Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0645

Komisjoni määrus (EÜ) nr 645/2000, 28. märts 2000, millega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad, mis on vajalikud nõukogu direktiivi 86/362/EMÜ artikli 7 ja nõukogu direktiivi 90/642/EMÜ artikli 4 teatavate sätete nõuetekohaseks toimimiseks seoses vastavalt teraviljas ja taimset päritolu toodetes, kaasa arvatud puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide piirnormide kontrollimise korraga

OJ L 78, 29.3.2000, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 32 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/645/oj

32000R0645Euroopa Liidu Teataja L 078 , 29/03/2000 Lk 0007 - 0009


Komisjoni määrus (EÜ) nr 645/2000,

28. märts 2000,

millega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad, mis on vajalikud nõukogu direktiivi 86/362/EMÜ artikli 7 ja nõukogu direktiivi 90/642/EMÜ artikli 4 teatavate sätete nõuetekohaseks toimimiseks seoses vastavalt teraviljas ja taimset päritolu toodetes, kaasa arvatud puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide piirnormide kontrollimise korraga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 1999/71/EÜ, [2] eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ, millega kehtestatakse taimset päritolu toiduainetes, kaasa arvatud puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide lubatud piirnormid, [3] viimati muudetud direktiiviga 1999/71/EÜ, eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 86/362/EMÜ artikliga 7 ja direktiivi 90/642/EMÜ artikliga 4 kehtestatakse põhisätted teraviljas, puuviljades ja köögiviljades sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide kontrollimiseks.

(2) Komisjoni soovituste esitamise ja rakendamise kogemus on näidanud, et mitmeaastane planeerimine koos iga-aastase kohandamise võimalusega on kõige efektiivsem viis Euroopa Ühenduse kooskõlastatud kontrolliprogrammide kehtestamiseks.

(3) Direktiivi 86/362/EMÜ artikliga 7 ja direktiivi 90/642/EMÜ artikliga 4 nähakse ette vajalike meetmete läbivaatamine ja rakendamine, nagu näiteks liikmesriike käsitleva võrreldud ja kogutud teavet sisaldavate Euroopa Ühenduse aruannete avaldamine komisjoni poolt ja ülemmäärade teatatud rikkumiste korral ühenduse tasandil võetavad meetmed. Kogemus on kinnitanud, et pestitsiidijääkide analüüse tegevad laborid peavad tegutsema kõrget kvaliteeti tagades, et nende tulemusi saaks usaldada. Laborite osalemist korrapärastes tasemekatsetes ja ühiste kvaliteedikontrolli meetodite rakendamist võib käsitada nõukogu 29. oktoobri 1993. aasta direktiivi 93/99/EMÜ (toiduainete ametlikku kontrolli käsitlevate lisameetmete kohta) [4] artikli 3 akrediteerimisnõuete täitmisena.

(4) Euroopa Ühenduse aruannetes esitamiseks liikmesriikidelt saadud teabe võrdlemisel ja kogumisel peab komisjon olema kindel kõnealuse teabe kvaliteedis, täpsuses ja võrreldavuses, seepärast peaks komisjon rahaliselt toetama meetmeid kontrolliprogrammide võimalikult kõrgete kvaliteedinormide saavutamiseks. Eelkõige tuleks toetada laborite korrapäraseid tasemekatseid ja kvaliteedikontrolli meetodite suuniste ülevaatamist ja arendamist spetsialistide korrapärastel kohtumistel.

(5) Komisjon peaks rahaliselt toetama tegevusi, mis toetavad pestitsiidijääkide kontrollimise kooskõlastuse muid aspekte ühenduse tasandil. Eelkõige tuleks toetada sellist tegevust, mis võimaldab vastavalt nõudmistele komisjonil järk-järgult välja arendada süsteemi, mis võimaldab kontrollimise andmete alusel hinnata tegelikku kokkupuudet pestitsiididega toidu kaudu.

(6) Komisjoni esitatud teatises tarbija tervishoiu ja toidu ohutuse kohta (K(97) 183) kirjeldatakse toidu veterinaar- ja fütosanitaarkontrolli ning järelevalvetalituste tööd. Teraviljas, puuviljades ja köögiviljades sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide kontrollimine peaks kuuluma järelevalvetalituse tegevusalasse.

(7) 1996. ja 1997. aastal tehtud kontrollidel tuvastati muudetud direktiivis 90/642/EMÜ sätestatud piirnormide rikkumine.

(8) Muudetud direktiivis 90/642/EMÜ ja muudetud direktiivis 86/362/EMÜ nähakse ette teatatud rikkumiste korral ühenduse tasemel meetmete võtmine ning kontrolli nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(9) Pestitsiidijääkide kontrolli parandamiseks ühenduses ja selle nõuetekohase toimimise tagamiseks on vaja kõikide liikmesriikide kontrollisüsteemide kokkuvõtlikku ülevaadet.

(10) Tuleks koostada kontrolli nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Eeskirjades peaks selgelt määratlema meetmed, mille puhul võib komisjon saadaolevate eelarveliste vahendite piires anda rahalist toetust, ja kõnealuse toetuse andmise korra.

(11) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Vastavalt direktiivi 86/362/EMÜ artikli 7 lõike 2 punktile b ja direktiivi 90/642/EMÜ artikli 4 lõike 2 punktile b antud komisjoni soovitused võivad hõlmata ühe- kuni viieaastaseid ajavahemikke.

2. Mitmeaastaste kontrolliprogrammide iga-aastaseks tõhusaks haldamiseks võib komisjon esitada igal aastal kinnitavaid ja täiendavaid soovituste kavandeid; need esitatakse direktiivi 86/362/EMÜ artikli 7 lõike 2 punktis b ja direktiivi 90/642/EMÜ artikli 4 lõike 2 punktis b osutatud alalisele taimetervise komiteele.

Artikkel 2

Vastavalt direktiivi 86/362/EMÜ artikli 7 lõigete 2 ja 3 ning direktiivi 90/642/EMÜ artikli 4 sätete nõuetekohase kohaldamise hõlbustamiseks:

1. kooskõlastab komisjon liikmesriikide tegevust, mis on seotud kontrolli ja kontrolliprogramme käsitleva teabe kogumise, talletamise, töötlemise ja edastamise nõuetega, vastavalt vajadusele alalise taimetervise komitee suunavate märkuste abil eelkõige pestitsiidijääkide analüüsi kvaliteedi kontrolli meetodite kohta, [5] ja töödokumendi abil liikmesriikidele antud komisjoni soovituste kohaldamise suuniste kohta seoses ühenduse kooskõlastatud kontrolliprogrammidega [6];

2. toetab komisjon rahaliselt Euroopa Ühenduse eelarves saadaolevate asjakohaste vahendite piires:

a) üldjuhul iga kahe aasta järel kõikide analüüse tegevate laborite tasemekatsete korrapärast läbiviimist, et tagada liikmesriikide poolt igal aastal komisjonile ja teistele liikmesriikidele saadetava ning komisjoni poolt avaldamise eesmärgil võrreldava ja kogutava teabe kvaliteeti, täpsust ja võrreldavust vastavalt direktiivi 86/362/EMÜ artikli 7 lõikele 3 ja direktiivi 90/642/EMÜ artikli 4 lõikele 3;

b) pestitsiidijääkide analüüsi kvaliteedi kontrolli meetodite arendamise korraldamist alalise taimetervise komitee suunavate märkuste abil ning üldjuhul iga kahe aasta järel liikmesriikide analüüse tegevates laborites sellise korra kohaldamise läbivaatamise korraldamist spetsialistide kohtumistel, et tagada liikmesriikide poolt igal aastal komisjonile ja teistele liikmesriikidele saadetava ning komisjoni poolt avaldamise eesmärgil võrreldava ja kogutava teabe kvaliteeti, täpsust ja võrreldavust vastavalt direktiivi 86/362/EMÜ artikli 7 lõikele 3 ja direktiivi 90/642/EMÜ artikli 4 lõikele 3;

c) komisjonil kontrollimiste andmete alusel toidu kaudu pestitsiididega tegelikku kokkupuudet hinnata võimaldava süsteemi järkjärguliseks arendamiseks vajalike uuringute, konsultatsioonide ja muude ettevalmistuste iga-aastast korraldamist vastavalt direktiivi 86/362/EMÜ artikli 7 lõikele 3 ja direktiivi 90/642/EMÜ artikli 4 lõikele 3;

d) nende direktiivi 86/362/EMÜ artikli 7 lõigete 2 ja 3 ning direktiivi 90/642/EMÜ artikli 4 nõuetekohaseks rakendamiseks vajalike muude tegevuste korraldamist ühenduse tasandil, mida komisjon ja alalise taimetervise komitee võivad määrata.

Artikkel 3

1. Komisjon määrab artikli 2 lõikes 2 ettenähtud rahalise toetuse saaja või saajad direktiivi 86/362/EMÜ artiklis 12 ja direktiivi 90/642/EMÜ artiklis 10 sätestatud korras vastuvõetud otsuse alusel.

2. Komisjoni lõikes 1 nimetatud otsuses esitatakse eelkõige:

- ühenduse rahalise toetuse saaja või saajate nimi või nimed,

- võetava meetme kogumaksumus ja meetme võtmisega seotud osapoolte, sealhulgas Euroopa Ühenduse panused,

- võetava meetme lühikirjeldus,

- meetme elluviimise ajakava.

Artikkel 4

Liikmesriigid tagavad, et komisjonile ja teistele liikmesriikidele igal aastal vastavalt direktiivi 86/362/EMÜ artikli 7 lõikele 3 ja direktiivi 90/642/EMÜ artikli 4 lõikele 3 saadetud analüüsitulemused on saadud laboritest, mis:

- vastavad direktiivi 93/99/EMÜ artiklis 3 sätestatud nõuetele, ja

- teevad jõupingutusi, et rakendada pestitsiidijääkide analüüsi kvaliteedi kontrollimeetodeid, mis on ette nähtud käesoleva määruse artikli 2 lõike 2 punktis b.

Peale selle tagavad liikmesriigid, et ühenduse kooskõlastatud programmis osalemine on piiratud laboritega, mis on osalenud eelmises või osalevad järgmises ühenduse käesoleva määruse artikli 2 lõike 2 punktis a nimetatud tasemekatses.

Artikkel 5

1. Komisjon nimetab sobiva kvalifikatsiooniga ametnikud, kes koos riigiasutustega jälgivad liikmesriikides taimset päritolu toiduainetes sisalduvaid ja nende pinnal esinevaid pestitsiidijääke käsitlevate riiklike ja ühenduse kontrolliprogrammide elluviimist. See hõlmab proovide võtmist ja asjaomaste laborite tööd.

2. Ametnikud külastavad iga liikmesriigi riiklikke asutusi, mis teevad koostööd komisjoni nimetatud ametnikega ja annavad nende ülesannete täitmiseks vajalikku abi. Külastuste programmid koostatakse ja viiakse läbi koostöös asjaomase liikmesriigiga. Igal juhul jäävad kontrollimise eest vastutavaks liikmesriikide riiklikud asutused.

3. Komisjon korraldab koos liikmesriikide ametnikega selliseid külastusi sobiva ajavahemiku jooksul. Peale külastatava liikmesriigi ekspertide võivad külastuse ajal komisjoni eksperte saata üks ekspert või mitu eksperti ühest või mitmest muust liikmesriigist. Külastuste ajal järgib (järgivad) komisjoni määratud liikmesriigi ekspert (eksperdid) komisjoni halduseeskirju.

4. Pärast iga külaskäiku koostab komisjon kirjaliku aruande. Külastatud liikmesriigil on võimalus anda selle aruande kohta seletusi.

5. Komisjon teavitab korrapäraselt alalises taimetervise komitees kõiki liikmesriike igas liikmesriigis toimunud külastuste tulemustest kirjalikke aruandeid esitades. Komisjon teatab sellest Euroopa Parlamendile. Samuti teeb komisjon need aruanded korrapäraselt avalikkusele kättesaadavaks.

6. Käesoleva artikli sätted vaadatakse läbi 31. oktoobriks 2001.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2000.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. märts 2000

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37.

[2] EÜT L 194, 27.7.1999, lk 36.

[3] EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71.

[4] EÜT L 290, 24.11.1993, lk 14.

[5] EÜT L 128, 21.5.1999, lk 30.

[6] EÜT L 128, 21.5.1999, lk 48.

--------------------------------------------------

Top