EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0019

Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu direktiiv 2001/19/EÜ, 14. mai 2001, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/48/EMÜ ja 92/51/EMÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise üldsüsteemi kohta ja nõukogu direktiive 77/452/EMÜ, 77/453/EMÜ, 78/686/EMÜ, 78/687/EMÜ, 78/1026/EMÜ, 78/1027/EMÜ, 80/154/EMÜ, 80/155/EMÜ, 85/384/EMÜ, 85/432/EMÜ, 85/433/EMÜ ja 93/16/EMÜ, mis käsitlevad üldõdede, hambaarstide, veterinaaride, ämmaemandate, arhitektide, farmatseutide ja arstide kutsealasidEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 206, 31.7.2001, p. 1–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/19/oj

32001L0019Euroopa Liidu Teataja L 206 , 31/07/2001 Lk 0001 - 0051


Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu direktiiv 2001/19/EÜ,

14. mai 2001,

millega muudetakse nõukogu direktiive 89/48/EMÜ ja 92/51/EMÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise üldsüsteemi kohta ja nõukogu direktiive 77/452/EMÜ, 77/453/EMÜ, 78/686/EMÜ, 78/687/EMÜ, 78/1026/EMÜ, 78/1027/EMÜ, 80/154/EMÜ, 80/155/EMÜ, 85/384/EMÜ, 85/432/EMÜ, 85/433/EMÜ ja 93/16/EMÜ, mis käsitlevad üldõdede, hambaarstide, veterinaaride, ämmaemandate, arhitektide, farmatseutide ja arstide kutsealasid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 40, artikli 47 lõiget 1, artikli 47 lõike 2 esimest ja kolmandat lauset ning artiklit 55,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaselt [3] vastavalt lepituskomisjonis 15. jaanuaril 2001 heakskiidetud ühistekstile

ning arvestades järgmist:

(1) 16. veebruaril 1996 esitas komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohaldamist käsitleva aruande, mis koostati vastavalt nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/48/EMÜ (vähemalt kolmeaastase tööalase koolituse lõpetamisel antavate kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta) [4] artiklile 13. Selles aruandes kohustus komisjon uurima, kas sellesse direktiivi oleks võimalik inkorporeerida kohustus võtta diplomite tunnustamise taotluste läbivaatamisel arvesse kõnealuse kvalifikatsiooni omandamisele järgnenud töökogemust ja võtta kasutusele mõiste "reguleeritud haridus". Komisjon kohustus ka uurima, mil viisil arendada direktiivi 89/48/EMÜ artikli 9 lõike 2 alusel loodud koordineerimisrühma osa selliselt, et oleks tagatud kõnealuse direktiivi ühtsem kohaldamine ja tõlgendamine.

(2) Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivis 92/51/EMÜ, mis täiendab tööalase koolituse tunnustamise teist üldsüsteemi käsitlevat direktiivi 89/48/EMÜ [5] (mõlemad direktiivid edaspidi nimetatud "üldsüsteemi direktiivid"), kasutusele võetud reguleeritud hariduse mõistet tuleks laiendada algselt kehtestatud üldsüsteemile ja selle aluseks peaksid olema samad põhimõtted nii, et selle suhtes kehtiksid samad eeskirjad; iga liikmesriik peaks saama valida vahendeid, mille abil määrata reguleeritud hariduse alla kuuluvad kutsealad.

(3) Üldsüsteemi direktiivid võimaldavad vastuvõtval liikmesriigil teatavatel tingimustel nõuda, et taotleja võtaks kompensatoorseid meetmeid, eriti juhul, kui tema teoreetiline ja/või praktiline haridus ja läbitud koolitus erinevad olulisel määral selle kutseala suhtes kehtivatest nõuetest vastuvõtvas liikmesriigis; asutamislepingu artiklite 39 ja 43 alusel, nii nagu neid tõlgendab Euroopa Ühenduste Kohus, [6] peab vastuvõttev liikmesriik hindama, kas erialane töökogemus on puudunud teadmiste andmiseks piisav; selguse ja nende isikute õiguskindluse huvides, kes soovivad töötada oma kutsealal teises liikmesriigis, on soovitav inkorporeerida üldsüsteemi direktiividesse nõue, et vastuvõttev liikmesriik peab välja selgitama, kas erialane töökogemus, mille taotleja on saanud kutsekvalifikatsiooni omandamise järel, vastab eespool esitatud nõuetele.

(4) Üldsüsteemi direktiivides sätestatud koordineerimismenetlust tuleks parandada ja lihtsustada, võimaldades koordineerimisrühmal vastu võtta ja avaldada arvamusi üldsüsteemi praktilise kohaldamisega seotud küsimuste kohta, millega komisjon on tema poole pöördunud.

(5) Euroopa Parlamendile ja nõukogule SLIM-algatuse (Simpler Legislation for the Internal Market — siseturualaste õigusaktide lihtsustamine) kohta tehtud teatises kohustus komisjon esitama ettepanekud, kuidas lihtsustada nende kutsekvalifikatsioonide loetelude ajakohastamist, mille suhtes võib kohaldada automaatset tunnustamist. Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiviga 93/16/EMÜ (arstide vaba liikumise hõlbustamise ja nende diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise kohta) [7] nähakse üldarsti kutsekvalifikatsiooni puhul ette lihtmenetlus; kogemused on näidanud, et see menetlus tagab piisava õiguskindluse; seda menetlust on soovitav laiendada nõukogu direktiivides 77/452/EMÜ, [8] 77/453/EMÜ, [9] 78/686/EMÜ, [10] 78/687/EMÜ, [11] 78/1026/EMÜ, [12] 78/1027/EMÜ, [13] 80/154/EMÜ [14], 80/155/EMÜ, [15] 85/432/EMÜ, [16] 85/433/EMÜ [17] ja 93/16/EMÜ (edaspidi "sektoridirektiivid") nimetatud üldõdedele, hambaarstidele, veterinaaridele, ämmaemandatele, farmatseutidele ja arstidele.

(6) Vastavalt Euroopa Ühenduste Kohtu praktikale ei nõuta liikmesriikidelt niisuguste diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide tunnustamist, mis ei käsitle mõnes ühenduse liikmesriigis saadud koolitust. [18] Liikmesriigid peaksid siiski arvesse võtma erialast töökogemust, mille kõnealune isik on saanud teises liikmesriigis. [19] Sellisel juhul tuleks sektoridirektiivides sätestada, et liikmesriigi otsus tunnustada kolmandas riigis läbitud koolituse lõpetamisel antud üldõe, hambaarsti, veterinaari, ämmaemanda, arhitekti, farmatseudi või arsti diplomit, tunnistust või muud kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti ning asjaomase isiku erialane töökogemus liikmesriigis kujutavad endast ühenduse tähtsusega tegureid, mida teised liikmesriigid peaksid kontrollima.

(7) Tuleks määrata ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid peavad tegema otsuse kolmandas riigis üldõele, hambaarstile, veterinaarile, ämmaemandale, arhitektile, farmatseudile või arstile välja antud diplomi, tunnistuse või muu kvalifikatsiooni tõendava dokumendi tunnustamise taotluste kohta.

(8) Teaduse ja tehnika kiire areng on muutnud eriti tähtsaks elukestva õppe meditsiini valdkonnas. Liikmesriigid peavad otsustama, kuidas pärast õpingute lõppu asjakohase jätkuõppe kaudu tagada arstide kursisolek meditsiiniteaduse arenguga. Kutsekvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamise praegust süsteemi ei muudeta.

(9) Kui taotlus lükatakse tagasi või kui ettenähtud aja jooksul otsust ei tehta, peab taotlejal olema siseriikliku õigusega lubatud edasikaebamisõigus. Üldõe, hambaarsti, veterinaari, ämmaemanda, arhitekti, farmatseudi või arsti diplomi, tunnistuse või muu kvalifikatsiooni tõendava dokumendi tunnustamise kohta tehtud otsust peavad liikmesriigid põhjendama; kui liikmesriik otsustab diplomit, tunnistust või muud kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti tunnustada, peaks talle jääma õigus valida, kas sellekohaseid põhjendusi esitada või mitte.

(10) Õigluse huvides tuleks võtta üleminekumeetmeid teatavate Itaalia hambaarstide suhtes, kellele on Itaalias välja antud arstidiplom, -tunnistus või muu vastavat kvalifikatsiooni tõendav dokument arstiõppe lõpetamise kohta, mida alustati pärast direktiivi 78/686/EMÜ artiklis 19 sätestatud tähtaega.

(11) Direktiivi 85/384/EMÜ [20] artiklis 15 sätestatakse erand üleminekuperioodiks, mis on nüüdseks lõppenud; see säte tuleks kehtetuks tunnistada.

(12) Arhitektiteenuste osutamise vabaduse kasutamise tõhustamiseks tuleks direktiivi 85/384/EMÜ artiklis 24 selgesti eristada vorminõuded, mida tuleb täita asutamise puhul ja teenuste osutamise puhul.

(13) Võrdse kohtlemise tagamiseks tuleks ette näha üleminekumeetmed teatavate isikute suhtes, kellele on Itaalias antud farmatseudidiplom, -tunnistus või muu kvalifikatsiooni tõendav dokument sellise koolituse lõpetamise kohta, mis ei vasta täielikult direktiivi 85/432/EMÜ nõuetele.

(14) Diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist farmaatsia valdkonnas on soovitav laiendada, et hõlbustada asutamisõiguse tõhusat kasutamist Kreeka ja muude liikmesriikide vahel. Seetõttu tuleks direktiivi 85/433/EMÜ artiklis 3 sätestatud erand välja jätta.

(15) Direktiivi 93/16/EMÜ IV jaotises ettenähtud üldarstipraksise erikoolitust käsitlevas aruandes soovitas komisjon, et üldarstipraksise osalise ajaga koolituse suhtes kehtivad nõuded tuleks viia vastavusse teiste eriarstide osalise ajaga koolituse suhtes kehtivate nõuetega.

(16) Üldsüsteemi direktiive ja sektoridirektiive tuleks muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

1. JAGU

ÜLDSÜSTEEMI DIREKTIIVIDE MUUDATUSED

Artikkel 1

Direktiivi 89/48/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a) punkti a teine taane asendatakse järgmisega:

"— mis näitab, et selle omanik on edukalt lõpetanud keskharidusjärgse koolituse kestusega vähemalt kolm aastat või samaväärse kestusega osalise ajaga kursused ülikoolis või kõrgkoolis või muus sama tasemega asutuses, ning vajaduse korral seda, et asjaomane isik on edukalt läbinud tööalase koolituse, mida nõutakse lisaks keskharidusjärgsele koolitusele, ja"

b) lisatakse järgmine punkt:

"d) reguleeritud haridus: igasugune haridus ja koolitus, mis:

- on otseselt mõeldud teataval kutsealal töötamiseks, ja

- sisaldab keskharidusjärgset koolitust kestusega vähemalt kolm aastat või samaväärse kestusega osalise ajaga kursusi ülikoolis või kõrgkoolis või muus sama tasemega asutuses, ning vajaduse korral tööalast koolitust, õppepraktikat või kutsetegevust, mida nõutakse lisaks keskharidusjärgsele koolitusele; tööalase koolituse, õppepraktika või kutsetegevuse ülesehitus ja tase määratakse kindlaks asjaomase liikmesriigi õigusnormidega või neid kontrollib või kiidab heaks selleks määratud asutus.";

2) artikli 3 punkti b esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

"Esimeses lõigus nimetatud kaheaastast erialast töökogemust võib mitte nõuda, kui taotleja kvalifikatsioon või kvalifikatsioonid, mis on käesolevas punktis nimetatud, omistati reguleeritud koolituse lõpetamise järel.";

3) artikli 4 lõike 1 punkti b esimesele lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

"Kui vastuvõttev liikmesriik kavatseb taotlejalt nõuda kohanemisaja läbimist või sobivustesti sooritamist, peab ta kõigepealt välja selgitama, kas taotleja erialase töökogemuse käigus omandatud teadmised ja oskused korvavad täielikult või osaliselt esimeses lõigus nimetatud olulised erinevused.";

4) artiklisse 6 lisatakse järgmised lõiked:

"5. Kui vastuvõttev liikmesriik nõuab reguleeritud kutsealal töötamise alustamiseks või jätkamiseks finantsolukorra tõendamist, käsitleb ta välisriigi kodaniku päritolu- või lähteliikmesriigi pankade väljaantud tõendeid samaväärsetena tema enda territooriumil väljaantud tõenditega.

6. Kui vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus nõuab oma kodanikelt, kes soovivad alustada või jätkata töötamist mõnel reguleeritud kutsealal, tõendit selle kohta, et nad on oma kutsevastutusest tulenevate finantsriskide vastu kindlustatud, aktsepteerib see liikmesriik teiste liikmesriikide kindlustusseltside väljaantud tõendeid samaväärsetena tema enda territooriumil väljaantud tõenditega. Sellised tõendid kinnitavad, et kindlustusandja täidab vastuvõtvas liikmesriigis kehtivaid kindlustuskatte tingimuste ja ulatusega seotud õigus- ja haldusnorme. Tõendeid võib esitada kõige rohkem kolm kuud pärast nende väljaandmist.";

5) artikli 9 lõike 2 teise lõigu esimene taane asendatakse järgmisega:

"— hõlbustada käesoleva direktiivi rakendamist, eelkõige võttes vastu ja avaldades arvamusi nende küsimuste kohta, millega komisjon on tema poole pöördunud,".

Artikkel 2

Direktiivi 92/51/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) artikli 4 lõike 1 punkti b esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

"Kui vastuvõttev liikmesriik kavatseb taotlejalt nõuda kohanemisaja läbimist või sobivustesti sooritamist, peab ta kõigepealt välja selgitama, kas taotleja erialase töökogemuse käigus omandatud teadmised ja oskused korvavad täielikult või osaliselt esimeses lõigus nimetatud olulised erinevused.";

2) artikli 5 teise lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

"Kui vastuvõttev liikmesriik kavatseb taotlejalt nõuda kohanemisaja läbimist või sobivustesti sooritamist, peab ta kõigepealt välja selgitama, kas taotleja erialase töökogemuse käigus omandatud teadmised ja oskused korvavad täielikult või osaliselt olulise erinevuse diplomi ja tunnistuse vahel.";

3) artikli 7 punkti a esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

"Kui vastuvõttev liikmesriik kavatseb taotlejalt nõuda kohanemisaja läbimist või sobivustesti sooritamist, peab ta kõigepealt välja selgitama, kas taotleja erialase töökogemuse käigus omandatud teadmised ja oskused korvavad täielikult või osaliselt esimeses lõigus nimetatud olulised erinevused.";

4) artiklisse 10 lisatakse järgmised lõiked:

"5. Kui vastuvõttev liikmesriik nõuab reguleeritud kutsealal töötamise alustamiseks või jätkamiseks finantsolukorra tõendamist, käsitleb ta välisriigi kodaniku päritolu- või lähteliikmesriigi pankade väljaantud tõendeid samaväärsetena tema enda territooriumil väljaantud tõenditega.

6. Kui vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus nõuab oma kodanikelt, kes soovivad alustada või jätkata töötamist mõnel reguleeritud kutsealal, tõendit selle kohta, et nad on oma kutsevastutusest tulenevate finantsriskide vastu kindlustatud, aktsepteerib see liikmesriik teiste liikmesriikide kindlustusseltside väljaantud tõendeid samaväärsetena tema enda territooriumil väljaantud tõenditega. Sellised tõendid kinnitavad, et kindlustusandja täidab vastuvõtvas liikmesriigis kehtivaid kindlustuskatte tingimuste ja ulatusega seotud õigus- ja haldusnorme. Tõendeid võib esitada kõige rohkem kolm kuud pärast nende väljaandmist.";

5) artikli 13 lõike 2 teise lõigu esimene taane asendatakse järgmisega:

"— hõlbustada käesoleva direktiivi rakendamist, eelkõige võttes vastu ja avaldades arvamusi nende küsimuste kohta, millega komisjon on tema poole pöördunud,";

6) artiklisse 15 lisatakse järgmine lõik:

"8. Muudatusi, mis on eespool nimetatud korra kohaselt tehtud C ja D lisas esitatud kursuste loeteludesse, kohaldatakse viivitamata alates komisjoni määratud kuupäevast."

2. JAGU

SEKTORIDIREKTIIVIDE MUUDATUSED

Jagu 2.1

Üldõed

Artikkel 3

Direktiivi 77/452/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) (käsitleb ainult kreekakeelset teksti);

2) artiklis 2 asendatakse sõnad "loetletud artiklis 3" sõnadega "loetletud lisas";

3) artikkel 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) viiteid artiklile 3 käsitatakse viidetena lisale;

5) (käsitleb ainult kreekakeelset teksti);

6) lisatakse järgmised artiklid:

"Artikkel 18a

Liikmesriigid teatavad komisjonile õigus- ja haldusnormidest, mille nad on vastu võtnud käesolevas direktiivis käsitletavate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide väljaandmise kohta. Komisjon avaldab Euroopa Ühenduste Teatajas asjakohase teate, milles on loetletud liikmesriikide kvalifikatsiooninimetused ja vajaduse korral vastavad kutsenimetused.

Artikkel 18b

Liikmesriikide kodanike suhtes, kelle käesoleva direktiivi reguleerimisalaga seotud diplomid, tunnistused või muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ei vasta nimetustele, mis on kõnealuse liikmesriigi kohta käesolevas direktiivis loetletud, tunnistavad kõik liikmesriigid piisavaks tõendiks liikmesriikide väljaantud diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente koos kõnealuste liikmesriikide pädevate asutuste või organite väljastatud tõendiga. Tõend kinnitab, et diplomid, tunnistused ja muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on välja antud sellise koolituse läbimise järel, mis vastab käesoleva direktiivi sätetele ning mida nimetatud dokumendid välja andnud liikmesriik käsitab samaväärsena käesolevas direktiivis loetletud nimetustega.

Artikkel 18c

Liikmesriigid kontrollivad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mille asjaomane isik on saanud väljaspool Euroopa Liitu, kui neid diplomeid, tunnistusi või muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente on mõnes liikmesriigis tunnustatud, samuti mõnes liikmesriigis saadud koolitust või erialast töökogemust. Liikmesriik teeb otsuse kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil taotleja esitas taotluse koos kõigi täiendavate dokumentidega.

Artikkel 18d

Kui taotlus lükatakse tagasi, esitavad liikmesriigid nõuetekohased põhjendused käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide suhtes tehtud otsuste kohta.

Taotlejatel on siseriikliku õiguse alusel õigus esitada kohtule kaebus. Kaebuse esitamise õigust kohaldatakse ka juhul, kui otsust ei ole tehtud ettenähtud aja jooksul.";

7) direktiivile lisatakse käesoleva direktiivi I lisa.

Artikkel 4

Direktiivi 77/453/EMÜ artikli 1 lõikes 1 asendatakse sõnad "direktiivi 77/452/EMÜ artiklis 3 nimetatud" sõnadega "direktiivi 77/452/EMÜ lisas nimetatud".

Jagu 2.2

Hambaarstid

Artikkel 5

Direktiivi 78/686/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) artiklis 2 asendatakse sõnad "loetletud artiklis 3" sõnadega "loetletud A lisas";

2) artikkel 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) III peatüki pealkiri asendatakse järgmisega: "Erihambaarsti diplomid, tunnistused ja muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid.";

4) artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

Iga liikmesriik, kelle õigus- ja haldusnormides on nimetatud valdkonda käsitlevaid sätteid, tunnustab ortodontiale või suukirurgiale spetsialiseerunud hambaarsti diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mille on liikmesriigi kodanikule välja andnud teine liikmesriik vastavalt direktiivi 78/687/EMÜ artiklitele 2 ja 3 ning mis on loetletud B lisas, käsitades neid oma territooriumil samaväärsena enda väljaantud diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega.";

5) artikkel 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

"Ta võtab arvesse ka nende erialast töökogemust, lisakoolitust ja hambaarsti täiendõpet.";

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused või organid teatavad pärast asjaomase isiku koolituse sisu ja kestuse hindamist esitatud diplomi, tunnistuse või muu kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel ning tema erialast töökogemust, lisakoolitust ja hambaarsti täiendõpet arvesse võttes talle nõutava lisakoolituse pikkuse ja valdkonnad, mida see peab hõlmama.";

c) lisatakse järgmine lõige:

"4. Liikmesriik teeb otsuse nelja kuu jooksul alates kuupäevast, mil taotleja esitas taotluse koos kõigi täiendavate dokumentidega.";

7) artiklis 19 muudetakse kaks olemasolevat lõiku lõikeks 1 ja lisatakse järgmine lõige:

"2. Liikmesriigid tunnustavad arstidiplomeid, -tunnistusi ja muid vastavat kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mis on Itaalias välja antud isikutele, kes alustasid arstiõpet ülikoolis ajavahemikus 28. jaanuar 1980 kuni 31. detsember 1984, ja millele on lisatud pädeva Itaalia asutuse tõend, mis kinnitab, et:

- asjaomased isikud on sooritanud spetsialisti sobivustesti, mille Itaalia pädevad asutused on kehtestanud selleks, et kindlaks teha, kas nimetatud isikute teadmised ja oskused on võrreldavad nende isikute teadmiste ja oskustega, kellel on A lisa Itaaliat käsitlevas osas nimetatud kvalifikatsioon,

- nad on tõendi väljaandmisele eelneva viie aasta jooksul olnud Itaalias vähemalt kolm järjestikust aastat tegelikult, seaduslikult ja peaasjalikult seotud direktiivi 78/687/EMÜ artiklis 5 määratletud tegevusaladega,

- need isikud on volitatud tegelema või tegelevad direktiivi 78/687/EMÜ artiklis 5 nimetatud tegevusaladega tegelikult, seaduslikult ja peaasjalikult samadel tingimustel kui käesoleva direktiivi A lisa Itaaliat käsitlevas osas nimetatud kvalifikatsiooniga isikud.

Esimeses lõigus nimetatud sobivustesti sooritamise nõudest loobutakse isikute puhul, kes on edukalt läbinud vähemalt kolme aasta pikkused õpingud, mida pädev asutus tunnustab samaväärseks direktiivi 78/687/EMÜ artiklis 1 nimetatud koolitusega.";

8) viiteid artiklitele 3 ja 5 käsitatakse viidetena A ja B lisale;

9) lisatakse järgmised artiklid:

"Artikkel 23a

Liikmesriigid teatavad komisjonile õigus- ja haldusnormidest, mille nad on vastu võtnud käesolevas direktiivis käsitletavate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide väljaandmise kohta. Komisjon avaldab Euroopa Ühenduste Teatajas asjakohase teate, milles on loetletud liikmesriikide kvalifikatsiooninimetused ja vajaduse korral vastavad kutsenimetused.

Artikkel 23b

Liikmesriikide kodanike suhtes, kelle käesoleva direktiivi reguleerimisalaga seotud diplomid, tunnistused või muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ei vasta nimetustele, mis on kõnealuse liikmesriigi kohta käesolevas direktiivis loetletud, tunnistavad kõik liikmesriigid piisavaks tõendiks liikmesriikide väljaantud diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente koos kõnealuste liikmesriikide pädevate asutuste või organite väljastatud tõendiga. Tõend kinnitab, et diplomid, tunnistused ja muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on välja antud sellise koolituse läbimise järel, mis vastab käesoleva direktiivi sätetele ning mida nimetatud dokumendid välja andnud liikmesriik käsitab samaväärsena käesolevas direktiivis loetletud nimetustega.

Artikkel 23c

Liikmesriigid kontrollivad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mille asjaomane isik on saanud väljaspool Euroopa Liitu, kui neid diplomeid, tunnistusi või muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente on mõnes liikmesriigis tunnustatud, samuti mõnes liikmesriigis saadud koolitust või erialast töökogemust. Liikmesriik teeb otsuse kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil taotleja esitas taotluse koos kõigi täiendavate dokumentidega.

Artikkel 23d

Kui taotlus lükatakse tagasi, esitavad liikmesriigid nõuetekohased põhjendused käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide suhtes tehtud otsuste kohta.

Taotlejatel on siseriikliku õiguse alusel õigus esitada kohtule kaebus. Kaebuse esitamise õigust kohaldatakse ka juhul, kui otsust ei ole tehtud ettenähtud aja jooksul.";

10) direktiivile lisatakse käesoleva direktiivi II lisas esitatud A ja B lisa.

Artikkel 6

Direktiivi 78/678/EMÜ artikli 1 lõikes 1 asendatakse sõnad "selle direktiivi artiklis 3 nimetatud" sõnadega "selle direktiivi A lisas nimetatud".

Jagu 2.3

Veterinaarid

Artikkel 7

Direktiivi 78/1026/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) artiklis 2 asendatakse sõnad "artiklis 3" sõnadega "lisas";

2) artikkel 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) viiteid artiklile 3 käsitatakse viidetena lisale;

4) lisatakse järgmised artiklid:

"Artikkel 17a

Liikmesriigid teatavad komisjonile õigus- ja haldusnormidest, mille nad on vastu võtnud käesolevas direktiivis käsitletavate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide väljaandmise kohta. Komisjon avaldab Euroopa Ühenduste Teatajas asjakohase teate, milles on loetletud liikmesriikide kvalifikatsiooninimetused ja vajaduse korral vastavad kutsenimetused.

Artikkel 17b

Liikmesriikide kodanike suhtes, kelle käesoleva direktiivi reguleerimisalaga seotud diplomid, tunnistused või muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ei vasta nimetustele, mis on kõnealuse liikmesriigi kohta käesolevas direktiivis loetletud, tunnistavad kõik liikmesriigid piisavaks tõendiks liikmesriikide väljaantud diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente koos kõnealuste liikmesriikide pädevate asutuste või organite väljastatud tõendiga. Tõend kinnitab, et diplomid, tunnistused ja muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on välja antud sellise koolituse läbimise järel, mis vastab käesoleva direktiivi sätetele ning mida nimetatud dokumendid välja andnud liikmesriik käsitab samaväärsena käesolevas direktiivis loetletud nimetustega.

Artikkel 17c

Liikmesriigid kontrollivad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mille asjaomane isik on saanud väljaspool Euroopa Liitu, kui neid diplomeid, tunnistusi või muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente on mõnes liikmesriigis tunnustatud, samuti mõnes liikmesriigis saadud koolitust või erialast töökogemust. Liikmesriik teeb otsuse kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil taotleja esitas taotluse koos kõigi täiendavate dokumentidega.

Artikkel 17d

Kui taotlus lükatakse tagasi, esitavad liikmesriigid nõuetekohased põhjendused käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide suhtes tehtud otsuste kohta.

Taotlejatel on siseriikliku õiguse alusel õigus esitada kohtule kaebus. Kaebuse esitamise õigust kohaldatakse ka juhul, kui otsust ei ole tehtud ettenähtud aja jooksul.";

5) direktiivile lisatakse käesoleva direktiivi III lisa.

Artikkel 8

Direktiivi 78/1027/EMÜ artikli 1 lõikes 1 asendatakse sõnad "direktiivi 78/1026/EMÜ artiklis 3 nimetatud" sõnadega "direktiivi 78/1026/EMÜ lisas nimetatud".

Jagu 2.4

Ämmaemandad

Artikkel 9

Direktiivi 80/154/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) artikli 2 lõikes 1 asendatakse sõnad "loetletud artiklis 3" sõnadega "loetletud lisas";

2) artikli 2 lõike 1 neljandas ja viiendas taandes asendatakse sõnad "direktiivi 77/452/EMÜ artiklis 3 nimetatud" sõnadega "direktiivi 77/452/EMÜ lisas nimetatud";

3) artikkel 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) viiteid artiklile 3 käsitatakse viidetena lisale;

5) lisatakse järgmised artiklid:

"Artikkel 19a

Liikmesriigid teatavad komisjonile õigus- ja haldusnormidest, mille nad on vastu võtnud käesolevas direktiivis käsitletavate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide väljaandmise kohta. Komisjon avaldab Euroopa Ühenduste Teatajas asjakohase teate, milles on loetletud liikmesriikide kvalifikatsiooninimetused ja vajaduse korral vastavad kutsenimetused.

Artikkel 19b

Liikmesriikide kodanike suhtes, kelle käesoleva direktiivi reguleerimisalaga seotud diplomid, tunnistused või muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ei vasta nimetustele, mis on kõnealuse liikmesriigi kohta käesolevas direktiivis loetletud, tunnistavad kõik liikmesriigid piisavaks tõendiks liikmesriikide väljaantud diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente koos kõnealuste liikmesriikide pädevate asutuste või organite väljastatud tõendiga. Tõend kinnitab, et diplomid, tunnistused ja muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on välja antud sellise koolituse läbimise järel, mis vastab käesoleva direktiivi sätetele ning mida nimetatud dokumendid välja andnud liikmesriik käsitab samaväärsena käesolevas direktiivis loetletud nimetustega.

Artikkel 19c

Liikmesriigid kontrollivad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mille asjaomane isik on saanud väljaspool Euroopa Liitu, kui neid diplomeid, tunnistusi või muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente on mõnes liikmesriigis tunnustatud, samuti mõnes liikmesriigis saadud koolitust või erialast töökogemust. Liikmesriik teeb otsuse kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil taotleja esitas taotluse koos kõigi täiendavate dokumentidega.

Artikkel 19d

Kui taotlus lükatakse tagasi, esitavad liikmesriigid nõuetekohased põhjendused käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide suhtes tehtud otsuste kohta.

Taotlejatel on siseriikliku õiguse alusel õigus esitada kohtule kaebus. Kaebuse esitamise õigust kohaldatakse ka juhul, kui otsust ei ole tehtud ettenähtud aja jooksul.";

6) direktiivile lisatakse käesoleva direktiivi IV lisas esitatud lisa.

Artikkel 10

Direktiivi 80/155/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) artikli 1 lõikes 1 asendatakse sõnad "loetletud artiklis 3" sõnadega "loetletud lisas";

2) artikli 1 lõike 2 teises taandes asendatakse sõnad "direktiivi 77/452/EMÜ artiklis 3 nimetatud" sõnadega "direktiivi 77/452/EMÜ lisas nimetatud".

Jagu 2.5

Arhitektid

Artikkel 11

Direktiivi 85/384/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) lisatakse järgmised artiklid:

"Artikkel 6

Liikmesriigid kontrollivad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mille asjaomane isik on saanud väljaspool Euroopa Liitu, kui neid diplomeid, tunnistusi või muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente on mõnes liikmesriigis tunnustatud, samuti mõnes liikmesriigis saadud koolitust või erialast töökogemust. Liikmesriik teeb otsuse kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil taotleja esitas taotluse koos kõigi täiendavate dokumentidega.

Artikkel 6a

Kui taotlus lükatakse tagasi, esitavad liikmesriigid nõuetekohased põhjendused käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide suhtes tehtud otsuste kohta.

Taotlejatel on siseriikliku õiguse alusel õigus esitada kohtule kaebus. Kaebuse esitamise õigust kohaldatakse ka juhul, kui otsust ei ole tehtud ettenähtud aja jooksul.";

2) artikkel 15 tunnistatakse kehtetuks;

3) artikli 24 lõikes 1 asendatakse sõnad "vastavalt artiklitele 17 ja 18" sõnadega "asutamise puhul vastavalt artiklitele 17 ja 18 ning teenuste osutamise puhul vastavalt artiklile 22".

Jagu 2.6

Farmatseudid

Artikkel 12

Direktiivi 85/432/EMÜ artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:

"6. Üleminekumeetmena ja erandina lõigetest 3 ja 5 võib Itaalia, kelle õigus- ja haldusnormides sätestatud koolitus ei ole viidud täielikku kooskõlla käesoleva artikliga ettenähtud koolitusnõuetega artiklis 5 sätestatud tähtajaks, neid sätteid jätkuvalt kohaldada isikute suhtes, kes alustasid farmaatsiaõpinguid enne 1. novembrit 1993 ja lõpetasid need enne 1. novembrit 2003.

Vastuvõtval liikmesriigil on õigus nõuda, et farmaatsiaalastele diplomitele, tunnistustele või muudele kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele, mis on Itaalias välja antud isikutele, kes alustasid õpinguid enne 1. novembrit 1993 ja lõpetasid need enne 1. novembrit 2003, lisataks tõend, mis kinnitab, et need isikud on tõendi väljaandmisele eelneva viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat olnud tegelikult ja seaduslikult seotud artiklis 1 lõikes 2 nimetatud tegevusaladega niivõrd, kui need tegevusalad on Itaalias reguleeritud."

Artikkel 13

Direktiivi 85/433/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) artiklis 1 asendatakse sõnad "artiklis 4 nimetatud" sõnadega "lisas nimetatud";

2) artikkel 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) artikkel 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) viiteid artiklile 4 käsitatakse viidetena lisale;

5) lisatakse järgmised artiklid:

"Artikkel 18a

Liikmesriigid teatavad komisjonile õigus- ja haldusnormidest, mille nad on vastu võtnud käesolevas direktiivis käsitletavate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide väljaandmise kohta. Komisjon avaldab Euroopa Ühenduste Teatajas asjakohase teate, milles on loetletud liikmesriikide kvalifikatsiooninimetused ja vajaduse korral vastavad kutsenimetused.

Artikkel 18b

Liikmesriikide kodanike suhtes, kelle käesoleva direktiivi reguleerimisalaga seotud diplomid, tunnistused või muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ei vasta nimetustele, mis on kõnealuse liikmesriigi kohta käesolevas direktiivis loetletud, tunnistavad kõik liikmesriigid piisavaks tõendiks liikmesriikide väljaantud diplomeid, tunnistusi ja muidkvalifikatsiooni tõendavaid dokumente koos kõnealuste liikmesriikide pädevate asutuste või organite väljastatud tõendiga. Tõend kinnitab, et diplomid, tunnistused ja muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on välja antud sellise koolituse läbimise järel, mis vastab käesoleva direktiivi sätetele ning mida nimetatud dokumendid välja andnud liikmesriik käsitab samaväärsena käesolevas direktiivis loetletud nimetustega.

Artikkel 18c

Liikmesriigid kontrollivad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mille asjaomane isik on saanud väljaspool Euroopa Liitu, kui neid diplomeid, tunnistusi või muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente on mõnes liikmesriigis tunnustatud, samuti mõnes liikmesriigis saadud koolitust või erialast töökogemust. Liikmesriik teeb otsuse kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil taotleja esitas taotluse koos kõigi täiendavate dokumentidega.

Artikkel 18d

Kui taotlus lükatakse tagasi, esitavad liikmesriigid nõuetekohased põhjendused käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide suhtes tehtud otsuste kohta.

Taotlejatel on siseriikliku õiguse alusel õigus esitada kohtule kaebus. Kaebuse esitamise õigust kohaldatakse ka juhul, kui otsust ei ole tehtud ettenähtud aja jooksul.";

6) direktiivile lisatakse käesoleva direktiivi V lisas esitatud lisa.

Jagu 2.7

Arstid

Artikkel 14

Direktiivi 93/16/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) artiklis 2 asendatakse sõnad "loetletud artiklis 3" sõnadega "loetletud A lisas";

2) artikkel 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) II peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

"Eriarsti diplomid, tunnistused ja muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid";

4) artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

Iga liikmesriik, kelle õigus- ja haldusnormides on nimetatud valdkonda käsitlevaid sätteid, tunnustab eriarsti diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mille on liikmesriigi kodanikule välja andnud teine liikmesriik vastavalt artiklitele 24, 25, 26 ja 29 ning mis on loetletud B ja C lisas, käsitades neid oma territooriumil samaväärsena enda väljaantud diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega.";

5) artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

Artiklis 4 nimetatud diplomid, tunnistused ja muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on sellised, mille on välja andnud B lisas nimetatud pädevad asutused ja mis vastavad kõnealuse spetsialiseeritud koolituse osas C lisas nimetatud kvalifikatsioonidele nendes liikmesriikides, kus vastavat koolitust antakse.";

6) III peatüki pealkiri jäetakse välja ning artiklid 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) artiklis 8:

a) lisatakse lõikele 2 järgmine lõik:

"Ta võtab arvesse ka nende erialast töökogemust, lisakoolitust ja arsti täiendõpet.";

b) asendatakse lõige 3 järgmisega:

"3. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused või organid teatavad pärast asjaomase isiku koolituse sisu ja kestuse hindamist esitatud diplomi, tunnistuse või muu kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel ning tema erialast töökogemust, lisakoolitust ja arsti täiendõpet arvesse võttes talle nõutava lisakoolituse pikkuse ja valdkonnad, mida see peab hõlmama.";

c) lisatakse järgmine lõige:

"4. Liikmesriik teeb otsuse nelja kuu jooksul alates kuupäevast, mil taotleja esitas taotluse koos kõigi täiendavate dokumentidega.";

artiklisse 9 lisatakse järgmine lõige:

"2a. Liikmesriigid tunnustavad eriarsti kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mis on Hispaanias välja antud arstidele, kes on enne 1. jaanuari 1995 lõpetanud spetsialiseeritud koolituse, mis ei vasta artiklites 24—27 sätestatud ametlikele koolitusnõuetele, kui nimetatud dokumendile on lisatud pädeva Hispaania asutuse tõend, mis kinnitab, et asjaomane isik on sooritanud spetsialisti sobivustesti, mis on korraldatud kuninglikus dekreedis 1497/99 sisalduvate regulatiivsete erimeetmete alusel selleks, et kindlaks teha, kas nimetatud isiku teadmiste ja oskuste tase on võrreldav nende arstide teadmiste ja oskustega, kellel on eriarsti kvalifikatsioon, mis Hispaania puhul on nimetatud artikli 5 lõikes 3 ja artikli 7 lõikes 2.";

9) artiklisse 23 lisatakse järgmine lõik:

"6. Jätkuõpe tagab vastavalt igas liikmesriigis kehtivale korrale, et õpingud lõpetanud isikutel on võimalik meditsiini arenguga kursis olla.";

10) artikli 24 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

"a) hõlmab artiklis 23 nimetatud kursuse raames edukalt lõpetatud kuueaastast õpet, mille käigus omandatakse asjakohased üldmeditsiinialased teadmised;"

11) artiklid 26 ja 27 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 26

Liikmesriigid, kelle õigus- ja haldusnormides on nimetatud valdkonda käsitlevaid sätteid, tagavad, et spetsialiseeritud kursuste miinimumkestus ei oleks lühem, kui C lisas sätestatud iga kursuse pikkus. Kursuste miinimumpikkusi muudetakse artikli 44a lõikes 3 sätestatud korras.";

12) artikkel 30 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 30

Iga liikmesriik, kes kohaldab oma territooriumil artiklis 23 nimetatud täielikku koolitust, kehtestab üldarstipraksise erikoolituse, mis vastab vähemalt sama rangetele nõuetele kui need, mis on sätestatud artiklites 31 ja 32, selliselt, et kursuse lõpetamisel antavad esimesed diplomid, tunnistused või muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid väljastatakse hiljemalt 1. jaanuaril 2006.";

13) artikli 31 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

"b) täisajaline kursus kestusega vähemalt kolm aastat ja pädevate asutuste või organite kontrolli all.";

14) artikli 31 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Kui artiklis 23 nimetatud kursus sisaldab õppepraktikat heakskiidetud haiglas või kliinikus, kus kasutatakse nõuetekohaseid üldmeditsiinis kasutatavaid vahendeid ja teenuseid, või heakskiidetud üldarstipraksise raames või heakskiidetud keskuses, kus osutatakse esimese etapi arstiabi, võib nimetatud koolitusaja lugeda lõike 1 punktis b sätestatud aja hulka, kuid mitte üle ühe aasta. Seda võimalust võivad kasutada üksnes liikmesriigid, kus 1. jaanuaril 2001 on üldarstipraksise erikoolituse kestus kaks aastat.

Kui komisjon märkab selle lõike kohaldamisel, et mõnel liikmesriigil tekib tõsiseid raskusi lõike 1 punktis b nimetatud koolitustaseme osas, küsib ta nõukogu otsusega 75/365/EMÜ [21] loodud kõrgemate tervishoiuametnike komitee arvamust ja teatab sellest Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule vajaduse korral ettepanekuid üldmeditsiini erikoolituse kestuse paremaks kooskõlastamiseks.";

15) artikli 34 lõike 1 teises taandes asendatakse tekst "60 %" tekstiga "50 %";

16) viiteid artiklitele 3, 6, 7 ja 27 käsitatakse viidetena vastavalt A lisale ning artiklitele 4, 5 ja 26;

17) lisatakse järgmised artiklid:

"Artikkel 42a

Liikmesriigid teatavad komisjonile õigus- ja haldusnormidest, mille nad on vastu võtnud käesolevas direktiivis käsitletavate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide väljaandmise kohta. Komisjon avaldab Euroopa Ühenduste Teatajas asjakohase teate, milles on loetletud liikmesriikide kvalifikatsiooninimetused ja vajaduse korral vastavad kutsenimetused.

Artikkel 42b

Liikmesriikide kodanike suhtes, kelle käesoleva direktiivi reguleerimisalaga seotud diplomid, tunnistused või muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ei vasta nimetustele, mis on kõnealuse liikmesriigi kohta käesolevas direktiivis loetletud, tunnistavad kõik liikmesriigid piisavaks tõendiks liikmesriikide väljaantud diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente koos kõnealuste liikmesriikide pädevate asutuste või organite väljastatud tõendiga. Tõend kinnitab, et diplomid, tunnistused ja muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on välja antud sellise koolituse läbimise järel, mis vastab käesoleva direktiivi sätetele ning mida nimetatud dokumendid välja andnud liikmesriik käsitab samaväärsena käesolevas direktiivis loetletud nimetustega.

Artikkel 42c

Liikmesriigid kontrollivad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid diplomeid, tunnistusi ja muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mille asjaomane isik on saanud väljaspool Euroopa Liitu, kui neid diplomeid, tunnistusi või muid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente on mõnes liikmesriigis tunnustatud, samuti mõnes liikmesriigis saadud koolitust või erialast töökogemust. Liikmesriik teeb otsuse kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil taotleja esitas taotluse koos kõigi täiendavate dokumentidega.

Artikkel 42d

Kui taotlus lükatakse tagasi, esitavad liikmesriigid nõuetekohased põhjendused käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide suhtes tehtud otsuste kohta.

Taotlejatel on siseriikliku õiguse alusel õigus esitada kohtule kaebus. Kaebuse esitamise õigust kohaldatakse ka juhul, kui otsust ei ole tehtud ettenähtud aja jooksul.";

18) artiklit 44 muudetakse järgmiselt:

a) ei mõjuta eestikeelset teksti;

b) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) lisatakse käesoleva direktiivi VI lisas esitatud A, B ja C lisa.

3. JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 15

Hiljemalt 1. jaanuaril 2008 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande artikli 1 punktide 1 ja 2 kohaldamise kohta liikmesriikides.

Pärast kõiki vajalikke arutelusid esitab komisjon oma otsused artikli 1 punktides 1 ja 2 sätestatud korra võimaliku muutmise kohta. Vajaduse korral teeb komisjon ka ettepanekuid kehtiva korra parandamiseks.

Artikkel 16

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid enne 1. jaanuari 2003. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 17

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 18

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. mai 2001

Euroopa Parlamendi nimel

president

N. Fontaine

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Lindh

[1] EÜT C 28, 26.1.1998, lk 1.

[2] EÜT C 235, 27.7.1998, lk 53.

[3] Euroopa Parlamendi 2. juuli 1998. aasta arvamus (EÜT C 226, 20.7.1998, lk 26), kinnitatud 27. oktoobril 1999, nõukogu 20. märtsi 2000. aasta ühine seisukoht (EÜT C 119, 27.4.2000, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 5. juuli 2000. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi 1. veebruari 2001. aasta otsus ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta otsus.

[4] EÜT L 19, 24.1.1989, lk 16.

[5] EÜT L 209, 24.7.1992, lk 25. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2000/5/EÜ (EÜT L 54, 26.2.2000, lk 42).

[6] C-340/89 (Vlassopoulou) 1991 ECR-I-2357.

[7] EÜT L 165, 7.7.1993, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 1999/46/EÜ (EÜT L 139, 2.6.1999, lk 25).

[8] EÜT L 176, 15.7.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[9] EÜT L 176, 15.7.1977, lk 8. Direktiivi on muudetud direktiiviga 89/595/EMÜ (EÜT L 341, 23.11.1989, lk 30).

[10] EÜT L 233, 24.8.1978, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[11] EÜT L 233, 24.8.1978, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[12] EÜT L 362, 23.12.1978, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[13] EÜT L 362, 23.12.1978, lk 7. Direktiivi on muudetud direktiiviga 89/594/EMÜ (EÜT L 341, 23.11.1989, lk 19).

[14] EÜT L 33, 11.2.1980, lk 8. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[15] EÜT L 33, 11.2.1980, lk 8. Direktiivi on muudetud direktiiviga 89/594/EMÜ

[16] EÜT L 253, 24.9.1985, lk 34.

[17] EÜT L 253, 24.9.1985, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[18] C-154/93 (Tawil Albertini) 1994 ECR I — 451.

[19] C-319/92 (Haim) 1994 ECR I — 425.

[20] EÜT L 223, 21.8.1985, lk 15. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[21] EÜT L 167, 30.6.1975, lk 19.

--------------------------------------------------

I LISA

"

LISA

Meditsiiniõdede (üldõde) diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide nimetused

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus | Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend |

Belgique/België/Belgien | 1.Diploma gegradueerde verpleger/verpleegsterDiplôme d'infirmier(ère) gradué(e)Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)2.Diploma in de ziekenhuisverpleegkundeBrevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)3.Brevet van verpleegassistent(e)Brevet d'hospitalier(ère)Brevet einer Pflegeassistentin | 1.De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/die zuständigen "Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft" | |

Danmark | Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής | 1.Πανεπιστήμιο Αθηνών2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | |

España | Titulo de Diplomado universitario en Enfermería | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)2.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | |

Luxembourg | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier2.Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports | |

Nederland | 1.diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A2.diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)3.diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)4.diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 45.diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5 | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling | |

Österreich | 1.Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger"2.Diplom als "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger" | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege2.Allgemeine Krankenpflegeschule | |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 1.Escolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Sairaanhoitajan tutkinto / sjukskötarexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

II LISA

"

A LISA

Hambaarstide diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide nimetused

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus | Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend |

Belgique/België/Belgien | Diploma van tandartsDiplôme de licencié en science dentaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | |

Ελλάς | Πτυχίο Οδοντιατρικής | Πανεπιστήμιο | |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | |

Ireland | Bachelor in Dental Science (B. Dent.Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (BDS) / Licentiate in Dental Surgery (LDS) | Universities / Royal College of Surgeons in Ireland | |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" | Medizinische Fakultät der Universität | |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | Faculdade / Institutos Superiores | |

Suomi/Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska Institutet Malmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) / Licentiate in Dental Surgery | Universities / Royal Colleges | |

B LISA

Erihambaarsti diplomite, tunnistuste ja muude vastavat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide nimetused

1. Ortondontia

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus | Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend |

Belgique/België/Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής | 1)Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2)Νομαρχία | |

España | — | | |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | — | | |

Portugal | — | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose | |

2. Suukirurgia

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus | Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend |

Belgique/België/Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής | 1)Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2)Νομαρχία | |

España | — | | |

France | — | | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | — | | |

Portugal | — | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | |

"

--------------------------------------------------

III LISA

"

LISA

Veterinaaride diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide nimetused

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus | Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend |

Belgique/België/Belgien | Diploma van dierenartsDiplôme de docteur en médecine vétérinaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | |

Ελλάς | Πτυχίο Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας | |

España | Titulo de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | | |

Ireland | 1.Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)2.Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen | | |

Österreich | 1.Diplom-Tierarzt2.Magister medicinae veterinariae | Universität | 1.Doktor der Veterinärmedizin2.Doctor medicinae veterinariae3.Fachtierarzt |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | |

Suomi/Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet | |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Landbruksuniversitet | |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 1.University of Bristol2.University of Liverpool3.University of Cambridge4.University of Edinburgh5.University of Glasgow6.University of London | |

"

--------------------------------------------------

IV LISA

"

LISA

Ämmaemandate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide nimetused

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus | Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend |

Belgique/België/Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse | 1.De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων (Τ.Ε.Ι.)2.Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας | |

España | Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | Diplôme de sage-femme | L'Etat | |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | |

Italia | Diploma d'ostetrica | Schools recognised by State | |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports | |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen | |

Österreich | Hebammen-Diplom | Hebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt | |

Portugal | 1.Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1.Ecolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

V LISA

"

LISA

Farmatseutide diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide nimetused

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Belgique/België/Belgien | Diploma van apothekerDiplôme de pharmacien | 1.De universiteiten / les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française |

Danmark | Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden |

Ελλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση |

España | Título de licenciado en farmacia | Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad |

France | Diplôme d'Etat de pharmacien/Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie | Universités |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de pharmacien | Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades |

Suomi/Finland | Proviisorin tutkinto / provisorexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist. | |

"

--------------------------------------------------

VI LISA

"

A LISA

Arstidiplomite, -tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide nimetused

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus | Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend |

Belgique/België/Belgien | Diploma van artsDiplôme de docteur en médecine | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | 1.Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og2.Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | 1.Zeugnis über die Ärztliche Prüfung2.Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | 1.Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum2.— |

Ελλάς | Πτυχίο Iατρικής | 1.Iατρική Σχολή Πανεπιστημίου2.Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Iατρικής Πανεπιστημίου | |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine | Universités | |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Geneeskunde | |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom | 1.Medizinische Fakultät einer Universität2.Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | Carta de Curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde |

Suomi/Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

B LISA

Eriarsti diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide nimetused

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus | Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend |

Belgique/België/Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Countryesärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Iατρικής Ειδικότητας | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | 1.Certificat d'études spéciales de médecine2.Attestation de médecin spécialiste qualifié3.Certificat d'études spéciales de médecine4.Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 1. 3. 4.Universités2.Conseil de l'Ordre des médecins | |

Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | 1.Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst2.Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst3.Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | |

Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | 1.Grau de assistente e/ou2.Titulo de especialista | 1.Ministério da Saúde2.Ordem dos Médicos | |

Suomi/Finland | Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | |

C LISA

Eriarstide kursuste nimetused

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Anestesioloogia

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Portugal | Anestesiologia | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Üldkirurgia

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie/heelkunde | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Neurokirurgia

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Sünnitusabi ja günekoloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Gynécologie — obstétrique/gynaecologie en verloskunde | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie — obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Luxembourg | Gynécologie — obstétrique | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Portugal | Ginecologia e obstetrícia | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Sisehaigused

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | Médecine interne/inwendige geneeskunde | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Portugal | Medicina interna | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / inre medicin | |

Sverige | Internmedicin | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Oftalmoloogia

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie/oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Portugal | Oftalmologia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Otorinolarüngoloogia

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nase-Ohrenheilkunde | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nase- und Ohrenkrankheiten | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Pediaatria

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie/pediatrie | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme høs børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatría sus áreas específicas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder- und Jugendheilkunde | |

Portugal | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Pulmonoloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Ελλάς | Φυματιολoγία- Πνευμονολογία | |

España | Neumología | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Portugal | Pneumologia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Uroloogia

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Luxembourg | Urologie | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Portugal | Urologia | |

Suomi/Finland | Urologia / urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Ortopeedia

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Portugal | Ortopedia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Patoloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique/pathologische anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Portugal | Anatomia patológica | |

Suomi/Finland | Patologia / patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Neuroloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Danmark | Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Luxembourg | Neurologie | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Portugal | Neurologia | |

Suomi/Finland | Neurologia / neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Psühhiaatria

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Portugal | Psiquiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Radioloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic/röntgendiagnose | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινoδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Suomi/Finland | Radiologia / radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Onkoloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie/Radioonkologie | |

Portugal | Radioterapia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Laborimeditsiin

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique/klinische biologie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Portugal | Patologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Kliiniline hematoloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Mikrobioloogia-bakterioloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Ελλάς | 1.Iατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Biokeemia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und chemische Labordiagnostik | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Immunoloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Torakaalkirurgia

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Lastekirurgia

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Kardiovaskulaarkirurgia

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Kardioloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Portugal | Cardiologia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Gastroenteroloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie/gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Reumatoloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Rhumatologie/reumatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumatologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Luxembourg | Rhumatologie | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Portugal | Reumatologia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Üldhematoloogia

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Luxembourg | Hématologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Endokrinoloogia

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Endocrinologia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Füsioteraapia

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Ελλάς | Φυσική Iατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Stomatoloogia

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Estomatologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Neuropsühhiaatria

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Ελλάς | Νευρολογία — Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Dermatoveneroloogia

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Ελλάς | Δερματολογία — Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Dermatoloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Veneroloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Radioloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινολογία — Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Portugal | Radiologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Troopiline meditsiin

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Portugal | Medicina tropical | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Lastepsühhiaatria

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Geriaatria

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Luxembourg | | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Nefroloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Nefrologia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Infektsioonhaigused

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Rahvatervis

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Luxembourg | Santé publique | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Farmakoloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Töötervishoid

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Ελλάς | Iατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Allergoloogia

Kursuse miinimumkestus: 3 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Luxembourg | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Gastroenteroloogiline kirurgia

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'apparato digestivo | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Tuumameditsiin

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklerarmedizin | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Traumatoloogia

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Neurofüsioloogia

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiología clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Näo-lõualuukirurgia (arsti põhiõpe)

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Riik | Kvalifikatsiooni nimetus | Väljaandev asutus |

Hamba-, suu- ja näo-lõualuukirurgia (arsti põhiõpe ja hambaarsti põhiõpe)

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

--------------------------------------------------

Top