EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0287

Komisjoni otsus, 2. aprill 2001, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimik, pidades silmas metüülmesosulfurooni kandmist taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2001) 1000 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 99, 10.4.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 51 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 51 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 74 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/287/oj

32001D0287Euroopa Liidu Teataja L 099 , 10/04/2001 Lk 0009 - 0010


Komisjoni otsus,

2. aprill 2001,

millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimik, pidades silmas metüülmesosulfurooni kandmist taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse

(teatavaks tehtud numbri K(2001) 1000 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2001/287/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2000/80/EÜ, [2] eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades, et:

(1) Direktiiviga 91/414/EMÜ (edaspidi "direktiiv") nähakse ette ühenduses lubatud, taimekaitsevahenditesse lisatavate toimeainete loetelu täiendamine.

(2) Aventis on 15. detsembril 2000 esitanud Prantsusmaa ametiasutustele toimiku toimeaine metüülmesosulfurooni kohta selle kandmiseks direktiivi I lisasse.

(3) Prantsusmaa ametiasutused on teatanud komisjonile, et esialgse läbivaatuse põhjal vastab kõnealune toimik direktiivi II lisas esitatud andmete ja teabega seotud nõuetele. Peale selle usuvad Prantsusmaa ametiasutused, et kõnealune toimik sisaldab direktiivi III lisaga nõutavaid andmeid ja teavet ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul. Seejärel on taotleja artikli 6 lõike 2 kohaselt edastanud kõnealuse toimiku komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

(4) Kõnealune toimik on edastatud alalisele taimetervise komiteele 2. veebruaril 2001.

(5) Vastavalt direktiivi artikli 6 lõikele 3 tuleb ühenduse tasandil ametlikult kinnitada, et iga toimikut käsitatakse direktiivi II lisas ja vähemalt ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul III lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele põhimõtteliselt vastavana.

(6) Selline kinnitamine on vajalik toimiku üksikasjaliku läbivaatamise võimaldamiseks, samuti selleks, et liikmesriikidel oleks võimalik anda direktiivi artikli 8 lõike 1 kohaselt välja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks ajutisi lubasid.

(7) Käesoleva otsusega ei piirata komisjoni õigust nõuda taotlejalt täiendavate andmete või lisateabe esitamist referentliikmesriigile teatavate punktide selgitamiseks toimikus; toimiku selgitamiseks vajalike täiendavate andmete esitamise taotlus ei mõjuta punktis 9 osutatud aruande esitamise tähtaega.

(8) Liikmesriigid ja komisjon on ühel meelel, et Prantsusmaa peab jätkama metüülmesosulfurooni kohta esitatud toimiku üksikasjalikku läbivaatust.

(9) Prantsusmaa edastab komisjonile läbivaatuste tulemused, samuti soovitused loetellu kandmise või kandmata jätmise kohta ja sellega seotud tingimused niipea kui võimalik ja hiljemalt aasta jooksul alates käesoleva otsuse avaldamise kuupäevast.

(10) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Toimik, mille Aventis on esitanud komisjonile ja liikmesriikidele metüülmesosulfurooni kandmiseks toimeainena direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ja mis on edastatud alalisele taimetervise komiteele 2. veebruaril 2001, vastab põhimõtteliselt direktiivi II lisas esitatud andmete ja teabega seotud nõuetele. Kõnealune toimik vastab direktiivi III lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele ühe metüülmesosulfurooni sisaldava taimekaitsevahendi puhul, võttes arvesse kavandatud kasutusviisi.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. aprill 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

[2] EÜT L 309, 9.12.2000, lk 14.

--------------------------------------------------

Top