud võimalike simulatsiooniharjutuste käigus.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile koostatud erakorralistes situatsioonides tegutsemise plaanid ja nende mis tahes muutused.

3. Komisjon kontrollib plaane ja teeb asjaomastele liikmesriikidele ettepaneku võimalike muudatuste osas, mis aitaksid tagada, et liikmesriikide erakorralistes situatsioonides tegutsemise plaanid annavad samaväärsed tõhususe tagatised. Kui see on kõnealuse eesmärgi saavutamiseks vajalik, võib komisjon vastavalt artiklis 23 sätestatud menetlusele avaldada juhised erakorralistes situatsioonides tegutsemise plaanide ühtlustamiseks."

3. Artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Sihtliikmesriigi pädev asutus võib sihtkohtades kontrollida toodete vastavust artikli 2 lõike 1 punkti a sätetele mittediskrimineerivate pisteliste kontrollidega. Eelkõige ja ainult sel määral, mil see on vajalik nende pisteliste kontrollide läbiviimiseks, võivad liikmesriigid paluda ettevõtjatel nende toodete kohalejõudmise kohta pädevale asutusele aru anda. Liikmesriigid teatavad komisjonile, kui nad seda võimalust kasutavad."

4. Artikli 13 lõike 1 esimene taane asendatakse järgmisega:

"— toodete kahjutuks muutmine, kui see on asjakohane,".

5. Artiklis 14 asendatakse esimene lõige järgmisega:

"Artikli 13 lõike 1 sätete kohase toodete hävitamise, muul otstarbel kasutamise, päritoluriiki tagasisaatmise või kahjutuks muutmise korral võtab lähteliikmesriik viivitamatult ühendust sihtliikmesriigiga. Lähteliikmesriik võtab kõik vajalikud meetmed ja teavitab sihtliikmesriiki läbiviidud kontrollimiste laadist ja tulemustest, tehtud otsustest ja nende tegemise põhjustest."

6. Pärast artiklit 15 lisatakse järgmine jagu:

"3.a jagu

Kaitseklausel

Artikkel 15a

1. Kui loomasöötades kasutamiseks ettenähtud toote tõttu ilmneb ühes või enamas liikmesriigis inimeste või loomade tervisele või keskkonnale tõsist riski kujutav probleem ning seda riski ei saa rahuldavalt juhtida asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide võetavate meetmete abil, siis võtab komisjon omal algatusel või liikmesriigi taotlusel ja olenevalt olukorra tõsidusest vastavalt artiklis 23a sätestatud korrale viivitamata järgmised meetmed:

- peatab asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide kogu territooriumilt või osalt sellest või ühest või mitmest ühenduse territooriumil asuvast ettevõttest pärit toodete ringlusse laskmise ühenduse piires, loomasöötades kasutamise või ekspordi kolmandatesse riikidesse või

- sätestab eritingimused asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide kogu territooriumilt või osalt sellest või ühest või mitmest ühenduse territooriumil asuvast ettevõttest pärit toodete ühenduse piires ringlusse laskmise, loomasöötades kasutamise või kolmandatesse riikidesse ekspordi suhtes.

2. Eriolukorras võib komisjon pärast liikmesriigi või liikmesriikidega konsulteerimist ja teistele liikmesriikidele teatamist siiski ajutiselt võtta lõikes 1 nimetatud meetmed. Komisjon esitab küsimuse kooskõlas artiklis 23a sätestatud menetlusega kümne tööpäeva jooksul otsuse 70/372/EMÜ [10] artikliga 1 loodud alalisele söödakomiteele kõnealuste meetmete laiendamise, muutmise või tühistamise kohta arvamuse esitamiseks.

Kui liikmesriik teatab ametlikult komisjonile kaitsemeetmete võtmise vajadusest ja kui komisjon ei ole rakendanud lõikes 1 nimetatud meetmeid, võib kõnealune liikmesriik võtta kasutamise või ringlusse laskmise suhtes ajutised kaitsemeetmed. Kui liikmesriik võtab sellised meetmed, teatab ta sellest viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Komisjon edastab küsimuse kooskõlas artiklis 23a sätestatud menetlusega kümne tööpäeva jooksul alalisele söödakomiteele asjaomase liikmesriigi võetud ajutiste kaitsemeetmete laiendamise, muutmise või tühistamise kohta arvamuse esitamiseks.

Artikkel 15b

Komisjon teatab Euroopa Parlamendile artiklite 9a ja 15a alusel võetud meetmetest."

7. Pärast artiklit 16 lisatakse järgmine peatükk:

"IIIA PEATÜKK

SÖÖTADEST TULENEVATE OHTUDE INFOSÜSTEEM

Artikkel 16a

Liikmesriigid näevad ette, et ettevõtete eest vastutavad isikud peavad viivitamatult teatama liikmesriikide pädevatele asutustele, kui neil on tõendeid selle kohta, et loomasöötades kasutatavate toodete partii, mille nad on toonud ühenduse territooriumile kolmandast riigist või ringlusse lasknud ning mida nad hoiavad või omavad:

- ületab direktiivi 1999/29/EÜ II lisa A jaos sätestatud piirnormid, millest suurema sisalduse korral ei tohi toodet loomadele sööta ega teiste loomasöötades kasutatavate toodetega segada või

- ei vasta käesoleva direktiivi artikli 2 lõike 1 punktis a viidatud muudele sätetele ning kujutab neile mittevastavuse tõttu ja oma ettenähtud eesmärki silmas pidades tõsist ohtu inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale.

Ettevõtete eest vastutavad isikud esitavad kõik üksikasjad, mis võimaldavad asjakohast toodet või toodete partiid täpselt identifitseerida, ning võimalikult täieliku kirjelduse riskist, mida asjaomane toode või tooted kujutavad; samuti kogu kättesaadava teabe, mis on kasulik selle toote või toodete päritolu kindlakstegemiseks. Samuti teatavad nad liikmesriikide pädevatele asutustele meetmetest, mis on võetud, et vältida riski inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale, kirjeldades neid meetmeid.

Liikmesriigid sätestavad samad teabenõuded loomasöötades kasutatavate toodetega seonduvate riskide kohta isikutele, kes viivad läbi nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/23/EÜ (millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes) [11] artiklis 10 viidatud ettevõtete terviseseiret, ning isikutele, kes vastutavad analüüse läbiviivate laboratooriumide eest.

Kui see on asjakohane, kohaldavad pädevad asutused artiklite 8, 11 või 13 sätteid.

Artikkel 16b

1. Kui liikmesriikidel on teavet, mis kättesaadavate riskianalüüsi näitajate põhjal viitab sellele, et loomasöötades kasutatavate toodete partii kujutab tõsist ohtu inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale, kontrollivad nad saadud teavet ja, kui see on asjakohane, tagavad vajalike meetmete võtmise, et kõnealust partiid ei kasutataks loomasöötades, kehtestavad saadetisele piirangud ja kontrollivad viivitamata:

- ohu laadi ja, kui see on asjakohane, soovimatute ainete taset,

- soovimatute ainete või ohu võimalikku päritolu,

et riski täpsemalt hinnata.

Kui see on asjakohane, laiendatakse riski hindamist muudele sama toote saadetistele või muudele loomade või inimeste toiduahelasse kuuluvatele toodetele, mis võivad sisaldada soovimatuid aineid või mille suhtes võib selline oht esineda, võttes arvesse soovimatute ainete mis tahes lisandeid muudes loomasöötades kasutatavates toodetes ja ohtlike toodete võimalikku ringlussevõttu loomade toiduahelas.

2. Kui tõsise riski olemasolu leiab vastavalt lõikele 1 kinnitust, tagavad liikmesriigid, et soovimatuid aineid sisaldava kaubapartii sihtkoht, sealhulgas saastatusest puhastamine, edasine tegevus toodete ohutuks muutmiseks, ümbertöötlemine või hävitamine ei avalda kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele ega keskkonnale; ning kui on võimalik, et sellised soovimatud ained või selliste ainete esinemise risk on kandunud muudele saadetistele või loomade või inimeste toiduahelale, määravad liikmesriigid viivitamata kindlaks ohtlikuks peetavate toodete partiid ja kontrollivad neid ning, kui see on asjakohane, määravad kindlaks ohtlike toodetega söödetud elusloomad ja rakendavad meetmed, mis on sätestatud direktiivis 96/23/EÜ või muudes asjakohastes loomade tervise või loomse päritoluga toodete toiduohutusega seotud ühenduse sätetes, tagades asjakohaste kontrollimisteenuste kooskõlastatuse, et vältida ohtlike toodete ringlusse laskmist ja tagada juba ringlusse lastud toodete tagasivõtmise korra järgimine.

Artikkel 16c

1. Kui mõni liikmesriik avastab, et tema enda ja muu liikmesriigi territooriumil ringlusse lastud loomasöötades kasutatav toode või kolmandatest riikidest pärit toode, mis on toodud ühenduse territooriumile ühes või mitmes liikmesriigis ringlusse laskmiseks:

- ületab direktiivi 1999/29/EÜ II lisa A jaos sätestatud piirnorme, millest suurema sisalduse korral ei tohi toodet loomadele sööta ega teiste loomasöötadena kasutatavate toodetega segada või

- ei vasta käesoleva direktiivi artikli 2 lõike 1 punktis a viidatud muudele sätetele ning kujutab neile mittevastavuse tõttu ja oma ettenähtud eesmärki silmas pidades tõsist riski inimeste tervisele, loomade tervisele või keskkonnale,

teatab kõnealune liikmesriik sellest viivitamata komisjonile asjakohase teatisega.

Liikmesriik annab piisavalt teavet asjaomaste toodete ja, kui see on asjakohane, nendega söödetud elusloomade kindlaksmääramiseks, leidmiseks ja kontrollimiseks ning täpsustab kavandatud või juba võetud kaitsemeetmeid, et võimaldada komisjonil teisi liikmesriike nõuetekohaselt teavitada.

2. Iga asjaomane liikmesriik teatab komisjonile viivitamata teatatud ohtude suhtes võetud mis tahes järelmeetmetest, sealhulgas riskiolukorra lõppemisest.

3. Vastavalt artiklis 23 sätestatud menetlusega kooskõlas määratud tingimustele loovad ja kasutavad komisjon ja liikmesriigid kiire teabevahetamise süsteemi, pidades silmas lõikes 1 viidatud teatiste ja artikli 8 lõikes 1 viidatud teabe edastamise ja levitamise kiirendamist.

4. Komisjon teatab Euroopa Parlamendile meetmetest, mis on võetud teatiste edastamise ja levitamise kiirendamiseks."

8. Artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Liikmesriigid näevad ette, et kontrollimiste eest vastutavad ametiisikud hoiavad ametisaladust. Käesolev säte ei mõjuta siiski liikmesriikide pädevate asutuste võimalust levitada teavet, mis on vajalik tõsise riski vältimiseks inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale."

9. Artikkel 17a asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17a

1. Ilma et see piiraks artikli 15 kohaldamist, võivad komisjoni eksperdid käesoleva direktiivi ühtseks kohaldamiseks vajalikul määral viia läbi kohapealseid kontrolle koostöös liikmesriikide pädevate asutustega. Liikmesriik, mille territooriumil kontrolle läbi viiakse, annab ekspertidele kogu nende ülesannete täitmiseks vajaliku abi. Komisjon teatab pädevatele asutustele, liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile läbiviidud kontrolli tulemustest.

2. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eriti need, mis reguleerivad koostöökorraldust siseriiklike asutustega, võetakse vastu artiklis 23 sätestatud korras."

10. Artiklit 22 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 lõppu lisatakse järgmine lause:

"See teave esitatakse iga-aastaste aruannetena vastavalt artikli 23 kohaselt koostatavale näidisele."

b) lõike 3 lõppu lisatakse järgmine lõik:

"Esimeses lõigus viidatud kokkuvõttev üldaruanne edastatakse Euroopa Parlamendile."

Artikkel 2

Direktiivi 70/524/EMÜ artikli 2 punkt k asendatakse järgmisega:

"k) ringlusse laskmine ehk ringlus – loomasöödaks ettenähtud toote valdamine müügi eesmärgil, sealhulgas müügiks pakkumine või mis tahes muuks kolmandatele isikutele üleandmiseks kas tasu eest või ilma ning müük ja muud liiki üleandmine."

Artikkel 3

Direktiivi 96/25/EÜ artikli 2 punkt b asendatakse järgmisega:

"b) ringlusse laskmine ehk ringlus – loomasöödaks ettenähtud toote valdamine müügi eesmärgil, sealhulgas müügiks pakkumine või mis tahes muuks kolmandatele isikutele üleandmiseks kas tasu eest või ilma ning müük ja muud liiki üleandmine."

Artikkel 4

Käesolevaga tunnistatakse kehtetuks direktiivi 1999/29/EÜ artikli 12 lõiked 3 ja 4.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 1. septembril 2002 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. maist 2003.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. juuli 2001

Euroopa Parlamendi nimel

president

N. Fontaine

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] EÜT C 274 E, 26.9.2000, lk 28 ja EÜT C 96 E, 27.3.2001, lk 279.

[2] EÜT C 367, 20.12.2000, lk 11.

[3] Euroopa Parlamendi 4. oktoobri 2000. aasta arvamus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata), nõukogu 12. veebruari 2001. aasta ühine seisukoht (EÜT C 93, 23.3.2001, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 15. mai 2001. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata). Nõukogu 19. juuni 2001. aasta otsus.

[4] EÜT L 265, 8.11.1995, lk 17. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/77/EÜ (EÜT L 333, 29.12.2000, lk 81).

[5] EÜT L 115, 4.5.1999, lk 32.

[6] Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 1999/20/EÜ (EÜT L 80, 25.3.1999, lk 20).

[7] Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiv 96/25/EÜ söödatoorainete ringluse kohta (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 35). Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/16/EÜ (EÜT L 105, 3.5.2000, lk 36).

[8] EÜT L 228, 11.8.1992, lk 24.

[9] EÜT L 115, 4.5.1999, lk 32."

[10] EÜT L 170, 3.8.1970, lk 1.

[11] EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

--------------------------------------------------

Top